شناخت توانمندی های طبیعی چهارمحال و بختیاری و نقش آن در توسعه جهانگردی استان (با تاکید بر نقش تالابها)

توریسم و گردشگری یکی از زمینه های اصلی و موثر در توسعه اقتصادی و اجتماعی جوامع به شمار می رود . در حال حاضر در بسیاری از کشور های توسعه یافته و در حال توسعه، صنعت توریسم و گردشگری دومین منبع در آمد ناخالص ملی ا ست . به این دلیل  این رهیافت جهانی در خصوص اینکه گردشگری بایستی تبدیل به یکی از محور های اساسی توسعه گردد. جهانگردی

چکیده :

امروزه صنعت گردشگری یک صنعت درآمد زا برای ملل مختلف محسوب می شود. این صنعت دارای شاخه های زیادی است که یکی از مهمترین شاخه های آن اکوتوریسم یا طبیعت گردی است ایران به لحاظ دارا بودن جاذبه های طبیعی فراوان و قرارداشتن در رده ممتاز جهانی از لحاظ اکوتوریسم می تواند نقش بسزائی را در گردشگری برای جذب گردشگر داخلی و خارجی و همچنین توسعه این صنعت داشته باشد.

این تحقیق دانشجویی شناخت توانمندی های طبیعی چهارمحال و بختیاری و نقش آن در توسعه جهانگردی استان (با تاکید بر نقش تالابها)  مشتمل بر ۱۸۰صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

گردشگری

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

فصل اول:کلیات تحقیق                             

  • بیان مسئله…………………………………………………………………………… ۲
  • اهداف تحقیق………………………………………………………………………… ۴
  • اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………………………………….. ۵
  • پیشینه تحقیق………………………………………………………………………… ۵

