روش تحقیق

کاربرد الگوریتم ژنتیک در برنامه ریزی فرآیند به کمک کامپیوتر(CAPP) در محیطهای صنعتی مختلف

در جهان صنعتی امروز، به تولید به عنوان یک سلاح رقابتی نگریسته می شود و سازمانهای تولیدی در محیطی قرار گرفته اند که از ویژگی های آن می توان به افزایش فشارهای رقابتی، تنوع در محصولات، تغییر در انتظارات اجتماعی و افزایش سطح توقع مشتریان اشاره کرد. محصولات در حالی که باید بسیار کیفی باشند، تنها زمان کوتاهی در بازار می مانند و باید جای خود را به محصولاتی بدهند که با آخرین ذائقه، سلیقه و یا نیاز مشتریان سازگار هستند. بی توجهی به خواست مشتری و یا قصور در تحویل به موقع ممکن است بسیار گران تمام شود. شرایط فوق سبب گردیده تا موضوع اطلاعات برای سازمانهای تولیدی از اهمیت زیادی برخوردار شود.الگوریتم ژنتیک

این تحقیق دانشجویی کاربرد الگوریتم ژنتیک در برنامه ریزی فرآیند به کمک کامپیوتر(CAPP) در محیطهای صنعتی مختلف مشتمل بر ۹۴صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

روش تحقیق

فهرست مطالب

برجهای خنک کن و کنترل شیمیایی آنها ………………………………………………………………………………… ۱

انواع سیستم های خنک کن…………………………………………………………………………………………………….. ۲

عاملهای موثر در طرح برجهای خنک کن تر……………………………………………………………………………… ۲

انواع برجهای خنک کن تر………………………………………………………………………………………………………… ۳

موارد استفاده از برجهای خنک کن تر………………………………………………………………………………………. ۴

برجهای خنک کن تر (سیستم OVF) نیروگاه طوس………………………………………………………………… ۴

شرایط طراحی برجهای خنک کن تر نیروگاه…………………………………………………………………………….. ۴

قطعات مختلف بکار رفته در برجهای خنک کن تر……………………………………………………………………… ۷

سیکل آب برجهای خنک کن نیروگاه ……………………………………………………………………………………….. ۸

میزان درین برج (Blow Down) در زمان بهره برداری………………………………………………………….. ۹

بهره برداری در شرایط نرمال (OVF)……………………………………………………………………………………… 10

پروسس شیمیایی بر روی آب برجهای خنک کن………………………………………………………………………. ۱۱

ضریب تغلیظ در سیستمهای خنک کننده گردشی باز……………………………………………………………….. ۱۱

تاریخچه استفاده از مواد شیمیایی در سیستمهای خنک کننده………………………………………………….. ۱۴

بهره برداری اولیه از برجهای خنک کننده نیروگاه (OVF): شرایط شیمیایی…………………………….. ۱۶

علل خوردگی کولرهای سیستم (OVF) نیروگاه طوس……………………………………………………………… ۲۰

کنترل میکرواگارنیسمها در سیستم برجهای خنک کننده بازبرگشتی………………………………………….. ۲۰

مشکلات  ایجاد شده در سیستمهای برجهای خنک کننده بوسیله باکتریها………………………………… ۲۲

Modification برجهای خنک کن نیروگاه طوس………………………………………………………………….. ۲۴

محلولهای ضد رسوب و خوردگی و متفرق کننده ها………………………………………………………………….. ۲۵

تعمیرات و راه اندازی شیمیایی…………………………………………………………………………………………………. ۲۷

کاربرد کلر در پالایش بیولوژیکی………………………………………………………………………………………………… ۲۸

غلظت گاز کلر و تاثیر آن بر روی افراد ……………………………………………………………………………………… ۳۰

کلراتور……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۵

اجکتور و سیکل آب محرک………………………………………………………………………………………………………. ۳۶

بازدارنده های خوردگی ……………………………………………………………………………………………………………. ۳۷

عوامل موثر در بازدارندگی………………………………………………………………………………………………………… ۳۸

مکانیزم بازدارنده های خوردگی………………………………………………………………………………………………… ۴۳

پلی فسفاتها……………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۴

Fielf Testing ……………………………………………………………………………………………………………………. 46

سیستم کوپن گذاری در برجهای خنک کن تر نیروگاه ……………………………………………………………… ۴۷

روشهای بیان سرعت خوردگی………………………………………………………………………………………………….. ۵۰

دستورالعمل ساخت محلولهای لازم جهت تست کوپن های برجهای خنک کن………………………….. ۵۱

عکس های خوردگی در برجهای خنک کن ………………………………………………………………………………. ۵۴

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله کاربرد الگوریتم ژنتیک در برنامه ریزی فرآیند به کمک کامپیوتر(CAPP) در محیطهای صنعتی مختلف را در زیر می توانید ببینید.

کاربرد الگوریتم ژنتیک در برنامه ریزی فرآیند به کمک کامپیوتر(CAPP) در محیطهای صنعتی مختلف

مقدمه

در جهان صنعتی امروز، به تولید به عنوان یک سلاح رقابتی نگریسته می شود و سازمانهای تولیدی در محیطی قرار گرفته اند که از ویژگی های آن می توان به افزایش فشارهای رقابتی، تنوع در محصولات، تغییر در انتظارات اجتماعی و افزایش سطح توقع مشتریان اشاره کرد. محصولات در حالی که باید بسیار کیفی باشند، تنها زمان کوتاهی در بازار می مانند و باید جای خود را به محصولاتی بدهند که با آخرین ذائقه، سلیقه و یا نیاز مشتریان سازگار هستند. بی توجهی به خواست مشتری و یا قصور در تحویل به موقع ممکن است بسیار گران تمام شود. شرایط فوق سبب گردیده تا موضوع اطلاعات برای سازمانهای تولیدی از اهمیت زیادی برخوردار شود.

