روش تحقیق

بررسی رابطه بین موانع اجرای روش های تدریس فعال درافت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان

موضوع مورد پژوهش در این تحقیق بررسی رابطه بین موانع اجرای روشهای تدریس فعا ل با افت تحصیلی در مدارس ابتدایی شهرستان سبزوار  می باشد که در این پژوهش ابتدا به بیان مساله  وبعد از آن به اهداف ، سوالات و مشکلات و تنگناها  پرداختیم .فرضیات این تحقیق عبارتند از :

 1. بین محتوای نا مناسب کتابهای درسی و عدم اجرای روشهای تدریس فعال در کلاس درس رابطه وجود دارد .
 2. بین کمبود امکانات آموزشی مناسب و عدم اجرای روشهای تدریس فعال در کلاس درس رابطه وجود دارد .
 3. بین عدم رضایت شغلی معلمان وعدم اجرای روشهای تدریس فعال در کلاس درس رابطه وجود دارد .
 4. بین نظام ارزشیابی از پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و عدم اجرای روشهای تدریس فعال در کلاس درس رابطه وجود دارد .

این تحقیق دانشجویی بررسی رابطه بین موانع اجرای روش های تدریس فعال درافت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان مشتمل بر ۸۵ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

روش تحقیق

فهرست مطالب

چکیده : ۲

کلیات پژوهش…. ۳

فصل اول. ۳

مقدمه. ۴

بیان مسئله : ۵

اهمیت و ضرورت تحقیق : ۶

اهداف تحقیق : ۷

موضوع تحقیق : ۷

متغیرها : ۷

فرضیه ها و سوالات : ۸

مفاهیم و اصطلاحات : ۱۰

مشکلات و تنگناها : ۱۲

خلاصه فصل اول : ۱۳

فصل دوم. ۱۴

بیشینه تحقیق.. ۱۴

مقدمه. ۱۵

انواع رویکردها ، در فرآیند یاددهی – یادگیری : ۱۶

یاددهی – یادگیری با رویکرد فعال : ۱۸

ویژگی های ونکات اصلی در یاددهی – یادگیری با رویکرد فعال : ۲۱

رابطه تدریس و یادگیری : ۲۳

مبانی نظری رابطه تدریس ویادگیری : ۲۴

ارتباط الگوهای تدریس با برنامه درسی : ۲۵

ارائه الگوی عمومی تدریس با رویکرد فعال : ۲۶

مراحل الگوی عمومی تدریس با رویکرد فعال : ۲۷

نمونه هایی از الگوهای تدریس فعال : ۲۷

پیشینه تحقیق : ۳۰

تحقیقات انجام شده در ایران : ۳۱

تحقیقات انجام شده در جهان  : ۳۴

الگوها تدریس در سه کشور : ۳۸

خلاصه فصل دوم : ۳۸

فصل سوم. ۳۹

مقدمه: ۴۰

روش تحقیق : ۴۱

جامعه آماری : ۴۱

نمونه آماری و روش نمونه گیری : ۴۲

روش تجزیه و تحلیل آماری : ۴۲

روایی : ۴۲

روایی محتوا : ۴۲

روایی بیرونی : ۴۲

پایایی : ۴۳

خلاصه فصل سوم : ۴۴

تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش…. ۴۵

فصل چهارم. ۴۵

مقدمه : ۴۶

لیست فرمولها : ۴۷

بررسی فرضیات : ۴۸

جدول و نمودارها ۵۲

خلاصه فصل چهارم : ۷۴

خلاصه و نتیجه گیری.. ۷۵

فصل پنجم. ۷۵

مقدمه : ۷۶

خلاصه فصل اول : ۷۷

خلاصه فصل دوم : ۷۷

خلاصه فصل سوم : ۷۸

خلاصه فصل چهارم : ۷۹

پیشنهادها و راهکارها ۸۰

منابع و مآخذ. ۸۲

ضمائم و پیوست ها ۸۴

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله  بررسی رابطه بین موانع اجرای روش های تدریس فعال درافت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان را در زیر می توانید ببینید.