۱-۴-۱ طرح های انجام شده ……………………………………………………………. ۶

۱-۵ سوالات تحقیق……………………………………………………………………… ۶

۱-۶ فرضیات تحقیق ……………………………………………………………………. ۶

۱-۷ روش تحقیق ……………………………………………………………………….. ۷

۱-۸ قلمرو و تحقیق…………………………………………………………………….. ۷

۱-۸-۱ قلمرو موضوعی………………………………………………………………… ۸

۱-۸-۲  قلمرو مکانی……………………………………………………………………. ۸

۱-۹ مشکلات و محدودیتهای تحقیق…………………………………………………….. ۸

فصل دوم:مبانی نظری تحقیق

۲-۱ تعریف جهانگرد (توریست یا گردشگر)…………………………………………… ۱۱

۲-۱-۱جهانگرد یا گردشگر…………………………………………………………….. ۱۱

۲-۱-۲ مسافر…………………………………………………………………………… ۱۱

۲-۱-۳ جهانگرد (دیدارکننده یا گردشگر یک شبه)……………………………………… ۱۲

۲-۱-۴ جهانگرد (دیدارکننده یا گردشگرگذری)………………………………………… ۱۲

۲-۱-۵ اوقات فراغت……………………………………………………………………. ۱۳

۲-۱-۶ تعریف جهانگردی (گردشگری)………………………………………………… ۱۳

۲-۱-۷ پیشینه جهانگردی……………………………………………………………….. ۱۶

۲-۱-۸ سازمانهای جهانی جهانگردی و قوانین حاکم بر آنها……………………………. ۱۷

۲-۱-۹ جغرافیا وجهانگردی ( گردشگری )…………………………………………….. ۱۸

۲-۱-۱۰ توریسم و انواع آن…………………………………………………………….. ۲۰

۲-۱-۱۰-۱ توریسم تفریحی…………………………………………………………….. ۲۱

۲-۱-۱۰-۲توریسم فرهنگی…………………………………………………………….. ۲۱

۲-۱-۱۰-۳ توریسم داخلی………………………………………………………………. ۲۱

۲-۱-۱۰-۴ توریسم خارجی…………………………………………………………….. ۲۱

۲-۱-۱۰-۵ توریسم شهری……………………………………………………………… ۲۱

۲-۱-۱۰-۶ توریسم دهکده ای ………………………………………………………….. ۲۲

۲-۱-۱۰-۷ توریسم روستایی…………………………………………………………… ۲۲

۲-۱-۱۱ توریسم فصلی………………………………………………………………….. ۲۲

۲-۱-۱۱-۱ توریسم تابستانه…………………………………………………………….. ۲۳

۲-۱-۱۱-۲ توریسم زمستانه……………………………………………………………. ۲۳

۲-۱-۱۲ عوامل و عناصر زیربنایی در جهانگردی…………………………………….. ۲۴

۲-۱-۱۲-۱حمل و نقل…………………………………………………………………. ۲۴

۲-۱-۱۲-۲ تأسیسات اقامتی…………………………………………………………… ۲۴

۲-۱-۱۲-۳ اشتغال و درآمد در گردشگری …………………………………………… ۲۶

۲-۱-۱۳ توسعه پایدار وجهانگردی……………………………………………………… ۲۷

۲-۱-۱۳-۱ موانع و مشکلات توسعه جهانگردی………………………………………. ۲۹

۲-۱-۱۴اثرات صنعت جهانگردی………………………………………………………. ۳۱

۲-۱-۱۴-۱اثرات منفی صنعت جهانگردی……………………………………………… ۳۲

۲-۱-۱۴-۲ اثرات مثبت صنعت جهانگردی……………………………………………. ۳۳

۲-۱-۱۵ قطبهای توریستی ایران……………………………………………………….. ۳۴

۲-۱-۱۶اکوتوریسم(طبیعت گردی)……………………………………………………… ۳۶

۲-۱-۱۶-۱اکوتوریسم در ایران…………………………………………………………. ۳۹

۲-۲ تعریف تالاب……………………………………………………………………….. ۴۰

۲-۲-۱ اهمیت و ارزش تالابها………………………………………………………….. ۴۳

۲-۲-۲ میثاق بین المللی حفاظت از تالابها ……………………………………………………… ۴۵

۲-۲-۳ کنوانسیون رامسر……………………………………………………………………….. ۴۶

۲-۲-۳-۱انواع تالابهابا توجه به کنوانسیون رامسر……………………………………………. ۴۶

۲-۳-۲-۲روزجهانی تالابها……………………………………………………………………… ۵۰

۲-۲-۳-۳معیار های حدید کنوانسیون رامسر………………………………………….. ۵۰

۲-۲-۳-۳-۱ معیارهای در ارتباط با گونه ها و جوامع اکولوژیکی…………………….. ۵۰

۲-۲-۳-۳-۲  معیارهای ویژه بر اساس پرندگان آبی…………………………………… ۵۱

۲-۲-۳-۳-۳  معیارهای ویژه بر اساس ماهیها…………………………………………. ۵۱

