کودک عقب مانده – مقاله در مورد کودک عقب مانده ذهنی – پرشین مقاله

کودک عقب مانده

وجود یک کودک عقب مانده ذهنی مسائل فراوانی را در خانواده و اعضای آن بوجود می آورد و تأثیر آن بر رفتار و واکنشهای والدین موضوعی نیست که قابل اغماض و انکار باشد. این تأثیر تنها بر روی نحوه ارتباط والدین با یکدیگر و یا ارتباط بین کودک معلول با سایرین نیست، بلکه ارتباط متقابل و تعاملات افراد خانواده را نیز تحت تأثیر قرار می دهد (تیم چاک، به نقل از نظامی ۱۳۶۶).

مطلب مقاله کودک عقب مانده ذهنی مشتمل۱۵۴صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

سفارش مقاله دانشجویی

فهرست مطالب

مقاله در مورد کودک عقب مانده ذهنی. ۱

فصـــل اول.. ۳

مقدمه. ۳

تعریف عقب ماندگی ذهنی: ۷

طبقه بندی کودکان عقب مانده ذهنی.. ۱۰

واکنشهای والدین نسبت به کودک عقب مانده ذهنی.. ۱۵

مراحلی که والدین کودکان عقب مانده ذهنی در سازگاری طی می کنند. ۳۰

۱- مرحله آگاهی از خطر: ۳۱

۲- مرحله مقاومت: ۳۴

مکانیزمهای دفاعی والدین با کودک عقب مانده ذهنی.. ۳۸

تأثیر کودک عقب مانده ذهنی بر پدر. ۴۶

تأثیر کودک عقب مانده ذهنی بر مادر. ۴۷

بیـان مسئلـه. ۴۹

اهداف تحقیق.. ۵۱

سؤالات پژوهش… ۵۲

تعریف واژه های پژوهش… ۵۳

فصــل دوم. ۵۵

بررسی تحقیقات پیشین.. ۵۵

مطالبی که در این فصل مورد بحث قرار گرفته اند عبارتند از : ۵۷

۱- تحقیقات انجام گرفته بر روی مادران با کودک عقب مانده ذهنی.. ۶۱

۲- تحقیقات انجام شده در خصوص پدران با کودک عقب مانده ذهنی.. ۶۶

فرضیه ها ۸۲

فصــل سوم. ۸۳

روش… ۸۳

ابزار اندازه گیری.. ۸۷

پایایی آزمون در ایران.. ۹۵

اعتبار آزمون SCL90 در ایران.. ۹۶

فصــل چهارم. ۹۹

نتایج.. ۹۹

نتـایـج.. ۱۰۰

فصــل پنجم. ۱۰۴

بررسی نتایج.. ۱۰۹

۳- حالات وسواسی ـ اضطراری.. ۱۱۴

۵- شکایات جسمانی.. ۱۱۶

۲- حالات وسواسی ـ اضطراری.. ۱۲۲

نتیجــه گیــری.. ۱۲۷

کاربرد تحقیق.. ۱۲۹

محدودیت های پژوهش… ۱۳۰

پیشنهادات.. ۱۳۱

پیوست.. ۱۳۲

فهرست منابع فارسی.. ۱۴۴

فهرست منابع.. ۱۴۳

فهرست منابع فارسی.. ۱۴۴


مقاله  مقاله در مورد کودک عقب مانده ذهنی در پرشین مقاله موجود می باشدبرای خرید و دانلود آن می توانید اقدام کنید.

خلاصه ای کوتاه از مقاله مقاله در مورد کودک عقب مانده ذهنی را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه

وجود یک کودک عقب مانده ذهنی مسائل فراوانی را در خانواده و اعضای آن بوجود می آورد و تأثیر آن بر رفتار و واکنشهای والدین موضوعی نیست که قابل اغماض و انکار باشد. این تأثیر تنها بر روی نحوه ارتباط والدین با یکدیگر و یا ارتباط بین کودک معلول با سایرین نیست، بلکه ارتباط متقابل و تعاملات افراد خانواده را نیز تحت تأثیر قرار می دهد (تیم چاک، به نقل از نظامی ۱۳۶۶).

تعریف عقب ماندگی ذهنی:

تاکنون تعاریف متعددی از عقب ماندگی ذهنی توسط دست اندرکاران و متخصصان مختلف ارائه گردیده است. اما باید اذعان نمود که تعریف دقیق و روشن عقب ماندگی ذهنی چندان آسان نیست، زیرا که عقب ماندگی ذهنی با شرایط یکسان و به یک میزان و با علل مشابه و آثار همانند

طبقه بندی کودکان عقب مانده ذهنی

افراد عقب مانده ذهنی را بنابر ملاکها و ضوابط مختلفی تقسیم کرده اند و علت تقسیم بندیهای متعدد این است که عقب ماندگی ذهنی یک بیماری یا سندرم واحدی نیست بلکه حالاتی است که بر اثر عوامل متعدد و متفاوتی بوجود می آید.

واکنشهای والدین نسبت به کودک عقب مانده ذهنی

تولد یک کودک عقب مانده ذهنی می تواند برای خانواده واقعه ای ناگوار باشد هاگامن به نقل از منشی طوسی (۱۳۶۹) برخی مسائل مربوط به واکشنها و سازگاری در برابر کودک عقب مانده ذهنی را مورد بحث قرار داده است.

مراحلی که والدین کودکان عقب مانده ذهنی در سازگاری طی می کنند

آگاهی از عقب ماندگی ذهنی می تواند واکنش های عاطفی مختلفی ایجاد نماید. واکنش های عاطفی ممکن است به صورتهای متفاوت بروز نماید

مکانیزمهای دفاعی والدین با کودک عقب مانده ذهنی

الف)  انکار : والدینی که حاضر نیستند عقب ماندگی ذهنی فرزند خود را بپذیرند و منکر عقب ماندگی ذهنی کودک خود می شوند از این مکانیزم استفاده می کنند.

شکایات جسمانی

نتیجه پژوهش حاضر نشان می دهد که بین والدین با کودک عقب مانده ذهنی و والدین با کودک عادی در زمینه شکایات جسمانی تفاوت وجود دارد و والدین با کودک عقب مانده ذهنی مشکلات بیشتری در زمینه شکایات جسمانی دارند.

نتیجــه گیــری

نتیجه پژوهش حاضر نشان می دهد که :

  • والدین با کودک عقب مانده ذهنی مشکلات روانی بیشتری را نسبت به والدین با کودک عادی تجربه می کنند.
  • رفتارهای پرخاشگرانه والدین با کودک عقب مانده ذهنی در مقایسه با والدین با کودک عادی بیشتر است.
  • والدین با کودک عقب مانده ذهنی در مقایسه با والدین با کودک عادی نشانه های اضطرابی بیشتری را نشان می دهند.

پیشنهادات

  • لازم است با تعداد آزمودنیهای بیشتری این پژوهش تکرار شود تا قابلیت تعمیم پذیری آن افزایش یابد.
  • با انجام آزمون دیگری که موازی با آزمون SCL90 باشد بر اعتبار و پایایی یافته ها این پژوهش افزوده شود.

 

 

 

نظرات بسته شده است.