روش تحقیق

بررسی زندگینامه استاد قیصر امین پور و تحولات اجتماعی شعرایشان

این مجموعه شامل مطالبی پیرامون زندگی دکتر قیصر امین پور و تحوّلات اجتماعی در سه دهه ی شعر ایشان ( ۱۳۶۴-۱۳۵۷ ) ، ( ۱۳۷۵-۱۳۶۴ ) ، ( ۱۳۸۵-۱۳۸۰ ) مورد بحث و برّرسی قرار گرفته است هدف از این تحقیق : شناخت افکار ایدئولوژیکی شاعر ، آشنایی با تعهّدات اخلاقی و اجتماعی ، مردم گرایی و انسان گرایی شاعر ، احتراز شاعر از گروه ها و دسته های دوره ای شناخت ، شخصیّت علمی و آکادمیک ایشان به عنوان استاد دانشگاه و نگاهی به بُعد روان شناسی شاعر در سرودن هر اثر می باشد .

این تحقیق دانشجویی بررسی زندگینامه استاد قیصر امین پور و تحولات اجتماعی شعرایشان مشتمل بر ۴۸۷ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

روش تحقیق

فهرست مطالب

مقدّمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱

اهمیّت تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………… ۲

اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲

روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳

پیشینه ی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….. ۳

فصل اوّل : تعریف نقد

۱-۱ نقد چیست ؟………………………………………………………………………………………………………………………… ۴

۲-۱ نقد ادبی……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷

۳-۱ نقد ادبی ایران و جهان………………………………………………………………………………………………………….. ۹

پی نوشت های فصل اوّل…………………………………………………………………………………………………………. ۱۹

فصل دوّم : معرّفی قیصر امین پور

۱-۲ زندگی نامه ی قیصر امین پور……………………………………………………………………………………………….. ۲۰

۲-۲ دوره ی اوّل شاعری قیصر ( دهه ی اوّل )…………………………………………………………………………….. ۲۳

۳-۲ دوره ی دوّم شاعری قیصر ( دهه ی دوّم )……………………………………………………………………………. ۴۵

۴-۲ دوران سوّم شاعری قیصر ( دهه ی سوّم )……………………………………………………………………………. ۵۳

۵-۲ دوران کمال شاعر…………………………………………………………………………………………………………………. ۵۹

۶-۲ اوضاع سیاسی و اجتماعی در دهه ی اوّل……………………………………………………………………………….. ۶۶

۷-۲ تأثیر اوضاع سیاسی و اجتماعی بر ادبیّات………………………………………………………………………………. ۷۰

۸-۲ شعر مقاومت و ویژگی های آن …………………………………………………………………………………………….. ۷۴

۹-۲ قیصر و شعر مقاومت…………………………………………………………………………………………………………….. ۸۱

۱۰-۲شعر آیینی و ویژگی های آن……………………………………………………………………………………………….. ۸۷

۱۱-۲ قیصر و شعر آیینی……………………………………………………………………………………………………………… ۹۱

۱۲-۲ تحوّل در شعر قیصر…………………………………………………………………………………………………………… ۹۸

۱۳-۲ تحوّل در قالب و فرم ( فضای بیرونی شعر )……………………………………………………………………….. ۱۰۳

۱۴-۲ تحوّل در محتوا و مضمون ( فضای درونی شهر )………………………………………………………………… ۱۱۲

پی نوشت های فصل دوّم………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۳

فصل سوّم : ویژگی های سبکی شاعر

۱-۳ لغات و ترکیبات……………………………………………………………………………………………………………………. ۱۲۴

۲-۳ کنایه ها و اصلاحات عامیانه در شعر……………………………………………………………………………………… ۱۸۲

۳-۳ طنزهای با محتوا…………………………………………………………………………………………………………………… ۱۹۹

۴-۳ گوناگونی موضوعات………………………………………………………………………………………………………………. ۲۱۰

۵-۳ مضمون بکر………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۷۳