۲-۲-۳-۳-۴  معیارهای قدیم کنوانسیون رامسر……………………………………….. ۵۱

۲-۲-۴عوامل تهدید و تخریب در تالابها………………………………………………………… ۵۲

۲-۲-۴-۱عوامل انسانی…………………………………………………………………………. ۵۳

۲-۲-۴-۲رسوبات حمل شده به تالاب ………………………………………………….. ۵۳

۲-۲-۴-۳عدم وجود مدیریت هدفمند   ………………………………………………….. ۵۳

۲-۲-۴-۴تبدیل اکوسیستم های تالابی به زمینهای کشاورزی………………………….. ۵۴

۲-۲-۴-۵ استفاده انتفاعی از تالابها…………………………………………………………….. ۵۶

۲-۲-۴-۶توسعه گردشگری در تالابها………………………………………………………….. ۵۶

۲-۲-۵ ظرفیت بُرد………………………………………………………………………………. ۵۷

۲-۲-۵-۱ ظرفیت بُرد و برنامه ریزی گردشگری…………………………………….. ۵۹

۲-۲-۵-۲ ظرفیت بُرد گردشگری در تالابها…………………………………………… ۶۰

فصل سوم:ویژگی های جغرافیایی (طبیعی و انسانی) استان چهارمحال و بختیاری

۳-۱ ویژگی های طبیعی استان………………………………………………………….. ۶۲

۳-۱-۱  موقعیت جغرافیائی استان چهارمحال و بختیاری………………………………. ۶۲

۳-۱-۱-۱  شهر کرد ، بام ایران………………………………………………………… ۶۶

۳-۱-۱-۲  فارسان ، یادمانهای مشروطیت……………………………………………… ۶۷

۳-۱-۱-۳ لردگان ، سرزمین همیشه بهار ………………………………………………. ۶۷

۳-۱-۱-۴  کوهرنگ ، سرزمین چشمه های جوشان……………………………………. ۶۷

۳-۱-۱-۵ اردل ، سرزمین کوههای سرسبز ……………………………………………. ۶۸

۳-۱-۱-۶ بروجن ،سرزمین تالابها …………………………………………………….. ۶۸

۳-۱-۲ ناهمواریها……………………………………………………………………….. ۷۰

۳-۱-۳ ارتفاعات استان………………………………………………………………….. ۷۱

۳-۱-۴ آب و هوای استان……………………………………………………………….. ۷۴

۳-۱-۴-۱ اقلیم …………………………………………………………………………. ۷۶

۳-۱-۴-۲ساعات آفتابی …………………………………………………………………. ۷۷

۳-۱-۴-۳  یخبندان………………………………………………………………………. ۷۷

۳-۱-۴-۴میزان بارندگی………………………………………………………………… ۷۸

۳-۱-۴-۵ رطوبت نسبی ………………………………………………………………… ۷۹

۳-۱-۴-۶ روش آمبروترمیک ………………………………………………………….. ۷۹

۳-۱-۵ زمین شناسی استان……………………………………………………………… ۸۰

۳-۱-۵-۱ ژوراسیک      ………………………………………………………………… ۸۱

۳-۱-۵-۲ تشکیلات کرتاسه …………………………………………………………….. ۸۱

۳-۱-۵-۳تشکیلات ائوسن……………………………………………………………….. ۸۱

۳-۱-۵-۴ تشکیلات میوپلیوسن………………………………………………………………….. ۸۱

۳-۱-۵-۵ تشکیلات دوران چهارم (کواترنری)………………………………………………….. ۸۱

۳-۱-۶ خاک شناسی استان………………………………………………………………………. ۸۴

۳-۱-۷ هیدرولوژی استان ………………………………………………………………. ۸۷

۳-۱-۷-۱آبهای زیرزمینی………………………………………………………………. ۸۹

۳-۱-۷-۲آبهای سطحی …………………………………………………………………. ۸۹

۳-۱-۸ پوشش گیاهی……………………………………………………………………. ۹۱

۳-۱-۸-۱ گیاهان دارویی………………………………………………………………… ۹۵

۳-۱-۸-۲چرای بی رویه دام…………………………………………………………….. ۹۵

۳-۱-۹  حیات وحش استان……………………………………………………………… ۹۶

۳-۱-۹-۱گونه های نادر جانوری استان چهار محال و بختیاری……………………….. ۱۰۰

۳-۱-۹-۲از گونه های در معرض خطر انقراض استان می توان……………………… ۱۰۰

۳-۲ ویژگی های انسانی…………………………………………………………………. ۱۰۱

۳ -۲-۱ مطالعات تاریخی……………………………………………………………….. ۱۰۱

۳-۲-۲وجه تسمیه بختیاری……………………………………………………………… ۱۰۲

۳-۲-۳ پیشینه تاریخی استان…………………………………………………………….. ۱۰۲

۳-۲-۴جمعیت  استان……………………………………………………………………. ۱۰۵

