رفتارهای غیر کلامی – مقایسه رفتارهای غیر کلامی در فیلم آژانس شیشه ای و مارمولک – پرشین مقاله

رفتارهای غیر کلامی

رفتارهای غیر کلامی مطالعات ارتباطی، یکی از شاخه های جوان علوم اجتماعی معاصر جهان به شمار می رود که در ایران نیز بسیار جوان است. این مطالعات پس از جنگ جهانی دوم رو به رشد گذاشته و هنوز شالوده های نظری و ابزار های روش شناسی خود را نیافته است. در حدود نیم قرن اخیر، مطالعات ارتباطی، در زمینه های گوناگون از مبانی نظری و شیوه های روش شناسی رشته های علمی دیگر کمک گرفته است.

مطلب تحلیل مقایسه ای رفتارهای غیر کلامی در دو فیلم آژانس شیشه ای و مارمولک مشتمل ۲۹۶ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

مقالات رشته اجتماعی مقالات رشته علوم اجتماعی

فهرست مطالب

چکیده ی

فصل اول : کلیات تحقیق

مقدمه ۲

۱- ۱  بیان مسئله ۸

۱- ۲  اهداف تحقیق۱۰

۱- ۳  اهمیت موضوع۱۰

۱- ۴  سوالات تحقیق ۱۵

۱- ۵  فرضیه های تحقیق ۱۶

۱- ۶  تعریف عملیاتی متغیرهای مستقل و وابسته فرضیه های تحقیق ۱۶

فصل دوم : ادبیات تحقیق

مقدمه ۱۹

۲- ۱  بخش اول : ارتباطات غیرکلامی ۲۰

۲-۱- ۱  تعریف مفهوم ارتباط غیرکلامی ۲۰

۲-۱- ۲  زبان بدن و ارتباط غیرکلامی۲۱

۲-۱- ۳  کانال های عمده ارتباطات غیرکلامی ۲۲

۲-۱- ۴  انواع ارتباطات غیرکلامی ۲۲

۲-۱- ۵  کارکردهای ارتباطات غیرکلامی ۲۳

۲-۱- ۶  انواع ارتباطات غیرکلامی ۲۷

۲-۱- ۷  اصول ارتباط غیرکلامی ۳۴

۲- ۲ بخش دوم : گفتار بی صدا ۳۶

۲-۲-۱ الفبای بی صدا ۳۶

۲-۲- ۲  انواع رفتارهای غیرکلامی ۳۶

۲-۲- ۳  نکات موثر بر نمایش های قدرت و گفتار بی صدا ۴۱

۲-۲- ۴  عوامل موثر در ارسال و درک علائم غیرکلامی ۴۲

۲-۲- ۵  خاستگاه های نشانه های غیرکلامی ۴۴

۲-۲- ۶  تفاوت های فرهنگی در پیام رسانی بدن ۴۹

۲-۲- ۷  تعریف و مفهوم ارتباط از نظر مولانا ۵۱

۲-۲- ۸  ارتباط غیرکلامی در مثنوی معنوی ۵۷

۲- ۳  بخش سوم : نمایش و سینما ۶۶

۲-۳- ۱ نمایش درام ۶۶

۲-۳- ۲  فیلم های سینمایی ۷۶

۲-۳- ۳  سبک های فیلم ۸۵

۲- ۵  بخش پنجم : بدن ۹۹

۲-۵- ۱ ژست ها و سایر حرکات بدنی ۹۹

۲-۵- ۳  عوامل موثر در تعبیر و تفسیر کردن ۱۰۶

۲-۵- ۴  استفاده از زبان اندام ۱۰۷

۲- ۶  بخش ششم : فاصله ۱۲۰

۲-۶- ۱  تعریف فاصله ۱۲۰

۲-۶- ۳  انواع فاصله ۱۲۳

۲- ۷ بخش هفتم : محدوده حریم ۱۲۷

۲-۷- ۱ بهره گیری عملی از اندازه حریم ها ۱۲۷

۲-۷- ۲ آیین تعیین حدود و حریم (فضایابی) ۱۲۸

۲-۷- ۳ تاثیر عوامل فرهنی بر شعاع حریم ها ۱۲۸

۲-۷- ۴ حریم شهری در قیاس با حریم روستایی ۱۲۹

