گزارش کارآموزی در نمایندگی ایران خوردو

پس از شستشوی قسمتهای مختلف موتور و خشک کردن آنها ، بایستی کلیه قطعات تراشکاری شده و یا تعویض شده بازدید گردد. هم چنین خلاصی ( لقی )قسمتهای مختلف موتور کنترل شده و با ارقام مندرج در کتاب راهنمای تعمیرات موتور اتومبیل مقایسه و تطبیق داده شود. در صورتی که کتاب راهنما در دسترس نباشد می توان ارقام مربوط به مشخصات فنی موتور را از تراشکار با تجربه پرسید و یاداشت نمود. لازم به یادآوری است که هر تعمیرکاری، بایستی ارقام مربوط به مشخصات فنی موتور را که به طور تجربی به دست آمده و بین تعمیرکاران معمول است در دفترچه ای یادداشت کرده ، و در صورت لزوم از آنها استفاده نماید.

این تحقیق دانشجویی مشتمل بر     ۸۵   صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

بخش اوّل ـ پیاده و سوار کردن قطعات موتور (تعمیر اساسی) ۲

۱ـ کلیات مربوط به بازدید قسمتهای موتور ۲

۲ـ بازدید فشار کپی و فشار یاتاقانی سر بزرگ شاتون. ۴

۳ـ آزمایش خلاصی یاتاقان های  متحرک.. ۵

۵ ـ آزمایش خلاصی یاتاقان های ثابت… ۷

۷ ـ آزمایش سیلندر های موتور ۹

۸ ـ آزمایش خلاصی پیستون و سیلندر ۹

۹ ـ آزمایش خلاصی گجن پین در داخل بوش… ۱۰

۱۰ ـ آزمایش خمیدگی یا پیچیدگی شاتون. ۱۰

۱۲ـ کلیات مربوط به بستن موتور ۱۳

۱۳ـ بستن میل لنگ و کپه های ثابت روی بلوک موتور ۱۴

۱۴ـ بستن پیستون ، گجن پین و شاتون. ۱۵

۱۵ ـ جا انداختن رینگ ها روی پیستون. ۱۶

۱۶ ـ جا انداختن پیستون وشاتون ،داخل سیلندر وبستن کپه های متحرک روی میل لنگ… ۱۷

۱۷ – بستن اویل پمپ به بلوک موتور ۱۹

۱۸ ـ بستن فلایویل روی میل لنگ… ۱۹

۱۹ ـ بستن میل سوپاپ بر روی موتور وقرار دادن تاپت ها ۲۰

۲۰ـ بستن چرخ دنده های میل لنگ وسوپاپ… ۲۱

۲۱ ـ بستن سینی جلو موتور ۲۲

۲۲ ـ بستن سینی روغن موتور ( کارتر ) ۲۳

۲۳ـ  بستن واتر پمپ ( تلمبه آب ) ۲۳

۲۴ ـ بستن دینام و استارت بر روی موتور ۲۴

۲۵ – بستن صفحه کلاچ و خورشیدی کلاچ روی فلایویل.. ۲۴

بخش دوم ـ تعمیر سیلندر ۲۶

۱ ـ  سا ئیدگی سیلندر و علل آن. ۲۶

۲ ـ بازدید سیلندر های موتور ۲۷

۳ ـوسائل اندازه گیری سیلندر ۲۸

۴ ـ روش انتخاب پیستون اورسایز. ۲۹

۵ ـسنگ زدن یا پولیش سیلندر ۳۰

۶ ـ لبه سیلندر ۳۲

۷ ـ تراش سیلندر ۳۲

۸ ـ بوش های سیلندر ۳۴

۹ ـ تعمیر ترک های بلوک سیلندر ۳۶

بخش سوم ـ تعمیر سوپاپ وسر سیلندر موتور ۳۷

۱ ـ عیب های سوپاپ… ۳۷

۲ ـ تعمیر سوپاپ ها ۳۸

۳ ـ در آوردن و جا زدن گاید سوپاپ… ۳۹

۴ ـ تعمیر ترک های سیلندر ۴۰

بخش چهارم ـ چرخ دنده های جلو موتور و طرز تنظیم آنها ۴۱

۱ ـ علامت های تایمینگ روی چرخ دنده ها ۴۱

۲ـ تایمینگ سوپاپ ها در موتورها ئی که عوض زنجیر از تسمه استفاده شده است . ۴۲

۳ ـ دیاگرام باز و بسته شدن سوپاپ ها ۴۲

۴ ـ روش تعیین نقطه مرگ بالا در موتور ها ۴۳

۵ ـ روش تعیین نقطه باز شدن سوپاپ هوا ( بر روی پلی جلو موتور یا فلایویل) ۴۴

۶ ـ تشخیص نقطه دقیق باز شدن سوپاپ ها ۴۶

۷ ـطرز جا انداختن چرخ دنده های جلو موتور در حالتی که علامت تایمینگ نداشته باشد . ۴۶