۳-۲-۵ فرهنگ استان……………………………………………………………………. ۱۰۷

۳-۲-۶ اقتصاد استان…………………………………………………………………….. ۱۰۸

۳-۲-۷  کشاورزی ودامداری……………………………………………………………. ۱۰۹

۳-۲-۷-۱ دامداری روستایی(ساکن)…………………………………………………….. ۱۱۰

۳-۲-۷-۲ دامداری متحرک………………………………………………………………. ۱۱۰

۳-۲-۸ راههای ارتباطی………………………………………………………………… ۱۱۰

۳-۲-۹ صنایع دستی…………………………………………………………………….. ۱۱۵

۳-۳ جاذبه های گردشگری استان ………………………………………………………. ۱۱۶

۳-۳-۱جاذبه های طبیعی ( اکوتوریسم )………………………………………………… ۱۱۶

۳-۳-۱-۱تالاب چغاخور…………………………………………………………………. ۱۱۶

۳-۳-۱-۲تالاب گندمان………………………………………………………………….. ۱۱۷

۳-۳-۱-۳تالاب سولقان………………………………………………………………….. ۱۱۸

۳-۳-۱-۴چشمه دیمه…………………………………………………………………….. ۱۱۹

۳-۳-۱-۵ چشمه کوهرنگ ……………………………………………………………… ۱۲۰

۳-۳-۱-۶ چشمه برم…………………………………………………………………….. ۱۲۱

۳-۳-۱-۷ چشمه های مولا و سرداب …………………………………………………… ۱۲۱

۳-۳-۱-۸ دشت لاله های واژگون ………………………………………………………. ۱۲۱

۳-۳-۱-۹منطقه حفاظت شده تنگ صیاد ……………………………………………….. ۱۲۳

۳-۳-۱-۱۰منطقه حفاظت شده سبزه کوه ……………………………………………….. ۱۲۳

۳-۳-۱-۱۱آبشار دره عشق………………………………………………………………. ۱۲۴

۳-۳-۱-۱۲پارک جنگلی پرواز………………………………………………………….. ۱۲۴

۳-۳-۱-۱۳ گردشگاه سیاسرد……………………………………………………………. ۱۲۴

۳-۳-۱-۱۴غار سراب ………………………………………………………………….. ۱۲۵

۳-۳-۱-۱۵ غاریخی چما………………………………………………………………… ۱۲۵

۳-۳-۱-۱۶ کمربند سبز حاشیه زاینده رود………………………………………………. ۱۲۶

۳-۳-۱-۱۷ حاشیه رود کارون ………………………………………………………….. ۱۲۶

۳-۳-۱-۱۸آبشار تونل کوهرنگ ……………………………………………………….. ۱۲۷

۳ -۳-۲جاذبه های تاریخی ومذهبی استان………………………………………………. ۱۲۷

۳-۳-۲-۱ پل زمانخان ………………………………………………………………….. ۱۲۷

۳-۳-۲-۲قلعه دزک……………………………………………………………………… ۱۲۹

۳-۳-۲-۳ قلعه سردار اسعد بختیاری …………………………………………………… ۱۲۹

۳-۳-۲-۴ خانه آزاده چالشتر ……………………………………………………………. ۱۲۹

۳-۳-۲-۵ خانه ستوده چالشتر……………………………………………………………. ۱۳۰

۳-۳-۲-۶ سنگ نوشته مشروطیت (گردشگاه پیرغار)…………………………………. ۱۳۰

۳-۳-۲-۷ اطاق سنگی های جونقان (خان اوی)…………………………………………. ۱۳۰

۳-۳-۲-۸ شیر سنگی …………………………………………………………………… ۱۳۱

۳-۳-۲-۹ بردگوری ها …………………………………………………………………. ۱۳۱

۳-۳-۲-۱۰ مسجد اتابکان……………………………………………………………….. ۱۳۲

۳-۳-۲-۱۱ امامزاده حمزه علی…………………………………………………………. ۱۳۲

۳-۳-۲-۱۲ پیست اسکی چلگرد…………………………………………………………. ۱۳۳

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل گردشگری در تالابهای استان چهارمحال و بختیاری

۴ -۱ شناخت تالابهای استان…………………………………………………………….. ۱۳۵

۴-۱-۱تالاب چغاخور……………………………………………………………………. ۱۳۷

۴-۱-۲موقعیت طبیعی و وضعیت جغرافیائی منطقه……………………………………. ۱۳۷

۴-۱-۲-۱ توپوگرافی…………………………………………………………………….. ۱۳۹

۴-۱-۲-۲ تاریخچه تالاب چغاخور( وجه تسمیه)……………………………………….. ۱۴۰

۴-۱-۲-۳ معرفی تالاب از نظر معیارهای کنوانسیون رامسر…………………………. ۱۴۰

۴-۱-۲-۴ ویژگیهای اقلیمی تالاب چغاخور……………………………………………… ۱۴۱

۴-۱-۲-۴-۱ ایستگاههای هواشناسی سینوپتیک………………………………………… ۱۴۲   ۴-۱-۲-۴-۲ایستگاههای هواشناسی اقلیم شناسی…………………………………………………………………… ۱۴۵