۲- ۸ بخش هشتم : قلمرو و مالکیت ۱۳۰

۲- ۹ بخش نهم : دیدگاههای هال در مورد فضا شناسی ۱۳۱

۲- ۱۰ بخش دهم : حرکات سر ۱۳۵

۲- ۱۱ بخش یازدهم : چشم ها ۱۳۹

۲-۱۱- ۱ ارتباط چشمی یا نگاه ۱۳۹

۲-۱۱- ۲ انواع نگاه  ۱۴۵

۲-۱۱- ۳ عواطف مرتبط با چشم ها ۱۴۷

۲-۱۱- ۴ جهت قطع کردن نگاه ۱۴۸

۲-۱۱- ۵ طرز برقراری ارتباط چشمی موثر ۱۴۹

۲- ۱۲ بخش دوازدهم : چهره ۱۵۱

۲- ۱۲- ۱ مفهوم خنده ها ۱۵۶

۲- ۱۲- ۲ جهش ابرو ۱۵۸

۲- ۱۳ بخش سیزدهم : تن صدا ۱۶۰

۲- ۱۴ بخش چهاردهم : لمس کردن ۱۶۲

۲- ۱۵ بخش پانزدهم : حرکات دست و بازو ۱۷۴

۲- ۱۶ بخش شانزدهم : پا ۱۸۷

۲- ۱۷ بخش هفدهم : چهارچوب نظری ۱۹۰

۲- ۱۷- ۱ نظام های رمز غیرکلامی بورگن ۱۹۰

۲- ۱۷- ۲ الگوی سه بعدی موریس ۱۹۱

۲-۱۷- ۳ نظریه بردویس در مورد حرکت شناسی ۱۹۲

۲-۱۷- ۴ نظریه اکمن و فریسن در مورد حرکت شناسی ۱۹۳

۲- ۱۸ پیشینه تحقیق ۱۹۴

فصل سوم : روش شناسی تحقیق

۳- ۱ روش و تکنیک تحقیق ۱۹۹

۳-۱- ۲ تحلیل محتوا و تحلیل اسنادی ۲۰۵

۳-۱- ۳ واحد ضبط و واحد متن ۲۰۷

۳-۱- ۴ قواعد شمارش ۲۰۸

۳-۱- ۵ مقوله بندی (تعریف، مراحل، خصوصیات) ۲۰۹

۳-۱- ۶ انواع تحلیل محتوا ۲۱۰

۳-۱- ۷ مراحل تحلیل محتوا ۲۲۸

۳-۱- ۸ مشاهده آزاد ۲۳۲

۳-۱- ۹ پرسشنامه معکوس ۲۳۳

۳-۱- ۱۰ نحوه پژوهش در زمینه پیام رسانی غیرکلامی ۲۳۶

۳-۱- ۱۱ تاریخچه کاربرد تحلیل محتوا در فیلم های سینمایی ۲۴۲

۳-۱- ۱۲ مفهوم تحلیل محتوا و کاربرد آن در سینما ۲۴۲

۳-۱- ۱۳ نظرات تحلیل محتوا در سینما ۲۴۴

۳-۱- ۱۴ فرآیند علمی روش تحلیل محتوا برای فیلم های سینمایی ۲۴۶

۳-۱- ۱۵ نقاط قوت و ضعف کاربرد تحلیل محتوا در سینما ۲۴۷

۳-۲-  ابزار گردآوری اطلاعات ۲۴۹

۳- ۳  جامعه و حجم نمونه ۲۴۹

۳- ۴  نحوه پردازش و تجزیه و تحلیل داده ها ۲۴۹

۳- ۵  محدودیت های تحقیق ۲۵۰

۳- ۶  تعریف نظری و عملیاتی داده ها ۲۵۱

۳- ۷  نحوه کدگذاری ۲۵۴

۳- ۸  واحد تحقیق ۲۵۷

۳- ۹  واحد ثبت ۲۵۸

۳- ۱۰ تعیین اعتبار ۲۵۸

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱ بخش اول : آمار توصیفی ۲۶۰

۴-۱-۱ فیلم آژانس شیشه ای ۲۶۰

۴-۱-۲ فیلم مارمولک ۲۸۰

۴-۲ بخش دوم : آمار استنباطی ۳۰۲

۴-۲-۱ فیلم آژانس شیشه ای ۳۰۲

۴-۲-۲ فیلم مارمولک ۳۰۶

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

مقدمه ۳۲۳

۵-۱نتیجه گیری ۳۲۴

۵-۱-۱ فرضیه های پژوهش ۳۲۴

۵-۲ پیشنهادات ۳۲۷

ضمائم ۳۲۸

منابع و مآخذ ۳۳۳

مقاله  در پرشین مقاله تحلیل مقایسه ای رفتارهای غیر کلامی در دو فیلم آژانس شیشه ای و مارمولک  موجود می باشدبرای خرید و دانلود آن می توانید اقدام کنید.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته اجتماعی مقالات رشته علوم اجتماعی

