گزارش کارآموزی بررسی مسائل بهداشت حرفه ای در کارخانه داروپخش و راهکاری های آن

انسان از آغاز آفرینش به منظور استمرار حیات، به کار و کوشش مجبور بوده و در این راه سختی های بسیاری را متحمل شده است. امروزه به علت رشد روز افزون جمعیت و مصرف بیش از اندازه و بر پایی صنایع بزرگ، استفاده از انواع ماشین آلات، تجهیزات ، فرایندها و مواد شیمیایی و … امری گریزناپذیر شده است.

این گزارش کارآموزی دانشجویی بررسی مسائل بهداشت حرفه ای در کارخانه داروپخش و راهکاری های آن مشتمل بر ۱۳۳صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

مقدمه: ۲

بهداشت حرفه ای و حفاظت صنعتی در صنایع داروسازی : ۴

سازمانها و تشکیلات بهداشت حرفه ای و حفاظت صنعتی در ایران. ۵

تاریخچه و مشخصات شرکت کارخانجات داروپخش : ۶

فصل اول. ۹

صدا ۹

مقدمه ۱۰

صوت چیست؟ ۱۰

امواج صوتی : ۱۰

سروصدا : (Noise) 11

انواع سر وصدا : ۱۱

اثرات زیاد آور سروصدا: ۱۲

روشهای اندازه گیری سروصدا در محیط کار: ۱۳

استانداردهای سروصدا : ۱۵

بررسی سروصدا در کارخانه داروپخش: ۱۵

نتایج بدست آمده: ۱۷

نام محل اندازه گیری.. ۱۷

روش اندازه گیری.. ۱۷

وسیله اندازه گیری.. ۱۷

تعداد ایستگاه ها ۱۷

حداکثر صدای موجود. ۱۷

حداقل صدای موجود. ۱۷

میانگین صدای موجود. ۱۷

انحراف معیار صدای موجود. ۱۷

تعداد دستگاه های فعال. ۱۷

دستگاه چاپ و بسته بندی.. ۱۹

کنترل سروصدا ۲۱

بررسی نتایج بدست آمده: ۲۲

پیشنهادات.. ۲۳

فصل دوم ۲۵

روشنایی. ۲۵

مقدمه : ۲۶

نور : ۲۷

واحدهای روشنایی: ۲۷

هدف از تامین روشنایی مناسب: ۲۸

تاثیرات روشنایی : ۲۹

انواع روشنایی های محیط کار: ۳۰

منابع نور ۳۱

مشخصات اصلی منابع روشنایی مصنوعی : ۳۲

منابع روشنایی مصنوعی: ۳۲

اندازه گیری میزان نور در کارخانه داروپخش: ۳۳

نام محل اندازه گیری.. ۴۰

روش اندازه گیری.. ۴۰

وسیله اندازه گیری.. ۴۰

تعداد ایستگاه ها ۴۰

حداکثر نور  موجود در محیط (Lux) 40

حداقل نور موجود در محیط (Lux) 40

میانگین روشنایی محیط کار(Lux) 40

حد کمینه. ۴۰

حد پیشنهادی.. ۴۰

تعداد ایستگاههای کمتر از کمینه. ۴۰

تعداد ایستگاههای بیشتر از پیشنهادی.. ۴۰

تعداد لامپ.. ۴۰

نوع لامپ.. ۴۰

تعداد لامپهای سوخته. ۴۰

تجزیه و تحلیل نتایج بدست آمده: ۴۱

پیشنهادات: ۴۲

فصل سوم ۴۳

شرایط جوی. ۴۳

مقدمه ۴۴

منابع عمده تولید گرما: ۴۵

راههای تبادل گرمایی بدن با محیط اطراف : ۴۵

عوامل محیطی موثر در شرایط جوی : (ISO,1989) 46

شاخص WBGT ( دمای ترگوی سان) ۴۸

لباس کار نخی تابستانی. ۴۹

ارزیابی بارکاری. ۵۱

سبک.. ۵۱

انواع کار: ۵۲

روشهای اندازه گیری شرایط جوی: ۵۲

بررسی شرایط جوی در کارخانه داروپخش : ۵۴

میزان کار و استراحت.. ۵۸

میزان سنگین کار ۵۸

کار پیوسته. ۵۸

بررسی نتایج بدست آمده : ۵۸

پیشنهادات.. ۶۰

فصل چهارم ۶۱

عوامل شیمیایی زیان آور محیط کار ۶۱

مقدمه ۶۲

آلاینده های شیمیایی و تقسیم بندی آنها: ۶۳

تقسیم بندی آلاینده ها براساس حالت فیزیکی : ۶۳

راه‌های ورود مواد شیمیایی به بدن: ۶۶

راههای دفع مواد شیمیایی: ۶۸