۶-۳ وزن ریتمیک در شعر……………………………………………………………………………………………………………. ۲۷۹

۷-۳ استفاده از قالب های مُدرن……………………………………………………………………………………………………. ۲۸۳

۸-۳ استفاده از آیات و روایات……………………………………………………………………………………………………….. ۲۹۰

۹-۳ نحوه ی نگرش……………………………………………………………………………………………………………………… ۲۹۹

۱۰-۳ نوستالوژی در شعر قیصر……………………………………………………………………………………………………. ۳۰۶

۱۱-۳ اگزیستانسیالیستی دینی در شعر قیصر……………………………………………………………………………….. ۳۱۵

۱۲-۳ عینیّت و ذهنیّت در شعر قیصر…………………………………………………………………………………………… ۳۲۲

پی نوشت های فصل سوّم……………………………………………………………………………………………………….. ۳۲۸

فصل چهارم : صور خیال در شعر قیصر

۱-۴ استعاره و تشبیه در شعر قیصر……………………………………………………………………………………………….. ۳۲۹

۲-۴ تکرار در شعر قیصر………………………………………………………………………………………………………………. ۳۳۸

۳-۴ تکرار در مجموعه ی تنفّس صبح و در کوچه آفتاب……………………………………………………………… ۳۳۸

۴-۴ تکرار در مجموعه ی آینه های ناگهان…………………………………………………………………………………… ۳۴۲

۵-۴ تکرار در مجموعه ی گلهای………………………………………………………………………………………………….. ۳۵۳

۶-۴- تکرار در مجموعه ی دستور زبان عشق……………………………………………………………………………….. ۳۵۸

۷-۴ تکرار آوایی در شعر قیصر……………………………………………………………………………………………………… ۳۶۱

۸-۴ ایهام و لکنت آرایی ایهام در شعر قیصر…………………………………………………………………………………. ۳۷۹

۹-۴ تضمین در شعر قیصر…………………………………………………………………………………………………………… ۳۸۹

۱۰-۴ عنصر رنگ آمیزی در شعر قیصر………………………………………………………………………………………… ۳۹۷

پی نوشت های فصل چهارم……………………………………………………………………………………………………. ۴۱۸

فصل پنجم : مقایسه ی شعر قیصر با سهراب

۱-۵ سهراب سپهری…………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۱۹

۲-۵ اختلاف اساسی در محتوای شعر قیصر و سهراب…………………………………………………………………… ۴۲۶

۳-۵ اشتراک اساسی در محتوای شعر قیصر و سهراب…………………………………………………………………… ۴۳۷

۴-۵ مقایسه ی کاربرد وزن در اشعار سهراب و قیصر…………………………………………………………………….. ۴۴۱

۵- ۵ مشترکات در حوزه ی زبان قیصر و سهراب…………………………………………………………………………. ۴۴۹

۶-۵ اشتراک مضامین در اشعار قیصر و معاصرانش………………………………………………………………………… ۴۵۳

پی نوشت های فصل پنجم……………………………………………………………………………………………………… ۴۶۴

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۶۵

فهرست منابع …………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۶۶

فهرست مقاله ها…………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۶۸

پیوست ها

چکیده ی انگلیسی پایان نامه

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله بررسی زندگینامه استاد قیصر امین پور و تحولات اجتماعی شعرایشان را در زیر می توانید ببینید.

چکیده

این مجموعه شامل مطالبی پیرامون زندگی دکتر قیصر امین پور و تحوّلات اجتماعی در سه دهه ی شعر ایشان ( ۱۳۶۴-۱۳۵۷ ) ، ( ۱۳۷۵-۱۳۶۴ ) ، ( ۱۳۸۵-۱۳۸۰ ) مورد بحث و برّرسی قرار گرفته است هدف از این تحقیق : شناخت افکار ایدئولوژیکی شاعر ، آشنایی با تعهّدات اخلاقی و اجتماعی ، مردم گرایی و انسان گرایی شاعر ، احتراز شاعر از گروه ها و دسته های دوره ای شناخت ، شخصیّت علمی و آکادمیک ایشان به عنوان استاد دانشگاه و نگاهی به بُعد روان شناسی شاعر در سرودن هر اثر می باشد .

