گزارش کارآموزی حسابداری شهرداری

تهران که از سال۱۲۱۰ هـ .ق. آقا محمد خان قاجار آن را به پایتختی برگزید در طول حیات سیاسی- اجتماعی خود چنان رشد سریع و غافل گیرانه ای داشت که کمتر کسی چنین تصوری برایش ممکن بود. تهران امروز که به عنوان یکی از ابر شهرهای دنیا محسوب می شود و جمعیتی بالغ بر ده میلیون نفر را در خود جای داده است، متأسفانه از گذشته نه چندان دور خود، نشانه های کمی سراغ دارد.

مطلب گزارش کارآموزی حسابداری شهرداری مشتمل۷۸ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

 فهرست مطالب

پیشگفتار. ۲

تاریخچه تهران و شهرداری.. ۲

نقشه های تهران. ۷

تعریف حسابداری.. ۹

خصوصیات حسابداری شهرداری ها ۱۱

درآمد و هزینه. ۱۲

تحقق درآمد و هزینه و ایجاد تعهد. ۱۳

ب) تشخیص مستند مبلغی که باید به هریک از داینین پرداخت شود. ۱۴

حسابداری تعهدی و حسابداری نقدی.. ۱۵

تشخیص حساب.. ۱۷

طریقه اول- افزایش و کاهش حساب در اثریک فعالیت مالی.. ۱۷

سرمایه+ بدهی ها=دارائی ها ۱۹

مازاد + بدهی ها= دارائی ها ۱۹

طرز تنظیم سند حسابداری (صدور سند) ۳۲

مراحل تنظیم سند بشرح زیر است: ۳۲

د) محو کردن مندرجات دفتر روزنامه یا کل با وسائل شیمیائی ونظائر آن. ۳۶

دفتر روزنامه (دفتر ثبت اولیه) ۳۶

ج) احکام صادر شده از مراجع قانونی و ذیصلاحیت.. ۶۳

ز) در رسیدگی به اسناد خرید رعایت نکات زیر ضروری است. ۶۶

ح) در مورد پرداخت اسنادپرداختی مراتب زیر در موقع رسیدگی توجه شود: ۶۷

– پرداختی بابت واگذاری تنخواه حسابداری.. ۷۳

– دریافتی بابت واگذاری تنخواه حسابداری.. ۷۴

– بابت پرداخت هزینه های انجام شده. ۷۴

– بابت تودیع خالص حقوق کارکنان بحساب موقت بانکی.. ۷۶

– گواهی بانک مبنی بر انتقال بحساب ذینفع. ۷۷

حساب تنخواه گردان. ۷۹

حساب تنخواه گردان حسابداری.. ۸۱۱۰۶

حساب بدهی بسای حسابهای مخصوص ۲۰۰۰۰۰۰. ۱۱۰

حساب مطالبات از سایر حسابهای مخصوص ۲۰۰۰۰۰۰. ۱۱۱

سپرده هاو وجوه امانی.. ۱۱۱

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق گزارش کارآموزی (کار ورزی)

خلاصه ای کوتاه از مقاله گزارش کارآموزی حسابداری شهرداری را در زیر می توانید ببینید.

پیشگفتار

تهران که از سال۱۲۱۰ هـ .ق. آقا محمد خان قاجار آن را به پایتختی برگزید در طول حیات سیاسی- اجتماعی خود چنان رشد سریع و غافل گیرانه ای داشت که کمتر کسی چنین تصوری برایش ممکن بود. تهران امروز که به عنوان یکی از ابر شهرهای دنیا محسوب می شود و جمعیتی بالغ بر ده میلیون نفر را در خود جای داده است، متأسفانه از گذشته نه چندان دور خود، نشانه های کمی سراغ دارد.

تاریخچه تهران و شهرداری

تا سال ۱۲۸۴ هـ .ق. شهر تهران همچنان در حصار کهن شاه تهماسبی قرار داشت، و به حداکثر گسترش خود رسیده بود. افزایش روزافزون جمعیت ، کمبود زمین برای خانه سازی ، ایجاد و گسترش باغها و خانه های مسکونی در خارج حصار شهر، و سرانجام نیاز به شهری که درخور پایتختی ایران باشد، ناصرالدین شاه قاجار را بر آن داشت تا اندیشه گسترش تهران را به مرحله اجرا در آورد.

