کردناسیون شیمی

برای اولین بار در سال ۱۸۷۲ میلادی توسط بایر از واکنش بین فنل با فرمالدئید استخلافی در موقعیت پارا  در محیط اسیدی یا بازی کالیکسارن حاصل میشد که محصولی چسبناک و ناشناخته بود.]۱[ در آن سالها دستگاهها قادر به  تشخیص این مواد نبودند اما بایر آلمانی با اینکه موفق به خالص سازی و شناسائی توده ویسکوز حاصل نشده بود ولی در مقاله ای این واکنش ر ا ثبت کرد.

چکیده:

دامنه وسیعی از لیگاندهای ماکروسیکل قادر به برهم کنش با کاتیون ها، آنیونها و اجزای خنثی هستند که ماکروسیکل های سنتزی کالیکس از تراکم فنل و فرمالدئید حاصل شده است. ترکیبات کالیکس را به عنوان مدلی مناسب برای طراحی میزبان ماکروسیل ویژه معرفی کرده اند.در این پایان نامه بر هم کنش کالیکس(۴)آرن و مشتقات دی و تری بنزیلی آن با ملکول ید به روش اسپکتروفتومتری در حلال کلروفرم مورد مطالعه قرار گرفته است. وابستگی زمانی نوار انتقال بار حاصل در دما های مختلف مشخص شده است. همچنین ثابت های سرعت شبه مرتبه اول در دما های مختلف برای فراید تشکیل کمپلکس انتقال بار از اطلاعات جذب-زمان طیف های الکترون بدست آمده اند. پارامتر های فعالسازی با استفاده از تئوری های حالت گذار آیرینگ و نمودار های آرنیوس بدست آمده اند.

این تحقیق دانشجویی مشتمل بر۱۰۰ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

چکیده: ۳

فصل اول. ۴

مقدمه ۴

۱-کالیکسـارنها ۵

۱-۱- تاریخچه. ۵

۱-۲- نامگذاری : ۹

۱-۳- مشخصات و خواص فیزیکی کالیکسارنها : ۱۲

۱-۴- خواص طیفی : ۱۶

۱-۵- مطالعه تئوریک بر روی کنفورماسیون کالیکسارن : ۱۷

۱-۵-۱- کنفورماسیون کالیکسارنها در محلول : ۱۸

۱-۶- سنتزکالیکس(۴)آرن : ۱۹

۱-۶-۱- سنتز یک مرحله ای در محیط اسیدی  : ۱۹

۱-۶-۲- سنتز یک مرحله ای در محیط بازی : ۲۰

۱-۶-۳- سنتز چند مرحله ای: ۲۱

۱-۶-۴- سنتز کالیکسارنهای غیرمتقارن و کایرال: ۲۲

۱-۷- مشتق سازی: ۲۳

۱-۷-۱- مشتق سازی از موضع بالا : ۲۳

۱-۷-۱-۱- واکنش هالوژن دار کردن : ۲۳

۱-۷-۱-۲- واکنش نیتراسیون : ۲۳

۱-۷-۱-۳- واکنش اکسیداسیون : ۲۴

۱-۷-۲- مشتق سازی از موضع پائین : ۲۵

۱-۷-۲-۱-واکنش استری کردن : ۲۵

۱-۷-۲-۲-  واکنش اتری کردن  : ۲۶

۱-۸- کاربرد ترکیبات کالیکسارن: ۲۷

فصل دوم. ۳۴

تشکیل کمپلکس در کالیکسارنها ۳۴

۲- تشکیل کمپلکس در کالیکسارنها : ۳۵

۲-۱- تاثیر کنفورماسیون روی خواص کمپلکس کنندگی و یون دوستی کالیکس(۴)آرن : ۳۶

۲-۲- دخالت حلال در مکانیسم واکنشها : ۳۷

۲-۳- سینتیک و مکانیسم واکنشهای ترکیبهای کوئوردیناسیون : ۳۸

۲-۳-۱- عاملهای موثر بر سرعت واکنشها : ۴۰

۲-۳-۲- روشهای اندازه  گیری سرعت واکنش کمپلکسها  : ۴۰

۲-۴- طیف سنجی فرابنفش و مرئی : ۴۱

۲-۴-۱- قانون بیرلامبرت : ۴۳

۲-۴-۲- طیف جذبی و جهشهای الکترونی : ۴۴

۲-۴-۳- طیف جذبی انتقال بار : ۴۷

فصل سوم. ۴۹

بخش تجربی.. ۴۹

۳- روش تحقیق: ۵۰

۳-۱- مواد شیمیایی: ۵۰

۳-۲-وسایل و تجهیزات مورد استفاده: ۵۲

۳-۳-روش تهیه محلولها: ۵۲

۳-۴-روش کار: ۵۲

فصل چهارم. ۶۰

بحث و نتیجه گیری.. ۶۰

۴- بحث و نتیجه گیری: ۶۰

پیوست.. ۸۱

مراجع. ۸۴

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق مقالات رشته شیمی

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله کردناسیون شیمی را در زیر می توانید ببینید.

کالیکسـارنها

برای اولین بار در سال ۱۸۷۲ میلادی توسط بایر از واکنش بین فنل با فرمالدئید استخلافی در موقعیت پارا  در محیط اسیدی یا بازی کالیکسارن حاصل میشد که محصولی چسبناک و ناشناخته بود.]۱[ در آن سالها دستگاهها قادر به  تشخیص این مواد نبودند اما بایر آلمانی با اینکه موفق به خالص سازی و شناسائی توده ویسکوز حاصل نشده بود ولی در مقاله ای این واکنش ر ا ثبت کرد.

