بررسی امواج الکترومغناطیس در اطراف سیمهای برق فشار قوی و تاثیرات آن

مقاله گردآوری شده در مورد بررسی امواج الکترومغناطیسی در اطراف سیمهای برق فشار قوی و تأثیرات آن: شامل قسمتهای متنوع امواج و میدانهای الکترومغناطیسی، اندازه‌گیری ثابتهای خط انتقال با استفاده از روشهای تحلیلی و اجزاء محدود، بررسی و تداخل امواج با شبکه‌های مخابراتی، راههای کاهش تداخل، اثرات امواج بر موجودات زنده و سلامتی انسان، بررسی حدود مجاز اطراف سیمهای فشار قوی و جریم مجاز در ایران و دیگر موارد می‌باشد.

این تحقیق دانشجویی بررسی امواج الکترومغناطیس در اطراف سیمهای برق فشار قوی و تاثیرات آن  مشتمل بر ۹۷ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

روش تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

چکیده ۲

مقدمه. ۳

فصل اول. ۴

امواج الکترومغناطیسی] ۱[ ۴

میدانهای الکتریکی و مغناطیسی.. ۵

امواج متحرک روی یک خط انتقال]۳[ ۶

امواج و فوتونها WAVE AND DHOTOS ]1[ 7

خواص عمومی پرتوهای الکترو مغناطیسی.. ۸

میدانهای الکترو مغناطیسی در فرکانس قدرت ]۴[ و ]۱۲[ ۹

فصل دوم. ۱۱

ثابت‌های خطوط انتقال ]۵[ ۱۱

جنس هادی و ساختمان آن. ۱۱

مقاومت خط.. ۱۱

ضریب القاء خط ]۵[ و ]۷[ ۱۳

خطوط سه فاز. ۱۴

هادیها متساوی الفاصله. ۱۶

ظرفیت خط ]۵[ و ]۷[ ۱۷

ظرفیت خط سه فاز. ۱۸

فصل سوم. ۲۲

محاسبات پارامترهای انتقال و کابلها قدرت به روش اجزاء محدود. ۲۲

چکیده ۲۲

نتیجه گیری.. ۲۷

فصل چهارم. ۲۸

تداخل با شبکه‌های مخابراتی.. ۲۸

اساس هارمونیک ها : ۲۹

اثرات الکترو مغناطیسی [۵] و [۱۶] ۴۰

اثرات الکترو استاتیکی (الکتریسیته ساکن) [۷],[۵] ۴۲

سویچینگ و روشهای کاهش آن اثرات مخرب تداخل امواج الکترومغناطیسی در منابع تغذیه. ۵۰

۳-۲- نوع سیم کشی.. ۵۸

۳-۳- زمین کردن. ۵۸

۳-۴- استفاده از پرده محافظ برای جلوگیری از تشعشع امواج الکترومغناطیسی.. ۵۹

۳-۵- پرده¬ی فلزی.. ۶۰

اندازه گیری و استانداردهای معتبر درباره تداخل امواج الکترومغناطیسی.. ۶۱

۵- نتیجه گیری.. ۶۱

فصل پنجم. ۶۳

تأثیر میدانهای الکترومغناطیسی ۵۰هرتز بر جنین تخم‌مرغ، قبل و یا در حین انکوباسیون. ۶۳