درآمد و هزینه

درصورتیکه دراثر یک فعالیت مالی افزایشی در سرمایه یک موسسه ایجاد گردد این افزایش در سرمایه را «درآمد» و در صورتیکه در اثر یک فعالیت مالی کاهش در سرمایه موسسه پدید آید این کاهش در سرمایه را «هزینه» گویند. درپایان دوره مالی حسابهای در آمد و هزینه موسسات بازرگانی که بحسای موقت یا اسمی موسومند بحساب سود و زیان بسته خواهند شد تاسود یا زیان و در نهایت «ارزش ویژه» موسسه تعیین شود.

خصوصیات حسابداری شهرداری ها

حسابداری شهرداریها در مقام مقایسه با حسابداری بازرگانی جزئی از حسابداری دولتی میباشد و کلیه خصوصیات قائل شده در کتب و منابع مختلف حسابداری دولتی در مورد حسابداری شهرداریها نیز صادق است ولی حسابداری شهرداریها در مقایسه با حسابداری دولتی دارای ویژگی خاص میباشد.

تعریف حسابداری

حسابداری بطور مختلفی بیان گردیده است ولی تعریفی که در حال حاضر مورد قبول اکثر مولفان و متخصصان و اساتید این فن قرار گرفته است:

آنرا عبارت از: فن ثبت ، طبقه بندی وتلخیص فعالیتهای مالی یک موسسه در قالب اعداد قابل سنجش بپول وتفسیر نتایج حاصل از بررسی این ارقام دانسته اند و دفترداری عبارت از فنی است که بوسیله آن عملیات پولی و عملیاتی که دارای ارزش پولی است در دفاتر مخصوص ثبت شده بطوریکه همواره نتایج مشروحه زیر از آن حاصل گردد.

این را هم بخوانید :  باورهای دینی - باورها و رفتارهاي ديني بينندگان تلويزيون با كميت تماشاي برنامه ها - پرشین مقاله

نقشه های تهران

نخستین نقشه برداری فنی از تهران یک سال بعد از توسعه شهر یعنی از سال ۱۲۸۵ هـ .ق. آغاز شد. مهندسان مدرسه‌دارالفنون زیر نظر عبدالغفارخان نجم الملک مأمور انجام این کار گردیدند. کار نقشه برداری د رمراحل مختلف و با همکاری گروههای متفاوت در فاصله سالهای ۱۲۸۵ تا ۱۳۰۹ هـ .ق. که نقشه به چاپ رسید. ادامه یافت.

حسابداری تعهدی و حسابداری نقدی

عنوان حسابداری تعهدی به روشی اطلاق میگردد که بمحض ایجاد هزینه ویا تحقق درآمد فعالیت انجام شده درحسابهای مربوطه منظور وتحت سرفصل های ویژه خود در دفاتر مالی ثبت گردد، و در حسابداری بروش نقدی ثبت هزینه ها و در آمدها و تعهدات ایجاد شده همزمان با دریافت وپرداخت نقدی دردفاتر مالی درج و منعکس، میگردد وبدین ترتیب فقط معاملات نقدی در دفاتر مالی ثبت خواهد شد.

تشخیص حساب

در دفتر داری دوبل فعالیتهای مالی و عملیات پولی و همچنین عملیاتی که دارای ، ارزش پولی میباشد، دوبار در دفاتر عمل میشود، یکبار بعنوان بدهکار ویکبار بعنوان بستانکار تشخیص دو عامل بدهکار و بستانکار ازیکدیگر مهمترین نکته در دفتر داری دوبل میباشد و در حقیقت پایه و اساس اصول حسابداری را تشکیل میدهد

اصول بودجه

متخصصان و کارشناسان در رابطه با تهیه و تنظیم بودجه اصولی را مطرح میسازند که رعایت این اصول میتواند ضوابطی مشترک و هماهنگ در عملیات بودجه و نتیجه حاصله ازآن را ایجاد نماید.

در اینجا تنها به ذکر اصولی میپردازیم که رعایت آن در مورد تهیه و تنظیم بودجه شهرداریها ضروری بلکه اجتناب ناپذیر است.

سند حسابداری

تعریف- سند حسابداری عبارتست از ورقه ای است که مبین جامع و مانع یک فعالیت مالی دریک موسسه باشد.

سند حسابداری از لحاظ قانون چنین تعریف شده است:

«سند یا مدرک حساب عبارتست از نوشته ای است که در آن یک یا چند داد و ستد انجام شده بمناسب حسابهائیکه بدهکار یا بستانکار شده تجزیه و صادر میشود . چنین مدرکی پس از امضاء مرجع ذیصلاح قابل ثبت در دفاتر معین و روزنامه وکل است».

