طراحی‌ و ساخت‌ وسایل‌ اعمال‌ نیروی‌ داخلی‌

وسایل‌ اعمال‌ نیروی‌ داخلی‌ نظیر قیچی‌های‌ اهرم‌ مرکب‌، پرچ‌کن‌ها، مکانیزمهای‌ قفل‌کن‌ و غیره‌ کاربرد بسیار زیادی‌ در صنعت‌ دارند. هدف‌ از این‌ پروژه‌ طراحی‌ وسایل‌ اعمال‌ نیروی‌ داخلی‌ و ساخت‌ نمونه‌ای‌ از این‌ نوع‌ وسایل‌ است‌. در فصل‌ اول‌ تعریفی‌ کلی‌ از مکانیزم‌ بیان‌ می‌شود که‌ طراحی‌ و ساخت‌ بر اصولی‌ که‌ در این‌ فصل‌ بیان‌ شده‌ قرار دارد. در فصل‌ دوم‌ در مورد مزیت‌ مکانیکی‌ انواع‌ مکانیزمهای‌ اعمال‌ نیروی‌ داخلی‌ و فرمولهای‌ مربوط‌ به‌ آن‌ بحث‌ می‌شود و در پایان‌ این‌ فصل‌ نیز در مورد کمترین‌ مزیت‌ مکانیکی‌ روابطی‌ را مطرح‌ می‌کنیم‌.

این تحقیق دانشجویی طراحی‌ و ساخت‌ وسایل‌ اعمال‌ نیروی‌ داخلی‌ مشتمل بر۷۶  صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

روش تحقیق

فهرست مطالب

فصل‌ ۱: مقدمه‌ای‌ بر مکانیزمها…………………………………………………………………. ۱

۱ ـ ۱ حرکت‌: ……………………………………………………………………………………… ۲

۱ ـ ۲ اهرم‌بندی‌ چهار میله‌: ……………………………………………………………………… ۳

۱ ـ ۳ علم‌ حرکت‌ نسبی‌: ………………………………………………………………………… ۷

۱ ـ ۴ نمادهای‌ سینماتیکی‌:………………………………………………………………………. ۸

۱ ـ ۵ زنجیره‌های‌ شش‌ میله‌ای‌:………………………………………………………………. ۱۲

۱ ـ ۶ درجات‌ آزادی‌: ………………………………………………………………………….. ۱۵

۱ ـ ۷ تحلیل‌ تغییر مکان‌: شاخص‌های‌ مفید برای‌ تحلیل‌ موقعیت‌ اهرم‌بندی‌ها..۲۱

۱ ـ ۸ موقعیتهای‌ محدود و نقاط‌ مرگ‌ یک‌ مکانیزم‌ چهار میله‌:………………………. ۲۷

۱ ـ ۹ روابط‌ محاسبه‌ زوایای‌ موقعیت‌های‌ محدود و موقعیت‌های‌ نقطه‌ مرکب‌

(روش‌ ریاضی‌ …………………………………………………………………………………… ۳۰

۱ ـ ۱۰ مفهوم‌ حرکت‌ نسبی‌:………………………………………………………………….. ۳۱

۱ ـ ۱۱ مرکز آنی‌: ………………………………………………………………………………. ۳۴

۱ ـ ۱۲ قضیه‌ کندی‌:……………………………………………………………………………. ۳۷

فصل‌ ۲: مزیت‌ مکانیکی‌ ………………………………………………………………………. ۴۴

۲ ـ ۱ مزیت‌ مکانیکی‌: ………………………………………………………………………….. ۴۵

۲ ـ ۲ روش‌ تحلیلی‌ برای‌ تعیین‌ سرعت‌ و مزیت‌ مکانیکی‌: …………………………….. ۵۶

۲ ـ ۳ کمترین‌ مزیت‌ مکانیکی‌:………………………………………………………………. ۵۹

فصل‌ ۳: وسایل‌ اعمال‌ نیروی‌ داخلی……………………………………………………….   ۶۱

۳ ـ سنتز وسایل‌ اعمال‌ نیروی‌ داخلی‌:  (Internal Force Exerting Devices Synthesis)       ۶۲

