گزارش کارآموزی بررسی مسائل بهداشت حرفه ای در کارخانه داروپخش

انسان از آغاز آفرینش به منظور استمرار حیات، به کار و کوشش مجبور بوده و در این راه سختی های بسیاری را متحمل شده است. امروزه به علت رشد روز افزون جمعیت و مصرف بیش از اندازه و بر پایی صنایع بزرگ، استفاده از انواع ماشین آلات، تجهیزات ، فرایندها و مواد شیمیایی و … امری گریزناپذیر شده است.

این گزارش کارآموزی دانشجویی  بررسی مسائل بهداشت حرفه ای در کارخانه داروپخش مشتمل بر ۱۳۵صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

مقدمه: ۲

بهداشت حرفه ای و حفاظت صنعتی در صنایع داروسازی : ۴

سازمانها و تشکیلات بهداشت حرفه ای و حفاظت صنعتی در ایران. ۵

تاریخچه و مشخصات شرکت کارخانجات داروپخش : ۶

فصل اول. ۹

صدا ۹

مقدمه. ۱۰

صوت چیست؟. ۱۰

امواج صوتی : ۱۰

سروصدا : (Noise) 11

انواع سر وصدا : ۱۱

اثرات زیاد آور سروصدا: ۱۲

روشهای اندازه گیری سروصدا در محیط کار: ۱۳

استانداردهای سروصدا : ۱۵

بررسی سروصدا در کارخانه داروپخش: ۱۵

نتایج بدست آمده: ۱۷

نام محل اندازه گیری.. ۱۷

روش اندازه گیری.. ۱۷

وسیله اندازه گیری.. ۱۷

تعداد ایستگاه ها ۱۷

حداکثر صدای موجود. ۱۷

حداقل صدای موجود. ۱۷

میانگین صدای موجود. ۱۷

انحراف معیار صدای موجود. ۱۷

تعداد دستگاه های فعال. ۱۷

جنس دیوار. ۱۷

جنس سقف.. ۱۷

جنس کف.. ۱۷

بسته بندی قرص و کپسول. ۱۷

ایستگاه بندی.. ۱۷

صدا سنج دیجیتالی.. ۱۷

کنترل سروصدا ۲۱

بررسی نتایج بدست آمده: ۲۲

پیشنهادات.. ۲۳

فصل دوم. ۲۵

روشنایی.. ۲۵

مقدمه : ۲۶

نور : ۲۷

واحدهای روشنایی: ۲۷

هدف از تامین روشنایی مناسب: (کولینز،۱۹۷۰). ۲۸

تاثیرات روشنایی : ۲۹

انواع روشنایی های محیط کار: ۲۹

منابع نور. ۳۰

مشخصات اصلی منابع روشنایی مصنوعی : ۳۲

۱- نور حاصله از منابع روشنایی مصنوعی باید تا حد امکان به روشنایی نزدیک باشد. ۳۲

منابع روشنایی مصنوعی: ۳۲

اندازه گیری میزان نور در کارخانه داروپخش: ۳۳

نتایج بدست آمده عبارتند از: ۴۰

نام محل اندازه گیری.. ۴۰

روش اندازه گیری.. ۴۰

وسیله اندازه گیری.. ۴۰

تعداد ایستگاه ها ۴۰

حداکثر نور  موجود در محیط (Lux) 40

حداقل نور موجود در محیط (Lux) 40

میانگین روشنایی محیط کار(Lux) 40

حد کمینه. ۴۰

حد پیشنهادی.. ۴۰

تعداد ایستگاههای کمتر از کمینه. ۴۰

تعداد ایستگاههای بیشتر از پیشنهادی.. ۴۰

تعداد لامپ.. ۴۰

نوع لامپ.. ۴۰

تعداد لامپهای سوخته. ۴۰

تجزیه و تحلیل نتایج بدست آمده: ۴۱

پیشنهادات: ۴۲

فصل سوم. ۴۳

شرایط جوی.. ۴۳

مقدمه ۴۴

منابع عمده تولید گرما: ۴۵