۴-۱-۲-۴-۳روش دومارتن……………………………………………………………… ۱۴۷

۴-۱-۲-۴-۴ مقایسه دو ایستگاه  ………………………………………………………… ۱۴۸

۴-۱-۲-۵زمین شناسی و مشخصات تکتونیکی………………………………………….. ۱۵۰

۴-۱-۲-۶ هیدرولوژی ………………………………………………………………….. ۱۵۱

۴-۱-۲-۷ پوشش گیاهی………………………………………………………………… ۱۵۱

۴-۱-۲-۸ حیات وحش جانوری ………………………………………………………… ۱۵۳

۴-۱-۲-۸-۱جانوران…………………………………………………………………….. ۱۵۳

۴-۱-۲-۸-۲پرندگان تالاب چغاخور ……………………………………………………. ۱۵۵

۴-۱-۲-۸-۳ ماهیان……………………………………………………………………… ۱۵۷

۴-۱-۲-۹ کشاورزی وزراعت………………………………………………………….. ۱۵۸

۴-۱-۲-۹-۱روستاهای اطراف تالاب چغاخور………………………………………….. ۱۶۰

۴-۱-۲-۱۰اکوتوریسم در تالاب چغاخور……………………………………………….. ۱۶۳

۴-۱-۲-۱۰-۱ صیادی وپتانسیلهای گردشگری درتالاب چغاخور………………………. ۱۶۴

۴-۱-۲-۱۰-۲ ورزشهای آبی در تالاب چغاخور………………………………………… ۱۶۷

۴-۱-۲-۱۰-۳ساخت امکانات و دهکده های گردشگری (توریستی)…………………….. ۱۶۸

۴-۱-۲-۱۱راههای دسترسی…………………………………………………………….. ۱۶۹

۴-۱-۳تالاب گندمان …………………………………………………………………….. ۱۷۳

۴-۱-۳-۱موقعیت جغرافیائی تالاب گندمان……………………………………………… ۱۷۳

۴-۱-۳-۲ ویژگی های اقلیمی تالاب گندمان…………………………………………….. ۱۷۴

۴-۱-۳-۳ هیدرولوژی تالاب گندمان……………………………………………………. ۱۷۴

۴-۱-۳-۴ پوشش گیاهی تالاب گندمان………………………………………………….. ۱۷۴

۴-۱-۳-۵ روستاهای اطراف تالاب گندمان……………………………………………… ۱۷۶

۴-۱-۳-۶ حیات وحش تالاب گندمان……………………………………………………. ۱۷۶

۴-۱-۴ تالاب سولقان…………………………………………………………………….. ۱۷۷

۴-۱-۵ تالاب علی آباد…………………………………………………………………… ۱۷۸

۴-۲ تجزیه و تحلیل……………………………………………………………………… ۱۷۹

۴-۲-۱ توانها و پتانسیل های توسعه اکوتوریسم در تالابهای استان…………………….. ۱۸۰

۴-۲-۲ نقاط ضعف توسعه اکوتوریسم در تالابهای استان………………………………. ۱۸۱

۴-۲-۳ فرصتهای توسعه اکوتوریسم در تالابهای استان………………………………… ۱۸۲

۴-۲-۴ عوامل تهدید کننده توسعه اکوتوریسم در تالابهای استان ………………………. ۱۸۳

 

فصل پنجم: آزمون فرضیات، جمع بندی و  نتیجه گیری،  ارائه راهکارها و پیشنهادات

۵-۱ آزمون فرضیات …………………………………………………………………… ۱۸۷

۵-۱-۱ فرضیه اول ……………………………………………………………………… ۱۸۷

۵-۱-۲ فرضیه دوم ……………………………………………………………………… ۱۸۸

۵-۱-۳ فرضیه سوم……………………………………………………………………… ۱۹۰

۵-۲ جمع بندی و نتیجه گیری ………………………………………………………….. ۱۹۱

۵-۳ پیشنهادات و راهکارهای اجرایی ………………………………………………….. ۱۹۲

فهرست منابع و ماخذ …………………………………………………………………… ۱۹۷

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله شناخت توانمندی های طبیعی چهارمحال و بختیاری و نقش آن در توسعه جهانگردی استان (با تاکید بر نقش تالابها) را در زیر می توانید ببینید.

