پایان نامه

نبروگاه جذر و مدی

در این فصل انرژی های قابل حصول از آب دریاها و تکنولوژی استحصال از آنها به اختصار بیان می شود.۱- انرژی جزر و مد دریا۲- انرژی امواج دریا۳- انرژی حرارتی دریا۴- انرژی اختلاف غلظت نمک آب دریا

مطلب نبروگاه جذر و مدی   مشتمل  ۱۹۹ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

 

فهرست مطالب

فصل اول: ۴

انرژیهای قابل حصول از دریا ۴

۱-۱- معرفی انرژی های قابل حصول از دریاها: ۵

۱-۲- انرژی جزر ومد دریا ۵

۱-۳- انرژی امواجدریا ۶

ویژگی های منبع. ۶

۱-۳-۱- مبدل های انرژی امواج. ۹

۱-۳-۲- اثرات زیست محیطی.. ۱۴

۱-۳-۳- نتیجه گیری.. ۱۵

۱-۴- انرژی حرارتیدریا ۱۶

۱-۴-۱- تکنولوژی حرارتی دریاها ۱۷

۱-۴-۲- اثرات زیست محیطی.. ۱۹

۱-۴-۳- نتیجه گیری.. ۲۰

۱-۵- انرژی اختلاف غلظت نمک.. ۲۱

۱-۵-۱- تکنولوژی اختلاف غلظت نمک.. ۲۱

۱-۵-۲- نتیجه گیری.. ۲۲

فصل دوم: ۲۳

جـزر و مــد. ۲۳

۲-۱- منشاء و تاریخچه جزر و مد. ۲۴

۲-۲- مکانیسم تشکیل جزر و مد. ۲۵

۲-۳- ترکیب اثر ماه و خورشید برروی جزر و مد. ۲۶

۲-۳-۱ جزر و مد حداکثر. ۲۶

۱-۳-۴- جزر و مد حداقل. ۲۷

۲-۴- نسبت نیروهای مولد جزر و مد ماه و خورشید. ۲۸

۲-۵- اثر اینرسی آب برروی جزر و مد. ۳۰

۲-۶- اثر عدم تقارن مدار زمین و ماه برروی جزر و مد. ۳۱

۲-۷- سایر پارامترهای موثر در جزر و مد. ۳۲

۲-۸- کاربردهای جزر و مد. ۳۲

۲-۹- مقدار انرژی قابل استحصال از جزر و مد. ۳۳

فصل سوم: ۳۶

شرایط بهره برداری از نیروگاه جزر و مدی.. ۳۶

۳-۱- شرایط مکان مناسب برای احداث نیروگاه جزر و مدی.. ۳۷

۳-۲- کشورهای دارای پتانسیل جزر و مدی بالا. ۳۸

۳-۳- عوامل موثر بر دامنه جزر و مد. ۴۱

۳-۴- نکات اساسی طراحی نیروگاههای جزر و مدی.. ۴۱

۳-۴-۱- نحوه عملکرد نیروگاه جزر و مدی.. ۴۲

۳-۴-۲- نحوه و تجهیزات آبگیری نیروگاه جزر و مدی.. ۴۳

۳-۴-۳- ساختن دایک.. ۴۴

۳-۴-۴- طراحی داخلی نیروگاه جزر و مدی.. ۴۴

۳-۴-۵- انواع توربین های به کارگرفته شده در نیروگاههای جزر و مدی.. ۴۵

۳-۴-۶- طراحی محور توربین. ۴۶

فصل چهارم: ۴۷

نیروگاه جزر و مدی.. ۴۷

۴-۱- روشهای مختلف تولید برق از انرژی جزر و مد. ۴۸

۴-۲- سیستم یک حوضچه ای.. ۴۹

۴-۲-۱- سیستم یک حوضچه ای با جریان از سوی حوضچه به دریا ۴۹

۴-۲-۲- سیستم یک حوضچه ای با جریان از سوی دریا به حوضچه. ۵۰

۴-۲-۳- سیستم دوطرفه حوضچه به دریا و بالعکس… ۵۲

۴-۳- سیستم دو حوضچه ای.. ۵۴

۴-۴- سیستم ترکیبی شامل دو حوضچه. ۵۵

۴-۵- نیروگاههای جزر و مدی در حالت تلمبه ذخیره ای.. ۵۸

۴-۵-۱- مزایا و معایب نیروگاههای جزر و مدی در حالت تلمبه ذخیره ای.. ۵۸

