کامپوزیت ها

ماده کامپوزیتی از ترکیب دو یا چند ماده ساخته می شود تا خواص ترکیبی بی نظیری را ایجاد کند . البته بیان فوق یک تعریف کلی است و می‌تواند آلیاژهای فلزی، پلیمرهیا پلاستیکی ،‌مواد معدنی . چوب را در بگیرد. «مواد کامپوزیتی مسلح شده با الیاف» با مواد فوق فرق دارند. زیرا اجزای سازنده‌ی این مواد از نظر مولکولی با هم فرق دارند و بصورت مکانیکی قابل جدا شدن هستند.

این تحقیق دانشجویی کامپوزیت ها  مشتمل بر ۱۱۷صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

۲-۱ کامپوزیت‌ها چه هستند؟. ۲

۳-۱ نحوه عملکرد الیاف و زمینه. ۴

۴-۱ مزایای خاص کامپوزیت‌ها ۶

۵-۱ معایب کامپوزیتها ۱۰

۶-۱ فرآوری کامپوزیت‌ها ۱۲

۷-۱ ساخت محصولات کامپوزیتی.. ۱۳

۸-۱ بازارهای کامپوزیت (تجارت کامپوزیت) ۱۶

۱-۸-۱ صنعت هواپیما سازی.. ۱۸

۲-۸-۱ صنعت اتومبیل سازی (خودرو) ۱۹

۳-۸-۱ صنعت کالاهای ورزشی.. ۲۰

۴-۸-۱ کابردهای دریایی.. ۲۲

۵-۸-۱ کالاهای مصرفی.. ۲۳

۶-۸-۱ صنعت ساختمان سازی.. ۲۴

۷-۸-۱ کاربردهای صنعتی.. ۲۴

مواد اولیه برای ساخت قطعه. ۲۵

۱-۲ مقدمه. ۲۵

۲-۲ تقویت‌کننده ها (استحکام دهنده‌ها یا مسلح‌کننده‌ها) ۲۶

۱-۲-۲ ساخت الیاف شیشه‌ای.. ۳۰

۲-۲-۲ ساخت الیاف کربنی.. ۳۱

۳-۲-۲ ساخت الیاف آرمیدی.. ۳۲

۳-۲ مواد زمینه (ماتریس):‌ ۳۳

۱-۳-۲ رزین های ترموست… ۳۴

۱-۱-۳-۲ اپوکسی.. ۳۵

۲-۱-۳-۲ فنلیکها ۳۷

۴-۲ بافتها ۳۸

۱-۴-۲ بافتهای تابیده (الیاف بافته شده) ۳۹

۲-۴-۲ بافتهای تابیده نشده ۳۹

۵-۲ پری‌پرگ‌ها ۴۱

۱-۵-۲ پری‌پر‌گ‌های ترموست… ۴۴

۶-۶ مزایا و معایب فرآوری کامپوزیت‌های ترموست و ترموپلاستیک… ۴۹

۱-۶-۶ مزایای فرآوری کامپوزیت های ترموست… ۴۹

۲-۶-۶ معایب فرآوری کامپوزیت‌های ترموست… ۵۰

۳-۶-۶ مزایای فرآوری کامپوزیت‌های ترموپلاستیک… ۵۰

۴-۶-۶ معایب فرآوری کامپوزیت‌های ترموپلاستیک… ۵۱

۷-۶ فرآیندهای ساخت کامپوزیت‌ها ۵۱

۸-۶ فرآیندهای ساخت کامپوزیت‌های ترموست… ۵۲

۱-۸-۶ فرایند لایه‌گذاری پری‌پرگ… ۵۳

۱-۱-۸-۶ کاربردهای اصلی.. ۵۴

۲-۱-۸-۶ مواد اولیه اصلی.. ۵۴

۳-۱-۸-۶ ابزار تولید و تجهیزات لازم. ۵۵

۴-۱-۸-۶ ساخت قطعه. ۵۵

۵-۱-۸-۶ روشهای اعمال حرارت و فشار ۵۹

۶-۱-۸-۶ مراحل فرآوری اصلی.. ۶۰

۷-۱-۸-۶ نمونه‌از چالشهای ساخت… ۶۱

۸-۱-۸-۶ مزایای فرایند لایه‌گذاری پری پرگ… ۶۲

۹-۱-۸-۶ محدودیتهای فرایند لایه‌گذاری پری‌پرگ… ۶۲

۲-۸-۶ فرایند لایه گذاری تر. ۶۳

۱-۲-۸-۶ کاربردهای اصلی.. ۶۴

