چاپ یکی از اساسی‌ترین و مؤثرترین شیوه‌های نگهداری، انتقال و اشاعه اطلاعات

در سراسر تاریخ افراد بشر همواره درپی بهبود توانایی خویش برای دریافت و جذب اطلاعات درباره محیط پیرامون خود و افزایش سرعت، وضوح و تنوع در انتقال مربوط به خود بوده‌اند . آنان کار برقراری ارتباط را با استفاده از اشارات سر ودست و علایم صوتی آغاز کردند. و برای انتقال پیام‌های خود به توسعه و تکمیل یک رشته ابزار غیر لفظی پرداختند : موسیقی ، رقص ، طبل ، آتش‌های نشانه ، نقاشی و دیگر نماد‌های ترسیمی مانند پیکتوگرام از این دسته‌اند. در پی پیکتوگرام ، ایدئوگرام  که اهمیت ویژه‌ای داشت ، زیرا به بیان موضوعی یا اندیشه انتزاعی کمک می‌کرد. اما آنچه به نوع بشر در دنیای حیوانی ، یک موقعیت ممتاز بخشید تکامل زبان بود. که به ارتباط انسانی ، رسایی و دقت بخشید. تمام این ابزارهای ارتباط که هم زمان از آنها استفاده می‌شد، درفرآیند تشکل افراد به صورت جامعه و برای بقاء آنان ابزاری ضروری بود.

این تحقیق دانشجویی چاپ یکی از اساسی‌ترین و مؤثرترین شیوه‌های نگهداری، انتقال و اشاعه اطلاعات مشتمل بر ۲۰۵ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