۴-۶- نیروگاههای جزر و مدی بهره برداری شده ۶۱

۴-۶-۱- مشخصات نیروگاه جزر و مدی لارنس در فرانسه. ۶۲

۴-۶-۲- مشخصات نیروگاه جزر و مدی آناپولیس کانادا ۶۳

۴-۷- بررسی سواحل ایران برای استفاده از انرژی جزر و مدی برای تولید برق. ۶۴

۴-۸- مسائل زیست محیطی نیروگاههای جزر و مدی.. ۶۶

۴-۸-۱- رسوبات.. ۶۷

۴-۸-۲- اثرات بر طبیعت.. ۶۸

۴-۹- نتیجه گیری.. ۷۰

فصل پنجم: ۷۲

سیاست‌های وزارت نیرو در توسعه کاربرد انرژی‌های نو. ۷۲

فصل ششم: ۷۹

مشکلات و موانع پیش روی توسعه انرژی‌های  تجدیدپذیر در ایران. ۷۹

فصل هفتم: ۹۴

مقالات فارسی.. ۹۴

مقاله نخست: ۹۵

توسعه انرژیهای تجدیدپذیر. ۹۵

مقاله دوم: ۱۱۷

مروری بر دورنمای انرژی جزر و مد و امواج دریا ۱۱۷

فصل هشتم: ۱۳۸

ترجمه مقاله. ۱۳۸

(انرژی تجدیدپذیر) ۱۳۸

انرژی تجدیدپذیر۱. ۱۳۹

اثرات جاذبه و نیروی گریز از مرکز. ۱۴۰

تولید برق از جزر و مد. ۱۴۱

پره های جزر و مدی.. ۱۴۴

توربین های جزر و مدی.. ۱۴۵

محدودیت نیروگاههای جزر و مدی.. ۱۴۷

تغییرات جزر و مدی.. ۱۴۷

نیروگاههای جزر و مدی: چگونگی کار آنها ۱۵۰

نیروگاههای جزر و مدی: تاریخچه و محل. ۱۵۱

نیروگاه جزر و مدی: طرح و مشکلات.. ۱۵۲

اثرات اجتماعی.. ۱۵۳

نتیجه. ۱۵۴

توسعه نیروگاههای جزر و مدی در دهانه رودخانه ها و محیطهای دریایی.. ۱۵۵

انرژی جزر و مد. ۱۵۸

جزر و مد: انرژی وابسته به نیروی جاذبه. ۱۵۹

بهره بردرای از منابع. ۱۶۱

انرژی جزر و مدی از جهت اقتصادی.. ۱۶۳

اثرات محیطی.. ۱۶۳

نتایج. ۱۶۴

روشهای تولید برق. ۱۶۵

پیـوسـت.۱۶۸

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

پایان نامه

خلاصه ای کوتاه از مقاله   نبروگاه جذر و مدی را در زیر می توانید ببینید.

ویژگی های منبع

انرژی امواج دریا عبارت است از انرژی مکانیکی منتقل شده از باد که امواجی با پریود کوتاه، آنرا بصورت انرژی پتانسیل و جنبشی در خود ذخیره می کنند.

اثرات زیست محیطی

قدرت حاصل از امواج اساساً غیرآلاینده است و به هر میزان که جایگزین سوخت‌های هیدروکربنی شود منافع زیست محیطی حاصل شده است.

تکنولوژی اختلاف غلظت نمک

در دهه ۱۹۷۰ تحقیقاتی برای یافتن راههای عملی استخراج انرژی گرادیان نمک صورت گرفت. عملاً مشکلاتی را در سر راه خود داشت. آب شیرین در عمل آب نمک را رقیق می کند و برای حفظ گرادیان غلظت نمک، باید آب شور بیشتری به مخزن وارد کرد

 منشاء و تاریخچه جزر و مد

براساس حفاریهای بعمل آمده در احمدآباد هند یک حوضچه جزر و مدی تعمیر کشتی یافت شده است که مربوط به ۲۴۵۰ سال قبل از میلاد مسیح می باشد که بیانگر توجه بشر از زمانهای قدیم به این پدیده می باشد.