۲-۲-۸-۶ مواد اولیه اصلی.. ۶۴

۳-۲-۸-۶ نیازمندیهای ابزار ۶۴

۴-۲-۸-۶ ساخت قطعه. ۶۵

۵-۲-۸-۶ روشهای اعمال حرارت و فشار ۶۹

۶-۲-۸-۶ مراحل فرآوری اصلی.. ۷۰

۷-۲-۸-۶ مزایای فرایند لایه‌گذاری تر. ۷۰

۸-۲-۸-۶ محدودیت های فرایند لایه‌گذاری تر. ۷۱

۳-۸-۶ فرایند پاششی.. ۷۲

۱-۳-۸-۶ کاربردهای اصلی.. ۷۲

۲-۳-۸-۶ مواد اولیه اصلی.. ۷۳

۳-۳-۸-۶ ابزار (تجهیزات ) مورد نیاز ۷۳

۴-۳-۸-۶ ساخت قطعه. ۷۴

۵-۳-۸-۶ روشهای اعمال حرارت و فشار ۷۸

۵-۳-۸-۶ روشهای اعمال حرارت و فشار ۷۹

۶-۳-۸-۶ مراحل فرآوری اصلی.. ۷۹

۷-۳-۸-۶ مزایای فرایند پاششی.. ۸۰

۸-۳-۸-۶ محدودیتهای فرایند پاششی.. ۸۱

۴-۸-۶ فرایند تابیدن تار ۸۲

۱-۴-۸-۶ کاربردهای اصلی.. ۸۲

۲-۴-۸-۶ مواد اولیه اصلی.. ۸۳

۳-۴-۸-۶ تجهیزات و ابزار تولید. ۸۴

۴-۴-۸-۶ ساخت قطعه. ۸۵

۷-۴-۸-۶ مراحل فرآوری اصلی.. ۸۸

۸-۴-۸-۶ مزایای فرایند تابیدن تار ۹۰

۹-۴-۸-۶ محدودیتهای فرایند تابیدنتار ۹۰

۵-۸-۶ فرایند پولتروژن.. ۹۱

۱-۵-۸-۶ کاربردهای اصلی.. ۹۲

۲-۵-۸-۶ مواد اولیه‌ اصلی.. ۹۲

۳-۵-۸-۶ تجهیزات و ابزار تولید. ۹۳

۶-۵-۸-۶ مراحل فرآوری اصلی.. ۹۴

۷-۵-۸-۶ مزایای فرآیند پولتروژن.. ۹۶

۸-۵-۸-۶ محدودیت های فرآیند پولتروژن.. ۹۶

۶-۸-۶ فرآیند قالب گیری انتقالی رزین.. ۹۷

۱-۶-۸-۶-کاربردهای اصلی.. ۹۸

۲-۶-۸-۶ مواد اولیه اصلی.. ۹۸

۳-۶-۸-۶ تجهیزات و ابزار تولید. ۱۰۰

۴-۶-۸-۶ ساخت قطعه. ۱۰۲

۵-۶-۸-۶ روشهای اعمال فشار و حرارت.. ۱۰۴

۶-۶-۸-۶ مراحل فرآوری اصلی.. ۱۰۴

۷-۶-۸-۶ مزایای فرآیند قالب‌گیری انتقال رزین.. ۱۰۵

۸-۶-۸-۶ محدودیتهای فرایند قالب گیری انتقال رزین.. ۱۰۶

فرآیند نوردکاری.. ۱۰۸

۱-۹-۸-۶ کاربردهای اصلی.. ۱۰۸

۲-۷-۸-۶ مواد اولیه اصلی.. ۱۰۹

۳-۹-۸-۶ تجهیزات و ابزار تولید. ۱۰۹

۴-۹-۸-۶ ساخت قطعه. ۱۱۰

۵-۹-۶ روشهای اعمال حرارت و فشار ۱۱۲

۶-۹-۸-۶ مراحل فرآوری اصلی.. ۱۱۳

۷-۹-۸-۶ مزایای فرآیند نوردکاری.. ۱۱۴

۸-۹-۸-۶ محدودیت های فرآیند نوردکاری.. ۱۱۵

۹-۹-۸-۶ مشکلات عمومی فرآیند نوردکاری.. ۱۱۵

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله کامپوزیت ها را در زیر می توانید ببینید.

۲-۱ کامپوزیت‌ها چه هستند؟

