گیاه شناسی دارویی

 

استفاده از گیاهان دارویی به قدمت عمر عقلی و رشد شعور انسان است. چون امراض با پیدایش بشر متولد شده اند و اسناد چند هزار ساله موجود در تاریخ طب و داروسازی حاوی تجربیات و اطلاعات ارزشمند گیاهی درمانی می‌باشد.

این تحقیق دانشجویی گیاه شناسی دارویی مشتمل بر ۸۶ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

دسته‌بندی نشده روش تحقیق

فهرست مطالب

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه و هدف

مقدمه و هدف… ۱

فصل دوم: کلیات و مروری بر منابع

کلیات و مروری بر منابع.. ۴

گیاه شناسی گیاه درمنه (آرتمیزیا) ۵

آرتمیزیا ۶

۱-۲- اختصاصات پیوسته گلبرگان.. ۶

۱-۱-۲- راسته آسترال.. ۶

۲-۱-۲- تیره کاسنی.. ۶

۱-۲-۱-۲- اختصاصات دستگاه رویشی.. ۷

۳-۲-۱-۲ – اختصاصات دستگاه زایشی.. ۷

۳-۱-۲- زیر تیره پرتو آساها (رادیه) ۸

۴-۱-۲- طایفه بابونه. ۸

۵-۱-۲- جنس درمنه (آرتمیزیا) ۸

۱-۵-۱-۲- آرتمیزیا سیبری ۹

۱-۱-۵-۱-۲- اسامی مختلف گیاه. ۹

۲-۵-۱-۲- گیاه آرتمیزیا سانتولینا ۱۰

۲-۱-۵-۱-۲ – مشخصات گیاه آرتمیزیا سیبری… ۱۰

۳-۱-۵-۲- انتشار در جهان.. ۱۱

۴-۱-۵-۱-۲- انتشار در ایران.. ۱۱

۵-۱-۵-۱-۲- نوع مناطق رویش…. ۱۲

۶-۱-۵-۱-۲- خصوصیات مناسب درمنه دشتی جهت رشد در مناطق بیابانی.. ۱۲

۷-۱-۵-۱-۲- قسمتهای مورد استفاده گیاه و فصل رویش…. ۱۳

۸-۱-۵-۱-۲- ترکیبات مهم شیمیایی گیاه. ۱۳

۱-۸-۱-۵-۱-۲- خواص آرتمیزین (آرتمیزینین) ۱۴

۲-۸-۱-۵-۱-۲ – مکانیسم اثر آرتمیزنین.. ۱۵

۳-۸-۱-۵-۱-۲ خواص تعدادی از متابولیت‌های ثانویه. ۱۶

۲-۵-۱-۲ – کاربرد گیاه درمنه در طب سنتی.. ۱۷

۳-۵-۱-۲– تحقیقات انجام گرفته روی برخی ازگونه‌های جنس آرتمیزیا ۱۸

۱-۳-۵-۲-۱ اثرات ضد انگلی گونه‌های مختلف درمنه. ۱۹

۲-۳-۵-۱-۲- اثر ضد میکروبی درمنه. ۲۱

۳-۳-۵-۱-۲- اثرات ضد قارچی درمنه. ۲۱

۴-۳-۵-۱-۲- سایر اثرات گونه‌های مختلف درمنه. ۲۲

۱-۲- طبقه بندی انگل پارابرونام اسکریابینی.. ۲۵

۲-۲- مشخصات راسته اسپیروریدا ۲۵

۳-۲- مشخصات فوق خانواده اسپیروریده آ. ۲۵

۴-۲- مشخصات جنس پا را برونما اسکریابینی.. ۲۶

۱-۴-۲-جنس نر. ۲۶

۲-۴-۲-جنس ماده. ۲۶

۳-۴-۲-محل زندگی.. ۲۶

۴-۴-۲-سیر تکاملی.. ۲۶

۵-۴-۲-تخم. ۲۷

۶-۴-۲-بیماریزایی.. ۲۷

۷-۴-۲-همه گیری شناسی انگل در ایران.. ۲۷

۸-۴-۲ همه‌گیری شناسی انگل درسایر نقاط دنیا ۲۹

۳-۲ – لوامیزول.. ۳۲

۱-۳-۲- فرمول شیمیایی و مشخصات لوامیزول.. ۳۲

۲-۳-۲- موارد کاربرد. ۳۳

۳-۳-۲- فارماکوکینتیک… ۳۴

