چالش ها و راهکارهای مدیر مدرسه

مدیریت مدرسه محوری به عنوان یک نظام مطلوب وکارآمد از لحاظ نظری و عملی، آزمونهای خود را با موفقیت طی نموده و هم اکنون در کشور های پیشرفته و نیز درکشورهای درحال توسعه کاملا مورد استفاده بوده و از جایگاه مناسبی برخوردار است. نظام موصوف، صاحبان اندیشه های سازنده را بدون در نظرگرفتن شغل و مقام آنها بطوریکسان پذیرا می‏باشد و علاوه بر این که قدرت تصمیم گیری و مسئولیت مدیریت را به هیچ وجه تضعیف و یا مخدوش نمی کند، زمینه های لازم برای تشویق مادی ومعنوی پرسنل را در قبال عرضه اندیشه های سازنده فراهم می نماید، تا از خلاقیت و پویایی تفکر انسانها برای رشد و توسعه استفاده مطلوب به عمل آید.

چکیده
چون آموزش و پرورش عامل اساسی رشد فرهنگی و اقتصادی به شمار می رود و یک فرایند مستمر
می باشد، لازم است برنامه ریزی آموزشی جزءجدایی ناپذیر برنامه ریزی محسوب شود و بخشهای گوناگون خدمات آموزشی باید طوری منسجم باشند که کیفیت آموزش و پرورش را برای فراگیران، فراهم ساخته وشرایط زندگی آنان را بهبود بخشند.

این تجربیات معلمان مشتمل بر ۵۲ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده ۳
مقدمه ۳
بیان مسئله ۴
پیشینه تحقیق ۵
تعریف مدیریت ۹
تاریخچه مدیریت ۱۰
تعریف مدرسه محوری ۱۱
دیدگاههای مختلف در مورد مدرسه محوری ۱۲
اهداف مدرسه محوری ۱۵
مفروضه های اساسی مدرسه محوری ۱۶
الگوهای مدرسه محوری ۱۹
طراحی مدیریت جامعه محور مدرسه ۱۹
محدودیت های مدرسه محوری ۲۴
ملاحظات اساسی در مدیریت مدرسه محور ۲۵
جایگاه مدیر در سیاست مدرسه محوری ۲۶
نقش های جدید در مدیریت مدرسه محور ۲۸
واقعیات موجود به جهت بهره گیری از سیاست مدرسه محوری ۳۱
تمرکززدایی محور اصلاحات در آموزش و پرورش ۳۴
مدرسه محوری بستر اصلاحات در آموزش و پرورش ۳۵
خاستگاه، تاریخچه و سیر تکاملی مدرسه محوری در ایران ۳۶
اقدامات آموزش و پرورش ایران در راستای سیاست مدرسه محوری ۳۸
سرانجام سیاست مدرسه محوری ۴۱
توصیه هایی به وزارت آموزش و پرورش ۴۵
راهکارهای اجرائی ۴۶
نتیجه نهایی ۴۷
فهرست منابع ۵۲

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

تجربیات معلمان

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله چاش ها و راهکارهای مدیر مدرسه را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه
مدیریت مدرسه محوری به عنوان یک نظام مطلوب وکارآمد از لحاظ نظری و عملی، آزمونهای خود را با موفقیت طی نموده و هم اکنون در کشور های پیشرفته و نیز درکشورهای درحال توسعه کاملا مورد استفاده بوده و از جایگاه مناسبی برخوردار است.

بیان مسئله
اندیشه مشارکت مردم درضمن برخورداری ازپشتوانه های متین درآموزشهای دینی امری پذیرفته شده در مدیریت جامعه کنونی که همواره باپیچیدگی روبه افزایش است به شمارمی آید.

پیشینه تحقیق
ادواردز (۲۰۰۸).بسیاری از محققان معتقدند که ادراک معلمان از محیط فضای مدرسه یا سلامت سازمانی منبع مهمی از اطلاعات را در زندگی شان منعکس می کند و این تعامل اجتماعی هم در جو مدارس سالم و هم در جو ناسالم انعکاس پیدا می کند.

تعریف مدیریت
با نگاه گذرا به آثار مختلف دانشمندان مدیریت می بینیم که تاکنون تعریفی که مورد قبول عامه باشد، ارائه نشده است. ولی برای روشنتر شدن بحث تعاریف زیر را از نظر صاحبنظران علم مدیریت معرفی می کنیم:
کلمه مدیر به معنی، اداره کننده، گرداننده، کسی که کاری را اداره می کند، آمده است.

تاریخچه مدیریت
‏مدیرت به عنوان دانش شاید به اوایل قرن ۱۹یا ۲۰برمی گردد، اما با مروری بر آثار و دستنوشتها تمدن باستانی و سوابق آن همچون دستنوشته ها آثار خطی موجود حکایت از نوعی مدیریت در زمان گذشته دارد. این رویداد بااختراع ۵هزار سال قبل از میلاد مسیح به منظور اعمال مدیریت وکنترل آن بوجود آید.

مدرسه
مدرسه به عنوان خانه دوم فرزندان ما نقش اساسی در شکل گیری شخصیت اجتماعی، فرهنگی و سیاسی آنها دارد. امروزه بر هر محقق علوم تربیتی بایستی این مطلب در اذهان آنها شکل بگیرد که همیشه همراه آموزش محلی به نام مدرسه وجود دارد که عمل یاددهی و یادگیری در آن رخ می دهد. در کنار این واقعیت انکار ناپذیر، مدیریت مدرسه به همراه ارکان تشکیل دهنده آن (دانش آموز، معلم، والدین) در دنیای امروز یک اصل است.