ماده کامپوزیتی از ترکیب دو یا چند ماده ساخته می شود تا خواص ترکیبی بی نظیری را ایجاد کند . البته بیان فوق یک تعریف کلی است و می‌تواند آلیاژهای فلزی، پلیمرهیا پلاستیکی ،‌مواد معدنی . چوب را در بگیرد. «مواد کامپوزیتی مسلح شده با الیاف» با مواد فوق فرق دارند. زیرا اجزای سازنده‌ی این مواد از نظر مولکولی با هم فرق دارند و بصورت مکانیکی قابل جدا شدن هستند. بطور کلی اجزای تشکیل دهنده‌ی مسلح شده با عم عمل می‌کنند، اما در عین حال شکل اصلی خود را حفظ می کنند.

۳-۱ نحوه عملکرد الیاف و زمینه

ماده کامپوزیتی با مسلح کردن پلاستیک‌ها توسط الیاف تشکیل می‌شوند برای درک بهتر رفتار کامپوزیت‌ها، باید اطلاعات دقیقی از نقش الیاف و مواد زمینه در کامپوزیت‌ها در دسترس باشد،‌مهمترین وظایف الیاف و زمینه کامپوزیت‌ها بشرح زیر است:

۴-۱ مزایای خاص کامپوزیت‌ها

معمولاً، کامپوزیت‌ها برای کاربردهایی که کارآیی زیاد و وزن کم لازم است، طراحی و ساخته می‌شوند. این مواد دارای مزایای بسیار زیادی نسبت به مواد مهندسی سنتی هستند که در زیر شرح داده می شود:

  • مواد کامپوزیتی قابلیت یکپارچه کردن اجزا را دارند،‌چند جزء فلزی مختلف می‌تواند با یک کامپوزیت جایگزین شود.

۵-۱ معایب کامپوزیتها

اگرچه کامپوزیت‌ها مزایای بسیاری دارند،‌اما دارای معایبی زیر هستند:

قیمت مواد مصرفی در کامپوزیتها در مقایسه با موادی که برای تولید آلومینیم و فولاد به کار می‌روند، بسیار گرانتر است. برمبنای وزن قطعات، قیمت مواد مصرفی در کامپوزیتها تقریباً ۵ تا ۲۰ برابر از آلومینیوم و فولاد گرانتر است.

۶-۱ فرآوری کامپوزیت‌ها

فرایند تولید کامپوزیتها ،‌علم تغییر شکل مواد از یک شکل به شکل دیگر است. چون در کامپوزیت‌ها دویا چند ماده مختلف وارد می شود، لذا روشهای تولید کامپوزیت‌ها با فرایند تولید فلزات بسیار متفاوت است. روشهای گوناگونی برای تولید انواع مختلفی از مواد مسلح کننده و رزین‌ها وجود دارد.

۷-۱ ساخت محصولات کامپوزیتی

محصولات کامپوزیتی با تغییر شکل مواد اولیه به شکل نهایی توسط یک فرایند‌های ساخت مشروح در بخش (۶-۱) تولید می شوند. مصولاتی که بدین گونه ساخته می شوند، ابتدا ماشین‌کاری می شوند و سپس متناسب با کاربرد لازم به بقیه‌ی اجزا متصل می‌گردند. ساخت محصول نهایی به چهار مرحله‌ی زیر تقسیم می شود:

۸-۱ بازارهای کامپوزیت (تجارت کامپوزیت)

دلایل زیادی برای افزایش کاربرد کامپوزیت‌ها وجود دارد. ولی انگیزه اصلی برای استفاده از محصولاتی که از کامپوزیت‌ها ساخته می شوند، محکمتر و سبکتر بودن این محصولات است. هم اکنون تمامی صنایع از مزایای کامپوزیت‌ها آگاهی دارند و مشکل است. بتوان صنعتی را پیدا کرد که از این فواید اطلاع نداشته باشد.

