تجزیه و تحلیل رفتار ویسکوالاستیک آمیزه های پلیمری

نیوتن (۱۷۲۷-۱۶۴۲) اولین فردی بود که برای مدل کردن سیالات با آنها برخوردی کاملاً علمی نمود. وی در قانون دوم مقاومت خود، کل مقاومت یک سیال را در برابر تغییر شکل (حرکت) نتیجه دو عامل زیر دانست:

الف) مقاومت مربوط به اینرسی (ماند) سیال

ب) مقاومت مربوط به اصطکاک (لغزش ملکولها یا لایه‌های سیال بر هم‌دیگر)

و در نهایت قانون مقاومت خود را چنین بیان نمود: «در یک سیال گرانرو، تنش مماسی (برشی) متناسب با مشتق سرعت در جهت عمود بر جهت جریان است.»

این تحقیق دانشجویی تجزیه و تحلیل رفتار ویسکوالاستیک آمیزه های پلیمری مشتمل بر ۱۱۵ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

روش تحقیق

فهرست مطالب

فصل اوّل: رئولوژی (Rheology) 2

۱-۱ تاریخچه پیدایش رئولوژی.. ۲

۱-۲ مواد از دیدگاه رئولوژی.. ۸

۱-۲-۱ پدیده‌های رئولوژیکی.. ۸

۱-۲-۲ تنش تسلیم در جامدات… ۱۰

۱-۲-۳ تنش تسلیم در رئولوژی.. ۱۴

۱-۲-۴ تقسیم‌بندی مواد. ۱۵

جدول ۱-۲ طبقه‌بندی سیالات… ۱۸

فصل دوّم:  آمیزه‌های پلیمری  (Polymer Blends). 19

۲-۱-۱ مقدّمه. ۱۹

۲-۱-۲تعاریف… ۲۰

۲-۱-۳ روشهای تهیه آمیزه‌های پلیمری.. ۲۱

۲-۱-۴ رفتار اجزاء آمیزه‌های پلیمری.. ۲۳

۲-۱-۵ امتزاج‌پذیری آمیزه‌های پلیمری.. ۲۴

۲-۱-۶ سازگای آمیزه‌های پلیمری.. ۲۷

۲-۱-۷ سازگاری بواسطه افزودن کوپلیمر. ۳۳

۲-۱-۸ روشهای تخمین سازگاری و امتزاج‌پذیری آمیزه‌ها و آلیاژهای پلیمری.. ۳۴

۲-۱-۹ کریستالیزاسیون آمیزه‌های پلیمری.. ۴۰

۲-۲-۱ رئولوژی پلیمرها ۴۵

۲-۲-۲ رئولوژی آمیزه‌های پلیمری.. ۵۳

۲-۲-۲-۱ مقدمه. ۵۳

۲-۲-۲-۲ ویسکوزیته آمیزه‌ها و آلیاژهای پلیمری.. ۵۳

۲-۲-۲-۳ معادلات تجربی ویسکوزیته آمیزه بر حسب غلظت سازنده‌های پلیمری.. ۶۱

۲-۲-۲-۴ جریان برشی پایدار آمیزه‌های پلیمری.. ۶۳

۲-۲-۲-۵ الاستیسیته مذاب آمیزه‌های پلیمری.. ۶۸

فصل سوّم: خاصیت  ویسکوالاستیک خطّی  (Linear viscoelasticity). 71

۳-۱ مقدّمه. ۷۱

۳-۲ مفهوم و نتایج حاصل از خاصیت خطیّت ۷۳

۳-۳ مدل‌های ماکسول  و کلوین.. ۷۴

۳-۴ طیف اُفت یا آسایش…. ۸۴

۳-۵ برش نوسانی.. ۸۸

۳-۶ روابط میان توابع ویسکوالاستیک خطی.. ۹۶

۳-۷ روش‌های اندازه‌گیری.. ۹۷

۳-۷-۱ روش‌های استاستیک…. ۹۸

۳-۷-۲ روش‌های دینامیک: کشش نوسانی.. ۱۰۱

۳-۷-۳ روش‌های دینامیک: انتشار موج.. ۱۰۳

۳-۷-۴ روش‌های دینامیک: جریان ثابت… ۱۰۴

فصل چهارم:  بررسی رفتار ویسکوالاستیک آمیزه های پلیمری با استفاده از مدل امولسیون پالیریَن.. ۱۰۶

۴-۱ مقدمه. ۱۰۶

۴-۲ مدل پالیریَن.. ۱۰۷

۴-۳ نتایج تجربی و بحث… ۱۰۹

نتیجه گیری نهایی: ۱۱۳

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله تجزیه و تحلیل رفتار ویسکوالاستیک آمیزه های پلیمری را در زیر می توانید ببینید.