خلاصه ای کوتاه از مقاله تحلیل مقایسه ای رفتارهای غیر کلامی در دو فیلم آژانس شیشه ای و مارمولک را در زیر می توانید ببینید.

چکیده

رفتارهای غیر کلامی تحقیق حاضر که در پنج فصل تدوین گردیده است، به منظور بررسی نقش و عملکرد رفتارهای غیرکلامی در ایفای نقش بازیگر نقش اول در دو فیلم آژانش شیشه ای و مارمولک آقای «پرویز پرستویی» به اجرا درآمده است.

مقدمه

رفتارهای غیر کلامی مطالعات ارتباطی، یکی از شاخه های جوان علوم اجتماعی معاصر جهان به شمار می رود که در ایران نیز بسیار جوان است. این مطالعات پس از جنگ جهانی دوم رو به رشد گذاشته و هنوز شالوده های نظری و ابزار های روش شناسی خود را نیافته است. در حدود نیم قرن اخیر، مطالعات ارتباطی، در زمینه های گوناگون از مبانی نظری و شیوه های روش شناسی رشته های علمی دیگر کمک گرفته است.

بیان مساله

رسانه ی سینما به لحاظ تاثیر گذاری بر مخاطب و جامعه، یکی از پر قدرت ترین ابزارهای ارتباطی به شمار می رود. سینما ارتباط تنگاتنگی با فرهنگ جامعه ای دارد که از آن برخاسته است.

تعریف مفهوم ارتباط غیرکلامی:

رفتارهای غیر کلامی ارتباطی است که مفاهیم و معانی از طریق غیر زبانی و گفتاری میان انسان ها منتقل می شود (نظیر عکس، تصویر، فیلم و غیره). «تصاویر در مجموع، به عنوان یک وسیله ارتباطی می تواند بخشی از اطلاعاتی را که ریختن آن ها در قالب کلمات دشوار است، منتقل کنند.

زبان بدن و ارتباط غیر کلامی

زبان بدن و ارتباط غیرکلامی. بخش مهمی از تعامل انسان ها شامل ارتباطات غیرکلامی است؛ مثلاً، اطوارها، حالت های چهره، و ژستهای افراد می توانند نگرشها و احساسات آن ها را به دیگران انتقال دهند و این حرکات در موارد زیادی می توانند حتی موثر تر از پیام های کلامی باشند.

کارکردهای ارتباطات غیر کلامی

تا این اواخر به ارتباط غیرکلامی توجه چندانی نمی شد، اما امروزه برخی محققان علوم اجتماعی ارتباط غیرکلامی را مهم ترین وجه ارتباط رو در رو قلمداد می کنند. محرابیان (۱۹۷۲) برآورد کرده که ۷ درصد تاثیر کلی پیام از کلمات حاصل می شود،

تنظیم کننده ها

رفتارهای غیر کلامی تنظیم کننده ها علائمی می باشند که برای نوبت گرفتن به کار می روند. آن ها در شروع یا پایان صحبت نقش مهمی را به عهده دارند، برای مثال دست دادن به عنوان یک عامل تنظیم کننده عمل  می کند. از طرف دیگر، این عمل یک پیام مهم دیگر نیز به دنبال خود دارد و آن این که قدرت و شأن فرد را نیز می رساند.