راههای تبادل گرمایی بدن با محیط اطراف : ۴۵

عوامل محیطی موثر در شرایط جوی : (ISO,1989) 46

شاخص WBGT ( دمای ترگوی سان) ۴۸

لباس کار نخی تابستانی. ۴۹

ارزیابی بارکاری. ۵۱

سبک.. ۵۱

انواع کار: ۵۲

روشهای اندازه گیری شرایط جوی: ۵۲

بررسی شرایط جوی در کارخانه داروپخش : ۵۴

میزان کار و استراحت.. ۵۸

میزان سنگین کار ۵۸

کار پیوسته. ۵۸

بررسی نتایج بدست آمده : ۵۸

پیشنهادات.. ۶۰

فصل چهارم ۶۱

عوامل شیمیایی زیان آور محیط کار ۶۱

مقدمه ۶۲

آلاینده های شیمیایی و تقسیم بندی آنها: ۶۳

تقسیم بندی آلاینده ها براساس حالت فیزیکی : ۶۳

تقسیم بندی آلاینده ها بر پایه اثرهای فیزیولوژیک:  (سم شناسی صنعتی، تالیف دکتر ثنایی، ۱۳۷۵) ۶۵

راه‌های ورود مواد شیمیایی به بدن: ۶۶

راههای دفع مواد شیمیایی: ۶۸

بررسی عوامل شیمیایی زیان آور در کارخانه داروپخش: ۶۸

فنول (Phenol) : (Merck Manual) 68

– فرمالدئید (Formaldehyde): 70

بررسی سیستم تهویه موجود در بخشهای مختلف کارخانه: ۷۶

پیشنهادات: ۷۸

فصل پنجم. ۸۰

ارگونومی. ۸۰

مقدمه: ۸۱

ارگونومی: ۸۲

تقسیم کارهای جسمی از نظر ارگونومی: ۸۲

اثرات کار استاتیک: ۸۴

ورم پا، واریس.. ۸۴

کار ایستاده و تاثیرات آن: ۸۴

ارتفاع سطح کار: (مارتین هلاندر) ۸۵

کار بصورت نشسته و تاثیرات آن: ۸۷

ارتفاع میزکار: (Mc convill et al) 88

آنتروپومتری: ۸۹

پارامترهای اندازه گیری شده در کارخانه داروپخش: ۹۰

نحوه انجام کار ۹۲

ارتفاع چشم. ۹۶

طراحی صندلی: ۹۷

حمل دستی بار و دردهای کمر: ۱۰۰

روش صحیح بلند کردن بار:  ( سازمان بین المللی کار (۱۹۷۲) ۱۰۰

طراحی ابزار: ۱۰۱

اصول طراحی ابزار : ۱۰۳

بررسی مسائل ارگونومیک در کارخانه داروپخش: ۱۰۴

فصل ششم. ۱۰۷

اصول ایمنی در محیط کار ۱۰۷

ایمنی در صنعت  (مهندسی رجبی، ابراهیم، ایمنی در صنعت (۱۳۶۹)) ۱۰۸

ایمنی عمومی: ۱۰۸

کدهای ایمنی طبق استاندارد موسسه بین المللی استاندارد امریکا ANSI: 114

استانداردهای ایزو ونقش آن در ارتقاء ایمنی در کارخانه: ۱۱۶

چک لیست ایمنی عمومی: ۱۱۹

بله ۱۱۹

پیشنهادات : ۱۱۹

ایمنی ماشین آلات : ۱۲۱

دستگاه پرس قرص: ۱۲۳

چک لیست پرس قرص : ۱۲۴

بله ۱۲۴

بررسی ایمنی پرس قرص : ۱۲۵

دستگاه آسیاب و گرانول سازی: ۱۲۶

چک لیست دستگاه آسیاب : ۱۲۷

بررسی ایمنی دستگاه آسیاب : ۱۲۷

دستگاه بسته بندی : ۱۲۸

چک لیست ایمنی ماشین آلات: ۱۲۹

بررسی ایمنی دستگاه بسته بندی: ۱۲۹

نتایج بدست آمده از بررسی ایمنی ماشین آلات در کارخانه داروپخش: ۱۳۰

پیشنهادات: ۱۳۰

منابع و مأخذها: ۱۳۱

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

گزارش کارآموزی (کار ورزی)

