کشتارگاه – مطالعه مخاطرات بهداشتی کشتارگاه طیور با استفادها از سیستم HACCP – پرشین مقاله

کشتارگاه

کشتارگاه مـیکروب هـایـی نـظـیر سالمونلا، لیستریا ،کمپیلوباکتر و … بیماری هایی را از راه مواد غذایی د ر انسان ایجاد کرد ه اند که سیستم های کنترلی وتضمین ایمنی غذا توانایی ممانعت از بروز آنها را ند ارند . د ر این بررسی ۳۰ نمونه از مراحل کشتار اخذ گرد ید ه و میزان شیوع سه باکتری Staphyloccus aureus کوآگولاز مثبت، سالمونلا و Clostridium perfringens وهم چنین بارآلود گی بهSta. aureus طبق روش استاند ارد ایران مورد مطالعه قرار گرفت.

این تحقیق دانشجویی مطالعه مخاطرات بهداشتی کشتارگاه طیور با استفادها از سیستم HACCP مشتمل بر  ۶۳  صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

پرشین مقاله

فهرست مطالب

مطالعه مخاطرات بهداشتی کشتارگاه طیور با استفادها از سیستم HACCP از تولید تا مصرف.. ۳

پارا تیفوئید پرندگان و عفونت های سالمونلایی. ۴

مقدمه. ۴

شیوع و گسترش بیماری. ۵

عامل بیماری. ۵

نشانه های بالینی. ۶

یافته های کالبد گشایی. ۷

تشخیص… ۸

جداسازی سالمونلا. ۹

شناسایی سالمونلا. ۱۰

انتشار و انتقال. ۱۲

بررسی گله از نظر سالمونلا. ۱۳

مقدمه. ۱۵

شیوع و گسترش بیماری. ۱۶

عامل بیماری. ۱۶

یافته های کالبد گشایی. ۱۸

تشخیص… ۱۹

جداسازی سالمونلا. ۲۰

شناسایی سالمونلا. ۲۱

تشخیص سرمی. ۲۲

انتشار و انتقال. ۲۳

بررسی گله از نظر سالمونلا. ۲۴

درمان. ۲۵

کنترل و پیشگیری. ۲۶

حذف رقابتیCompetitive Exclusion. 29

وضعیت سالمونلا انتریتیدیس در ایران. ۳۲

میزان گسترش و وقوع بیماری : ۳۴

علائم بالینی در انسان. ۳۵

عامل بیماری. ۳۸

نشانه های بالینی. ۳۹

یافته های کالبد گشایی. ۴۰

تشخیص… ۴۱

جداسازی سالمونلا. ۴۲

شناسایی سالمونلا. ۴۳

تشخیص سرمی. ۴۴

انتشار و انتقال. ۴۵

بررسی گله از نظر سالمونلا. ۴۶

درمان. ۴۷

کنترل و پیشگیری. ۴۸

حذف رقابتیCompetitive Exclusion. 51

واکسیناسیون. ۵۲

وضعیت سالمونلا انتریتیدیس در ایران. ۵۴

میزان گسترش و وقوع بیماری : ۵۶

درمان بیماری در انسان. ۵۹

صدور پروانه تاسیس کشتارگاه طیور ۵۹

آگهی های صنعت.. ۶۲

کشتارگاه طیور ودام. ۶۲

.

مقاله مطالعه مخاطرات بهداشتی کشتارگاه طیور با استفادها از سیستم HACCP  از پرشین مقاله

خلاصه ای کوتاه از مقاله مطالعه مخاطرات بهداشتی کشتارگاه طیور با استفادها از سیستم HACCP  را در زیر می توانید ببینید.

مطالعه مخاطرات بهداشتی کشتارگاه طیور با استفادها از سیستم HACCP از تولید تا مصرف

مـیکروب هـایـی نـظـیر سالمونلا، لیستریا ،کمپیلوباکتر و … بیماری هایی را از راه مواد غذایی د ر انسان ایجاد کرد ه اند که سیستم های کنترلی وتضمین ایمنی غذا توانایی ممانعت از بروز آنها را ند ارند . د ر این بررسی ۳۰ نمونه از مراحل کشتار اخذ گرد ید ه و میزان شیوع سه باکتری Staphyloccus aureus کوآگولاز مثبت، سالمونلا و Clostridium perfringens وهم چنین بارآلود گی بهSta. aureus طبق روش استاند ارد ایران مورد مطالعه قرار گرفت.

کشتارگاه چیست

بزرگترین کشتارگاه جهان

پارا تیفوئید پرندگان و عفونت های سالمونلایی

مقدمه

کشتارگاه عفونت های سالمونلایی درتمامی نقاط دنیا در میزبانهای بسیاری همچون حیوانات اهلی ، وحشی و انسان باعث بیماری می شوند. اطلاعاتی در مورد شیوع سالمونلا در جمعیت دامهای اهلی ضروری است تا از ارتباط مابین ذخیره سالمونلا با حیوانات و انسان آگاه شویم. درانگلستان ،سالمونلا انتریتیدیس یکی از مهمترین سروتیپهایی است که بعد از انجام مراحل پاکسازی و ضد عفونی از سالنهای پرورش مرغ جدا شده است

