تاثیر برنامه های ماهواره ای بررشد اجتماعی نوجوانان شهر ابهر

 

رشد اجتماعی فرآیندی است که از طریق آن فرد، آگاهیها، ارزشها، برقراری روابط اجتماعی و مهارتهای اجتماعی را کسب می کند و این اکتسابات او را قادر می سازند که با جامعه وحدت یابد و به نحوی انطباق یافته رفتار کند). نظیری، ۱۳۸۱)

این تحقیق دانشجویی تاثیر برنامه های ماهواره ای بررشد اجتماعی نوجوانان شهر ابهر مشتمل بر ۱۲۱ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

روش تحقیق

فهرست مطالب

– چکیده                                   ۱

فصل اول                                  ۳

– مقدمه                                   ۴

– بیان مسئله                                 ۵

– اهمیت ضرورت پژوهش                          ۶

– هدف کلی                                 ۷

-تعاریف نظری پژوهش                           ۸

-فصل دوم                                  ۹

-رشد اجتماعی نوجوان ۱                        ۱۰

– رشد اجتماعی نوجوان ۲                           ۱۳

– رشد اخلاقی و اجتماعی جوانی                      ۱۵

-رشد اجتماعی                                 ۱۶

-تصمیم دشوار برای ماهواره                        ۱۷

-تاثیر مادر در رشد اجتماعی کودک                     ۲۰

-رشد بدنی تند                            ۲۱

– رفتارهای ناهنجار نوجوان                        ۲۲

-چرا رشد اجتماعی ضروری است                       ۲۵

-رشد و تکامل اجتماعی                         ۲۶

– تغییر رفتار اجتماعی در نوجوانی                    ۳۰

-دیدگاه های مختلف در مورد رشد اجتماعی                    ۳۱

– تعریف ارتباط                               ۳۳

-کارکردهای وسایل ارتباط جمعی                      ۳۴

-وضعیت تلویزیون ایران                        ۳۷

– اثرات ووسایل ارتباط جمعی                       ۴۲

فهرست مطالب

    عنوان                                                                       صفحه

– نقش آموزشی و آگاهی بخشی                    ۴۳

– رسالت ووظایف ارتباط جمعی                       ۴۶

-عوامل موفقیت رسانه ها در جلب مشارکت مردم               ۴۸

– نقش رسانه ها در شگل گیری افکار عمومی                   ۵۰

– درد تنهایی                                 ۵۳

– قضاوت                                   ۵۷

– انتقاد                                     ۶۰

– سوال های زیاد و نامناسب                        ۶۶

– احساس گناه ، پشیمانی ، تاسف                       ۷۱

  فصل سوم                                ۷۳

– جامعه آماری مورد مطالعه                        ۷۴

-تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری                    ۷۵

-روش اجرای پژوهش                             ۷۹

فصل چهارم                                  ۸۱

– مقدمه                                   ۸۲

– جدول آماری پژوهش                           ۸۳

این را هم بخوانید :  جذب جهانگردی - بررسی جاذبه های توريستی و موانع جذب جهانگردان به منطقه كليبر - پرشین مقاله

فصل پنجم                                ۸۶

– بحث و نتیجه گیری                               ۸۷

– محدودیت های پژوهش                          ۹۰

– پیشنهادات پژوهش                            ۹۱

– منابع و ماخذ                                ۹۲

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

خلاصه ای کوتاه از مقاله  تاثیر برنامه های ماهواره ای بررشد اجتماعی نوجوانان شهر ابهر را در زیر می توانید ببینید.

چکیده

رشد اجتماعی فرآیندی است که از طریق آن فرد، آگاهیها، ارزشها، برقراری روابط اجتماعی و مهارتهای اجتماعی را کسب می کند و این اکتسابات او را قادر می سازند که با جامعه وحدت یابد و به نحوی انطباق یافته رفتار کند). نظیری، ۱۳۸۱)

مقدمه

ماهواره های تلویزیونی یکی از تکنولوژیهای نوین ارتباطی هستند که قلمرو وسیعی از مناطق جغرافیایی را تحت پوشش خود قرار می دهند. کشورها به مدد این ابزار اطلاعات، اخبار و برنامه های گوناگونی را با اهداف مختلف سوار بر امواج نامرئی به فراسوی مرزهای سیاسی خود می فرستند.

بیان مسئله

یکی از ویژگی های بارز روند نوجوانی، اجتماعی شدن است. نوجوانی مراحل مختلفی را طی می کند تا به اجتماعی شدن دست یابد. این مراحل عبارتند از:

فاصله گرفتن از خانواده، دوست یابی، رشد اجتماعی، رشد بدنی، رشد جسمانی، رشد ذهنی و رشد عاطفی.