۳ ـ ۱ سنتز قیچیهای‌ مرکب‌ (Compond Lever ships Synthesis)………………….. ۶۲

۳ ـ ۲ سنتز پرچ‌کنهای‌ یوک‌ (Yoke Riveters Syntheses)……………………………. ۶۴

۳ ـ ۳ سنتز عددی‌ وسایل‌ اعمال‌ نیروی‌ داخلی‌: …………………………………………… ۶۶

۳ ـ ۴ تعداد لینکهای‌ دوگانه………………………………………………………………….. ۶۶

۳ ـ ۵ سنتز ابعادی‌:………………………………………………………………………………. ۷۰

۳ ـ ۶ روشهای‌ هندسی‌:………………………………………………………………………… ۷۰

۳ ـ ۷ قطبهای‌ نسبی‌ مکانیزم‌ چهار میله‌ای‌:…………………………………………………. ۷۱

۳ ـ ۸ طریقه‌ یافتن‌ قطب‌ نسبی‌: ……………………………………………………………….. ۷۳

۳ ـ ۹ مکانیک‌ کلمپهای‌ خود قفل‌کن‌: (Toggle clamps Mechanic)…………….. ۷۵

۳ ـ ۱۰ طراحی‌ کلمپهای‌ قفل‌کن‌: (Toggle Clamps Design)………………………. ۷۸

 فصل‌ ۴: تحلیل‌ نیرویی………………………………………………………………………… ۸۱

۴ ـ ۱ تحلیل‌ نیرویی‌:……………………………………………………………………………. ۸۲

۴ ـ ۲ قاب‌ و ماشین‌: …………………………………………………………………………….. ۸۳

۴ ـ ۳ تحلیل‌ نیروی‌ کلمپهای‌ عمودی‌ و افقی‌…………………………………………….. ۸۴

فصل‌ ۵: تعریف‌ و تقسیم‌بندی‌ فولادهای‌ ابزار……………………………………………. ۸۸

۵ ـ ۱ تعریف‌ و تقسیم‌بندی‌ فولادهای‌ ابزار:……………………………………………… ۸۹

۵ ـ ۱ ـ ۱ فولادهای‌ ابزار کارگرم‌ (HOT WORK TOOL STEELS) ………………… ۹۰

۵ ـ ۱ ـ ۲ فولادهای‌ ابزار کار سرد (COLD WORK TOOL STEELS……………….. ۹۱

۵ ـ ۱ ـ ۳ فولادهای‌ابزارمقاوم‌به‌ضربه‌ (SHOCK RESISTING TOOL STEELS)                  ۹۴