بررسی عوامل شیمیایی زیان آور در کارخانه داروپخش: ۶۸

بررسی سیستم تهویه موجود در بخشهای مختلف کارخانه: ۷۶

پیشنهادات: ۷۸

فصل پنجم. ۸۰

ارگونومی. ۸۰

مقدمه: ۸۱

ارگونومی: ۸۲

تقسیم کارهای جسمی از نظر ارگونومی: ۸۲

اثرات کار استاتیک: ۸۴

ورم پا، واریس.. ۸۴

کار ایستاده و تاثیرات آن: ۸۴

کار بصورت نشسته و تاثیرات آن: ۸۷

آنتروپومتری: ۸۹

پارامترهای اندازه گیری شده در کارخانه داروپخش: ۹۰

نحوه انجام کار ۹۲

ارتفاع چشم. ۹۶

طراحی صندلی: ۹۷

حمل دستی بار و دردهای کمر: ۱۰۰

طراحی ابزار: ۱۰۱

اصول طراحی ابزار : ۱۰۳

بررسی مسائل ارگونومیک در کارخانه داروپخش: ۱۰۴

فصل ششم. ۱۰۷

اصول ایمنی در محیط کار ۱۰۷

استانداردهای ایزو ونقش آن در ارتقاء ایمنی در کارخانه: ۱۱۶

چک لیست ایمنی عمومی: ۱۱۹

بله ۱۱۹

پیشنهادات : ۱۱۹

ایمنی ماشین آلات : ۱۲۱

دستگاه پرس قرص: ۱۲۳

چک لیست پرس قرص : ۱۲۴

بله ۱۲۴

بررسی ایمنی پرس قرص : ۱۲۵

دستگاه آسیاب و گرانول سازی: ۱۲۶

چک لیست دستگاه آسیاب : ۱۲۷

بررسی ایمنی دستگاه آسیاب : ۱۲۷

دستگاه بسته بندی : ۱۲۸

چک لیست ایمنی ماشین آلات: ۱۲۹

بررسی ایمنی دستگاه بسته بندی: ۱۲۹

نتایج بدست آمده از بررسی ایمنی ماشین آلات در کارخانه داروپخش: ۱۳۰

پیشنهادات: ۱۳۰

منابع و مأخذها: ۱۳۱

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

گزارش کارآموزی (کار ورزی)

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله بررسی مسائل بهداشت حرفه ای در کارخانه داروپخش و راهکاری های آن را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه:

انسان از آغاز آفرینش به منظور استمرار حیات، به کار و کوشش مجبور بوده و در این راه سختی های بسیاری را متحمل شده است. امروزه به علت رشد روز افزون جمعیت و مصرف بیش از اندازه و بر پایی صنایع بزرگ، استفاده از انواع ماشین آلات، تجهیزات ، فرایندها و مواد شیمیایی و … امری گریزناپذیر شده است.

صنعتی شدن و تولید فزاینده مخاطراتی گوناگون را برای نیروی کار به ارمغان آورده و موجب شود نیروی کار در معرض عوامل زیان آور بسیار قرار گیرد، عواملی که جزء جدایی ناپذیر صنعت و تولید به شمار می آیند و همواره تندرستی نیروی کار را تهدید می کنند. از این رو حفاظت از تندرستی نیروی کار و بهسازی محیط کار از اهمیت شایان توجه برخوردار است.

بهداشت حرفه ای و حفاظت صنعتی در صنایع داروسازی :

بهداشت حرفه ای و حفاظت صنعتی در صنایع داروسازی از اهمیت بسزایی برخوردار است. زیرا محصول نهایی تولید شده در کارخانه های داروسازی دارویی بوده و مصرف کنندگان آن بیماران می باشند. بنابراین حفظ شرایط صد درصد بهداشتی مطابق استانداردهای بین المللی در محیط کارخانه امری است ضروری که کنترل آن بر عهده مسئولین متخصص واگذار شده و آنها موظف به نظارت مستقیم بهداشت محیط کار می باشند.

سازمانها و تشکیلات بهداشت حرفه ای و حفاظت صنعتی در ایران

این سازمانها عبارتند از سازمانهای دولتی مسئول در امر بهداشت حرفه ای و حفاظت صنعتی وسازمانهای اختصاصی که از طرف صنایع ایجاد می گردند.