سازش دهنده ها

نوع سوم رفتارهای غیر کلامی ، «سازش دهنده» نام دارد که رهایی از تنش های جسمی را آسان  می کند؛ مانند فشردن دست ها به هم، خاراندن سر و تکان دادن پا. خود سازش دهندگان معطوف به بدن شخص است.

عوامل موثر در ارسال و درک علائم غیرکلامی

رفتارهای غیر کلامی توانایی انسان در ارسال و درک علائم غیرکلامی و این که چقدر در این زمینه موثق شود، تحت تاثیر متغیرهای مختلفی از قبیل سن، جنس، جایگاه و شغل آنان قرار می گیرد. (همان، ۲۷۸)

استفاده زیاد از گفتار بیصدا

افراد برون گرا معمولاً از حرکات اندامی خیلی زیاد استفاده می کنند و سعی می کنند بیشتر از درون گراها فضا اشغال کنند. آنان در برخوردها ترجیح می دهند با دیگران از فاصله نزدیک برخورد کنند.

انواع ارتباط غیرکلامی

ژست ها، تماثیل، مصورها ، منظم کننده ها، تعدیل گرها، طرز قرار گرفتن، طرز راه رفتن، طرز ایستادن، چهره و چشم ها، نمایش های عاطفی. (برکو و دیگران، ۱۳۸۲: ۱۱۸ تا۱۳۱)

ارتباط غیرکلامی در مثنوی معنوی

مثنوی با رفتارهای غیر کلامی آغاز می شود. در ابتدای سخن، این «نی» است که به صدا در می آید و به زبان بی زبانی ناله هجران را سر می دهد. هیجده بیت آغازین مثنوی را مولوی شناسان و مثنوی دانان پایه و اساس، و خلاصه و لب الباب مثنوی دانسته اند. این هیجده بیت بوسیله خود حضرت مولانا به نگارش درآمده است.

پیشینه تحلیل محتوای فیلم های سینمایی در جهان :

چون تولد علم تحلیل محتوا، به صورت جدی به ایالات متحده آمریکا بر می گردد، بایستی توقع آن را هم داشت که نخستین بار این روش و نحوه ی به کار گیری آن بر روی رسانه سینما، در این کشور انجام شده باشد. .

انواع تحلیل محتوا

تحلیل محتوا می تواند به حجم عظیمی از داده های زبانی بپردازد که هیچ محققی به تنهایی از پس تحلیل آن ها بر نمی آید. چه بسا لازم آید همکاران زیادی را به کار گرفت، پردازش مدت مدیدی طول بکشد و از کامپیوتر استفاده کرد و مستلزم سازمانی پژوهشی، کنترل های کیفی و روش شناسی برجسته باشد.

منابع و مآخذ

  1. آسابرگر، آرتور (۱۳۷۹)، روش های تحلیل رسانه ها، ترجمه پرویز اجلالی، تهران : مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها.
  2. آسابرگر، آرتور (۱۳۸۰)، روایت در فرهنگ عامیانه رسانه روزمره، ترجمه محمد رضا لیراوی، تهران: انتشارات سروش
  3. آرژیل، مایکل (۱۳۷۸)، روانشناسی ارتباطات و حرکات بدن، ترجمه مرجان فرجی، تهران: نشر مهتاب.
  4. اسلین، مارتین (۱۳۷۵)، ‌دنیای درام، ترجمه محمد شهبا، تهران: انتشارات بنیاد سینمایی فارابی.
  5. استم، رابرت (۱۳۸۳)، مقدمه ای بر نظریه فیلم، ترجمه احسان نوروزی و دیگران، تهران: انتشارات سوره مهر.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته اجتماعی مقالات رشته علوم اجتماعی

 

نظرات بسته شده است.