روش تحقیق برای رسیدن به هدف مورد نظر ، گردآوری فیش ، مطالعات کتابخانه ای و کاربرد اینترنت همراه با روش توصیف و کاربرد می باشد .

مقدّمه

به نام آن خدائی که شعور را در وجود انسان نهاد تا گوهر شعر را بیابد و آویزه ی وجود خویش نماید . هر آینه شعر و شاعری در میان جوامع مختلف مایه ی آرامش روح و روان است تا آنجا که شعرا را دنباله رو انبیاء معرّفی نموده اند .

اینک نیز با استعانت از خداوند متعال ، دستی از آستین بیرون آورده و گذری بر کوچه های شعر معاصر زده ایم ، کوچه هایی که چندی است با آب و جاروی احساسات و عواطف آراستگی خاصّی پیدا کرده است .

طرحنامه ی تحقیق

الف ) اهمیّت تحقیق

تحقیقات انجام شده درباره ی دکتر قیصر امین پور آن اندازه حائز اهمیّت است که در ثبت وقایع اجتماعی و تاریخی سهم بزرگی را بر عهده می گیرد و تعهّدات شاعر را در موارد اشعار دفاع مقدّس و اشعار آیینی به اثبات می رساند و کمکی است برای دانش جویانی که در رشته ادبیّات به تدریس مشغولند تا شاید فضای سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی شاعر را بهتر درک کرده ودانش آموزان نیز با این شاعر شهیر که کم و بیش در کتب دبیرستانی معرّفی می شود آشنایی لازم را پیدا نمایند و به درک بیشتر مضامین و محتوای شعری این شاعر پی ببرند .

نقد چیست ؟

نقد در نزد قدما با آن چه امروزه از آن استنباط می شود متفاوت است . در نزد قدما مراد از نقد معمولاً این بوده است که معایب اثری را بیان کنند و مثلاً در این که الفاظ آن چه وضعی دارند یا معنی آن بر گرفته از اثر دیگری است و به طور کلی از فراز و فرود لفط و معنی سخن می گفتند و این معنی از خود لغت نقد فهمیده می شود زیرا نقد جدا کردن سره از ناسره است . توضیح این که در ایّام باستان کلّاً دو نوع پول بود . پول نقره ( درم ) و پول طلا ( دینار ) گاهی در دنیا تقلّب می کردند و به آن مس می آمیختند و در این صورت عیار طلا پایین می آمد .

اهمیّت و فایده ی نقد ادبی

۱- نقد ادبی امکان درک نکته های بدیع و لطیف آثار را فراهم می کند در نتیجه خواننده می تواند از مطالعه ی آثار ادبی بهره و لذّت ببرد .

۲- ارزش واقعی آثار ادبی را آشکار می کند و مشخص می کند که رعایت چه قواعد و اصولی سبب شده تا اثری مورد قبول واقع شود و یا وجود چه عواملی سبب شده تا اثری مورد بی اعتنایی قرار گیرد .

۳- نقد ادبی مانع از آن می شود که گزافه گویان و مدّعیان دروغین بتوانند آثار بی ارزش خود را به جویندگان و طالبان هنر عرضه کنند .

حدود و امکان نقد ادبی

نقد ادبی ، بررسی همه جانبه و کامل یک اثر ادبی است . گذشته از این اکتفا کردن به شکل ظاهری اثر یعنی توجه به نقد لغوی کافی نیست و منتقد می باید به بحث در باب جوهر و معنی و مضمون یک اثر ادبی نیز بپردازد ( نقد معنی ) و هدف و غرض خاص شاعر یا نویسنده را بازگو کند .

اغلب مردم ذوق را ملاک سنجش آثار ادبی دانسته اند و به همین دلیل است که غالباً در میان مردم در تعیین بهترین شاعر یا نویسنده اختلاف هست .

– منتقد باید با دید و وجدان علمی و دور از هر نظر شخصی و با میزان های منطقی و علمی به کار نقد و نقّادی بپردازد .