مطالعه تئوریک بر روی کنفورماسیون کالیکسارن :

بعد از سال ۱۹۸۹ در زمینه محاسـبه پایداری و مکانیک مولکـولی و برای تایید داده های تجربـی در تشکیل کمپلکس مطالعات تئـوریک زیادی صورت گرفته است.  ]۲۱-۱۸[  و مطالعاتی در جهت تأیید داده های تجربی در پدیده های کمپلکس شدن انجام یافته است. ]۲۳-۲۲[ محاسبات در زمینه محاسبه انرژی، خواص اسیدی و بازی و ساختار کالیکس(۴)آرنهایی که در قسمت پایین حلقه OH و OMe و در قسمت بالا استخلافات هیدروژن، متیل و ترشیو بوتیل وجود دارد، صورت گرفته که با داده های تجربی منطبق است.

کنفورماسیون کالیکسارنها در محلول :

کالیسارنهایی که دارای گروههای OH در قسمت پایین حلقه هستند دارای کنفورماسیون متحرک در دمای اتاق و محلول می باشند.]۲۴و۱۷[  ۴کنفورماسیون مختلف مربوط به کالیکس(۴)آرن که به دلیل چرخش گروههای R حول محوری که از اتمهای کربن متا گروههای متیلن می گذرند وصل شده میتوانند به یکدیگر تبدیل شوند.(شکل ۸)کانفرت پایداری این کنفورماسیونها را اندازه گیری کرده است.

سنتز کالیکسارنهای غیرمتقارن و کایرال:

کایرالیتی در کالیکسارنها به سه طریق زیر صورت می گیرد :

الف. وارد کردن استخلافی بر روی کالیکسارن که منجر به از بین رفتن تقارن می شود.

ب. سنتز مستقیم کالیکسارن کایرال از فنلهای پارااستخلاف کایرال.(شکل ۱۳)

ج. قرار دادن یک واحد کایرال بر روی واحد کالیکس آرن از بالا یا پائین.

برای حالت الف به ترکیبات غیر متقارن با تقارن  می توان اشاره کرد که برای حالت ب به تراکم (۱+۳)  B . A که منجر به تهیه C با طرح ABCD می شود میتوان اشاره کرد تنها یک استخلاف برای از بین رفتن تقارن کافیست.]

واکنش اکسیداسیون:

۱- اکسیداسیون حلقه آروماتیک به کوئینون :

در ابتدا از تبدیل سه مرحله ای t-Bu۴  به تتراکوئینون ، کالیکس کوئینونها تهیه شده است در سال ۸۰ اکسیداسیون H ۴ به تتراکوئینون با استفاده از معرف دی اکسید کلر صورت گرفته بود همچنین t-Bu۴ با راندمان %۱۴ با استفاده از معرف تالیم تری فلور و استات به تتراکوئینون تبدیل می شود.

واکنش اتری کردن:

بررسی بر روی واکنش آلیکل دار کردن کالیکسارن کاملاً صورت گرفته و روشهایی برای مشتقات مونو- A ،  B دی- A، C دی ، تری و تترااترها اتخاذ شده اند. به عنوان مثال مشتق اتری a ٭ با راندمان بالا با آلکیل دار کردن مستقیم یکی از حالات زیر را میدهد: (شکل۱۷)

a : مصرف آلکیل کننده در حضور سدیم هیدرید به عنوان باز در حلال تولوئن.

کاربرد ترکیبات کالیکسارن:

از کاربردهای عمده این ترکیبات استفاده از آنها به عنوان یون گزین می باشد همچنین این ترکیبات در عمل به عنوان کاتالیست انتقال فاز بکار می روند.

در گزارشاتی ایزات همکارانش]۴۲[ برای بازیابی سزیم از زباله های رادیو اکتیو با بکارگیری این ترکیبات اشاره کردند.]

تشکیل کمپلکس در کالیکسارنها :

یکی از مهمترین خواص کالیکسارنها میزبان بودن آنها می باشد کالیکس(۴)آرنها مولکولهای میهمان را کاملا محکم نگه می دارند. در حالت محلول و جامد تشکیل کمپلکس حتی قبل از اثبات ساختار آنها دیده میشود. t-Bu۴ با کلروفرم تولوئن بنزن، زایلن  و آنیسول کمپلکس می دهد کالیکس(۸)آرن در دمای اتاق، در فشار اتمسفر و طی مدت چند دقیقه کلروفرم را به عنوان میهمان از دست  می دهد

منابع

۱- Bayer, A. Ber. 1875, 5, 25, 280, 10941.

۲- Zinke, A; Ziegler. E. Ber. 1941, B74, 1729; idem. Ibid. 1944, 77,264; Zinke. A.; Ziegler. G.; Hossinger, K.; Hoffmann, G. Monatsh, 1948, 79,438; Zinke, A.; Kretz, R.; Leggewie, E.; Hossinger, K. ibid. 1952. 83. 1213.

۳- Comforth. J.W.; D Arcy Hart. P.; Nicholls, G. A.; Rees. R. J. W.; Stock, J. A. Br., J. pharmacol. 1955. 10. 73. Also see Cornforth. J. W.; morgan, E.D.; Potts, K. T.; Reces, R., J. W. Terahedron. 1973, 29, 1659.

۴- Gutche, C. D.; Muthukrishnam, R., J. Opg. Chem. 1978, 43, 4905.

۵- (a) Gutche, C. D.; Igbal. M., Org. Snth. 1990, 68, 234.; (b) Gutche, C. D.; Dhawan. B.;Leonis. M.; Stewart, D. ibid; 1990, 68, 238.; (c) Munch. J. H.; Gutche, C. D. ibid. 1990, 68, 243.

۶- Gutche, C. D.; Iqbal, M. Org. Syn., 199068, 234.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق مقالات رشته شیمی

.

 

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

چهارده − ده =