دفتر روزنامه (دفتر ثبت اولیه)

بر اساس قانون مالیاتهای مستقیم – دفتر روزنامه دفتری است که اشخاص حقوقی یا حقیقی کلیه عملیات مالی وپولی خود را اعم از خرید وفروش و دیون و مطالبات وظهر نویسی و هر گونه فعالیتی که ایجاد دین یا طلب کندو سایر عملیات محاسباتی که طبق اصول حسابداری و عرف متداول دفتر داری در پایان دوره مالی برای تنظیم حساب سود وزیان وتراز لازم است بلا استثناء به ترتیب تاریخ وقوع در آن ثبت کند.

موازنه حساب های دفتر کل

دفتر کل در آخر ماه جمع بسته میشود، بدین معنی ابتدا جمع گردش بدهکار و جمع گردش بستانکار و مانده آن تعیین میشود و در سطر بعدجمع ماههای قبل افزوده میگردد و بدین ترتیب جمع کل بدهکار وبستانکار که آنرا گردش بدهکار و گردش بستانکار نیز میگویند بدست می‌آید.

دفتر معین

تعریف- دفتر معین دفتر یست که حسابهای فرعی هر کدام جداگانه در آن نوشته میشود معمولاً برای هر حساب اصلی دفتر کل یک دفتر معین نگهداری میشود و این دفتر شامل حسابهای فرعی مربوط به آن حساب اصلی خواهد بود وکلیه فعالیتهای یک شهرداری به ریز در آن ثبت میشود.

موازنه حساب های دفاتر معین

موازنه حسابهای دفاتر معین عیناً بشرحی است که برای دفتر کل به تفصیل بیان شده است در  اینجا کافیست یادآور شویم که بایستی عملیات حسابهای فرعی هر حساب اصلی با جمع آن حساب در دفتر کل برا بر ی نماید.

ترازعملیات دفتر کل

ترازعملیات یا تراز آزمایشی فهرستی است از مانده های بدهکار و بستانکار حسابهای دفتر کل که میبایست حداقل درپایان هر ماه از دفتر کل استخراج و تنظیم گردد.

در حسابداری و دفتر داری دوبل هر مبلغی که دربدهکار یک یا چند حساب منظور گردد بهمان مبلغ یک یا چند حساب دیگر درمقابل بستانکار خواهد شد لذا چنانچه در یک زمان مانده بدهکار دفتر کل راجمع بندی نمایند علی الاوصول میبایست با جمع مانده های بستانکار برابری نماید، در غیر اینصورت بطور حتم در ثبت یا نقل یا جمع معاملات اشتباهی رخ داده که میباید کشف واصلاح گردد.

تراز عملیات دفتر معین

همانطوریکه قبلاً اشاره شده دفتر معین دفتری است که برای تفکیک و مجزی ساختن هر یک از حسابهای دفتر کل برحسب مقتضیات شرایط حساب ممکن است نگاهداری شود.

حساب دفتر کل را حساب اصلی یا حساب کنترل و حسابهای دفتر معین را حسابهای فرعی آن حساب مینامند، حسابهای فرعی تابع حساب اصلی مربوط بخود میباشد

این را هم بخوانید :  باورهای دینی - باورها و رفتارهاي ديني بينندگان تلويزيون با كميت تماشاي برنامه ها - پرشین مقاله

تنخواه گردان حسابداری

تنخواه گردان حسابداری مبلغی است که بنا به در خواست رئیس حسابداری ویا مدیر امور مالی و بموجب موافقت شهردار (ذیحساب) برقرار و از محل کلیه اعتبارات بودجه مصوبه بمنظور پرداخت هزینه های جاری وتعهدات سالهای قبل در اختیار واحد حسابداری قرار داده میشود.

واگذاری تنخواه گردان حسابداری

ثبت عملیات مربوط به واگذاری تنخواه گردان حسابداری در دفاتر مالی شهرداری به ترتیبی خواهد بود که ابتدا حساب بانکی در آمد بابت پرداخت تنخواه گردان حسابداری بستانکار وحساب اعتبارات تخصیصی بهمان مبلغ بدهکار میگردد سپس بر اساس اعلامیه بانکی مبنی بر انتقال مبلغ، فوق بحساب جاری هزینه حساب بانکی هزینه بدهکار وحساب تنخواه گردان حسابداری بستانکار خواهد شد

پرداخت هزینه ها از محل تنخواه گردان حسابداری

بعد از انتقال مبلغ تنخواه گردان حسابداری از حساب بانکی در آمد بحساب جاری هزینه و ثبت عملیات مربوطه در دفاتر مالی واحد حسابداری با رعایت کامل مقررات و بر اساس نسخ اول حواله های واصله مبادرت به پرداخت هزینه ها و تعهدات خواهد نمود ثبت عملیات مربوط به پرداخت هزینه های جاری از محل تنخواه گردان حسابداری به ترتیب زیراست.