نقد ادبی ایران و جهان

سقراط نخستین منتقد ادبی است که اندیشه هایی از او در عرصه ی نقد ادبی به صورت مکتوب            به جا مانده است . البته همانند سایر اندیشه های فلسفی و حکیمانه ی سقراط اندیشه های او در زمینه ی نقد ادبی نیز به صورت مستقیم بلکه از طریق آثار افلاطون و تنگاتنگ در هم آمیخته و با افکار و اندیشه های او به ما رسیده است و برای ما به یادگار مانده است .

سه رساله ی دفاع سقراط ( آپولوژی ) ، عشق و زیبایی ( فاید روس ) و هنر راوی ( ایون ) مهم ترین آثار در زمینه ی نقد آرای ادبی و نقد آمیز سقراط هستند .

نقد ادبی در یونان باستان از دیدگاه ارسطو

ارسطو که با نگرش منطقی به پدیده ها ، همه چیز را قانونمند و نظم پذیر می دانست ، نخستین اندیشمندی بود که کوشید قوانین و اصول آفرینش ادبی را کشف و تدوین کند ، شناخت آفریده های ادبی را به قاعده و نظم در آورد و اُسلوب ها و موازینی برای سنجش و داوری آن ها ایجاد کند . به همین دلیل این آموزگار نخست را به حق باید بنیان گزار و پدر شیوه های منطقی نقد و نظریه پردازی ادبی دانست .

پی نوشت های فصل پنجم

 • زندگی سهراب سپهری ، پریسا امیر قاسم خانی ، ۱۳۸۵ .
 • تاریخ تحلیل شعر نو ، شمس لنگرودی ، نشر مرکز .
 • باغ تنهایی ، حمید سیاهپوش ، انتشارات نگاه ، تهران ، ۱۳۸۲ .
 • هشت کتاب ، سهراب سپهری ، انتشارات طهوری ، زمستان ۸۵ .
 • باغ تنهایی ، صص ۱۲۳-۱۲۱ .
 • سایت اینترنتی : ( www.sohrabsepehri.com ) .
 • نقدی بر شعر سهراب سپهری ، دکتر سیروس شمیسا ، تهران ۱۳۷۰ .

نتیجه گیری

با توجّه به کلیّه ی تحقیقات انجام شده و کاوش ها و تفحّصات ممکن ، می توان این گونه نتیجه گیری کرد که دکتر قیصر امین پور از شخصیّت آکادمی والایی برخوردار بوده است تا آن جا که شخصیّت این شاعر ، در اشعارش نمود پیدا کرده است و آرامش و وقار و دلسوزی و مهربانی این شاعر او را به عنوان شاعری مردمی و شاعر دفاع مقدّس معرّفی کرده است . معلومات و اطّلاعات والای او در همه ی زمینه های ادبی از او استادی تمام عیار ساخته است به گونه ای که تکنیک های شعری او و ساختار زبانی اش و فُرمالیسم اشعارش ، صحّت این مطالب را اثبات می کند .

فهرست منابع

بررسی زندگینامه استاد قیصر امین پور و تحولات اجتماعی شعرایشان

 • اکبری ، چاووش ، انتشارات زوّار ، ۱۳۸۲ .
 • اکبرپور ، حمید ، نوآوری و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت ، روزنامه ی حیات ، ۱۳۸۷ .
 • افلاطون ، دوره ی آثار ، جلد ۱ ، ص ۱۷ .
 • ابن قتیبه ی ادیب ، الشّعر و الشّعرا ، مقدمه ی کتاب .
 • امیر قاسم خانی ، پریسا ،زندگی سهراب سپهری ، انتشارات شرکت توسعه کتابخانه های ایران ، ۱۳۸۵ .
 • امین پور ، قیصر ، آینه های ناگهان ، انتشارات افق ، ۱۳۷۲ .
 • امین پور ، قیصر ، تنفّس صبح ، انتشارات سروش ، تهران ، ۱۳۷۹ .

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

.

 

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

1 × 1 =