تاریخچه پیدایش رئولوژی

نیوتن (۱۷۲۷-۱۶۴۲) اولین فردی بود که برای مدل کردن سیالات با آنها برخوردی کاملاً علمی نمود. وی در قانون دوم مقاومت خود، کل مقاومت یک سیال را در برابر تغییر شکل (حرکت) نتیجه دو عامل زیر دانست:

الف) مقاومت مربوط به اینرسی (ماند) سیال

ب) مقاومت مربوط به اصطکاک (لغزش ملکولها یا لایه‌های سیال بر هم‌دیگر)

و در نهایت قانون مقاومت خود را چنین بیان نمود: «در یک سیال گرانرو، تنش مماسی (برشی) متناسب با مشتق سرعت در جهت عمود بر جهت جریان است.»

مواد از دیدگاه رئولوژی

رئولوژی  علمی است که تغییر شکل و جریان و همچنین قابلیت کیفی تغییر شکل و جریان مواد را بیان می‌کند. دیلی علم رئولوژی را این‌گونه تعریف می‌کند: «رئولوژی علمی است که تغییر شکل مواد را تحت اعمال تنش خارجی بررسی می‌کند.» لذا ضرورت بررسی مواد موجود در طبیعت از دیدگاه رئولوژی آشکار می‌شود. برای نیل به چنین هدفی ابتدا می‌بایست چند پدیده رئولوژیکی، بطور دقیق تعریف گردد.

پدیده‌های رئولوژیکی

کشسانی: اگر جسمی در عکس‌العمل به اعمال تنش خارجی تغییر شکل دهد و با حذف تنش شکل اولیه خود را باز یابد، این پاسخ را کشسان می‌نامند. در عکس‌العمل کشسان تحت تنش خارجی پیوندهای بین مولکولی و بین اتمی کشیده می‌شوند و حالتی تعادلی بین تنشهای بین مولکولی و تنش خارجی ایجاد می‌شود. این امر باعث تغییر شکل تعادلی در زمان بی‌نهایت کوتاه شده و انرژی مصرفی جهت تغییر شکل در ماده ذخیره شده و قابل بازیابی است. اگر میزان تغییر شکل متناسب با مقدار تنش خارجی اعمال شده باشد، جسم را کشسان خطی گویند و رفتار رئولوژیکی این مواد بوسیله قانون هوک بیان می‌شود و اگر رابطه‌ای غیر خطی حاکم باشد جسم را کشسان غیر خطی می‌نامند.

طبقه‌بندی سیالات

سیالات را می‌توان طبق جدول ۱-۲ تقسیم‌بندی نمود که هر کدام از این طبقات مختصراً توصیف می‌‌شوند.

سیال ایده‌آل یا کامل: اگر سیال هیچگونه مقاومتی در برابر تغییر شکل از خود نشان ندهد و به عبارتی گرانروی آن صفر باشد، سیال ایده‌آل نامیده می‌شود.

سیال نیوتنی: اگر تنش اعمال شده به سیال با نرخ تغییر شکل سیال متناسب باشد، سیال را نیوتنی گویند. در اینجا گرانروی، که نسبت تنش به تغییر شکل است، ثابت خواهد بود.

روش‌های دینامیک: انتشار موج

اساساً، امواجی که در سطح نمونه‌ آزمایشگاهی تولید می‌شوند در تماس با ژنراتور یا تولید کننده موج می باشد و ارزیابی توابع ویسکوالاستیکی آن نیازمند اندازه گیری میزان غلظت و تضعیف آن در نمونه می‌باشد. یک مزیّت مشخص روش‌های انتشار موج این است که امواج می‌توانند برای انجام تحقیقاتی با فرکانس بالا نیز مناسب و مورد قبول باشند.

روش‌های دینامیک: جریان ثابت

در آزمایشات نوسانی که پیرامون آنها بحث کرده‌ایم، ابزارهایی برای ایجاد نوسان و لرزش، ساخته شده که جریان در آنها غیریکنواخت و ناپایا می باشد. یک گروه نسبتاً جدید از ابزارهای مخصوص ارزیابی عملکرد ویسکوالاستیک، بر اساس اصل متفاوتی تهیه شده است. جریان موجود در این رئومترها، ثابت و یکنواخت است که البته میزان سرعت نیز درنقطه ثابتی از دستگاه، غیرقابل تغییر اعلام شده است.

نتیجه گیری نهایی:

رفتار ویسکوالاستیک آمیزه های پلیمری ذکر شده در بالا با استفاده از مدل امولسیون پالیرین مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. با مقایسه نتایج بدست آمده از داده های تجربی و مقادیر پیش بینی شده از مدل نتیجه می شود حاکمیّت مدل برای محدوده وسیع و کاملی از فرکانس برقرار است.

بنابراین مدل برای این دسته از آمیزه ها در ناحیه ویسکوالاستیک خطی بخوبی و با خطای بسیار کمی پاسخگو بوده و می توان از آن به عنوان مدل توانمند برای بررسی همزمان رفتار ریخت شناسی و رئولوژیکی آمیزه های پلیمری غیر قابل امتزاج استفاده نمود.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

.

 

 

 

 

 

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دو × 2 =