چکیده

موضوع مورد پژوهش در این تحقیق بررسی رابطه بین موانع اجرای روشهای تدریس فعا ل با افت تحصیلی در مدارس ابتدایی شهرستان سبزوار  می باشد که در این پژوهش ابتدا به بیان مساله  وبعد از آن به اهداف ، سوالات و مشکلات و تنگناها  پرداختیم .فرضیات این تحقیق عبارتند از :

 1. بین محتوای نا مناسب کتابهای درسی و عدم اجرای روشهای تدریس فعال در کلاس درس رابطه وجود دارد .
 2. بین کمبود امکانات آموزشی مناسب و عدم اجرای روشهای تدریس فعال در کلاس درس رابطه وجود دارد .
 3. بین عدم رضایت شغلی معلمان وعدم اجرای روشهای تدریس فعال در کلاس درس رابطه وجود دارد .
 4. بین نظام ارزشیابی از پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و عدم اجرای روشهای تدریس فعال در کلاس درس رابطه وجود دارد .

مقدمه

سرعت فزاینده ای که امروزه در عرصه صنعت و تکنولوژی شاهد آنیم , معلول تحولات چشمگیر و رو به رشدی است که علوم مختلف در چند دهه اخیر با آن مواجه بوده اند . یکی از مهمترین عامل این دگرگونی فزاینده در ابعاد مختلف دانش که منجر به توزیع ناهمسان در تولید علم گردیده و شرایط ناموزونی را در مقایسه جوامع پیشرفته و در حال توسعه ، از لحاظ انحصار و مصرف دانش موجب گردیده است ، نظام آموزش و پرورش است . مجموعه ای که در جوامع در حال توسعه با برخورداری از مشخصه پیروی و تقلید در اماده سازی های خلاق و کار آفرین در زمینه های مختلف علمی ناکارآمد بوده است .

بیان مسئله :

در فرایند نظام آموزشی ، یکی از معضلاتی که تعلیم و تربیت نونهالان ما را تحت تتاثیر قرار داده و ضایعات جبران ناپذیری را در جریان یادگیری , مخصوصا حیطه شنناختی ، متوجه دانش آموزان در مقاطع تحصیلی مختلف به ویژه در دوره ابتدایی می کند ، مسئله عدم بهره گیری از روشهای تدریس فعال در جریان یاد دهی – یاد گیری است ( فضلی خانی ۱۳۷۸ ) . جریانی که دو قطب اساسی آن یعنی معلم و شاگرد برای دست یافتن به اهاداف مورد نظر بایکدیگر به تعامل می رسند .

اهمیت و ضرورت تحقیق :

در مجموعه عظیم نظامهای آموزش و پروش کنونی ، معلم نقطه اتمای هر تغییر و تحولی است ونقش اساسی او در ایجاد تغییرات لازم متناسب با تحولات تکنولوژیک در عرصه اطلاعات و ارتباطات بر کسی پوشیده نیست ( مهر محمدی ۱۳۷۹ ) بنا براین در پرتو به کارگیری منابع و ابزارهای اطلاعاتی جدید در آموزش و پروش لازم است قابلیت ها و شایستگی ها ی متناسب با این نوآوری ها را در معلم ایجاد نماییم . در این رابطه یکی از مسئولیتهای خطیری که متوجه معلم بوده و او را در جایگاه رفیعی در نظام های آموزشی قرار داده ، مسئله تدریس و بهره گیری از روشهای جدید است . بدین معنی که تاثیر مثبت نظام آموزش و. پرورش در توسعه ، ترقی و تکامل جامعه در ابعاد مختلف را باید در دست معلمان نو جو و نوآور یافت که نسبت به استفاده هوشمندانه ، خلاقانه و مبتکرانه از الگوهای مختلف تدریس وفا دارند . به عبارت دیگر بخش اعظم یادگیری دانش آموزان یا تاثیر گذاری نظام تعلیم و تربیت را که در محیط یاددهی – یادگیری به منصه ظهور میرسد می بایست در کلاس درس جستجو کرد .