۱-۸-۱ صنعت هواپیما سازی

صنعت هواپیماسازی از نخستین صنایعی بود که مزایای استفاده از کامپوزیت‌ها را درک کرد. به کمک کامپوزیت‌ها هواپیماها، موشکها و پرتابه‌ها سریعتر ومسافت طولانی‌تری را پرواز کردند. معمولاً کامپوزیت‌های با الیاف شیشه ای، کربن وکولار برای ساخت قطعات هواپیما طراحی می‌شوند. عموماً صنعت هواپیماسازی از کامپوزیت‌هایی با الیاف کربن به دلیل ویژگی برجسته و کارایی بالا استفاده می‌کند.

۳-۸-۱ صنعت کالاهای ورزشی

وسایل ورزشی و تفریحی مصرف کنندگان اصلی مواد کامپوزیتی هستند. علت افزایش میزان مصرف کامپوزیت‌ها در وسایل ورزشی و قایق‌های مسابقه‌ای کارآیی فوق‌العاده آنها است. اگر از یک فروشگاه وسایل ورزشی بازدید کنید، حتماً محصولاتی نظیر چوبهای گلف، راکتهای تنیس، اسکی‌های روی برف، قلابهای ماهیگیری و… در آنجا خوا هید دید

۴-۸-۱ کابردهای دریایی

بدلیل مقاومت به خوردگی کامپوزیت‌ها،‌این مواد در قایق‌های مسافربری، قایق‌های قدرتی، گوی‌های شناور و … استفاده می‌شوند. وزن کم کامپوزیت‌ها باعث کاهش مصرف سوخت، افزایش سرعت مسافرتهای دریایی و افزایش ظرفیت حمل بار می شود. قسمت عمده این کامپوزیت‌ها با استفاده از پلاستیک‌های مسلح شده بوسیله‌ی شیشه (GRP) که درون قطعه بشکل حبابهای ریز شش گوش است

۵-۸-۱ کالاهای مصرفی

کامپوزیت‌ها بطور وسیع در کالاهای مصرفی از قبیل: ماشینهای دوزندگی،‌درها، تیوپهای حمام، میزها، صندلی‌ها، رایانه ها، چاپگرها و … استفاده می‌شوند مهمترین و عمده‌ترین کامپوزیت‌هایی که در این رابطه استفاده می شوند، کامپوزیت‌های ساخته شده با الیاف کوتاه از طریق روش ریخته‌گری مثل ریخته‌گری تحت فشار، ریخته‌گری تزریقی، RTM و SRIM هستند.

۶-۹-۸-۶ مراحل فرآوری اصلی

فرآیند نوردکاری در کالای ورزشی و صنایع تفریحی و سرگرمی، بدلیل قابلیت آن در تولید انبوه قطعات ساختاری محبوبیت و عمومیت پیدا کرده است. برای شناخت آسان این فرآیند، مراحل اصلی فرآیند نورد کاری در ادامه فهرست شده است.

  • پری‌پرگ از یخچال خارج کرده و برای گرم شدن در دمای اتاق قرار داده می‌شود.
  • پری‌پرگ‌های گرم شده بیرون از میز برش نورد می‌شود. سپس پری‌پرگ ها را با استفاده از الگو (قالب) یا ماشین برش خودکار بصورت شکلهای ذوزنقه و مستطیل برش می دهند.
  • واکس (روغن) یا ماده جداکننده بر روی محور مالیده می‌شود.
  • پری‌پرگ های برش داده شده به میز نورد حمل شده و سپس با توجه به نیازها (ملزومات) طراحی چیده می‌شود.

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.