گونه شناسی فرهنگ سیاسی زنان در ایران

بررسی و تاثیر فرهنگ سیاسی در توسعه سیاسی و اجتماعی جامعه از اهمیت بسیار برخوردار است ،زیرا مطالعه و تحقیق درباره فرهنگ سیاسی علاوه بر آنکه کلید فهم و تبیین ساخت سیاسی و ساختارها را به دست میدهد از این بابت نیز مفید است که امکان مطالعه دقیق تر رفتارهای سیاسی  بازیگران سیاسی را نیز فراهم می آورد. در این راستا زنان نیز به عنوان شهروندان نظام سیاسی با اتکا به فرهنگ سیاسی خود که زمینه ساز و بستر اصلی جامعه پذیری سیاسی آنان به شمار می آید در مناسبات و تحولات سیاسی ایران نقش به سزایی داشته و دارند.

چکیده

مقاله حاضر برگرفته از پژوهشی است که به قصد گونه شناسی فرهنگ سیاسی زنان بالای ۱۸ سال ساکن در شهرستانهای اراک ،تفرش و آشتیان صورت گرفته است.در این پژوهش با استفاده از روش پیمایشی و اجرای پرسشنامه روی ۲۸۳ نفر از زنان جامعه مورد نظر که بر اساس روش نمونه گیری غیر احتمالی البته از نوع هدفمند آن انتخاب شده بودند اطلاعات لازم جمع آوری گردید.

این مطلب گونه شناسی فرهنگ سیاسی زنان در ایران مشتمل بر ۳۲صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

چکیده. ۲

گونه شناسی فرهنگ سیاسی زنان در ایران.. ۲

واژه های کلیدی.. ۲

مقدمه. ۳

بیان مسأله  : ۵

اهداف پژوهش…. ۶

مروری بر پیشینه پژوهش…. ۶

چارچوب نظری پژوهش…. ۹

فرضیات پژوهش…. ۱۱

روش پژوهش…. ۱۱

جامعه آماری و نحوه نمونه گیری.. ۱۲

روش نمونه گیری: ۱۳

دلایل تایید و عدم تایید فرضیه ها ۱۴

یافته های پژوهش: ۱۶

۱- فرهنگ سیاسی و مشارکت سیاسی… ۱۶

۲- فرهنگ سیاسی و آگاهی سیاسی: ۱۷

۳- فرهنگ سیاسی و مطالبات سیاسی: ۱۸

نتیجه گیری: ۲۱

پیشنهادات: ۲۲

فهرست منابع و مآخذ: ۲۴

Abstract: 27

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله گونه شناسی فرهنگ سیاسی زنان در ایران را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه

بررسی و تاثیر فرهنگ سیاسی در توسعه سیاسی و اجتماعی جامعه از اهمیت بسیار برخوردار است ،زیرا مطالعه و تحقیق درباره فرهنگ سیاسی علاوه بر آنکه کلید فهم و تبیین ساخت سیاسی و ساختارها را به دست میدهد از این بابت نیز مفید است که امکان مطالعه دقیق تر رفتارهای سیاسی  بازیگران سیاسی را نیز فراهم می آورد.

در این راستا زنان نیز به عنوان شهروندان نظام سیاسی با اتکا به فرهنگ سیاسی خود که زمینه ساز و بستر اصلی جامعه پذیری سیاسی آنان به شمار می آید در مناسبات و تحولات سیاسی ایران نقش به سزایی داشته و دارند.

گونه شناسی فرهنگ سیاسی زنان در ایران

متغیر هایی که به وسیله آنها فرهنگ سیاسی زنان سنجیده و گونه شناسی شده است عبارتند از: ” شهر ، آگاهی سیاسی و تحصیلات، مطالبات سیاسی و مشارکت سیاسی”.

به منظور تحقق هدف پژوهش ،با استفاده از نمونه گیری غیر احتمالی ،نمونه آماری مشخص و بهره گیری از روش آماری توصیفی و استنباطی و ضریب همبستگی پیرسون ،روابط همبستگی متغیر ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نتایج تجربی حاصله با تئوری های مربوط ،مورد تایید واقع گردیده اند.

بیان مسأله  :

فرهنگ سیاسی مجموعه نگرشهایی است که به فرایند ها و زندگی سیاسی شکل می بخشد.در واقع ماهیت نظام سیاسی و نوع تصمیمات سیاسی ای که در هر مرحله ی فرایند سیاسی گرفته می شوند از نگرش ها ،ارزش ها،بینش ها ،ایدئولوژیها و الگوهای رفتاری موجود در جامعه تاثیر می پذیرد. (بشیریه،۱۵۹:۱۳۷۲) .