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله گزارش کارآموزی بررسی مسائل بهداشت حرفه ای در کارخانه داروپخش را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه:

انسان از آغاز آفرینش به منظور استمرار حیات، به کار و کوشش مجبور بوده و در این راه سختی های بسیاری را متحمل شده است. امروزه به علت رشد روز افزون جمعیت و مصرف بیش از اندازه و بر پایی صنایع بزرگ، استفاده از انواع ماشین آلات، تجهیزات ، فرایندها و مواد شیمیایی و … امری گریزناپذیر شده است.

صنعتی شدن و تولید فزاینده مخاطراتی گوناگون را برای نیروی کار به ارمغان آورده و موجب شود نیروی کار در معرض عوامل زیان آور بسیار قرار گیرد

بهداشت حرفه ای و حفاظت صنعتی در صنایع داروسازی :

بهداشت حرفه ای و حفاظت صنعتی در صنایع داروسازی از اهمیت بسزایی برخوردار است. زیرا محصول نهایی تولید شده در کارخانه های داروسازی دارویی بوده و مصرف کنندگان آن بیماران می باشند. بنابراین حفظ شرایط صد درصد بهداشتی مطابق استانداردهای بین المللی در محیط کارخانه امری است ضروری که کنترل آن بر عهده مسئولین متخصص واگذار شده و آنها موظف به نظارت مستقیم بهداشت محیط کار می باشند.

سازمانها و تشکیلات بهداشت حرفه ای و حفاظت صنعتی در ایران

این سازمانها عبارتند از سازمانهای دولتی مسئول در امر بهداشت حرفه ای و حفاظت صنعتی وسازمانهای اختصاصی که از طرف صنایع ایجاد می گردند.

سازمانهای دولتی یا مستقیماً مجری برنامه های بهداشت حرفه ای و حفاظت صنعتی بوده و یا موظف در نظارت بر انجام امور و یا اینکه مسئول آموزش کادر فنی مورد لزوم می باشند. وزارت کار و امور اجتماعی مسئولیت مستقیم در مقابل مسائل کار و کارگری داشته و فعالیت گسترده ای در این زمینه دارد.

تاریخچه و مشخصات شرکت کارخانجات داروپخش :

شرکت داروپخش در تاریخ ۲۳/۱۰/۱۳۳۴ با سرمایه ۰۰۰/۰۰۰/۲۵۰ ریال با عنوان بنگاه خیریه داروپخش به منظور ارائه خدمت دارویی در زمینی به مساحت ۲۰ هکتار در کیلومتر ۱۸ اتوبان کرج آغاز به کار نمود. محصولات بخش تولیدی این مجتمع در آغاز حدود ۲۰ قلم و شامل انواع آمپول ، قرص  و شربت بود، که تا پیروزی انقلاب اسلامی تنوع تولیدات کارخانه به ۸۰ قلم رسید.

امواج صوتی :

همچنان که نواحی تراکم وانبساط در یک محیط حرکت می کند یک موج صوتی تولید می شود پس یک موج صوتی نمونه ای از تغییر در فشار هوا است. مولکولهای هوا در مسیر موج صوتی حرکت نمی کنند. بلکه آنها در یک محل پیرامون نقطه تعادل خود به نوسان در می آیندو مانند یک منبع ارتعاش عمل می کنند. اصوات از نوع موج طولی بوده و تقسیم بندی آنها عبارتست از:

۱- امواج مادون صوت (Infra sound) : اصواتی با بسامد کمتر از ۲۰ هرتز می باشد که گوش انسان حساسیت چندانی به شنیدن آن ندارد.

روشهای اندازه گیری سروصدا در محیط کار:

اندازه گیری سر وصدا در محیط کار شامل دو بخش است: ۱- اندازه گیری میزان سروصدای عمومی محیط کار ۲- اندازه گیری میزان سروصدا به روش موضعی

عملیات اندازه گیری سروصدا شامل ۳ مرحله اساسی است.