بخش پنجم:تعمیر شاتون،میل لنگ و یاتاقانها ۴۸

۱- کلیات مربوط به شاتون و گجن پین.. ۴۸

۲- کج گیری شاتون. ۵۰

۳-بوش گجن پین.. ۵۱

۴-سنگ زدن کپه شاتون. ۵۲

۵-تراش و سنگ زنی شاتون. ۵۳

۶-شرح دستگاه شاتون تراش… ۵۴

۷-کلیات مربوط به میل لنگ… ۵۵

۸-اندازه گیری قطر ثابتها و متحرکهای میل لنگ… ۵۷

۹-اندازه های اندرسایز میل لنگ… ۵۸

۱۰-کج گیری میل لنگ… ۵۹

۱۱ ـ سنگ زدن میل لنگ… ۶۰

۱۲ ـ ترمیم یاتاقان های میل لنگ… ۶۳

۱۳ ـ جوشکاری میل لنگ های شکسته. ۶۵

۱۴ ـ تشخیص ترک های میل لنگ… ۶۵

یادآوری: ۶۶

۱۵ـ تراش ثابت ها ۶۷

۱۶ـ ساختمان یاتافان ها ۶۹

۱۷ ـ موادیاتاقانی.. ۷۰

۱۸ ـ مشخصات یاتاقان ها ۷۱

۱۹ ـ روغنکاری یاتاقان ها ۷۲

۲۰ ـ علل صدمه دیدن یاتاقان ها ۷۴

بخش ششم ـ عیب یابی.. ۷۷

۱ ـکاهش کشش موتور ۷۷

۲ ـ افزایش مصرف روغن موتور ۷۷

۳ـ کم شدن کمپرس سیلندر های موتور ۷۸

۴ ـ افزایش صدای موتور ۸۰

۵ ـ کم شدن فشار روغن.. ۸۱

۶ ـ عواملی که در عمر موتور تأثیر دارند. ۸۲

۷ ـ موقع تعمیر موتور اتومبیل.. ۸۳

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

گزارش کارآموزی (کار ورزی)

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله   گزارش کارآموزی در نمایندگی ایران خوردو   را در زیر می توانید ببینید.

کلیات مربوط به بازدید قسمتهای موتور

پس از شستشوی قسمتهای مختلف موتور و خشک کردن آنها ، بایستی کلیه قطعات تراشکاری شده و یا تعویض شده بازدید گردد. هم چنین خلاصی ( لقی )قسمتهای مختلف موتور کنترل شده و با ارقام مندرج در کتاب راهنمای تعمیرات موتور اتومبیل مقایسه و تطبیق داده شود. در صورتی که کتاب راهنما در دسترس نباشد می توان ارقام مربوط به مشخصات فنی موتور را از تراشکار با تجربه پرسید و یاداشت نمود. لازم به یادآوری است که هر تعمیرکاری، بایستی ارقام مربوط به مشخصات فنی موتور را که به طور تجربی به دست آمده و بین تعمیرکاران معمول است در دفترچه ای یادداشت کرده ، و در صورت لزوم از آنها استفاده نماید.

بازدید فشار کپی و فشار یاتاقانی سر بزرگ شاتون

شاتون شماره یک را انتخاب کرده وپس از تمیز کردن، آنرا به گیره روی میز کار بسته ( لازم بتذکر است که بین دود ها نه گیره،ورق آلومینیوم یا هر فلز نرمی که بتواند فشار گیره را تحمل کرده و از صدمه زدن به قطعه جلوگیری کند بایستی گذاشته شود) و دو عدد مهره شاتون را باز می کنند .پس از جدا کردن کپه شاتون ،پوسته های یاتاقان آن را بیرون آورده و مجداً با آچار رینگ و بعداًبا آچار مدرج باندازه لازم .( به جدول های ۱و۲مراجعه شود) سفت          می کنند.