روش تحقیق

فهرست مطالب

فصــل اول: ۲

کلیات تحقیق. ۲

مقدمه: ۳

اهمیت تحقیق: ۶

تعریف… ۷

چاپ چیست؟. ۸

فصل دوم(  مطالعات نظری ) ۹

بخش اول. ۱۰

از نخستین انقلاب فرهنگی تا انقلاب اطلاعاتی و ارتباطی. ۱۰

از عصر خط تا عصر چاپ.. ۱۱

از عصر چاپ تا عصر اطلاعات و ارتباطات.. ۱۴

بخش دوم ۲۳

نشر کتاب.. ۲۳

تعریف… ۲۳

ناشــر. ۲۵

گستره نشر. ۲۶

عاملهای مؤثر در نشر. ۳۲

صنعت نشر کتاب.. ۳۵

بخش سوم ۳۷

انواع ناشران. ۳۷

ناشران مبتکر و ناشران منتظر. ۳۸

ناشران مخاطب‌گرا ۴۰

ناشران عمومی و تخصصی. ۴۱

ناشران با آثار باارزش و کم ارزش.. ۴۲

ناشران انتفاعی و غیرانتفاعی. ۴۳

ناشران آزاد / تجارتی. ۴۴

ناشران دولتی و وابسته به دولت.. ۴۵

ناشران متون درسی. ۴۷

ناشران دانشگاهی. ۴۹

ناشران آثار تجدید چاپی (بازچاپ) ۵۰

ناشران همکار ۵۰

بخش چهارم ۵۲

تاریخچه نشر کتاب.. ۵۲

پیشنه نشر. ۵۲

نشر در اواخر سده‌های پانزدهم تا هجدهم. ۵۴

نشر در سده نوزدهم. ۵۷

نشر در سده بیستم. ۶۰

بخش پنجم. ۶۵

چاپ و حروفنگاری (حروفچینی) ۶۵

واژه چاپ.. ۶۵

چاپ چیست؟. ۶۶

مراحل چاپ.. ۶۷

تحویل گرفتن خبر؛ ۶۸

مراحل پایانی و تحویل دادن اثر چاپی. ۶۸

حروفچینی / حروفنگاری.. ۷۵

بخش ششم. ۸۴

شیوه‌های چـاپ.. ۸۴

چاپ برجسته ۸۵

چـاپ گـود ۸۷

چـاپ مسطح. ۸۸

چـاپ استنسیلی. ۹۷

چاپ از راه عکاسی. ۹۹

چاپ همزمان. ۹۹

بخش هفتم. ۱۰۱

الکترونیک و چاپ و نشر. ۱۰۱

نشر الکترونیکی. ۱۰۳

نشر الکترونیکی چند رسانه‌ای (MPEG) 105

خودًناشری ۱۰۶

الکترونیک در نشر. ۱۰۷

نرم‌افزار نشر. ۱۰۸

آینده نشر الکترونیک… ۱۱۰

بخش هشتـم. ۱۱۲

سیراجمالی و تحول چاپ.. ۱۱۲

پیدایش و تاریخچه چاپ.. ۱۱۲

تاریخچه تحول چاپ در ایران. ۱۱۹

بخش نهــم. ۱۲۶

کاغذ و مـرکب.. ۱۲۶

کــاغــذ. ۱۲۶

مـرکب.. ۱۳۹

بخش دهم. ۱۴۴

صـحافی. ۱۴۴

تاریخچه صحافی. ۱۴۴

مراحل صحافی. ۱۴۶

بخش یازدهم. ۱۵۴

حـق مؤلـف… ۱۵۴

مبنای حقوقی حق مؤلف… ۱۵۵

حق مؤلف در ایران. ۱۵۸

حق مؤلف در عرصه بین‌المللی و جهانی. ۱۶۱

دلایل مخالفان و موافقان پیوستن به معاهده‌های جهانی حق مؤلف… ۱۶۵

به معاهده‌های جهانی باید پیوست یا نه ؟. ۱۶۸

یادداشت حق مؤلف… ۱۷۰

بخش دوازدهم. ۱۷۲

صنعت چاپ در مطبوعات.. ۱۷۲

انواع چاپ.. ۱۷۹

صحــافی. ۱۹۴

فصــل سوم ۱۹۷

جمع بندی و نتیجه‌گیری : ۱۹۷

جمع بندی و نتیجه‌گیری : ۱۹۸

مشکلات و موانع تحقیق: ۲۰۰

منابع و مآخذ: ۲۰۲

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله چاپ یکی از اساسی‌ترین و مؤثرترین شیوه‌های نگهداری، انتقال و اشاعه اطلاعات را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه:

در سراسر تاریخ افراد بشر همواره درپی بهبود توانایی خویش برای دریافت و جذب اطلاعات درباره محیط پیرامون خود و افزایش سرعت، وضوح و تنوع در انتقال مربوط به خود بوده‌اند . آنان کار برقراری ارتباط را با استفاده از اشارات سر ودست و علایم صوتی آغاز کردند. و برای انتقال پیام‌های خود به توسعه و تکمیل یک رشته ابزار غیر لفظی پرداختند : موسیقی ، رقص ، طبل ، آتش‌های نشانه ، نقاشی و دیگر نماد‌های ترسیمی مانند پیکتوگرام از این دسته‌اند. در پی پیکتوگرام ، ایدئوگرام  که اهمیت ویژه‌ای داشت ، زیرا به بیان موضوعی یا اندیشه انتزاعی کمک می‌کرد. اما آنچه به نوع بشر در دنیای حیوانی ، یک موقعیت ممتاز بخشید تکامل زبان بود. که به ارتباط انسانی ، رسایی و دقت بخشید. تمام این ابزارهای ارتباط که هم زمان از آنها استفاده می‌شد، درفرآیند تشکل افراد به صورت جامعه و برای بقاء آنان ابزاری ضروری بود.

اهمیت تحقیق:

چاپ یکی از اساسی‌ترین و مؤثرترین شیوه‌های نگهداری، انتقال و اشاعه اطلاعات در سراسر تاریخ بشر است. چاپ موجب شد ذهنیت بشر به نوشتار و به نقش تبدیل شود و به صورت کثیر به دیگران انتقال یابد، در واقع چاپ یک نیاز ضروری برای بشر بود تا بتواند اندیشه‌های خود را نگهداری و انتقال دهد. اهمیت و ضرورت این تحقیق از همین نیاز ضروری بشر ناشی می‌گردد. چرا که تحقیق در روند گسترش صنعت چاپ در جوامع انسانی ما را به این موضوع می‌کشاند که یک جامعه در چه سطحی از رشد فرهنگی قرار دارد.

تعریف

«چاپ» واژه‌ای است که احتمالاً از chapana (چاپانا) واژه هندی گرفته شده است. در هند، به چاپ کردن «چهاپه» و به چابگر «چهاپه گر» می‌گویند. این واژه‌ها در روزنامه‌های فارسی هند به کار گرفته شده است.

عده‌ای معتقدند که چاپ از «چاو» مغولی گرفته شده و چاو نوعی پول در عصر ایلخانیان بوده است. اما به نظر می‌رسد صاحبنظران بیشتر به پذیرفتن اشتیاق از ریشه هندی تمایل دارند تا مغولی.

چاپ چیست؟

چاپ عبارت است از فن ، صنعت و گاه نیز هنر نقش کردن کلمات و تصاویر بر کاغذ، پارچه ، پلاستیک ، فلز ، شیشه و نظایر آنها. چاپ اکنون فرایندی است که برای انتقال نقش و تصاویر با سرعت بالا و حجم زیاد به کار می‌رود، مانند چاپ کتاب ، روزنامه ، مجله ، تمبر ، اعلامیه ، پوسترها و اخیراً مدارهای چاپی می‌باشد.