الف ) بررسی مقدماتی : در این مرحله به جمع آوری اطلاعات مربوط به محیط اندازه گیری نظیر نام کارگاه، کروکی کارگاه ، جنس سقف و کف و دیوار کارگاه، تعداد ماشین آلات و روش اندازه گیری انتخابی، استاندارد انتخابی منابع مهم سروصدا و منابع ثانویه سروصدا می‌پردازیم. در بررسی مقدماتی وسایل ودستگاههای موجود در کارگاه به تناسب ابعادحقیقی رسم می‌گردند.

بررسی سروصدا در کارخانه داروپخش:

برای اندازه گیری سروصدا در این کارخانه از دستگاه ترازسنج صورت DAWE استفاده گردید. این دستگاه از یک نشانگر دیجیتالی و یک میکروفون تشکیل شده است و تراز صوت را در دو شبکه A,C در وضعیت های Impulse , Slow, Fast نشان می دهد رنج عملکرد دستگاه در وضعیت HI بین dB135-65  و در وضعیت LO بین dB 100-30 می‌باشد.

کنترل سروصدا

پس از اینکه اقدامات شناسایی و ارزیابی اولیه سروصدا صورت گرفت بایستی تدابیر کنترلی را به منظور کاهش سرو صدا و آثار زیان آور آن بر روی کارگران به کار برد. به طور کلی اقدامات کنترلی بایستی بر روی سه شاخص منبع صوت ، مسیر عبور صوت و دریافت کننده صوت صورت گیرد.

یکی از مهمترین پارامترهایی که در طراحی اقدامات کنترلی باید مدنظر داشت، مسئله اقتصادی و هزینه در برداشتن اقدامات کنترلی است که در وهله اول به چشم
می خرود و در دراز مدت اثرات خود را نمایان می سازد.

بررسی نتایج بدست آمده:

  • در قسمت بسته بندی کار پول های دندانی زمانیکه دستگاه منگنه بکار بیفتد صدای محیط به حدی بالاتر از حد استاندارد می‌رسد.
  • در قسمت پرکنی شربت میزان صدای ایجاد شده در اکثر نقاط بالاتر از حد استاندارد است و به طور کلی صدای عمومی محیط نیز بالاتر از حدود استاندارد می باشد. با توجه به اینکه در هنگام اندازه گیری تنها یکی از خطوط پرکنی مشغول فعالیت بوده و نهایتاً نتیجه اندازه گیری بیشتر از این معنا خواهد بود.

واحدهای روشنایی:

۱- لومن (Luman): مقدار نوری است که از یک منبع نورانی نقطه ای شکل به اندازه یک شمع استاندارد و در زاویه فضایی به اندازه یک استردیان منتشر می شود.

۲- لوکس (Lux): روشنایی ایجاد شده بوسیله شار نوری یک لومن بر روی سطحی برابر یک مترمربع به نام لوکس نامیده می شود.

انواع روشنایی های محیط کار:

  • روشنایی عمومی کارگاه: معمولاً برای روشنایی عمومی کارگاهها هنگامیکه لامپها در ارتفاع کمتری از سقف نصب گردند معمولاً از لامپهای فلورسنت استفاده می کنند.( ارتفاع کمتر از ۶ متر) و در مواریکه بایستی لامپها در ارتفاع خیلی بالاتر نصب گردند باید لامپهای معمولی یا جیوه ای مورد استفاده قرار گیرند ولی از لامپهای فلورسنت نیز می توان استفاده نمود به شرطی که خوب طراحی و نگهداری گردند.

منابع نور

الف ) نور طبیعی : مهمترین منبع طبیعی نور، خورشید است و روشنایی روز یکی ازمنابع مهم تأمین انرژی نورانی می‌باشد. روشنایی روز از نور پراکنده‌ای که از آسمان صاف یا آسمان ابری و بازتاب پوششهای واقع در زمین حاصل می شود و مقداری از نور مستقیم خورشید در ساعت های معین روز تشکیل شده است. کیفیت روشنایی روز مشروط بر اینکه به مقدار کافی باشد بر نور مصنوعی برتری دارد.