چکیده: (۱۷) ۶۳

شرح تحقیق.. ۶۷

نتیجه‌گیری.. ۶۸

فصل ششم. ۶۹

میدانهای الکترومغناطیسی ELFو سلامت انسان ]۱۸[ ۶۹

استانداردهای حدود تابش: ]۱۳[ و ]۱۸[ ۷۰

روش تحقیقی.. ۷۱

نحوه انتخاب و گروه‌بندی جامعه تحت مطالعه. ۷۳

آزمایشات کلینیکی.. ۷۴

بحث و تفسیر نتایج اندازه‌گیری شدت میدان در مشهد. ۷۴

پیشنهادات… ۷۵

فصل هفتم. ۸۱

اثر امواج الکترومغناطیسی در فرکانسهای قدرت بر انسان. ۸۱

مقدمه. ۸۱

استانداردهای ایمنی ]۱۳[ و ]۱۴[ ۸۱

بحثهای شورانگیز. ۸۲

بررسی پارامترهای EM در بدن: (۱۵) ۸۲

آثار و سندرومهای حاصل.. ۸۳

اثر میدانهای مغناطیسی فرکانس پائین.. ۸۵

فصل هشتم. ۸۷

بررسی آثار بیولوژیکی،‌ خطوط انتقال و توزیع نیرو و مروری بر حدی  حریم مجاز اطراف این خطوط.. ۸۷

آثار بیولوژیکی – میدان الکتریکی ] ۱۴[ و ]۱۸[ ۸۷

پدیده فیزیکی.. ۸۸

اثرات بیولوژیک…. ۸۹

اثرات کرونا در محیط زیست… ۹۰

اثرات میدان مغناطیسی روی موجودات زنده ۹۰

منابع.. ۹۴

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله بررسی امواج الکترومغناطیس در اطراف سیمهای برق فشار قوی و تاثیرات آن  را در زیر می توانید ببینید.

چکیده

مقاله گردآوری شده در مورد بررسی امواج الکترومغناطیسی در اطراف سیمهای برق فشار قوی و تأثیرات آن: شامل قسمتهای متنوع امواج و میدانهای الکترومغناطیسی، اندازه‌گیری ثابتهای خط انتقال با استفاده از روشهای تحلیلی و اجزاء محدود، بررسی و تداخل امواج با شبکه‌های مخابراتی، راههای کاهش تداخل، اثرات امواج بر موجودات زنده و سلامتی انسان، بررسی حدود مجاز اطراف سیمهای فشار قوی و جریم مجاز در ایران و دیگر موارد می‌باشد.

مقدمه

اهمیت و نقش امواج الکترومغناطیسی از قدیم‌الایام در زمینه‌هایی چون ارتباطات و مخابرات و رادار موضوعی بوده که همگان از آن واقف بوده‌اند ولی از آنجایی که درس میدانها و امواج یکی از دروس اختصاصی رشته مخابرات بوده که به عنوان پایه دروس دیگر مهندسی الکترومغناطیسی تلقی می‌شود و زمینه تخصصهای مختلفی را مانند نظریه و تکنیک میکروویو، آنتن، انتشارات امواج، نظیر امواج الکترومغتاطیسی و غیره را فراهم می‌سازد.

امواج الکترومغناطیسی

اتمهای یک ماده می‌توانند بطریق مختلف از محیط اطراف خود انرژی جذب کنند. مثلاً اگر ماده‌ای در معرض تابش حرارت قرار گیرد تمام یا مقداری از انرژی حرارتی که به ماده میرسد، توسط اتمهای آنها جذب میشود و در نتیجه اتمها به حالت تهییج درمی‌آیند.

میدانهای الکتریکی و مغناطیسی

بین بارهای الکتریکی نسبت بهم نیروئی بوجود میآید، بطوریکه بارهای همنام یکدیگر را دفع می‌کند و بارهای غیر همنام یکدیگر را جذب می‌کنند و این شبیه نیروهای مغناطیسی است، همانطوری که قوای مغناطیسی از میدان مغناطیسی حاصل می‌شود – قوای جذب و دفع الکتریکی از میدان الکتریکی سرچشمه می‌گیرد. وقتی که جریانی از سیم می‌گذرد در اطراف سیم خطوط میدان مغناطیسی که بشکل دایره‌ای متحدالمرکز هستند تشکیل میگردند. ولی خطوط میدان الکتریکی بصورت شعایی از سطح سیم بخارج میروند.

