روش تحقیق

گاه نگاری مقایسه ای سفال های پیش از تاریخ تپه پردیس و دیگر مناطق باستانی دشت تهران

دشت تهران که از منظر  جغرافیای باستان شناختی جز شمال فلات مرکزی ایران محسوب می گردد یکی از متسعد ترین مناطقی است که قدیمی ترین جوامع روستایی خاورمیانه را در خود جای داده است .سفال

این تحقیق دانشجویی گاه نگاری مقایسه ای سفال های پیش از تاریخ تپه پردیس و  دیگر مناطق باستانی دشت تهران مشتمل بر  ۱۵۳ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

روش تحقیق

فهرست مطالب

فصل اول : ویژگی های جغرافیایی دشت تهران

۱-۱ مقدمه ……………………………………………………………………… ۲

۱-۲ ویژگی های جغرافیایی دشت تهران ……………………………………… ۴

فصل دوم : مروری بر تاریخچه مطالعات باستان شناسی در دشت تهران

۲-۱ نظری به تاریخ مطالعات باستان شناسی در دشت تهران ……………….. ۹

فصل سوم : معرفی استقرارهای دشت تهران

۳-۱ تپه صادق آبادی …………………………………………………………. ۱۶

۳-۱-۱ توصیف سفال ………………………………………………………… ۱۷

۳-۱-۱-۱ نقوش هندسی ………………………………………………………. ۱۸

۳-۱-۱-۲ نقوش حیوانی ……………………………………………………… ۱۸

۳-۲ تپه فخر آباد ……………………………………………………………… ۱۹

۳-۳ تپه معین آباد …………………………………………………………….. ۲۰

۳-۴ تپه  نوده …………………………………………………………………. ۲۱

۳-۵ تپه ده ماسین …………………………………………………………….. ۲۲

۳-۶ تپه احمد آباد …………………………………………………………….. ۲۳

۳-۷ تپه ارسطو ………………………………………………………………. ۲۵

۳-۷-۱ تپه پیش از تاریخی ارسطو ………………………………………….. ۲۵

۳-۷-۲ سفال ………………………………………………………………….. ۲۷

۳-۸ تپه پویینگ……………………………………………………………….. ۳۰

۳-۸-۱ تپه پویینگ …………………………………………………………… ۳۰

۳-۸-۲ تاریخچه مطالعات تپه پویینگ ……………………………………….. ۳۱

۳-۹ تپه مافین آباد …………………………………………………………….. ۳۴

۳-۱۰ تپه شغالی پیشوا ……………………………………………………….. ۳۵

۳-۱۰-۱ سفال ………………………………………………………………… ۳۶

۳-۱۱ تپه سفالین پیشوا………………………………………………………… ۳۷

۳-۱۱-۱ محوطه باستانی سفالین ……………………………………………… ۳۷

۳-۱۲ تپه چشمه علی …………………………………………………………. ۳۸

۳-۱۲-۱ تاریخچه و نتایج حفاری چشمه علی ……………………………….. ۳۸

۳-۱۲-۲ نقش سفال …………………………………………………………… ۴۷

۳-۱۲-۲-۱ نوسنگی جدید ……………………………………………………. ۴۷

۳-۱۲-۲-۲ کالکولتیک انتقالی ………………………………………………… ۴۸