از نخستین انقلاب فرهنگی تا انقلاب اطلاعاتی و ارتباطی

نخستین انقلاب فرهنگی با اختراع خط آغاز شد. خط یا نوشتن، که همانا استفاده از نشانه‌های نموداری برای توصیف منظم زبان گفتاری است، به نظر برخی از صاحبنظران، هوشمندانه‌ترین و مؤثرترین رویداد در سراسر تاریخ فرهنگی و یکی از بزرگترین دستاوردها در تاریخ تمدن است. عصر پیش از تاریخ یا اختراع خط پایان یافت. آدمی از تاریکی آن دوره به عهد روشن تاریخی پای نهاد و نوشته‌هایی بر جای گذاشت و تصویر روشن یا روشنتری از خود و پیرامون خود به آیندگان نشان داد.

انواع چاپ

روشهای مختلف چاپ عبارتند از : چاپ برجسته یا لِتِرپرس یا تیپوگرافی، چاپ فرورفته یا گود یا هلیوگراور و چاپ همسطح یا پلانوگرافی یا لیتوگرافی.

چاپ برجسته

در چاپ برجسته ، همان‌گونه که از نامش برمی‌آید، سطح چاپ شونده یعنی نقشی که باید تکثیر شود، برجسته است، در نتیجه این قسمت برجسته در تماس با غلتک آغشته به مرکب چاپ، رنگ مرکب را به خود می‌گیرد و سپس به کاغذ منتقل می‌کند. واضح است که سطح برجسته باید معکوس نقش مورد نظر برای چاپ باشد که پس از آغشته شدن به مرکب در وضعیت صحیح روی کاغذ منتقل شود.

چاپ فرورفته یا گود یا هلیوگراور

در روش چاپ گود، نقشها در سیلندر استوانه‌ای شکلی که سطح چاپ شونده است، فرورفته‌اند. این نوع چاپ کیفیت خوبی دارد، ولی هزینه آن نسبتاً زیاد است. دستگاههای رتاتیو چند رنگ که از روش چاپ هلیوگراور یا گود استفاده می‌کنند، در چاپ نشریات استفاده می‌شوند و به طور کلی این چاپ برای کارهای چاپی پرتیراژ ، که لازم است کیفیت خوبی داشته باشند، مانند تمبر پستی یا اسکناس ، مناسب است.

صحــافی

صحافی عبارت است از اتصال برگهای چاپ شده کتاب یا مجله به یکدیگر و قرارگرفتن آنها در پوشش محافظتی به نام جلد. در گذشته صحافی با دست صورت می‌گرفت، ولی امروز با وجود دستگاههای مختلف، کتابها و مجلات عملاً بیشتر با سیستمهای ماشینی صحافی می‌شوند و فقط در مورد تعداد قلیلی از کتابها، در موارد استثنایی، از صحافی دستی استفاده می‌گردد.

جمع بندی و نتیجه‌گیری :

در این تحقیق ما به دنبال بررسی تحولات چاپی و نشری از آغاز تاکنون بوده‌ایم . که پس از بررسی‌ها و مطالعات فراوان و جمع‌آوری اطلاعات از طریق مطالعات اسنادی و کتابخانه‌ای به نتایج و جمع‌بندیهایی رسیدیم که به شرح زیر می‌باشد.

  • اختراع چاپ یکی از بزرگترین و عمده‌ترین دستاوردهای عمده بشری بود، که به کلام ، دانش نوشته‌ها و آگاهی‌های انسان دوام و بقاء و به جوامع استمرار بخشید.
  • اختراع چاپ را به چینیان نسبت داده‌اند، اما اختراع دستگاه چاپ را در قرن پانزدهم به گوتنبرگ نسبت داده‌اند.

منابع

چاپ یکی از اساسی‌ترین و مؤثرترین شیوه‌های نگهداری، انتقال و اشاعه اطلاعات

  • آرین‌پور، یحیی (۱۳۵۷)؛ از صبا تا نیما ، جلد اول ، تهران : کتابهای جیبی
  • آموزگار ، سیروس (۱۳۵۵) ؛ کتاب و کتابخانه ؛ تهران ، وزارت فرهنگ و هنر
  • «آنچه تیراژ را کاهش یا افزایش می‌دهد» (۱۳۷۱) ، صنعت چاپ ؛ شماره ۱۱۶ ص ۴۹ – ۵۲
  • ابوالحمد ، عبدالحمید ، (۱۳۶۶) ؛ «منشور حقوق پدید آورنده» ، کتابنمای ایران ؛ گردآورنده چنگیز پهلوان دفتر یکم ، تهران ص ۲۹۵-۳۰۱
  • ادیب سلطانی ، میرشمس‌الدین ، (۱۳۶۵) ؛ راهنمای آماده ساختن کتاب ، تهران ، سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی
  • ارجمند ، لیلا (۱۳۷۳)؛ « جابه‌جائیهای بازار کتاب از آغاز تا امروز » ، سروش ، دوره ۱۶ ، شماره ۷۲۰
  • افشار ، ایرج (۱۳۴۴) ؛ سیر کتاب در ایران : امیرکبیر

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

چهار × 5 =