برنامه ریزی فرایند به کمک کامپیوتر (CAPP)

یکی از کاربردهای کامپیوتر مربوط به پشتیبانی از ایجاد و توسعه طرح های فنی مورد نیاز برای تولید یک قطعه می باشد. در اصطلاح به این کاربرد Computer Aided Process Planning CAPP) )گفته می شود. این کاربرد از نظر یکپارچه سازی اهمیت بسیاری دارد، زیرا یکی از نقاط کلیدی در ایجاد ارتباط میان CAD و CAM به شمار می رود. خروجی طرحریزی فرایند CAPP شامل موارد ذیل است: توالی عملیات مورد نیاز برای تولید قطعه، تعیین ماشین آلات ضروری برای اجرای عملیات و زمان عملیات.

الگوریتم ژنتیک

بدن هر موجود زنده ای از سلول تشکیل یافته است و هر سلول هم از کروموزوم تشکیل یافته است کروموزوم ها نیز از رشته های DNA تشکیل یافته اند. به هر بلوک DNA یک ژن می گویند. و هر ژن نیز از یک پروتئین خاص و منحصر به فرد تشکیل یافته است. به مجموعهای از ژنها یک ژنم (GENOME) می گویند.

از اصطلاحاتی که از مباحث زیست شناسی به مبحث الگوریتم ژنتیک (GE) وارد شده است و باید به آتها اشاره کرد می توان به موارد زیر اشاره نمود.

کلیات الگوریتم ژنتیک

الگوریتم های ژنتیک روش قدرتمندی را برای توسعه اکتشافی مسائل بهینه سازی ترکیبی مقیاس بزرگ فراهم آورده است . انگیزه اصلی مطرح کردن الگوریتم ژنتیک می تواند این گونه عنوان شودکه «تکامل تدریجی» به شکل قابل ملاحظه ای در توسعه انواع وگونه های پیچیده از طریق مکانیزم های نسبتاً ساده تکمیلی نمود یافته است . حال سوال اساسی این است : پذیرش کدام ایده از تئوری تکامل تدریجی می تواند به ما در حل مسائل این قلمرو کمک کند ؟ این سوال با توجه به غنای پدیده تکامل تدریجی جوابهای متفاوتی دارد.

قسمت های مهم الگوریتم ژنتیک

الگوریتم ژنتیک ساده توسط گولبرگ شرح داده شده و در این قسمت برای توضیح قسمت های اصلی ارائه می شود. کد برنامه مجازی در شکل   نشان داده شده است که نکات مهم الگوریتم ژنتیک ساده را در بردارد. جمعیت در زمان t با متغیر وابسته به زمان P(t) نشان داده شده است. به کمک این برنامه اجزای مهم الگوریتم ژنتیک شرح داده می شود

بهینه سازی مسیر فرآیند با استفاده از الگوریتم ژنتیک

۲-۱-۱- توصیف توالی فرآیند

تعیین توالی فرایندهای پشت سر هم برای قطعات منشوری شکل کاری بسیار دشوار و پیچیده است و یک نوع تکنولوژی کلیدی در طراحی فرایند به کمک کامپیوتر به حساب می آید. در روش های قدیمی ماشینیکاری شیوه های کاری(مراحل تولید) زیادی وجود دارد و در هر کدام از این شیوه های کاری مراحل عملی(گامهای هر یک از مراحل تولید) کمی یافت می شود. بنابر این تعیین توالی این شیوه های کار فعالیتی مهم به شمار می آید. اما در ماشین های کنترل عددی جدید این شیوه های کاری کاهش یافته و اما در هر از یک شیوه های کاری چندین مرحله عملی وجود دارد.

روشی برای برنامه ریزی  مقدماتی ترکیبات دورانی شکل محور C با استفاده از الگوریتم ژنتیک

برنامه ریزی فرآیند به کمک کامپیوتر (CAPP) یک فصل مشترک مهم بین طراحی به کمک کامپیوتر (CAD) و ساخت به کمک کامپیوتر (CAM) در ساخت و تولید یکپارچه کامپیوتری (CIM)  می باشد. گسترش مدول برنامه ریزی مقدماتی، به عنوان بخشی از سیستم CAPP شرح داده می شود برنامه ریزی مقدماتی منجر به توالی در سطح شکل- فرم می گردد.

بهینه سازی با استفاده از الگوریتم ژنتیک GA:

کاربرد الگوریتم ژنتیک در برنامه ریزی فرآیند به کمک کامپیوتر(CAPP) در محیطهای صنعتی مختلف

GA عبارت است از یک روش جستجوی هوشمند که نیاز به دامنه خاصی برای حل مسئله دارد. تکامل طبیعی نسلها در GA بوسیله ترکیب مناسب ترین نسلها به صورت تصادفی انجام می شود و تغییر اطلاعات و تولید فرزند انجام می پذیرد. در GA، راه حل انتخابی عبارت است از وجود اعضایی که به عنوان کروموزوم یا رشته شناخته می شود. در این حالت هر عنصر (ژن) در رشته (کروموزوم) دارای یک شکل فرایند می باشد. نظم عناصر در رشته نشان دهنده توالی فرآیندهای مختلف است. مجموعه کروموزوم ها تحت عنوان جمعیت خوانده می شود و جمعیت در طول زمان تولید نسل می کند. اندازه جمعیت، از نسلی به  نسل دیگر به طور ثابت حفظ می شود

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

.

 

 

برچسب ها