۳-۱۲-۲-۳  کالکولتیک جدید  …………………………………………………. ۵۵

۳-۱۳ تپه پردیس ……………………………………………………………… ۵۹

۳-۱۳-۱ لایه نگاری تپه پردیس …………………………………………….. ۶۰

۳-۱۳-۲ گاه نگاری نسبی تپه پردیس بر اساس ترکیب سفالها ………………. ۶۴

۳-۱۳-۳ گاه نگاری مطلق تپه پردیس ……………………………………….. ۶۶

۳-۱۳-۴ توصیف سفال ………………………………………………………. ۶۷

۳-۱۳-۴-۱ دوره پارت ………………………………………………………. ۶۸

۳-۱۳-۴-۲ دوره کالکولتیک قدیم ……………………………………………… ۶۹

۳-۱۳-۴-۳ دوره انتقالی کالکولتیک ………………………………………….. ۷۰

۳-۱۳-۴-۴ دوره نو سنگی جدید …………………………………………….. ۷۹

فصل چهارم : گاه نگاری مقایسه ای سفالها تپه پردیس و

 مقایسه آن با استقرارهای پیش از تاریخ دشت تهران

۴-۱ نتیجه گیری ……………………………………………………………… ۸۵

۴-۲ دوره نوسنگی جدید ……………………………………………………… ۸۶

۴-۳ دوره انتقالی کالکولتیک ………………………………………………….. ۸۷

۴-۴ دوره کالکولتیک قدیم …………………………………………………….. ۸۸

منابع…………………………………………………………………………… ۱۶۰

فهرست تصاویر

۱ – نمایی از تپه صادق آبادی……………………………………………….. …۱۶

۲- نمونه سفالهای تپه صادق آبادی……………………………………………. ۱۹

۳- نمونه سفالهای تپه معین آباد……………………………………………….. ۲۱

۴- نمایی از تپه احمد آباد……………………………………………………… ۲۳

۵- نمونه سفالهای تپه احمد آباد……………………………………………….. ۲۴

۶- نمونه سفالهای تپه ارسطو دوره نوسنگی جدید……………………………. ۲۸

۷- نمونه سفالهای تپه ارسطو کالکولتیک انتقالی…………………………….. ۲۹

۸- نمایی از تپه پویینگ………………………………………………………. ۳۰

۹- برش لایه نگاری ترانشه H7 و دوره های فرهنگی تپه چشمه علی…….. ۴۴

۱۰- برش لایه نگاری ترانشه E4-5 و دوره های فرهنگی تپه چشمه علی…. ۴۵

۱۱ نمونه هایی از سفال پارتی با نقوش طنابی شکل به دست آمده از کاوش های

تپه پردیس( گزارش نهایی تپه پردیس،۱۳۸۵،۱۷۷)……………………….. ۶۸

۱۲- نمونه هایی از سفال های کالکولیتیک قدیم به دست آمده از کاوش های تپه

پردیس(گزارش نهایی تپه پردیس ،۱۳۸۵،۱۷۸)…………………………….. ۶۹

۱۳- دو نمونه از خمره های ذخیره با نقوش هندسی ساده، به دست آمده از ترانشه

III (گزارش نهایی تپه پردیس،۱۳۸۵،۱۷۹)……………………………… ….۷۱

۱۴- تصویر۱۲- نمونه هایی از نقوش لوزی و ترکیب آن با نقوش مورب و دایره به

کار رفته بر روی سفال های دوره انتقالی کالکولیتیک تپه پردیس.