شناخت توانمندی های طبیعی چهارمحال و بختیاری و نقش آن در توسعه جهانگردی استان (با تاکید بر نقش تالابها)

چکیده :

امروزه صنعت گردشگری یک صنعت درآمد زا برای ملل مختلف محسوب می شود. این صنعت دارای شاخه های زیادی است که یکی از مهمترین شاخه های آن اکوتوریسم یا طبیعت گردی است ایران به لحاظ دارا بودن جاذبه های طبیعی فراوان و قرارداشتن در رده ممتاز جهانی از لحاظ اکوتوریسم می تواند نقش بسزائی را در گردشگری برای جذب گردشگر داخلی و خارجی و همچنین توسعه این صنعت داشته باشد.

مقدمه

توریسم و گردشگری یکی از زمینه های اصلی و موثر در توسعه اقتصادی و اجتماعی جوامع به شمار می رود . در حال حاضر در بسیاری از کشور های توسعه یافته و در حال توسعه، صنعت توریسم و گردشگری دومین منبع در آمد ناخالص ملی ا ست . به این دلیل  این رهیافت جهانی در خصوص اینکه گردشگری بایستی تبدیل به یکی از محور های اساسی توسعه گردد.

بیان مسئله

بررسیها نشان مید هد که کشور ما ایران با توجه به آثار تاریخی و جاذبه های طبیعی بی نظیر و دارا بودن چهار فصل سال ، در رتبه های یک رقمی مناطق مستعد جلب گردشگر قرار دارد ، در حالیکه به دلیل مشکلات متعدد ، توریسم و گردشگری  نقش بسیار ضعیفی در اقتصاد جامعه ما ایفا می کند ، به گونه ای که در آمد سالیانه کشور ما از گردشگران خارجی ۶۰۰ میلیون دلار است.

اهداف تحقیق

  • بررسی پتانسیل های توسعه گردشگری استان چهار محال و بختیاری
  • نقش پتانسیل های طبیعی در توسعه گردشگری استان چهار محال و بختیاری
  • توسعه گردشگری در تالابهای استان چهار محال و بختیاری و شناخت دقیق ظرفیتها و محدودیت ها در حاشیه تالاب ها

اهمیت و ضرورت تحقیق

صنعت گردشگری (توریسم) امروزه به عنوان یک صنعت درآمدزا و یک مقوله بسیار مهم در روند توسعه اقتصاد جهانی می باشد که می تواند نقش بسزائی را در گسترش و پیشرفت کشورهای جهان داشته باشد و این صنعت باعث شده است که کشورهای مختلف جهان برای رسیدن به توسعه پایدار گامی بسیار اساسی را در راستای این صنعت بردارند.

پیشینه تحقیق

در ابتدای مطالعه و پژوهش ، در زمینه ی توسعه ی جهانگردی استان چهار محال و بختیاری و همچنین نقش آن بر روی تالاب ها ، سعی شده است پژوهش هایی را که تاکنون در این زمینه صورت گرفته مورد بررسی و مطالعه قرار دهیم .  با توجه به تحقیقات انجام شده کمتر کسی در این زمینه ، پژوهشی در قالب اکوتوریسم منطقه انجام داده است .

تعریف جهانگرد (توریست یا گردشگر)

واژه گردشگر یا جهانگرد نیز مانند گردشگری یا جهانگردی تعاریف رسمی متعددی دارد که معمولاً بین کسانی که به مدت یک روز یا کمتر (گشت و گذار) و کسانی که به مدت یک شبانه روز یا بیشتر سفر می کنند تمایز قائل شده اند . این دسته‌بندی را سازمان جهانی گردشگری و سازمان گردشگری ملی دولتها تعیین کرده‌اند . این تعریف همه جانبه ، در مورد هر مسافری صدق می کند ،( به استثنای کارگران ، مهاجران و از این قبیل).