۵ ـ ۱ ـ ۴ فولادهای‌ ابزار آبدیده‌ (WATER HARDENING TOOL STEELS).. ۹۴

۵ ـ ۱ ـ ۵ فولادهای‌ قالب‌ (MOLD STEELS) ……………………………………………  ۹۵

۵ ـ۱ـ۶فولادهای‌ابزارهای‌مخصوص‌ (SPECCIAL-PURPOSE STEELS)   TOOL  …….  ۹۶

۵ ـ ۱ ـ ۷ فولادهای‌ ابزار تندبر (LIGH SPEED TOOL STEELS)………………….   ۹۷

۵ ـ ۲ نقش‌ عناصر آلیاژی‌ در فولادهای‌ تندبر: ………………………………………….  ۱۰۰

۵ ـ ۳ توسعه‌ فولادهای‌ ابزار: ………………………………………………………………..  ۱۰۱

فصل‌ ۶: موارد استفاده‌ کلمپها  ……………………………………………………………… ۱۰۳

۶ ـ ۱ موارد استفاده‌ کلمپها و تاگلها در صنعت‌………………………………………..   ۱۰۴

۶ ـ ۱ ـ ۱ کلمپ‌ بادامکی‌:  ………………………………………………………………….. ۱۰۴

۶ ـ ۱ ـ ۲ کلمپ‌ مدل‌  F : …………………………………………………………………..  ۱۰۵

۶ ـ ۱ ـ ۳ کلمپ‌ کوچک‌ (یا عکس‌ العمل‌ سریع‌)…………………………………….   ۱۰۵

۶ ـ ۱ ـ ۴ کلمپ‌ پنوماتیکی‌: ………………………………………………………………..  ۱۰۶

۶ ـ ۱ ـ ۵ کلمپ‌های‌ قفل‌ کن‌ افقی‌:………………………………………………………   ۱۰۷

۶ ـ ۱ ـ ۶ کلمپ‌ قفل‌ کن‌ عمودی‌: ……………………………………………………….  ۱۰۸

۶ ـ ۱ ـ ۷ کلمپ‌ کششی‌ عمل‌ کننده‌:…………………………………………………….   ۱۰۸

فصل‌ ۷: طراحی‌ و ساخت‌ …………………………………………………………………..  ۱۰۹

۷ ـ ۱ طراحی‌ کلمپ‌ فشاری‌:  ………………………………………………………………. ۱۱۰

۷ ـ ۲ طراحی‌ و ساخت‌:……………………………………………………………………..   ۱۱۳

۷ ـ ۲ ـ ۱ قدم‌اول‌درساخت‌کلمپ‌موردنظرلیست‌تعدادقطعات‌بکاررفته‌درکلمپ ‌است‌..   ۱۱۳

۷ ـ ۲ ـ ۲ تهیه‌ نقشه‌های‌ ساخت‌ قطعات‌ و انتخاب‌ جنس‌ مواد……………………….   ۱۱۵

۷ ـ ۲ ـ ۳ چگونگی‌ ساخت‌………………………………………………………………….   ۱۲۰

منابع‌…………………………………………………………………………………………….   ۱۲۴

 

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله طراحی‌ و ساخت‌ وسایل‌ اعمال‌ نیروی‌ داخلی‌ را در زیر می توانید ببینید.

چکیده

وسایل‌ اعمال‌ نیروی‌ داخلی‌ نظیر قیچی‌های‌ اهرم‌ مرکب‌، پرچ‌کن‌ها، مکانیزمهای‌ قفل‌کن‌ و غیره‌ کاربرد بسیار زیادی‌ در صنعت‌ دارند. هدف‌ از این‌ پروژه‌ طراحی‌ وسایل‌ اعمال‌ نیروی‌ داخلی‌ و ساخت‌ نمونه‌ای‌ از این‌ نوع‌ وسایل‌ است‌. در فصل‌ اول‌ تعریفی‌ کلی‌ از مکانیزم‌ بیان‌ می‌شود که‌ طراحی‌ و ساخت‌ بر اصولی‌ که‌ در این‌ فصل‌ بیان‌ شده‌ قرار دارد. در فصل‌ دوم‌ در مورد مزیت‌ مکانیکی‌ انواع‌ مکانیزمهای‌ اعمال‌ نیروی‌ داخلی‌ و فرمولهای‌ مربوط‌ به‌ آن‌ بحث‌ می‌شود و در پایان‌ این‌ فصل‌ نیز در مورد کمترین‌ مزیت‌ مکانیکی‌ روابطی‌ را مطرح‌ می‌کنیم‌.

مقدمه‌:

مهندسی‌ بر علوم‌ پایه‌ ریاضیات‌، فیزیک‌ و شیمی‌ بنا شده‌ است‌. در اغلب‌ موارد، مهندسی‌ شامل‌ تحلیل‌ تبدیل‌ انرژی‌ از چند منبع‌ به‌ یک‌ یا چند محصول‌ نهایی‌ می‌باشد که‌ با بکارگیری‌ یک‌ یا چند اصل‌ اساسی‌ از این‌ علوم‌ را شامل‌ می‌شوند.

از میان‌ علوم‌ مختلفی‌ که‌ مهندسی‌ مکانیک‌ در مورد آن‌ بحث‌ می‌کند تحلیل‌ و ساخت‌ وسایل‌ اعمال‌ نیروی‌ داخلی‌ را می‌توان‌ نام‌ برد.