(گزارش نهایی تپه پردیس،۱۳۸۵،۱۸۰)……………………………………. …۷۳

۱۵–  نمونه هایی از موارد استفاده از نقوش دایره و ترکیب آن با دیگر نقوش بر

روی سفال های دوره انتقالی کالکولیتیک تپه پردیس

(گزارش نهایی تپه پردیس،۱۳۸۵،۱۸۰)…………………………………….. ۷۴

۱۶- نمونه هایی از ترکیب نقش دایره و بیضی به کار رفته شده بر روی سفال های

دوره انتقالی کالکولیتیک تپه پردیس(گزارش نهایی تپه پردیس ،۱۳۸۵،۱۸۱)……… ۷۴

۱۷- نمونه ای از نقش زیگزاگی ترسیم شده بر روی سفال های دوره انتقالی کالکولیتیک

تپه پردیس (گزارش نهایی تپه پردیس ،۱۳۸۵،۱۸۲)………………………. ۷۵

۱۸- نمونه ای از نقوش مورب و متقاطع استفاده شده بر روی سفال های دوره انتقالی

کالکولیتیک تپه پردیس(گزارش نهایی تپه پردیس ۱۳۸۵،۱۸۲)……………. ۷۵

۱۹-نقش گاو قرار گرفته در کادر مثلث های چسبیده به هم به دست آمده از کاوش های

تپه پردیس (گزارش نهایی تپه پردیس ۱۳۸۵،۱۸۳)……………………….. ۷۶

۲۰- نقش بز بسیار کوچک به دست آمده از ترانشه III

(گزارش نهایی تپه پردیس ۱۳۸۵،۱۸۳)…………………………………….. ۷۷

۲۱- نقش بز به دست آمده از ترانشه IV (گزارش نهایی تپه پردیس ۱۳۸۵،۱۸۴)    ۷۷

۲۲- نقش گله های پرندگان گردن دراز طراحی شده بر روی سفال های دوره انتقالی

کالکولیتیک تپه پردیس(گزارش نهایی تپه پردیس ۱۳۸۵،۱۸۴)…………… ۷۸

۲۳- نقش احتمالا انسانی که بر روی قطعه سفال کوچکی اجرا شده است

(گزارش نهایی تپه پردیس ۱۳۸۵،۱۸۴)…………………………………….. ۷۹

۲۴- نمونه سفال خشن و ساده نوسنگی به دست آمده از ترانشه VII تپه پردیس

(گزارش نهایی تپه پردیس ۱۳۸۵،۱۸۶)…………………………………… ….۸۰

۲۵- نمونه ای از سفال دو طرف منقوش دوره نوسنگی جدید به دست آمده از تپه پردیس

(گزارش نهایی تپه پردیس ۱۳۸۵،۱۸۶)………………………………………. ……. ۸۱

۲۶-نمونه هایی از نقوش مواج و مثلثی که بر روی سفال های نوسنگی پردیس دیده
می شود. (گزارش نهایی تپه پردیس ۱۳۸۵،۱۸۷)……………………………… ….۸۱

۲۷- نمونه ای از نقوش اجرا شده در بیرون و داخل سفال های نوسنگی پردیس

(گزارش نهایی تپه پردیس ۱۳۸۵،۱۸۷)…………………………………… …..۸۲

۲۸-نمونه ای دیگر از نقوش اجرا شده در بیرون و داخل سفال های نوسنگی پردیس

(گزارش نهایی تپه پردیس ۱۳۸۵،۱۸۷)…………………………………….. ۸۸

۲۹- خطوط افقی موازی که در دو طرف سفال های دوره نوسنگی پردیس دیده می شود.