۴-۳-۲-فارماکودینامیک… ۳۵

۵-۳-۲-عوارض جانبی.. ۳۵

۶-۳-۲-مسمومیت دارویی.. ۳۵

۷-۳-۲-تداخل دارویی.. ۳۶

۸-۳-۲-احتیاطات لازم. ۳۶

۹- ۳-۲-میزان درمانی دارو. ۳۶

فصل سوم: مواد و روش کار

مواد و روش کار ۳۷

۱-۳ مواد مورد استفاده. ۳۸

۱-۱-۳ – وسایل و دستگاه‌های مورد استفاده : ۳۸

۲-۱-۳ مواد شیمیایی مورد استفاده. ۳۹

۲-۳- روش کار ۳۹

۱-۲-۳-تهیه عصاره. ۳۹

۱-۱-۲-۳- انتخاب گیاهان مورد استفاده. ۳۹

۲-۱-۲-۳- خشک کردن.. ۳۹

۳-۱-۲-۳ آسیاب کردن و آماده‌سازی گیاه برای عصاره‌گیری… ۴۰

۴-۱-۲-۳- تهیه عصاره‌ گیاهی.. ۴۰

۵-۱-۲-۳-آماده‌سازی عصاره‌های گیاهی با غلظتهای مختلف… ۴۱

۱-۵-۱-۲-۳- تهیه عصاره‌های آبی.. ۴۱

۲-۵-۲-۳- تهیه عصاره متانولی.. ۴۱

۳-۵-۲-۳- تهیه عصاره متانولی.. ۴۱

۴-۵-۲-۳- تهیه لوامیزول.. ۴۱

۲-۲-۳- تهیه انگلها ۴۲

۱-۲-۲-۳ تهیه شیردان جهت جداسازی انگلها ۴۲

۲-۲-۲-۳- جدا سازی انگلها ۴۲

۳-۲-۳- انجام آزمایشات… ۴۲

فصل چهارم: نتایج

۱-۴ نتایج حاصل از عصاره آبی گونه آرتمیزیا سیبری…………………………………………. ۴۲

۲-۴ -نتایج حاصل از عصاره آبی آرتمیزیا سانتولیا ۵۰

۴-۴-نتایج حاصل از عصاره متانولی آرتمیزیا سانتولینا ۵۱

۵-۴-نتایج حاصل از عصاره اتانولی آرتمیزیا سیبری.. ۵۲

۶-۴- نتایج حاصل از عصاره اتانولی آرتمیزیا سانتولیا ۵۲

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

بحث… ۵۹

منابع فارسی.. ۶۷

منابع لاتین.. ۷۱

فهرست جداول

جدول ۱-۴ : نتایج آزمایش عصاره اتانولی آرتمیزیا سانتونیا………………………………………………………. ۵۳

جدول ۲- ۴ نتایج آزمایش عصاره اتانولی آرتمیزیا سیبری………………………………………………………… ۵۴

جدول ۳-۴ نتایج آزمایش عصاره متانولی آرتمیزیا سیبری………………………………………………………… ۵۵

جدول ۴-۴ نتایج آزمایش عصاره متانولی آرتمیزیا سانتولینا………………………………………………………. ۵۶

جدول ۵-۴-نتایج آزمایش عصاره اتانولی آرتمیزیا سیبری………………………………………………………… ۵۷

جدول ۶-۴- نتایج آزمایش عصاره اتانولی آرتمیزیا سانتولینا…………………………………………………….. ۵۸

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

دسته‌بندی نشده روش تحقیق

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله گیاه شناسی دارویی را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه

استفاده از گیاهان دارویی به قدمت عمر عقلی و رشد شعور انسان است. چون امراض با پیدایش بشر متولد شده اند و اسناد چند هزار ساله موجود در تاریخ طب و داروسازی حاوی تجربیات و اطلاعات ارزشمند گیاهی درمانی می‌باشد.