حرکت‌:

اکثریت‌ بندواره‌ها نمایانگر حرکتی‌ هستند که‌ تمام‌ اهرمها در صفحات‌ موازی‌ حرکت‌ می‌کنند. این‌ نوع‌ حرکت‌، حرکت‌ صفحه‌ای‌ یا دو بعدی‌ نامیده‌ می‌شود. حرکت‌ صفحه‌ای‌ جسم‌ صلب‌ شامل‌ چرخش‌ حول‌ محور عمود بر آن‌ صفحه‌ و انتقالی‌ می‌باشد که‌ در آن‌ تمام‌ نقاط‌ جسم‌ در امتداد خطوط‌ موازی‌ و مستقیم‌ یا منحنی‌ الخط‌ حرکت‌ می‌کنند به‌ طوری‌ که‌ تمام‌ خطوط‌ داخل‌ جسم‌ به‌ موازات‌ موقعیت‌ اصلی‌ خود باقی‌ می‌ماند ترکیب‌ چرخش‌ حول‌ سه‌ محور غیر موازی‌ و انتقال‌ در سه‌ جهت‌ بسته‌ به‌ قیدهایی‌ که‌ توسط‌ اتصالات‌ (کروی‌، مارپیچی‌، سیلندری‌ و غیره‌) بین‌ اهرمها اعمال‌ می‌گردد ممکن‌ می‌شود.

اهرم‌بندی‌ چهار میله‌:

بندواره‌ها در انواع‌ متعدد ماشین‌ها و ابزارهای‌ مکانیکی‌ بکار برده‌ می‌شوند. ساده‌ترین‌ اهرم‌بندی‌ با حلقه‌ بسته‌ چهار میله‌ می‌باشد که‌ دارای‌ سه‌ اهرم‌ متحرک‌ (به‌ اضافه‌ یک‌ اهرم‌ ثابت‌) و چهار اتصال‌ «چرخان‌»، «لولا شده‌» یا «پین‌ شده‌» می‌باشد (شکل‌ ۱ ـ ۱). اهرمی‌ که‌ به‌ منبع‌ تغذیه‌ یا متحرک‌ اولی‌ وصل‌ شده‌ است‌، اهرم‌ ورودی‌ نام‌ دارد  A) ۰ (A . اهرم‌ خروجی‌ لولاهای‌ متحرک‌  B  را به‌ لولای‌ زمین‌  ۰ B  وصل‌ می‌کند. کاپلر (میله‌ رابط‌) یا میله‌ شناور دو لولای‌ متحرک‌  A  و  B  را به‌ هم‌ وصل‌ می‌کند یعنی‌ رابط‌ بین‌ ورودی‌ و خروجی‌ می‌باشد.

درجات‌ آزادی‌:

گام‌ بعدی‌ در تحلیل‌ سینماتیکی‌ بندواره‌ها، پس‌ از ترسیم‌ شماتیک‌ آنها، تعیین‌ درجات‌ آزادی‌ آنها می‌باشد. با بیان‌ درجه‌ آزادی‌ منظور تعداد حرکتهای‌ ورودی‌ مستقل‌ مورد نیاز برای‌ تعیین‌ موقعیت‌ تمام‌ میله‌های‌ بندواره‌ نسبت‌ به‌ زمین‌ است‌ صدها هزار نوع‌ مختلف‌ بندواره‌ وجود دارد که‌ می‌توان‌ اختراع‌ نمود، یک‌ مجموعه‌ متنوع‌ بزرگی‌ از اجزاء اهرم‌بندی‌ها در جداول‌ ۱ ـ ۱ و ۱ ـ ۲ شامل‌ عضو دولولایی‌، عضو سه‌ لولایی‌، عضو چهار لولایی‌، و به‌ همین‌ منوال‌، اهرم‌ها؛ دارای‌ اتصالات‌ لولایی‌، اتصالات‌ لغزنده‌؛ بادامک‌ها و پیروها؛ چرخ‌دنده‌ها، زنجیره‌ها، چرخ‌ زنجیرها، تسمه‌ها، پولی‌ها و به‌ همین‌ منوال‌ تصور کنید. (در اینجا اتصالات‌ کروی‌ و مارپیچی‌ و سایر اتصالاتی‌ که‌ حرکت‌ نسبی‌ سه‌ بعدی‌ را فراهم‌ می‌سازند مطرح‌ نشده‌اند. و فقط‌ حرکت‌ دو بعدی‌ در صفحات‌ موازی‌ مورد بحث‌ می‌باشد) علاوه‌ بر این‌ تصور کنید امکانات‌ متعددی‌ که‌ در شکل‌گیری‌ انواع‌ اهرم‌بندی‌ها با سر هم‌ کردن‌ این‌ اجزاء نتیجه‌ خواهد شد.