امواج متحرک روی یک خط انتقال

راههای زیادی برای انتشار امواج وجود دارد. به هر حال قبل از ادامه مطلب، فهم کامل پدیده خط انتقال اساسی است زیرا بسیاری از مفاهیم بنیادی مانند ثابت انتشار در شکلهای پیچیده‌تر از انتقال انرژی نمایان می‌شود.

بررسی پارامترهای EM در بدن: (۱۵)

اگر فردی کاملاً به زمین وصل نشده باشد و در یک میدان الکتریکی E قرار گیرد یک پتانسیل در بدنش تشکیل می‌شود. (این پتانسیل برای شخصی که کاملاً به زمین وصل شده باشد صفر است)

آزمایشهای متعدد نشان می‌دهد که مقاومت یک شخص بین۱۵ کیلواهم با کفشهای چرمی و ۱۰۰مگااهم با کفشهای ته‌ لاستیکی تغییر می‌کند. باید بخاطر داشت که همزمان با این مقاومت اهمی یک مقاومت کاپاسیتوبین کف پا و زمین ایجاد می‌گردد، که مقدارش ۱۵۰-۳۰۰PF است.

آثار و سندرومهای حاصل

تحقیقات Rakv Asanova بر روی کارگرانی که در محوطه‌های ۴۰۰-۵۰۰kv کار می‌کردند نشان داده که عوارضی در آنها بارز است از آن جمله نامناسب کار کردن سیستم عصبی بالاخص آثار نوراستنی ظاهر می‌شود، در موگرافیهای مثبت، عدم پایداری فشار خون، رعشه خفیف انگشتان، سردرد خفیف، خستگی، آرام و سبک بخواب رفتن، پرفشاری و کم‌فشاری خون، جریان نامنظم قلب و تغییرات کمی و کیفی در خون.

اثرات کرونا در محیط زیست

کرونا پدیده‌ایکه در اثر یونیزه شدن هوای اطراف هادیهای برقدار تحت تأثیر شدت میدان الکتریکی حادث می‌شود و در تمام خطوط فشار قوی و تحت هرگونه شرایط جوی بوجود می‌آید و لیکن در خطوط انتقال با ولتاژهای خیلی بالا و هوای مرطوب این پدیده بارزتر است.

ایجاد این پدیده باعث افزایش اتلاف خطوط و فرسایش هادیها و تجهیزات تعلیق خط می‌گردد لذا در طراحی خطوط سعی بر کاهش این پدیده است.

اثرات میدان مغناطیسی روی موجودات زنده

میدان مغناطیسی بوجود آمده در اطراف خطوط انتقال و توزیع در اثر عبور جریان از داخل هادیهای خط بر عکس میدانهای الکتریکی تمام اعضای داخل بدن انسان و هر موجود زنده‌ای نفوذ میکند. بنابراین شانس اثر گذاری این میدان روی موجود زنده بیشتر از میدان الکتریکی است. ولیکن تا چه حدی از شدت میدان مغناطیسی میتواند روی انسان خطرناک باشد و حداکثر آن در اطراف خطوط هوایی انتقال علاوه بر شدت جریان هادی خط به فاصله نقطه اندازه‌گیری تا مرکز هادی بستگی دارد.

منابع

]۱[- نکاتی در مورد میدانهای الکتریکی و مغناطیسی تولید شده بوسیله سیستمهای انتقال نیرو – محمد رضا طوسی پناه.

]۲[-اصول مقدماتی الکتریسیته – تألیف مهندس غلامعلی سرابی تبریزی – ۱۳۵۷.

]۳[-میدانها و امواج. تألیف: دکتر همایون عریضی – دانشگاه علم و صنعت ایران.

]۴[-طیف الکترومغناطیس و گسیل القائی – دکتر علی معصومی.

]۵[-طراحی خطوط انتقال، قاضی زاهدی-امیر منصور – رنجبر، جلد اول – وزارت نیرو.

]۶[-الکترومغناطیس، میدان و موج، دیورک چنگ، مترجم: دکتیر پرویز جبه دار و مهندس قوامی.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

20 − یازده =