اهمیت وضرورت پژوهش

در جامعه کنونی، والدین بیش از پیش در فکر رفتار و شخصیت فرزندان خود هستند. بسیاری از والدین در پی راهکارهایی برای بهبود عملکرد کودکان و نوجوانان خود می باشند.

اهداف پژوهش

هدف کلی:

هدف کلی پژوهش حاضر، همانا مشخص شدن این نکته است که ماهواره این تکنولوژی جدید انسانی تا چه اندازه برای بشریت مفید و با فایده و تا چه اندازه مخرب و نگران کننده است.

هدف جزئی:

 ۱ـ می خواهیم دریابیم آیا تماشای برنامه های ماهواره ای رابطه ای با میزان رشد اجتماعی نوجوانان رشد اجتماعی و نوجوانان دبیرستانی دارد.

۲ـ می خواهیم دریابیم میانگین رشد اجتماعی نوجوانان دبیرستانی شهرستان ابهر تا چه میزان است.

تعاریف عملیاتی پژوهش

رشد اجتماعی: در پژوهش حاضر منظور از رشد اجتماعی نمره ای است که آزمودنی در آزمون مقیاس رشد اجتماعی وایلند، کسب می کند.

تماشای برنامه های ماهواره: در پژوهش حاضر منظور افرادی هستند که حداقل روزانه به مدت یک ساعت به تماشای برنامه های ماهواره ای مشغول هستند.

این را هم بخوانید :  جذب جهانگردی - بررسی جاذبه های توريستی و موانع جذب جهانگردان به منطقه كليبر - پرشین مقاله

رشد اجتماعی نوجوان 

در دوره نوجوانی به خصوص در اواخر این دوره، احساس عدالت مقایسه ای شکل می گیرد و فرد علاقمند رفتار عادلانه افراد نسبت به خود می باشد. نوجوانان معمولا در این رابطه، والدین دوستان خود را برای پدر و مادرشان مثال می زنند و در این زمینه با آنها به بحث و گفتگو می پردازند

مفاهیم ارتباط اجتماعی

نکته مهمی که در شکل گیری هویت اجتماعی، انسجام هویت و فردیت اجتماعی مطرح است یادگیری می باشد. همه رفتارها یاد گرفته می شوند و از طریق تمرین تجربه مهارتهای بسیاری را به دست می آورد.

رشد اخلاقی و اجتماعی جوانی

رشد اجتماعی جوانی با رشد اجتماعی نوجوانی متفاوت است. جوان از حالت درون گرایی خارج شده، روابط اجتماعی خود را با دیگران بهبود بخشیده و سعی بر نزدیک بودن موازین و هنجارهای اجتماعی با ایده آلهای اجتماعی دارد.

در شکل گیری افکار و ایده آلهای اجتماعی جوانان سه عامل بسیار موثرند که عبارتند از:

۱ـ ایده آلهای اجتماعی

۲ـ ادراک انتزاعی مسائل اجتماعی

۳ـ واقعیتهای زندگی اجتماعی

تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری

نمونه این پژوهش شامل ۶۰دانش آموز ۱۵الی ۱۸ ساله دبیرستانی است که ۳۰نفر آن دانش آموز دختر و ۳۰نفر ان دانش آموز پسر است. که از بین انها نیمی روزانه حداقل یک ساعت به تماشای برنامه های ماهواره وشغول هستند و بقیه هیچ علاقه ای به تماشای برنامه های ماهواره ندارند

فهرست منابع

تاثیر برنامه های ماهواره ای بررشد اجتماعی نوجوانان شهر ابهر

۱ـ احسانی ـ مریم ۱۳۸۲،  میزان گرایش نوجوانان به برنامه های تلویزیونی ماهواره ـ  پایانامه کارشناسی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز چاپ نشده.

۲ـ بولتون رابرت ، ۱۳۸۴ روانشناسی روابط ارتباط انسانی، ترجمه حمید رضا سهرابی              تهران ،انتشارات رشد.

۳ـ جانسون چالمرز،  ۱۳۷۳ تحول انقلابی،  ترجمه حمید الیاس، تهران انتشارات امیر کبیر .

۴ـ جیمز دبیلو کری،  ۱۳۷۶ ارتباطات و فرهنگ،  ترجمه مریم داداشی،  تهران انتشارات آسیا.

۵ـ حسینی حسین،  ۱۳۸۰ مجموعه مقالات بررسی مسائل مطبوعات جلد ۲ ، مرکز مطالعه و تحقیقات رسانه ها.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

.

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

یک × 2 =