(گزارش نهایی تپه پردیس ۱۳۸۵،۱۸۸)………………………………….. ……۸۲

۳۰- نمونه هایی از سفال های با نقش نوسنگی با ویژگی های دوره انتقالی کالکولیتیک

(گزارش نهایی تپه پردیس ۱۳۸۵،۱۸۸)……………………………………………… ۸۳

فهرست طرحها

۱- تپه صادق آبادی کالکولتیک انتقالی……………………………………….. ۹۳

۲- تپه صادق آبادی کالکولتیک انتقالی…………………………………….. ….. ۹۴

۳- تپه صادق آبادی کالکولتیک انتقالی…………………………………….. ۹۶-۹۵

۴- تپه صادق آبادی کالکولتیک میانی و……………………………………… ۹۷

۵- سفالهای تپه نوده…………………………………………………………… ۹۸

۶- سفال تپه ده ماسین کالکولتیک میانی…………………………………….. …۹۹

۷- تپه فخر آباد کالکولتیک انتقالی…………………………………………… ۱۰۰

۸- تپه فخرآباد کالکولتیک انتقالی……………………………………………. ۱۰۱

۹- تپه فخرآباد کالکولتیک انتقالی……………………………………………. ۱۰۲

۱۰- تپه مافین آباد دوره کالکولتیک میانی…………………………………… ۱۰۳

۱۱- تپه مافین آباد دوره کالکولتیک میانی…………………………………… ۱۰۴

۱۲- تپه احمد آباد دوره کلکولتیک میانی……………………………………. ۱۰۵

۱۳- تپه احمد آباد دوره کالکولتیک میانی…………………………………… ۱۰۶

۱۴- تپه احمد آباد دوره کلکولتیک میانی……………………………………. ۱۰۷

۱۵- تپه سفالین پیشوا…………………………………………………………. ۱۰۸

۱۶- تپه سفالین پیشوا…………………………………………………………. ۱۰۹

۱۷- تپه سفالین پیشوا…………………………………………………………. ۱۱۰

۱۸- تپه سفالین پیشوا…………………………………………………………. ۱۱۱

۱۹- تپه سفالین پیشوا…………………………………………………………. ۱۱۲

۲۰- تپه سفالین پیشوا…………………………………………………………. ۱۱۳

۲۱- تپه شغالی پیشوا دوره کالکولتیک میانی……………………………….. ۱۱۴

۲۲-تپه شغالی پیشوا دوره کالکولتیک میانی………………………………… ۱۱۵

۲۳-تپه شغالی پیشوا دوره کالکولتیک میانی………………………………… ۱۱۶

۲۴- تپه شغالی پیشوا دوره کالکولتیک میانی……………………………….. ۱۱۷

۲۵- تپه شغالی پیشوا دوره کالکولتیک میانی……………………………….. ۱۱۸

۲۶- تپه شغالی پیشوا دوره کالکولتیک قدیم بجز شماره ۱۲۲ که دوره کالکولتیک میانی است…………………………………………………………………………………….. ۱۱۹

۲۷- تپه شغالی پیشوا…………………………………………………………. ۱۲۰

۲۸- تپه چشمه علی دوره نوسنگی جدید………………………………………………. …………………………………………………………………………………….. ۱۲۱