آزمایش خلاصی یاتاقان های  متحرک

فلنج میل لنگ را به گیره روی میز کار بسته و برای اطمینان انتهای دیگر انرا روی پایه چوبی قرار می دهند.

برای اندازه گیری صحیح خلاصی یاتاقان ها اصولاً بایستی از پلاستی گیج (۱)استفاده شود و در صورت عدم دسترسی به آن می توان صفحات کاغذی را با ضخامت های متفاوت (۰۰۱/۰،۰۰۱۵/۰،۰۰۲/۰،۰۰۲۵/،۰۰۳/۰ اینچ )انتخاب کرده و پس از اندازه گیری با میکرومتر ، اندازه آنها را در صورت لزوم بریده و بین لنگ های، میل لنگ و پوسته ها قرار داده و خلاصی هر یک از یاتاقان ها را بشرح زیر مشخص نمود:

آزمایش خلاصی یاتاقان های ثابت

پس از آزمایش فشار کپی وفشار یاتاقانی ،پیچ های کپه های ثابت را باز کرده و کپه ها را با پیچ های مربوط در آورده ودر یک سمت موتور قرار میدهند.سپس میل لنگ را روی میز گذاشته و کلیه یاتاقان های ثابت و متحرک آن را با پارچه،کاملا تمیز می نمایند .حالا میل لنگ را به آرامی بدون اینکه پوسته های یاتاقان ها از جای خود تکان  بخورد روی بلوک موتور قرار داده و کپه ها را روی ثابت ها گذارده و پیچ های آنها را باستثنای ثابت شماره یک ابتدا با دست سپس با آچار رینگ تا آخر سفت می کنند .

آزمایش خلاصی پیستون و سیلندر

پس از تمیز کردن پیستون و سیلندر شماره یک (پیستون ها در کارگاه تراشکاری وشماره گذاری می شود)،فیلر بلند مخصوص اندازه گیری خلاصی سیلندر وپیستون (عرض این فیلر معمولا ۳۷۵/۰ یا ۵/۰ اینچ میباشد)را با یک دست داخل سیلندر قرار می دهند . سپس با دست دیگر از گجن بین گرفته وپیستون را داخل سیلندر می نمایند(فیلر بایستی به فاصله ۹۰ درجه از محور گجن پین قرار گیرد،زیرا بزرگ ترین قطرپیستون در این محل می باشد).

کلیات مربوط به بستن موتور

پس از آزمایش قسمت های مختلف موتور،می توان به جمع کردن آن اقدام نمود.لازم به یادآوری است که در موقع بستن موتور،علاوه بر ابزارمورد نیاز که در موقع باز کردن، آزمایش نمودن وبستن قطعات موتور بآنها اشاره شده، وسایل دیگری نیز از قبیل چسب شلاک، واشر کامل،واشر ورقی ویکتوریا،واشر ورقه ای چوب پنبه ای با ضخامت های مختلف ، واشر تخت،واشر فنری ،اشپیل،خار وپیچ مهره ها با اندازه های مختلف که احتمالا در حین کار ،رزوه های آنها سائیده می شوند و بایستی عوض گردندبه اندازه کافی تهیه نموده ودر دسترس داشت.همانطوری که قبلاًنیز ذکر گردید، تشخیص نوع پیچ ها ضروری بوده و در صورت نیاز باید به کمپانی فروشنده یا به کتابچه راهنما مراجعه نمود زیرا در هر موتوری از یک نوع پیچ مخصوص خود استفاده میشود .

بستن پیستون ، گجن پین و شاتون

قبل از بستن پیستون روی شاتون بایستی  به علامت های روی پیستون و شاتون توجه نمود . پیستون های نو را با گچن پین های خود در ظرف پر از آب گرم قرار می دهند . سپس یکی از آنها را از آب خارج کرده و با فشار انگشت ، گچن پین را از پیستون جدا می کنند . سر کوچک شاتون را داخل پیستون نموده و با فشار انگشت ، گچن پین را جای می اندازند .