اختصاصات پیوسته گلبرگان

این گروه شامل پنجاه هزار گونه در جهان است. شامل گروهی از گیاهان گلدار واجد برگهای غالبا ساده و فاقد گوشوارک، جام پیوسته، برچه‌های متصل به هم و تخمکهایی تک پوششی هستند (۳۳).

اختصاصات دستگاه رویشی

در این تیره بزرگ انواع حالات رویشی از علفهای فصلی، یکساله و چند ساله و بندرت درختچه ای هستند. این گیاهان تقریبا با تمام محیطها و ارتفاعات مختلف سازش یافته اند و پوشش متراکم گونه‌هایی از این تیره که در ارتفاعات بالا می‌رویند، بسیار چشمگیر است. اندامهای ذخیره ای زیر زمینی در برخی از گونه‌های تیره مانند کوکب و سیب زمینی ترشی وجود دارد. در اندامهای هوایی این گیاهان، مواد ذخیره ای به صورت اینولین است.

اختصاصات دستگاه زایشی

از آنجا که بر سطح کپه این گیاهان گلهای بیشماری قرار دارند، کپه‌ها را گلهای مرکب می‌نامند و به همین جهت کمپوزه یا کمپوزیته به این تیره داده شد. در تالیفات و ترجمه‌های گذشته نیز نام این تیره را “مرکبان” نوشته اند. تعداد گلهای موجود در کپه‌ها متفاوت است در کپه‌های درمنه (آرتمیزیا) تعداد گل بسیار اندک است. گرده افشانی توسط حشرات در تیره کاسنی با حداکثر تکامل گل آذین در این تیره، امری بسیار سازش یافته است. خود گشنی (خود باروری) تقریبا بسیار نادر است زیرا رسیدن دانه گرده قبل از آمادگی کلاله برای پذیرش گرده صورت می‌گیرد (۳۳).

منابع فارسی

گیاه شناسی دارویی

 1. آزاد بخت، محمد: رده بندی گیاهان دارویی، موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده، نشر طبیب، چاپ اول، بهار ۱۳۷۸، حل ۲۹۷.
 2. ابرسجی، ق ع، اکبرپور، ح. بررسی ارزش علوفه ای و دارویی درمنه کوهی
  Artemisia aucheri Bioss دراستان گلستان. مجموعه مقالات همایش ملی توسعه پایدار گیاهان دارویی، مشهد، ۷-۵ مرداد ۱۳۸۴، ۳۵۸: ۴۲۱.
 3. اسلامی، ع، زمانی هر گلانی، ی. بررسی کشتارگاهی آلودگی‌های کرمی گاومیش در ایران. مجله دانشکده دامپزشکی تهران، ۱۳۶۸، ۴۴: ۳.
 4. اسلامی، ع، فیضی، ع۱. بررسی کرم‌های دستگاه گوارش بز در ایران. نامه دانشکده دامپزشکی تهران، ۱۳۵۴، ۳۱: ۳، ۴.
 5. اسلامی، علی: کرم شناسی دامپزشکی نماتوداو آکانتوسفالا. انتشارات دانشگاه تهران، تهران،۱۳۶۷، ص ۵۱۵، ۵۲۸-۵۲۷.
 6. افتخاری، م، باقرزاده، ک. درمنه گیاه دارویی علوفه ای شاخص مناطق استپی و بیابانی. مجموعه مقالات همایش ملی توسعه پایدار گیاهان دارویی، مشهد، ۷-۵ مرداد ۱۳۸۴، ۳۵۸: ۴۶-۴۵.
 7. امیدبیگی، رضا: رهیافتهای تولید و فرآوری گیاهان دارویی. جلد اول، طراحان نشر، تهران، ۱۳۷۹.ص ۱۱۹.
 8. امین، غلامرضا: گیاهان دارویی سنتی ایران.جلد اول. انتشارات معاونت پژوهشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، تهران، ۱۳۷۰، ص ۴۸.
 9. پارسا، احمد: فلور ایران. جلد سوم، ص ۲۸۹.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

دسته‌بندی نشده روش تحقیق

.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

چهار × چهار =