۲۹- تپه چشمه علی دوره کالکولتیک انتقالی………………………………… ۱۲۲

۳۰- تپه چشمه علی دوره کالکولتیک انتقالی………………………………… ۱۲۳

۳۱- تپه چشمه علی دوره کالکولتیک انتقالی…………………………………… ……. ۱۲۴

۳۲- تپه چشمه علی دوره کالکولتیک انتقالی………………………………… ۱۲۵

۳۳- تپه چشمه علی…………………………………………………………… ۱۲۶

۳۴- تپه چشمه علی…………………………………………………………… ۱۲۷

۳۵- تپه چشمه علی…………………………………………………………… ۱۲۸

فهرست نقشهای روی سفال

۱- تپه مافین آباد ( دوره کالکولتیک میانی)…………………………………. ۱۳۰

۲- – تپه احمدآباد دوره کالکولتیک میانی……………………………………. ۱۳۱

۳- تپه ارسطو دوره کالکولتیک انتقالی……………………………………… ۱۳۲

۴- تپه ارسطو نوسنگی قدیم………………………………………………. …….۱۳۳

۵- تپه فخرآباد دوره کالکولتیک انتقالی و جدید……………………………… ۱۳۴

۶- تپه شغالی پیشوا دوره کالکولتیک میانی…………………………………. ۱۳۵

۷- تپه شغالی پیشوا دوره کالکولتیک قدی………………………………….. م۱۳۵

۸- تپه ده ماسین………………………………………………………………. ۱۳۶

۹- تپه صادق آبادی…………………………………………………………… ۱۳۷

۱۰- تپه چشمه علی دوره کالکولتیک قدیم ترانشه H7……………………… 138

۱۱- تپه چشمه علی دوره کالکولتیک انتقالی ترانشه H7139…………………

۱۲- تپه چشمه علی دوره کالکولتیک انتقالی ترانشه H7…………………… 140

۱۳- تپه چشمه علی دوره کالکولتیک انتقالی ترانشه H7…………………… 141

۱۴- تپه چشمه علی دوره کالکولتیک انتقالی ترانشه H7…………………… 142

۱۵- تپه چشمه علی دوره کالکولتیک انتقالی ترانشه H7…………………… 143

۱۶- تپه چشمه علی دوره نوسنگی جدید ترانشه H7…………………….. …….144

۱۷- تپه چشمه علی دوره کالکولتیک میانی H7……………………………. 145

۱۸- تپه چشمه علی دوره کالکولتیک انتقالی ترانشه E4-5………………… 146

۱۹- تپه چشمه علی دوره کالکولتیک انتقالی ترانشه E4-5………………… 147

۲۰- تپه چشمه علی دوره کالکولتیک انتقالی ترانشه E4-5………………… 148

۲۱- تپه چشمه علی دوره کالکولتیک انتقالی ترانشه E4-5………………… 149

۲۲- تپه چشمه علی دوره کالکولتیک انتقالی ترانشه E4-5………………… 150

۲۳- تپه چشمه علی دوره کالکولتیک انتقالی ترانشه E4-5………………… 151

۲۴- تپه چشمه علی دوره کالکولتیک انتقالی ترانشه E4-5………………… 152

۲۵- تپه چشمه علی دوره کالکولتیک قدیم ترانشه E4-5…………………… 153

۲۶- تپه چشمه علی دوره نوسنگی جدید ترانشه E4-5…………………….. 154

فهرست نقشه ها

۱– موقعیت جغرافیایی تپه پویینگ…………………………………………… ۳۲

۲- مقطع شماتیک گمانه آزمایشی ب تپه پویینگ…………………………….. ۳۳

فهرست جداول

۱- جدول گاهنگاری دکتر مجیدزاده………………………………………… ۴۱-۴۰

۲- جدول پیشنهادی دکتر صادق ملک شهمیرزادی برای ادوار فرهنگی پیش از تاریخ

فلات مرکزی ایران…………………………………………………….. …………..۴۲

۳- جدول گاهنگاری پیش از تاریخ دشت تهران (دکتر فاضلی) …………………  ۴۳

۴- ویژگی های سفال های دوره نوسنگی جدید و ادوار مختلف کالکولتیک ۹۱

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله گاه نگاری مقایسه ای سفال های پیش از تاریخ تپه پردیس و دیگر مناطق باستانی دشت تهران را در زیر می توانید ببینید.

مقاله سفال

چکیده 

دشت تهران که از منظر  جغرافیای باستان شناختی جز شمال فلات مرکزی ایران محسوب می گردد یکی از متسعد ترین مناطقی است که قدیمی ترین جوامع روستایی خاورمیانه را در خود جای داده است .سفال

مقدمه

با مروری بر تاریخچه مطالعات باستان شناختی در فلات مرکزی ایران در می یابیم که بیشتر این مطالعات در دشت قزوین و شمال شرقی فلات متمرکز بوده است و در دشت تهران تا سالهای اخیر مطالعات اندکی صورت پذیرفته است. دشت حاصلخیز تهران در شمار یکی از مناطق مهم و کلیدی باستانی است که از دوره پارینه سنگی تا بحال و بطور پیوسته جمعیت های انسانی مختلفی را در خود جای داده است.

ویژگی های جغرافیای دشت تهران

ماسیف عظیم البرز که در دوران چین خوردگی الپی تکوین یافته با قللی مرتفع و دره های عمیق مانند سد عظیم قوسی شکل به طول تقریبی ۶۰۰ کیلومتر بین دریای خزر و فلات مرکزی ایران واقع شده است. این دیوار عظیم در غرب به وسیله دره عمیق سفیدرود از کوههای طالش جدا شده از سوی شرق به کوههای خراسان می پیوندد و حبله رود آنرا به دو قسمت شرقی و غربی تقسیم می کند. ارتفاع و عرض رشته کوههای البرز متفاوت است.

