گزارش کار وکالت

خواهان ها: فخری یموت ارگی – سرین – مهرداد – فرهاد – بهرام صبا با وکالت خانم رویا انعامی

۲- خواندگان: آقای محمد ضائی – خانم خدیجه آقا اشرف

۳- خواسته: صدور حکم مبنی بر تخلیه و تحویل عین مستأجره موضوع قرارداد عادی  مورخه ۱۵/۱۰/۷۳ بعلت تغییر شغل.

مطلب گزارش کار وکالت مشتمل ۱۷۵ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

گزارش کارآموزی

فهرست

گزارش شماره ۱ ۲

متن تأمین دلیل: ۲

رأی دادگاه ۶

نظریه کارآموز ۸

گزارش شماره ۲ ۱۰

رأی دادگاه ۱۶

نظر کارآموز: ۲۰

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

گزارش کارآموزی

خلاصه ای کوتاه از مقاله  گزارش کار وکالت را در زیر می توانید ببینید.

نظریه کارآموز

ابتدا باید متذکر شد که با توجه به تاریخ انعقاد عقد اجاره که سال ۷۳ می باشد این اجاره نامه مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۶۲ قرار می گیرد که متأسفانه در ماده یک این قانون، قانونگذار مقید کرده و اماکنی که برای سکنی با تراضی …)

متن دادخواست:

… مرحوم پژمان پورتراب مورث خواندگان ردیف ۱ و۳ در تاریخ ۲۵/۲/۸۴ هنگام رانندگی با اتومبیل پراید شماره  در محل بزرگراه صدر بر اثر عدم توانائی در کنترل اتومبیل و برخورد آن با تیرچراغ برق بلافاصله فوت می نماید.

نظر کارآموز:

با توجه به این که خواهان علیه همه خواندگان ردیف ۱ الی ۴ طرح دعوی نموده ولی دادگاه محترم در مورد خوانده ردیف ۳ (آقای عبدالجمیل عباسی) تکلیفی مقرر ننموده است در صورتی که با توجه به بند ۴ ماده ۸۴ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی که می گوید: «اگر دعوی متوجه شخص خوانده نباشد، این یکی از موارد قرار رد دعوی می باشد)

رأی دادگاه

در خصوص دادخواست خانم سیده ساعره میرحسینی به طرفیت اداره کل ثبت احوال شمیران به الزام خوانده به صدور شناسنامه فرزندش به جهت غیبت همسر و جبران خسارت ناشی از هزینه دادرسی،

نظر کارآموز

۱- در حکم دادگاه فقط از نفقه اقارب صحبت شده است ولی در باب نفقه زوجه که طبق ماده ۱۲۰۶ قانون مدنی از باب طلب ممتاز است و ناظر به گذشته هم می باشد صحبتی به میان نیامده است که دادگاه محترم حداقل می بایست نفقه ۲۸ سال زندگی مشترک زوجه را تحت نظر قرار دهد.

نظرکارآموز

از آن جایی که خواسته خواهان صدور قرار تأمین خواسته بود ولی به نظر می رسد دادگاه محترم در این مورد (تأمین خواسته) حکمی صادر نکرده است،

نظر کارآموز

در خصوص دستور فروش ملک مشاع بدلیل غیر قابل افراز بودن، وفق تصمیم قطعی، دستور ثبت صادره از سوی دادگاه محترم در تأیید مراتب دستور مرقوم جهات ذیل قابل ذکر است:

۱- دستور دادگاه بر اساس تصمیم قطعیت یافته اداره ثبت تحت شماره ۴۸-۱۳/۵/۸۵ بوده است.

متن دادخواست:

… موکل در مورخ ۱۷/۱۲/۸۰ طی مبایعه نامه تنظیمی به شماره ۴۰۲ در دفتر املاک آتیه اقدام به خریداری تمامت ششدانگ یک دستگاه آپارتمان با کلیه ملحقات و توابع عرضی آن دارای پلاک ثبتی ۷۶۸/۶۷ بخش ۱۱ تهران واقع در تهران خیابان ولیعصر – خ قدوس اردبیلی – خ کیهان از خواندگان ردیف ۱ و ۲ می نماید

نظریه کارآموز

در مورد پرداخت خسارت قراردادی که (در واقع خواسته اصلی خواهان می باشد) می توان اذعان داشت که: از آن جایی که در بند ۱۳ مبایعه نامه منعقده بین طرفین به این امر اشاره واضح نشده است هیچ خللی از این جهت به حکم وارد نیست.

نظریه کارآموز

طبق ماده ۵۰۵ قانون آئین دادرسی مدنی اظهار نظر در مورد اعسار از هزینه تجدید نظر خواهی یا فرجام خواهی با دادگاهی می باشد که رأی مورد درخواست تجدید نظر و یا فرجام را صادر کرده است، در نتیجه مجتمع قضائی عدالت دادگاه صالحی برای اظهار نظر در مورد خواسته خواهان بوده است.

نظریه کارآموز

طبق ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی هنگامی که ارش تعیین میشود برای میزان خسارت باید نظر کارشناس منظور گردد، در حالی که اینجانب نظر کارشناس را مشاهده نکرده ام در پرونده فوق الذکر.

برگ اظهارات متهم:

گزارش کار وکالت

الف) احد صغری- ۲۴ ساله- شغل آزاد – مقیم کاروان ده متری قائم – نام پدر: خداونده . سئوال: مفاد شکایت و گزارش مأمورین را گفتیم چه توضیحی دارید؟ جواب: من با دوستم بودم که این دختر را داخل پارک آزادگان که بود نزد ما نشسته بود.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

گزارش کارآموزی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دوازده − یک =