اهداف تحقیق :

با توجه به موضوع مورد مطالعه ، هدف عمده در این پژوهش ، شناسایی عواملی است که به روشهای مختلف مانع از استفاده معلمان آشنا به روشهای تدریس فعال ، از این شیوه نوین در جریان آموزشهای کلاسی میشود . به بیان دیگر میخواهیم بدانیم عواملی از قبیل : محتوای نامناسب کتابهای درسی ، عدم تسلط معلمان بر اجرای روشهای تدریس فعال ، نحوه مدیریت کلاس ، کمبود امکانات آموزشی ، عدم وجود فضای آموزشی مناسب ، جو سازمانی حاکم بر مدرسه ، رضایت شغلی معلمان ، ارتباط آموزشی و عاطفی معلمان با دانش آموزان و نظام ارزشیابی از پیشرفت دانش آموزان تا چه اندازه در عدم استفاده معلمان از روشهای تدریس فعال موثرند .

مفاهیم و اصطلاحات :

تدریس فعال : تدریس عبارت است از تعامل یا رفتار متقابل معلم و دانش آموز بر اساس طرح منظم ، از پیش تعیین شده ، آگاهانه و هدفدار معلم ، برای ایجاد تغییر در رفتار دانش آموزان ( نوروزی و دیگران ،۱۳۷۶ ،شعبانی ،۱۳۷۹ ، ادیب نیا ،۱۳۸۰ ، یادگار زاده ) . در این فرایند یادگیرنده باید انگیزه برای یادگیری داشته باشد ، در جریان یادگیری فعال بوده و احساس تعهد کند و مطالبی که می آموزد در زندگی فردی و اجتماعی کاربرد داشته باشد .

خلاصه فصل اول :

در این فصل ابتدا مقدمه ای در رابطه با موانع اجرای روشهای تدریس فعال در مدارس ابتدایی بیان شد سپس اهداف و اهمیت ، فرضیه ها و متغیرهای پژوهش بیان شد . بعد از آن اصطلاحات اساسی در رابطه با موضوع مورد نظر بیان وتعریف شد و در آخر فصل تنگناها و مشکلاتی که در راه انجام پژوهش بود بیان شده است . امید است که با برداشتن مشکلات و موانع راه را برای بهتر انجام دادن تحقیقات مطلوب توسط دانشجویان رشته های مختلف به دانشجویان رشته های علوم تربیتی فراهم آورند .

پیشنهادها و راهکارها

در پایان بر اساس یافته های حاصل از پژوهش راهکارهای زیر به منظور اجرای موفق تر روش های تدریس فعال در کلاس درس پیشنهاد می گردد .

 • از تبعیض بین معلمان و کارمندان دولت از نظر امکانات رفاهی خودداری شود .
 • از معلمان در برنامه ریزی درسی و هنگام تغییر کتاب ها نظرخواهی شود .
 • از کار معلم ارزشیابی جامع و کامل به عمل آید و تشویق و تقدیر آنان متناسب با عملکردشان باشد .
 • تلاش شود تا در معلم نگرش مثبت به شغل و توانائی خود بوجود آید زیرا نگرش مثبت عامل تعیین کننده ای در اجرای موفق روش های تدریس فعال می باشد .
 • اهداف ارزشیابی مستمر برای اولیاء دانش آموزان توجیه شود تا از فرزندان خود انتظارات قدیمی را نداشته باشند .

منابع و مآخذ

بررسی رابطه بین موانع اجرای روش های تدریس فعال درافت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان

 • آرمند ، محمد ۱۳۷۲ ، روش های تدریس فعال . رشد معلم ، شماره ۲ .
 • احدیان ، محمد ۱۳۷۷ ، مباحث تخصصی در تکنولوژی آموزشی . تهران. انتشارات ققنوس.
 • ادیب نیا ، اسد ۱۳۸۰ ، روش تدریس علوم اجتماعی در دوره ابتدائی . تهران . انتشارات دواوین.
 • قورچیان ، نادرقلی ۱۳۷۹ ، جزئیات روش های تدریس ، تهران . انتشارات دفتر همکاری های علمی بین المللی
 • محبی ، عظیم ۱۳۸۱ ، بازاندیشی در ارزشیابی مستمر .
 • مهر محمدی ، محمود ۱۳۷۹ ، بازاندیشی فرآیند یاددهی – یادگیری . تهران . انتشارات مدرسه
 • نقیب زاده ، میرعبدالحسین ، فلسفه آموزش و پرورش . تهران . انتشارات طهوری .
 • یادگار زاده ، غلامرضا ، ۱۳۷۹ ، روش های فعال تدریس ، ضرورت ها ، دیدگاه ها و پژوهش ها .

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

.

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

17 − دوازده =