پرداخت حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران شهرداری

متصدی پرداخت حقوق و دستمزد لیست حقوقی کارکنان شهرداری را برای هر برنامه بطور جداگانه و بر اساس آخرین حکم کارگزینی بموقع تهیه وپس از کسر کسور قانونی مبلغ خالص آنرا صدور چک از محل موجودی حساب جاری هزینه برداشت وبحسابجاری مخصوص که برای پرداخت حقوق کارمندان و کارگران در بانک افتتاح شده است (حساب موقت بانکی) واریز مینماید تا طبق لیست پیوست چک ارسالی بحساب ذینفع منظور گردد.

کاهش یا افزایش تنخواه گردان حسابداری

به ترتیبی که ملاحظه میگردد روش تنخواه گردان در حسابداری شهرداری روش ثابت است بدین معنی که مانده حساب تنخواه گردان از اول دوره مالی تا پایان سال مالی ثابت خواهد ماند مگر در اثر افزایش تنخواه گردان و یا کاهش آن، کاهش تنخواه در دوحالت امکان پذیراست

تنخواه گردان پرداخت

تنخواه گردان پرداخت عبارتست از وجهی که از محل تنخواه گردان حسابداری از طرف ذیحساب با تائید وزیر یا رئیس موسسه و یا مقامات مجاز از طرف آنها برای انجام برخی از هزینه ها در اختیار واحد ها ویا مامورینی که بموجب این قانون و آئین نامه های اجرائی آن مجاز بدریافت تنخواه گردان هستند قرار میگیرد تا بتدریج که هزینه های مربوطه انجام میشود اسناد هزینه تحویل و مجدداً وجه پرداخت دارند

طرز تهیه و تنظیم صورت مغایرت بانکی در شهرداری ها

بمنظور تهیه و تنظیم صورت مغایرت بانکی میبایست به ترتیب اقدامات مشروحه زیر بعمل آید.

  • کلیه چکها ی صادره از لحاظ شماره و مبلغ مندرج در آن با دفتر و صورتحساب بانک با ته سوش چکها مقایسه و باعلامت( ) مشخص گردد.
  • جمع بدهکار و بستانکار دفتر بانک وصورتحساب بانک مجدداً کنترل تا نسبت به مانده های تعیین شده اطمینان بیشتری حاصل گردد.

حسابداری درآمد و سایر منابع تامین اعتبار وسپرده ها

درآمد در شهرداریها مفهوم و معنای دیگری خواهد داشت ومیتوان گفت منابع تامین کننده هزینه در شهرداریها که بموجب قانون ایجاد وبرابر مقررات وضوابط مربوط تشخیص و وصول میگردد، در آمد نامیده میشود یا بعبارت دیگر در آمدها وسایر منابع تامین اعتبار که بموجب قانون و مقررات مربوطه حاصل میگردد و تحت همین عنوان در بودجه شهرداری منظور میشود در آمد تلقی میشود

طریقه ثبت عملیات مالی در آمد ها دردفاتر

بمنظور ثبت عملیات مالی در آمدها در دفاتر حسابداری – ابتدا در قالب هر طبقه از در آمد شهرداری حداقل یک حساب جاری بانکی غیر قابل برداشت (بدون دسته چک) در بانک افتتاح میگردد و کلیه در آمدهای وصولی در این حساب واریز خواهد شد.

طریقه ثبت عملیات وام های پرداختنی در دفتر حسابداری

پس از طی مراحل قانونی واداری مبلغ وام دریافت شده میبایست بر حسب مورد به حسابهای بانکی جداگانه ای که بهمین منظور در بانک افتتاح شده است واریز گردد.

درآن صورت حساب بانک مذکور بدهکار و در مقابل حساب «وامهای داخلی» که در ردیف،درآمدهای بودجه مصوبه قرار دارد بستانکار خواهد شد. از طرفی بمنظور رعایت اصل «افشاء حقایق در گزارش وصورتحسابهای مالی» لازم است مبلغ وام و مانده وام مستهلک نشده در صورتحسابهای مربوطه منعکس گردد

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق گزارش کارآموزی (کار ورزی)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پنج + پنج =