مروری بر پیشینه پژوهش

در واقع پیشینه پژوهش جدی در باره فرهنگ سیاسی به عنوان یکی از مفاهیم اساسی جامعه شناسی و نیز یکی از ارکان شناخت جامعه از نیمه دوم سده بیستم آغاز شده است.

–   نخستین بررسی که زمینه پا گرفتن مفهوم فرهنگ سیاسی را فراهم آورد ، بررسی ایستاری گابریل آلموند در سال ( ۱۹۵۶) بود. در پی این بررسی ،آلموندوسیدنی وربا  کتاب “فرهنگ مدنی” رانوشتند که دقتی بالا را در سنجش و اندازه گیری فرهنگ سیاسی را نوید می داد.آنان با تدوین  نظریه فرهنگ سیاسی بر اساس داده های مقطعی ملی و تجربی  توانستنداز قلمرو برداشت های ادبی به قلمرو فرضیه های قابل آزمایش حرکت کنند.

چارچوب نظری پژوهش

در واقع رویکرد ذهنی و رهیافت علمی پژوهشگر در میان نظرات مطرح شده در چارچوب نظری ،نظریه” فرهنگ مدنی ” آلموند و همکارانش در زمینه فرهنگ سیاسی است.

شناخته شده ترین صاحبنظر در زمینه فرهنگ سیاسی و تحلیل های مربوط به آن،گابریل آلموند  است.

روش پژوهش

از آنجا که هدف کلی پژوهش ، گونه شناسی فرهنگ سیاسی زنان می باشد جهت سنجش متغیر ها از تکنیک پیمایشی است که قصد اندازه گیری نظرات، دیدگاهها ،عقاید و باورها را دارد استفاده شده است. ابزار و وسیله جمع آوری اطلاعات نیز در این پژوهش یک پرسشنامه محقق ساخته است که دارای۴۹ سؤال پنج گزینه ای و یک سؤال باز است.

جامعه آماری و نحوه نمونه گیری

جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش   ۲۸۳ نفر از افرادی که دارای سن هجده سال به بالا و ساکن در شهرستانهای اراک ،تفرش وآشتیان هستند زیرا این افراد در انتخابات دوره قبل دارای سنی بالاتر از ۱۵ سال بوده و واجد شرایط رأی دادن برای دوره سوم شوراهای اسلامی شهر و روستای محل زندگی خود بودند. برای آگاهی از جمعیت آماری این پژوهش ، جمعیت زنان شهرستانهای مورد پژوهش به نقل از سایت سازمان آمار ایران بر اساس سرشماری نفوس و مسکن سال ۸۵ به شرح زیر بیان می شود.

 روش نمونه گیری:

یکی از روشهای متداول در نمونه گیری که برای جمع آوری اطلاعات به کار می رود،نمونه گیری  وضعی وغیر احتمالی است.که در آن محقق به دلیل پراکندگی جمعیت در پی تعمیم یافته های نمونه به جمعیت نیست ،به همین خاطر ازاین تکنیک نمونه گیری استفاده می نماید. همچنین در این روش همه افراد جامعه شانس مساوی برای انتخاب شدن به عنوان عضو نمونه را ندارند و در انتخاب افراد برای نمونه ،محقق نظریات خود را دخالت می دهد و به افراد خاصی در جامعه چشم می دوزد. نتایج به دست آمده از چنین مطالعه ای قابلیت تعمیم ندارد ،یعنی محقق نمی تواند مقادیر محاسبه شده برای صفات یا شاخصهای نمونه را به جامعه آماری تعمیم دهد و پارامترهای جامعه را از آن استنباط نماید.( حافظ نیا ،۱۲۱:۱۳۸۶).

دلایل تایید و عدم تایید فرضیه ها

برای آزمون فرضیه اول پژوهش یعنی بررسی سطح آگاهی سیاسی زنان شهری و روستاییزنان مورد مطالعه از آزمون t-test  استفاده گردید.