موقعیتهای‌ محدود و نقاط‌ مرگ‌ یک‌ مکانیزم‌ چهار میله‌:

هنگامی‌ که‌ یک‌ مکانیزم‌ چهار میله‌ برای‌ موقعیتهای‌ ورودی‌ و خروجی‌ هماهنگ‌ یا برای‌ موقعیتهای‌ ورودی‌ و میله‌ رابط‌ هماهنگ‌ طراحی‌ شده‌ است‌، طراح‌ باید تحرک‌پذیری‌ پیوسته‌ اهرم‌بندی‌ طراحی‌ شده‌ را برای‌ تمام‌ این‌ موقعیت‌ها بررسی‌ کند. به‌ هنگام‌ بررسی‌ تحرک‌پذیری‌، دو وضعیت‌ وجود دارد که‌ توجه‌ طراح‌ را تضمین‌ می‌کند. یکی‌ موقعیت‌های‌ محدود و دیگر موقعیتهای‌ نقطه‌ مرگ‌ مکانیزم‌ چهار میله‌ طراحی‌ شده‌ است‌.

مرکز آنی‌:

روش‌ سرعت‌ نسبی‌ (کثیر الاضلاع‌ سرعت‌) در تحلیل‌ سرعت‌ یک‌ بندواره‌، فقط‌ یکی‌ از چندین‌ روش‌ موجود می‌باشد. یک‌ اشکال‌ روش‌ سرعت‌ نسبی‌ تعداد مراحل‌ لازم‌ در تحلیل‌ اهرم‌بندی‌های‌ پیچیده‌ می‌باشد. روش‌ مرکز لحظه‌ای‌ یا مرکز آنی‌ تکنیک‌ بسیار مفیدی‌ است‌ و اغلب‌ در تحلیل‌ اهرم‌بندی‌های‌ پیچیده‌ سریعتر عمل‌ می‌کند.

مزیت‌ مکانیکی‌:

یکی‌ از معیارهای‌ اصلی‌ که‌ طراح‌ باید از آن‌ اطلاع‌ داشته‌ باشد میزان‌ قابلیت‌ یک‌ بندواره‌ مشخص‌ از انتقال‌ نیرو یا گشتاور است‌، بعضی‌ از بندواره‌ها، مثل‌ مجموعه‌ چرخدنده‌، یک‌ نسبت‌ گشتاور ثابت‌ را بین‌ ورودی‌ و خروجی‌ انتقال‌ می‌دهد. زیرا یک‌ نسبت‌ سرعت‌ ثابت‌ بین‌ ورودی‌ و خروجی‌ وجود دارد. ولی‌ در یک‌ اهرم‌بندی‌، این‌ چنین‌ نیست‌. چگونه‌ می‌توانیم‌ رابطه‌ بین‌ نیروی‌ خروجی‌ و نیروی‌ ورودی‌ را تعیین‌ کنیم‌؟ دو مشاهده‌ بدون‌ تحلیل‌ قابل‌ طرح‌ می‌باشد.

مکانیک‌ کلمپهای‌ خود قفل‌کن‌: (Toggle clamps Mechanic)

           گیره‌های‌ قفل‌ کننده‌ گیره‌هایی‌ هستند که‌ براساس‌ قوانین‌ سینماتیکی‌ که‌ برای‌ گیره‌های‌ خارج‌ از مرکز صادق‌ است‌ کار می‌کنند. با این‌ تفاوت‌ که‌ دارای‌ حرکت‌ بیشتری‌ نسبت‌ به‌ آنها می‌باشند. آنها دارای‌ انعطاف‌پذیری‌ کافی‌ هستند که‌ می‌توانند از نقطه‌ مرگ‌ عبور کنند. یک‌ ایست‌ مفید بعد از نقطه‌ مرگ‌ بوجود می‌آید که‌ پدیده‌ خود قفل‌کنندگی‌ را بوجود می‌آورد در نقطه‌ مرگ‌ خارج‌ ا زمرکز صفر است‌ بدون‌ در نظر گرفتن‌ اصطکاک‌ مزیت‌ مکانیکی‌ نامحدود می‌شود.