 جا انداختن پیستون وشاتون ،داخل سیلندر وبستن کپه های متحرک روی میل لنگ

پس از بستن شاتون به پیستون وجا انداختن رینگ ها ، پیستون شماره یک را انتخاب کرده وبه وسیله روغندان روی گجن پین روغن زده وهمچنین روی رینگ ها به مقدار فراوان روغن ریخته و با دست آنها را جا بجا می کنند تا تمام قسمت های رینگ ها وشیارها روغن کاری شود .سپس وضعیت رینگ ها را روی پیستون طوری قرار می دهند که دهانه آنها در امتداد هم قرار نگیرد .زیرا این عمل سبب عبور کمپرس سیلندر به داخل موتور خواهد شد  .

بستن اویل پمپ به بلوک موتور

اویل پمپ معمولا بوسیله دو یا چهار عدد پیچ در محفظه کارتر به بلوک موتور بسته می شود .اویل پمپ ها اصولاً دو نوع می باشند :۱ ـ دنده ای ۲ ـ روتور، در هر دو حالت ، حرکت خود را بوسیله محور گردان و چرخ دنده اوریب ( کج )از میل سوپاپ موتور می گیرند .

بستن میل سوپاپ بر روی موتور وقرار دادن تاپت ها

پس از بستن  موقت سینی روغن و فلایویل ، بلوک موتور را بر می گردانند تا پیستون ها بطرف بالا قرار گیرد . سپس بادامک ها و تکیه گاههای میل سوپاپ را با پارچه تمیز نموده وبوش های میل سوپاپ وتکیه گاهها را روغن کاری می نمایند . حالا میل سوپاپ را به آرامی و بدون اینکه ،بادامکها وتکیه گاهها به بوش های میل سوپاپ صدمه بزنند به محل خود وارد می نمایند ( معمولا بوش ها از فلز های نرمی ساخته شده اند ).

 افزایش صدای موتور

افزایش صدای موتور اتومبیل ها ممکن است در اثر کار کردن و بمرور زمان بتدریج افزایش یابد . این صداها بیشتر از چرخ دنده ها  یا زنجیر سوپاپ ، ثابت های سوپاپ ، پیستون ها ، رینگ ها ، شاتون ها ، یاتاقان های ثابت و متحرک میل لنگ ، گجن پین ها بوده و یا ممکن است از قسمتهای موتور نیز باشد .

کم شدن فشار روغن 

علت کم شدن فشار روغن ممکن است بدلایل زیر باشد :

سائیدگی دنده های اویل پمپ یا ضعیف بودن فنر سوپاپ برگردان روغن ، ترکیدگی یا شکستگی یا گرفتگی لوله های روغن ( بعلت رسوبات مواد ته نشسته )و نیز بدلیل کم بودن روغن در کارتر یا رقیق بودن روغن موتور باشد

عواملی که در عمر موتور تأثیر دارند

۱ ـ نگاهداری : اگر از موتور اتومبیل خوب نگهداری شده و توصیه های کارخانجات سازنده رعایت گردد . عمر آن زیاد شده و صاحب اتومبیل مدتها بدون ناراحتی از موتور اتومبیل خود استفاده خواهد کرد . نگهداری های لازم اصولاً در کتابچه راهنمای اتومبیل نوشته شده و بطور خلاصه در اینجا ذکر میشود

موقع تعمیر موتور اتومبیل

تشخیص موقع تعمیر اساسی موتور کار مشکلی بوده وقانون و زمان مشخصی برای آن وجود ندارد ، زیرا عوامل زیادی از قبیل نگهداری موتور ، نوع روغن . نوع سوخت .شرایط کار ، مهارت راننده و استفاده صحیح از موتور وبالا خره طرح ونوع آن موثر است .

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

گزارش کارآموزی (کار ورزی)

.


برای سفارش پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید : سفارش پروپوزال
برای خرید پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال
برای سفارش پایان نامه به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش پایان نامه
برای دانلود پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه کنید: پروپوزال آماده
برای دانلود تجربیات معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات معلمان
برای دانلود تجربیات معلمان ابتدایی به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیان معلمان ابتدایی
برای دانلود تجربیات آموزشی معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات آموزشی معلمان
برای دانلود تجربیات یک معلم به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات یک معلم
برای خرید پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال آماده
برای خرید تحقیق به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق
برای انجام تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: انجام تحقیق دانشجویی
برای خرید تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق دانشجویی
برای سفارش تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش تحقیق دانشجویی
برای دانلود گزارش اقدام پژوهی به این صفحه مراجعه نمایید: گزارش اقدام پژوهی

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

16 − 3 =