مشخصات اصلی منابع روشنایی مصنوعی :

۱- نور حاصله از منابع روشنایی مصنوعی باید تا حد امکان به روشنایی نزدیک

باشد.

۲- کمیت نور حاصله از منابع مصنوعی باید ثابت و کافی بوده و در کلیه سطوح کار به طور یکنواخت توزیع گردد.

۳- منابع روشنایی مصنوعی باید به گونه ای نصب شوند که باعث ایجاد خیرگی یا بازتاب نور در سطح نگردند.

بررسی ایمنی پرس قرص :

در کارخانه داروپخش دستگاههای پرس هر کدام بصورت جداگانه در اتاقکهایی قرار گرفته اند و اپراتور دستگاه از پشت شیشه های اتاق عملکرد دستگاه را کنترل می کنند ولی در مدت ۱۵ دقیقه یکبار مسئول آزمایشگاه قرصهای تولیدی را بررسی می کند بنابراین لازم است که هر دستگاه پرس علاوه بر اتاقکهای محافظ دارای حفاظ هایی جهت پوشاندن منطقه خطر باشد.

دستگاه آسیاب و گرانول سازی:

در قرص سازی برای تهیه گرانول در ابتدا با مخلوط کردن پودر مواد اولیه ،خمیرهایی تولید می کنند. بعداز خشک کردن این خمیرها ، آنها را از داخل آسیابهایی عبور می دهند و تبدیل به گرانول می کنند.

دستگاه آسیاب شامل بدنه، تیغه آسیاب و موتور می باشد. نحوه کار دستگاه به این صورت است که با چرخش تیغه ها قطعات درشت خرد شده و تبدیل به گرانول می شوند.

دستگاه بسته بندی :

این دستگاه در واحدهای مختلف کارخانه وجود دارد و عمل بسته بندی محصولات مختلف از قبیل قرص، آمپول وکارپول را انجام می دهد.

نحوه کار دستگاه به این صورت است که در ابتدا فویل PVC توسط حرکت نواری با کمک غلتکها به سمت جلو حرکت کرده و در قسمت اتو تا دمای ۱۲۰-۱۱۵ گرم می شود و توسط پرس دستگاه از قسمت بالا به فویل گرم شده فشار وارد می شود و متناسب با شکل و نوع محصول فویل PVc شکل گرفته و در آن فرورفتگی هایی برای جایگزینی محصول ایجاد می شود.

پیشنهادات:

  • نظم وانضباط در اطراف ماشین آلات رعایت شود و نباید محصولات ساخته شده و مواد اولیه در کنار ماشین آلات تجمع پیدا کند.
  • روی کلیدهای قطع اضطراری و کلیدهای روشن کردن دستگاه را با حفاظ پوشش دهند تا خطر بکار افتادن اتفاقی آنها از بین برود.
  • بازپرس از ماشین آلات توسط افراد مسئول برای بررسی اینکه آیا ماشین حفاظ دارد یا خیر و آیا اصول ایمنی در کار با ماشین رعایت می شود یا خیر؟
  • اگر به علت تعمیر دستگاه حفاظ آن برداشته می شود بعداز محور مجدداً سرجایش قرار بگیرد.

منابع و مأخذها:

۱- مهندسی صدا وارتعاش، رستم گل محمدی (۱۳۷۸)

۲- بهداشت کار، تالیف مهندس پریوش حلم سرشت (۱۳۸۰)

۳- کلیات بهداشت حرفه‌ای، علیرضا چوبینه، فرید امیدزاده (۱۳۷۹)

۴- مهندسی روشنایی دکتر حسن کلهر (۱۳۷۶)

۵- سم شناسی صنعتی، تالیف دکتر غلامحسین ثنایی (۱۳۷۵)

۶- مهندسی عوامل انسانی در صنعت و تولید، مارتین ملاندر (۷۵)

۷- مهندس رجبی ، ابراهیم ، ایمنی در صنعت (۱۳۶۹)

۸- آئین نامه‌های حفاظت کار ، موسسه کار و تامین اجتماعی

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

گزارش کارآموزی (کار ورزی)

.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیست − دوازده =