تعریف‌ و تقسیم‌بندی‌ فولادهای‌ ابزار:

فولادهای‌ ابزار گروهی‌ از فولادها را تشکیل‌ می‌دهند که‌ دارای‌ خصوصیاتی‌ از جمله‌ سختی‌ و مقاومت‌ سایشی‌ بالا بوده‌ و اغلب‌ سختی‌ و استحکام‌ خود را در درجه‌ حرارتهای‌ بالا حفظ‌ می‌نمایند. به‌ عبارت‌ دیگر دارای‌ ثبات‌ حرارتی‌ می‌باشند.

نقش‌ عناصر آلیاژی‌ در فولادهای‌ تندبر:

تأثیر عناصر آلیاژی‌ بر خواص‌ فولادهای‌ تندبر توسط‌ محققین‌ زیادی‌ مورد مطالعه‌ قرار گرفته‌ است‌ (۱ و ۴ تا ۶). از آنجا که‌ عناصر آلیاژی‌ مختلف‌ اثراتشان‌ به‌ همدیگر مرتبط‌ می‌باشند بررسی‌ اثر یک‌ عنصر الیاژی‌ در فولاد بتنهایی‌ با مشکلاتی‌ مواجه‌ می‌باشد. ولی‌ بطور کلی‌ نتایج‌ ذیل‌ در مورد اثر عناصر آلیاژی‌ تاکنون‌ گزارش‌ گردیده‌ است‌. در مورد کربن‌ می‌توان‌ گفت‌ از آنجا که‌ این‌ عنصر عامل‌ تشکیل‌دهنده‌ کار فولاد می‌باشد وجود ان‌ نقشی‌ اساسی‌ در خواص‌ فولاد ایفاء می‌کند. افزایش‌ مقدار کربن‌ سبب‌ افزایش‌ مقدار آستینیت‌ باقیمانده‌ در ساختمان‌ (۷ و ۸) و نیز سبب‌ پایین‌ آمدن‌ درجه‌ حرارتهای‌ ذوب‌ و انجاد فولاد می‌گردد. علاوه‌ بر موارد یاد شده‌ سختی‌ فولاد در عملیات‌ سخت‌ کردن‌ بطور کلی‌ بوجود کربن‌ بستگی‌ دارد و در غیاب‌ کربن‌ فرایند سخت‌ کردن‌ فولاد عملی‌ نخواهد بود.

 منابع‌

طراحی‌ و ساخت‌ وسایل‌ اعمال‌ نیروی‌ داخلی‌

           ۱ ـ ترکیب‌ سینماتیکی‌ بندگارها،

تألیف‌: ریچاردس‌ هارتنبرگ‌، ژاک‌ دناریت‌

ترجمه‌: محمد حسین‌ صبور (عضور هیئت‌ علمی‌ دانشگاه‌ سمنان‌)، محمدعلی‌ نظری‌

۲ ـ طراحی‌ مکانیزمها (بندواره‌ها)

تألیف‌: اردمن‌، سندور

ترجمه‌: دکتر عباس‌ راستگو (گروه‌ مکانیک‌ دانشکده‌ فنی‌ ـ دانشگاه‌ تهران‌)

۳ ـ ایستایی‌

تألیف‌: جی‌-ال‌-مریام‌

ترجمه‌: مهندس‌ مهرداد رهبری‌ (عضو هیئت‌ علمی‌ دانشگاه‌ صنعتی‌ امیرکبیر)

۴ ـ تحلیل‌ و ترکیب‌بندی‌ مکانیزمها

تألیف‌: اِ-اچ‌-سونی‌

ترجمه‌: دکتر عباس‌ راستگو

۵ ـ کاتالوگ‌ کلمپها       GOOD HAND

۶ ـ کاتالوگ‌ کلمپها – دستاکو

۷ ـ ساودفیلد – کملپهای‌ پنوماتیک‌ و تاگل‌

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هفده − 13 =