اولین نتیجه حاصله از جدول) Groupstatistics ( است که شامل  آما ره های برای دو نمونه زنان شهری و روستایی می شود. از جمله این آماره ها میانگین ها ( ۷۷۷۸/۱ و ۸۵۴۴/۱ ) است که اختلاف ناچیزی دارد. اما آیا این اختلاف معنی دار است. این نتیجه با فاصله  اطمینان ۹۵ درصد برای اختلاف بین دو میانگین   ۸۵۴۴/۱  تا ۷۷۷۸ /۱ که (میانگین اختلاف صفر ) را در بر می گیرد

فرهنگ سیاسی و آگاهی سیاسی:

آگاهی سیاسی را می توان هسته رشد جوامع انسانی و عامل تقویت قوه تجزیه و تحلیل مسائل توسط افراد دانست که بر اساس تعلیم و تربیت شکل گرفته و به کیفیت شکل گیری مشارکت سیاسی کمک می کند.

زیرا هرچه اطلاعات وآگاهی سیاسی زنان افزایش یابد بر سطح مشارکت سیاسی آنان افزوده خواهد شد، بنابراین می توان این متغیر را از مهمترین متغیر های تاثیر گذار بر سطح مشارکت سیاسی دانست که برای زنان آگاهی سیاسی خود نوعی مشارکت است .

فرهنگ سیاسی و مطالبات سیاسی:

مطالبات سیاسی به عنوان یکی از مولفه های فرهنگ سیاسی سطح توقعات و خواسته های شهروندان در قلمرو مسائل سیاسی از نظام سیاسی را شامل می شود.

در این راستا می توان به مشارکت سیاسی به عنوان عامل اصلی در بیان مطالبات زنان اشاره کرد زیرا مشارکت سیاسی شامل بیان خواسته ها ،مطالبات و دفاع از خواسته های زنان است.

نتیجه گیری:

نگارنده در حالی تحقیق خود را به پایان می برد که در تصور خود تحقیقی عمیق تر از آنچه گذشت را در نظر داشت. بنابراین با توجه به دسته بندی آلموند از فرهنگ سیاسی نتایج زیر از فرهنگ سیاسی شهرستانهای مورد پژوهش به دست آمد:

زنان شهرستان اراک با داشتن ۳ /۷۲ درصد فرهنگ سیاسی قومی ،۶ /۷۱ درصد فرهنگ سیاسی تبعی و ۴ /۷۱ درصد فرهنگ سیاسی مشارکتی دارای فرهنگ سیاسی محدود- مشارکتی است زیرا در این فرهنگ ، فرهنگ سیاسی غالب محلی –قبیله ایست ولی ساختار سیاسی تناسب بیشتری با فرهنگ مشارکتی دارد.زیرا این شهرستان تمامی ویژگی های فرهنگ سیاسی مشارکتی یعنی آگاهی ،انتظار و مشارکت سیاسی بالا را داراست و میزان آگاهی سیاسی در این شهرستان ۸۳ درصد ،مطالبات سیاسی ۵ /۷۰ درصد و مشارکت سیاسی ۱ /۷۲ درصد می باشد.

پیشنهادات:

۱- ترویج شایسته سالاری و تلاش برای رسیدن به مرز خودباوری در بین زنان با ارائه آموزش حقوق و تکالیف سیاسی شهروندان درمحیط های دانش آموزی ،دانشجویی و ارائه برنامه های آموزش سیاسی به خصوص برای مخاطبان زنان خانه دار توسط رسانه های جمعی صوتی و تصویری و برنامه های ویژه خانواده

فهرست منابع و مآخذ:

۱- فارسی:

الف:کتب

۱- ابوت ،پاملا.ووالاس،کلر.(۱۳۸۰)،درآمدی بر جامعه شناسی نگرش های فمنیستی.ترجمه مریم خراسانی و حمید احمدی،چاپ دوم،تهران: انتشارات دنیای مادر.

۲-احمدی خراسانی،نوشین.(۱۳۸۲)، زنان در زیر سایه پدرخوانده ها.چاپ اول،تهران:نشر توسعه.

۳-بشیریه،حسین.(۱۳۷۲)،انقلاب و بسیج سیاسی.چاپ اول،تهران:موسسه انشارات وچاپ.

۴- چیلکوت،روناد.(۱۳۷۷)،نظریه سیاست مقایسه ای.ترجمه وحید بزرگی و علیرضا طیب،تهران:خدمات فرهنگی رسا.

۵- حافظ نیا،محمدرضا.(۱۳۸۰)،مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی.چاپ اول،تهران: نشر سمت.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

.

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

20 − نه =