شیوع و گسترش بیماری

شیوع شدید پاراتیفوئید خصوصاً سالمونلا تیفی موریوم در سال ۱۹۷۸ در امریکا و استرالیا سبب خسارات زیادی شد .درطی دهه ۱۹۸۰ آلودگی اغلب تخم مرغها در شمال غربی ایالات متحده مربوط به سالمونلا انتریتیدیس بودوتقریباً ۰۰۰۱/۰ آلودگی تخم مرغها ممکن است رخ دهد.در این مناطق آلوده به طور متوسط ازهر۵۰ مصرف کننـده تخم مرغ ، یکی می تواند به سالمونلوز مبتلا شود. کشتارگاه

عامل بیماری

می باشند. S.typhimurium وسالمونلا تیفی موریوم Salmonella enteritidis درحال حاضرشایعترین سروتیپهای بیماریزا پاراتیفوئید در طیو ، سالمونلا انتریتیدیس این عوامل ، باکتریهای گرم منفی ، میله ای شکل با ابعاد ۵/۱- ۷/۰×۵-۲ هستند که فاقد هاگ و فاقد کپسول می باشند . دارای تاژکهای بلند هستند و متحرکند. کشتارگاه

بهترین کشتارگاه ایران

یافته های کالبد گشایی

د رعفونت شدید در جوجه های تازه هچ شده که منجر به تلفات سریع می شود تنها نشانی کالبد گشایی سپتی سمی بودن لاشه است .اگر جوجه ها در سنین اولیه مبتلا شوند ، التهاب و عدم جذب کیسه زرده درآنها شایع است .اگرآنها در مرحله حاد سپتی سمی از بین نروند عمدتاً تورم طحال و کبد همراه با پر خونی ، رگه های خونی و کانونهای نکروتیک دیده می شود. کشتارگاه

جداسازی سالمونلا

برای کشت نمونه ها جهت غنی سازی باکتری از محیطهای غنی کننده همچون بافر آب پپتونه استفاده می شود . سه محیط مغزی انتخابی که معمولاً مورد استفاده قرار می گیرند شامل آبگوشهای سلنیت ـ سیترات ، تترا تیونات و راپاپورت ـ واسیلیادیس (RV ) می باشند با افزون آنتی بیوتیکهایی مانندنووبیوسین یا رنگهایی مانندبریلیانت گرین می توان محیط ها را انتخابی ترکرد . برای کشت از نمونه های آلوده مانند مدفوع ، سواب کلواک ، نمونه های محیطی یا کشت مجدد از محیط پیش مغذی ، از محیطهای مایع مغذی مثل RV استفاده می شود . کشتارگاه

بررسی گله از نظر سالمونلا

درکارخانجات جوجه کشی،هردوهفته یک بارازسطوح داخلی هچرها وپوسته های شکسته تخم مرغ موجود درسینی های هچر بایدکشت به عمل آید.همچنین ازجوجه های حذفی وجوجه هایی که درپوسته تخم مرغ ازبین رفته اندآزمایش انجام می شود. درسالن پرورش،کشت ازجدارکارتن ،کف کارتن و پرندگان تلف شده در داخل آن صورت می گیرد . کشتارگاه

کشتارگاه انسان

میزان گسترش و وقوع بیماری :

صنعت مرغداری مهمترین و بزرگترین منبع سالمونلا هستندکه می توانند آنرا از طریق غذا به انسان منتقل کنند پس کنترل آن بسیار مهم می باشد (۶). درسال ۱۸۸۵ اولین مورد مسمومیت غذایی به سالمونلا تیفی موریوم در فرانسه و در سال ۱۸۸۸ اولین مورد مسمومیت غذایی به سالمونلا انتریتیدیس در آلمان گزارش گردیدند (۵). در سال ۱۹۸۶ مشخص گردید که سالمونلا انتریتیدیس از طیور به انسان منتقل و بیماریزا می باشد (۵).

علائم بالینی در انسان

سالمونلا تیفی موریوم سبب بیماری تیفوئید درانسان می شود که با تب،سردرد،اسهال واستفراغ شدید توأم است(۱۱).در اغلب اشخاص مبتلا به سالمونلا انتریتیدیس پس ازمسمومیت غذایی(حدود ۱۲۸ الی ۷۲ ساعت)اسهال وعلائم فوق مشاهده می شود.بیماری معمولاً ۴ تا ۷ روز به طول می انجامدواغلب افراد، بدون درمان با آنتی بیوتیک بهبود می یابند. با این وجود ، اسهال می تواند به قدری شدید باشد که شخص را راهی بیمارستان کند .

آگهی های صنعت

کشتارگاه طیور ودام

مدیریت پروژه ، مشاوره ، ایجاد و راه اندازی کشتارگاه صنعتی دام و طیور
-همکاری با شما در کلیه مراحل پیگیری اخذ مجوزها ، وام بانکی ، تهیه طرح توجیهی ، ساخت ، نصب ، راه اندازی ، کشتار اولیه و آموزش پرسنل
-ارائه لیست تجهیزات و قیمت به همراه طرح توجیهی برای ارائه به بانک متناسب با شرایط پروژه

-انجام کلیه فعالیتهای طراحی و اجرائی بخش های مختلف مجتمع شامل سالن کشتار ، سردخانه ها ، سیستم جمع آوری و تصفیه فاضلاب ، ابنیه و .. بوسیلۀ گروههای مجرب

.

 

 

نظرات بسته شده است.