تعریف جهانگردی (گردشگری)

در مارس ۱۹۹۳ ، کمیسیون آمار ملل متحد، تعریف ارائه شده از جهانگردی توسط سازمان جهانی جهانگردی را پذیرفت. براساس این تعریف جهانگردی عبارتست از : « مجموعه فعالیتهای افرادی که به مکانهایی خارج از محل زندگی و کار خود به قصد تفریح و استراحت و انجام امور دیگر مسافرت می کنند و بیش از یک سال متوالی در آن مکان‌ها نمی‌مانند . »

پیشینه جهانگردی

     تاریخ بشر تاکنون شاهد  فراز و نشیب‌ها و تحولات اجتماعی بوده که آثار متعدد اجتماعی و اقتصادی ، فرهنگی و سیاسی بسیاری را به دنبال داشته است . جنگها ، مهاجرت‌ها ، کوچ‌ها، سفرها… بخشی از تحرکات اجتماعی دوران گذشته اند .همراه با کشف سرزمینهای نو، پرده از تصاویر ذهنی آدمی برداشته شد و انسان با واقعیت جغرافیا ملموس گشت که تحریکاتی نوین را در پی داشته و به سیر و سفر در همه جای زمین پرداخت .

سازمانهای جهانی جهانگردی و قوانین حاکم بر آنها

در ماهنامه گردشگری در مورد سازمان جهانی جهانگردی (WTO) آورده شده است ، که این سازمان در سال ۱۹۲۵ با کوشش سازمان جهانگردی هلند با عنوان اتحادیه بین‌المللی سازمانهای رسمی کار خود را آغاز کرد و در سال ۱۹۷۵ در قالب یک سازمان بین‌المللی و عامل اصلی سازمان ملل متحد در زمینه جهانگردی با نامه سازمان جهانی جهانگردی  (WTO)شکل گرفت و مقر دائمی خود را در شهر مادرید اسپانیا قرار داد .

جغرافیا وجهانگردی ( گردشگری )

سالیان درازی به طول انجامید تا اینکه گردشگری یا توریسم توانست جایگاه خود را به عنوان زیرمجموعه‌ای از علوم انسانی پیدا کند ، و همچنین بتواند در کنار دانش جغرافیا قرار گیرد . این دانش ، گردشگری را به عنوان جزئی از جغرافیای اوقات فراغت مورد تحلیل و بررسی قرار داده است .

توریسم و انواع آن

 توریسم یا جهانگردی یکی از مهمترین فعالیتهای اقتصادی در سراسر جهان تبدیل شده است براساس برآوردهای سازمان جهانی توریسم ، در سال ۱۹۹۱ حدود ۴۴۹ میلیون توریست یا جهانگرد بین المللی در دنیا وجود داشته است (WTO،۱۹۹۲) در سال ۱۹۹۰ توریسم برای کشورهای در حال توسعه ۵/۶۲ میلیارد دلار درآمد داشته است ، حتی در کشور کاملاً توسعه یافته‌ای نظیر آمریکا درآمد ارزی حاصل از مسافرت و توریسم بیش از درآمد حاصل از صادرات اتومبیل، کالاهای کشاورزی با محصولات شیمیایی بوده است .

پیشنهادات و راهکارهای اجرایی

راهکارهایی که جهت توسعه گردشگری و بهبود کیفیت بهره برداری از جنبه های گردشگری و تفرجی تالاب چغاخور و دیگر تالابهای استان بر اساس نظریات مصاحبه شوندگان و مسئولین سازمانها و دست اندر کاران این امر می توان پیشنهاد نمود عبارتند از :

– تدوین یک طرح جامع توسعه گردشگری تالاب چغاخور و همچنین دیگر تالابهای دائمی استان به لحاظ جلوگیری و کاهش اثرات منفی فعالیتهای اکوتوریستی بر محیط زیست و  که از ضمانت اجرایی برخوردار باشد .

 فهرست منابع

شناخت توانمندی های طبیعی چهارمحال و بختیاری و نقش آن در توسعه جهانگردی استان (با تاکید بر نقش تالابها)

  • آسایش ،‌ح ، مشیری ،‌س ر ،۱۳۸۴،‌روش شناسی و تکنیکهای تحقیق علمی در علوم انسانی با تاکید بر جغرافیا، ‌چاپ دوم،تهران،نشر قومس.
  • اپلروود،‌م ، ۱۳۸۶، اکوتوریسم اصول و تجربیات و سیاستها،ترجمه نگار قدطی،‌چاپ اول ، تهران ،‌نشر افکار.
  • اسدیان، ف ودیگران، ۱۳۶۳، جغرافیای استان چهار محال و بختیاری،نشر ایران.

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.

 

نظرات بسته شده است.