اثر عدم تقارن مدار زمین و ماه برروی جزر و مد

عامل پیچیده ای که برروی جزر و مد اثر می گذارد عدم یکنواختی فواصل بین زمین و ماه از یکسو و از سوی دیگر زمین و خورشید می باشد. مدار گردش زمین به دور خورشید یک بیضی می باشد که خورشید در مرکز این بیضی قرار ندارد

نحوه عملکرد نیروگاه جزر و مدی

تفاوت عمده نیروگاههای آبی سنتی و نیروگاههای جزر و مدی در نحوه عملکرد آنها می باشد. نیروگاههای آبی در یکی از دو حالت عمده پیک یا بار پایه کار می کند، اما نیروگاههای جزر و مدی به شکل سیکلی کار می کنند.

نیروگاههای جزر و مدی در حالت تلمبه ذخیره ای

در نیروگاههای تلمبه ذخیره ای واحد در ساعت غیر پیک که انرژی مازاد در شبکه وجود دارد به پمپاژ آب از مخزنی که در ارتفاع پائین قرار دارد به مخزنی که در ارتفاع بالا قرار دارد می پردازد و سپس در ساعات پیک آب از مخزن بالایی به پائینی منتقل می شود و با عبور از بین پره های تروبین انرژی الکتریکی تولید می شود و این سیکل مجدداً تکرار می شود

 مسائل زیست محیطی نیروگاههای جزر و مدی

مهمترین پارامترهایی که بر تصمیم گیری در مورد ساخت نیروگاههای جزر و مدی اثر می گذارد، ممکن است اصلاً پارامترهای اقتصادی نبوده بلکه بیشتر به مسائل زیست محیطی مربوط باشد.

مروری بر دورنمای انرژی جزر و مد و امواج دریا

در این مقاله پس از معرفی مختصر انواع انرژیهای دریایی یا اقیانوسی، تکنولوژیها و چشم انداز آینده منابع انرژی جزر و مدی و امواج، که مهمترین زیر مجموعه های انرژیهای دریایی بشمار می روند

نیروی جزر و مد

نیروی جزر و مد دوبار در روز بکار گرفته می شود از تغییرات در سطح آب دریا که علت اصلی و عمده آن نیروی جاذبه از طرف ماه و به مقدار خیلی کمتر نیروی جاذبه از طرف خورشید برروی اقیانوسهای جهان است.

اثرات جاذبه و نیروی گریز از مرکز

اثر متقابل ماه و زمین باعث به وجودآمدن برآمدگی اقیانوسها به سوی ماه می شود. در حالیکه در طرف مقابل اثر نیروی جاذبه خورشید هم نیز باعث بوجود آمدن برآمدگی اقیانوسها به سوی خورشید می شود. برآمدگی های حاصل از نیروی جاذبه ماه برروی سطح اقیانوسها را جزر و مد ماهی گویند.

توربین های جزر و مدی

به زودی پس از بحران نفت در سال ۱۹۷۰ توربین های جزر و مدی پیشنهاد شد چرا که تنها آنها مناسب با این واقعیت بودند.

نیروگاههای جزر و مدی: تاریخچه و محل

آسیاب های جزر و مدی در اوایل سال ۱۹۰۰ میلادی اختراع شدند در آن زمان توربین های دوطرفه وجود نداشت. بنابراین آنها فقط در یک جهت جریانات جزر و مدی مورد استفاده قرار می گرفتند

اثرات اجتماعی

تولید برق از طریق جزر و مد باعث بوجود آمدن گازهای اسیدی نمی شود. کارهای محیطی و تحقیقات منطقه ای توسعه و افزایش بهره برداری از نیروگاههای جزر و مدی را تصدیق می کند. سدبندی طول زیادی از خط ساحلی را دربرابر موج های بلند حفاظت می کند.

انرژی جزر و مد

در مناطق ساحلی با جریانات جزر و مدی بزرگ، آبهای جریانهای جزر و مدی دارای مقدار زیادی انرژی ذخیره شده می باشد. تحت کنترل درآوردن این جریانات به تاریخ، قرن یازدهم در انگلستان بر می گردد. هنگامیکه جریانات جزر و مدی برای چرخاندن چرخهای آبی، برای تولید نیروی مکانیکی مورد استفاده قرار می گرفت. اخیراً بالا و پائین آمدن جریانات جزر و مدی در تولید برق مورد استفاده قرار گرفته است، این روش بسیار شبیه نیروگاههای آبی می باشد.

اثرات محیطی

نبروگاه جذر و مدی

انرژی جزر و مدی یکی از منابع تجدیدپذیر (نوین) برق است که پیامد آن نشر گاز، گرم شدن سطح کره زمین و بوجودآمدن بارانهای اسیدی وابسته به نیروگاههای فسیلی نیست.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

پایان نامه

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هفت − 3 =