توصیف سفال

سفال های دوره سیلک I دست ساز بوده و به طور کلی حرارت آن نامناسب می باشد. بطوری که مغز سفال به صورت سیاه در آمده و بدلیل اینکه این نوع سفالینه ها در کوره باز پخته شده اند و سفالگر قادر به کنترل حرارت سفال در کوره نبوده است(فاضلی،۱۳۷۸، ۲۰).. نوع رنگ این نوع از سفال ها به صورت قهوه ای بسیار کم رنگ (۱۰YR 7/3 Very Pale Brown) می باشند.

تپه فخر آباد

تپه باستانی فخر آباد در جنوب شهرستان ورامین و در جهت جغرافیایی ۳۵.۱۱.۵۱ شمالی و ۵۱.۳۳.۴۴ شرقی قرار دارد . ارتفاع تپه از سطح دریا در حدود ۹۳۵ متر و ارتفاع آن نسبت به زمینهای اطراف خود حدود ۴.۵ متر می باشد. طول شمال تپه ۹۰ متر و عرض آن ۷۰ متر می باشد. مساحت کل محوطه ۶۳۰۰ متر مربع می باشد.

تپه معین آباد

معین آباد یکی از روستاهای دهستان عسکریه از بخش پیشوای شهرستان ورامین است. که در بخش قرچک ورامین قرار دارد نزدیک ترین روستا به آن عسگریه و نزدیک ترین شهر به آن پیشوا است و فاصله آن تا تهران ۴۵ کیلومتر میباشد. این روستا در ۴ کیلومتری جنوب ورامین و در موقعیت ۵۱ درجه و ۴۰ دقیقه و ۴۳ ثانیه طول جغرافیایی و ۳۵ درجه و ۱۷ دقیقه و ۰۹ ثانیه عرض و ۹۲۵ متر ارتفاع از سطح دریا قرار دارد.

سفال

بارزترین مدارک باستانی و گاه شناختی تپه پیش از تاریخی ارسطو قطعات سفالی پراکنده در سطح آن است. وفور سفال های قرمز، تعدد قسمتهای مختلف ظروف سفالی شامل لبه، بدنه، کف و تنوع طرحها و نقوش روی سفال ها را می توان دال بر وجود فرهنگی غنی، سفالگرانی ماهر و یک اجتماع پیشرفته پیش از تاریخی دانست.

تپه مافین آباد

مافین آباد یکی دیگر از استقرارهای پیش از تاریخی است که در جنوب غرب شهر تهران قرار گرفته است. امروزه مافین آباد در حد فاصل بخش شمالی شهرک واوان و بخش جنوبی روستایی بنام مافین آباد قرار گرفته است.

تپه سفالین پیشوا

مطالعات باستان شناسی در شرق دشت ری ناحیه ورامین بسیار اندک ولی به صورت منظم و منسجم در چند سال اخیر شکل گرفته است که می توان از کاوشهای محوطه پردیس در قرچک ورامین(فاضلی۱۳۸۴) و محوطه شغالی در پیشوای ورامین (حصاری ۱۳۸۵) نام برد.

منابع

  • فاضلی، حسن، بررسی استقرارهای دوران نوسنگی و کالکولتیک در دشت ری، ۱۳۷۸
  • ملک شهمیرزادی، صادق، ایران در پیش از تاریخ، ۱۳۷۸، چاپ اول، تهران، معاونت پژوهشی میراث فرهنگی کشور.
  • حاتمی،ابوالقاسم،گزارش پژوهشی بررسی و شناسایی آثار باستانی-فرهنگی حوزه فرمانداری ورامین،۱۳۸۲،جلد چهارم،اداره کل میراث فرهنگی استان تهران

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

.

برچسب ها