سازمانهای دولتی یا مستقیماً مجری برنامه های بهداشت حرفه ای و حفاظت صنعتی بوده و یا موظف در نظارت بر انجام امور و یا اینکه مسئول آموزش کادر فنی مورد لزوم می باشند.

تاریخچه و مشخصات شرکت کارخانجات داروپخش :

شرکت داروپخش در تاریخ ۲۳/۱۰/۱۳۳۴ با سرمایه ۰۰۰/۰۰۰/۲۵۰ ریال با عنوان بنگاه خیریه داروپخش به منظور ارائه خدمت دارویی در زمینی به مساحت ۲۰ هکتار در کیلومتر ۱۸ اتوبان کرج آغاز به کار نمود. محصولات بخش تولیدی این مجتمع در آغاز حدود ۲۰ قلم و شامل انواع آمپول ، قرص  و شربت بود، که تا پیروزی انقلاب اسلامی تنوع تولیدات کارخانه به ۸۰ قلم رسید.

سروصدا : (Noise)

عبارتست از یک صوت نامطلوب ، ناخوشایند و ناخواسته که به مجموع امواج صوتی با طول موجهای مختلف و شدتهای متفاوت که ترکیب مشخص و ثابتی ن

داشته باشند اطلاق می گردد.

انواع سر وصدا :

صدا از نظر توزیع زمانی به انواع زیر تقسیم می گردد:

۱- صدای ضربه ای ( کوبه ای) : صدایی است که تکرار صدا کمتر از یک بار در ثانیه و یا صدایی که در زمان کوتاهی ایجاد می شود وسپس برمی گردد.

روشهای اندازه گیری سروصدا در محیط کار:

اندازه گیری سر وصدا در محیط کار شامل دو بخش است: ۱- اندازه گیری میزان سروصدای عمومی محیط کار ۲- اندازه گیری میزان سروصدا به روش موضعی

عملیات اندازه گیری سروصدا شامل ۳ مرحله اساسی است.

بررسی سروصدا در کارخانه داروپخش:

برای اندازه گیری سروصدا در این کارخانه از دستگاه ترازسنج صورت DAWE استفاده گردید. این دستگاه از یک نشانگر دیجیتالی و یک میکروفون تشکیل شده است و تراز صوت را در دو شبکه A,C در وضعیت های Impulse , Slow, Fast نشان می دهد رنج عملکرد دستگاه در وضعیت HI بین dB135-65  و در وضعیت LO بین dB 100-30 می‌باشد.

کنترل سروصدا

پس از اینکه اقدامات شناسایی و ارزیابی اولیه سروصدا صورت گرفت بایستی تدابیر کنترلی را به منظور کاهش سرو صدا و آثار زیان آور آن بر روی کارگران به کار برد. به طور کلی اقدامات کنترلی بایستی بر روی سه شاخص منبع صوت ، مسیر عبور صوت و دریافت کننده صوت صورت گیرد.

هدف از تامین روشنایی مناسب:

۱)‌ بیشترین حفاظت از بینایی کارگران

۲) کاهش عوامل ایجاد خستگی و فشار ناشی از روشنایی کافی

۳) پیشگیری از حوادث ناشی از کار

۴) افزایش بهره وری کار

تاثیرات روشنایی :

به طور کلی تأثیر روشنایی به دو صورت کلی نور و زیادی نور می باشد.

  • عوارض ناشی از کمبود نور : خستگی فکری، فشار در چشم، خستگی در چشم به علت فشار بر ماهیچه های چشم نیستا گموس (Nystagmus) ، علاوه بر اینها سردرد، سرگیجه و بی میلی به کار نیز رخ می دهد.

انواع روشنایی های محیط کار:

  • روشنایی عمومی کارگاه: معمولاً برای روشنایی عمومی کارگاهها هنگامیکه لامپها در ارتفاع کمتری از سقف نصب گردند معمولاً از لامپهای فلورسنت استفاده می کنند.( ارتفاع کمتر از ۶ متر) و در مواریکه بایستی لامپها در ارتفاع خیلی بالاتر نصب گردند باید لامپهای معمولی یا جیوه ای مورد استفاده قرار گیرند ولی از لامپهای فلورسنت نیز می توان استفاده نمود به شرطی که خوب طراحی و نگهداری گردند.

منابع نور

الف ) نور طبیعی : مهمترین منبع طبیعی نور، خورشید است و روشنایی روز یکی ازمنابع مهم تأمین انرژی نورانی می‌باشد. روشنایی روز از نور پراکنده‌ای که از آسمان صاف یا آسمان ابری و بازتاب پوششهای واقع در زمین حاصل می شود و مقداری از نور مستقیم خورشید در ساعت های معین روز تشکیل شده است.

مشخصات اصلی منابع روشنایی مصنوعی :

۱- نور حاصله از منابع روشنایی مصنوعی باید تا حد امکان به روشنایی نزدیک باشد.

۲- کمیت نور حاصله از منابع مصنوعی باید ثابت و کافی بوده و در کلیه سطوح کار به طور یکنواخت توزیع گردد.

۳- منابع روشنایی مصنوعی باید به گونه ای نصب شوند که باعث ایجاد خیرگی یا بازتاب نور در سطح نگردند.

راههای تبادل گرمایی بدن با محیط اطراف :

۱- متابولیسم (Metabulysm):

مقدار انرژی متابولیسیمی که در اثر فعالیت های مختلف در بدن تولید می گردد و به انرژی گرمایی تبدیل می شود و مقدار گرمایی که بدن برای سوخت و ساز در حالت استراحت مطلق نیاز دارد متابولیسم پایه گفته می شود که مقدار KG/h70-60 یا Kcol/min 1 است و هر چند فعالیت عضلانی بیشتر شود میزان متابولیسم افزایش
می یابد. میزان متابولیسم به سن، جنس ، نوع تعذیه کارگر و شرایط اقلیمی بستگی دارد.

عوامل محیطی موثر در شرایط جوی : (ISO,1989)

  1. دما: کمیتی است نسبی که تعادل گرمایی یک سیستم را با سیستم دیگر نشان می دهد.

در واقع دما کمیتی است که میزان گرمی و سردی یک جسم یا محیط را نسبت به مبداء واحد اندازه گیری نشان می دهد در واقع دما عبارتست ازدرجه گرمی و سردی یک جسم واحدهایی که برای اندازه گیری دما وجود دارد عبارتست از : درجه سانتی گراد  ، درجه فارنهایت ، درجه کلوین  یا مطلق و درجه رنگین

۲- دما محیط : عبارتست از دمای هوا در یک محیط خاص که با دماسنج معمولی اندازه گیری می شود.

روشهای اندازه گیری شرایط جوی:

برای اندازه گیری شاخص گرمایی WBGT باید از وسایل ذکر شده استفاده نمود. ابتدا قبل از شروع اندازه گیری باید به بررسی محیط پرداخت و با در نظر گرفتن مشاهدات عینی نوع کار را تعیین کرد. نقاط مورد اندازه گیری باید با توجه به نوع کار و موقعیت محل کار انتخاب گردند. قسمتهایی که در بررسی های مقدماتی با توجه به نوع کار (سبک ، سنگین ومتوسط) می توانند استرسهای گرمایی ایجاد نمایند

بررسی شرایط جوی در کارخانه داروپخش :

با توجه به محصولات تولیدی این کارخانه نقاطی که جهت اندازه گیری شرایط جوی انتخاب گردیده ونقاطی بوده است که دمای حرارتی آن بالاتر از حد استاندارد به نظر می رسد.

اندازه گیریها در فصل پاییز و در شرایطی صورت گرفته است که دمای محیط حدود ۲۰ تا ۲۳ درجه سانتیگراد می باشد.

۱- سالن ساخت پماد :

منابع و مأخذها:

۱- مهندسی صدا وارتعاش، رستم گل محمدی (۱۳۷۸)

۲- بهداشت کار، تالیف مهندس پریوش حلم سرشت (۱۳۸۰)

۳- کلیات بهداشت حرفه‌ای، علیرضا چوبینه، فرید امیدزاده (۱۳۷۹)

۴- مهندسی روشنایی دکتر حسن کلهر (۱۳۷۶)

۵- سم شناسی صنعتی، تالیف دکتر غلامحسین ثنایی (۱۳۷۵)

۶- مهندسی عوامل انسانی در صنعت و تولید، مارتین ملاندر (۷۵)

۷- مهندس رجبی ، ابراهیم ، ایمنی در صنعت (۱۳۶۹)

۸- آئین نامه‌های حفاظت کار ، موسسه کار و تامین اجتماعی

۹- کتابچه‌های ACGIH (2001-2000)

۱۰- (Manufacure Merck)

۱۱- (USP) united State Pharmacopeia

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

گزارش کارآموزی (کار ورزی)

.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیست − چهار =