اهداف مدرسه محوری
۱- افزایش عملکرد مدرسه و کیفیت آموزش افزایش عملکرد مدرسه وکیفیت آموزش مهیا شده برای دانش آموزان به منظورتقویت پیشرفت تحصیلی آنها از اهداف اساسی مدرسه محوری است.
تفکر درآموزش توجه خود را برتوسعه عملکرد کلیه دانش آموزان با ارائه طرح هایی برای استفاده از برنامه های آموزشی و درسی متمرکز کرده است که بر حل مسئله و مهارت های تفکر در سطح بالا تاکید می کند.

مفروضه های اساسی مدرسه محوری
عوامل متعددی در ایجاد مدرسه محوری موثرند که اهم آنان عبارتنداز:
۱-تغییرات در ساختار تصمیم گیری
هدف اصلی مدرسه محوری بهبود کیفیت برنامه های آموزشی و درسی مدارس است برای تحقق این هدف تغییرات در ساختارتصمیم گیری که به سبب تغییردر موضوعات آموزشی می شود و دانش آموزان را به سطوح بالاتری از پیشرفت تحصیلی می رساند از مفروضه های اساسی است به این ترتیب مدرسه محوری نیازمند یک ساختار انعطاف پذیراست.

طراحی مدیریت مدرسه محور برای ایجاد برابری
مشارکت برابر: النود روبرتس- شوتیزر می گوید که دولتها باید مدارس را حمایت و راهنمایی کنند تا از فعالیت شوراهای و مشارکت فعال اعضای آنان مطمئن شوند. در عوض رهبران آموزشی باید طوری عمل کنند که برخی افراد و گروه ها نتوانند در مدیریت مدرسه محورمشارکت داشته باشند.

طراحی مدیریت مدرسه محور برای پاسخگویی
وینکلر و گرشبرگ به خوبی به بیان معیار های پاسخ گویی در مدارس غیر متمرکز پرداخته اند و نحوه طراحی آن ها را توضیح داده اند:
اول: باید تلاش کرد که اطلاعات مناسبی در باره عملکرد مدارس و معلمان تهیه و در آن ها به پیچیدگی فرایند آموزشی نیز توجه شود. بدین منظور باید سازمان های مستقلی تاسیس شوند که در خارج از مدرسه ها به بررسی خروجی های آن ها بپردازند و مشکلات آنان را تشخیص دهند و حل کنند.

مدیر مدرسه محوری:
۱- مدیرهزینه ای نیست، مدیری برنامه ای است.
۲- مدیری است که در جای علت قرارمی گیرد.
۳-مدیری نقش آفرین و برنامه ریز است.
۴-منزوی نیست.
۵-آگاه و اطلاعاتش به روزاست.

نقش های جدید در مدیریت مدرسه محور
هنگامی که مدیریت مدرسه محورپذیرفته می شود نقش های بسیاری از افراد تغییرمی کند این فرآیند به ویژه بر نقش های معلمان و مدیران تاثیر می گذارد لازمه موفقیت در نقش های جدید فراگیری
مهارت های زیراست:
۱- شناخت ویژگیهای مدارس در قرن ۲۱
۲- درک نقش های جدید برای معلمان ومدیران
۳- نقش های رهبری برای معلمان

واقعیات موجود به جهت بهره گیری از سیاست مدرسه محوری
نیاز بشری و دستاوردهای وی برای رسیدن به ایدآل ها و نویدهای اندیشه های نوین، تحولات جهانی را در تمامی ابعاد به وجود آورده است که باعث تغییر در نوع روش های اجرای شده است. آموزش وپرورش به عنوان پدیده ای مورد توجه هم مستثنی از این قواعد نیست.

مدرسه محوری بستر اصلاحات در آموزش و پرورش
در گذشته اصلاحات در آموزش و پرورش، معمولاً به صورت طرح و برنامه ریزی به طور متمرکز از طرف وزارت آموزش و پرورش تدوین و جهت اجرا ابلاغ می شد، صورت می گرفت. با توجه به تاثیر عمیقی که مدرسه در تحقق هدف اصلی آموزش و پرورش، یعنی تدریس، آموزش و یادگیری، دارد به تدریج در اصلاح آموزش و پرورش تمرکززدایی در اولویت و دستور کار قرار گرفت. از دهه ۱۹۸۰میلادی به بعد در هر برنامه اصلاحی برای آموزش و پرورش، مدرسه مورد توجه و تاکید قرارگرفته است.

خاستگاه، تاریخچه و سیر تکاملی مدرسه محوری در ایران
سیاست مدرسه محوری و مدیریت مبتنی بر مدرسه تاریخچه ی نسبتاً کوتاهی در نظام آموزش و پرورش کشور ما دارد. در سال های پایانی ۱۳۷۰ مطالبات اجتماعی از نظام تعلیم و تربیت فزونی گرفت و همگان از نظام آموزش و پرورش می خواستند نقش فعال تری ایفاء کنند و با روند اصلاح و تحولات اجتماعی هماهنگی بیشتری از خود نشان دهد.

موانع و مشکلات مدیریت مدرسه محور در ایران
– بینش تمرکزگرایانه برخی از مدیران و عادت داشتن آنها به دریافت بخشنامه از ادارات آموزش و پرورش برای اخذ هر تصمیمی.
– سیستم تصمیم گیری فعلی در مدارس به نحوی است که هرگونه خلاقیت و نوآوری را در مدارس غیرممکن می سازد، چون نگاه مدیران موجود به ادارات و مناطق دوخته شده است تا چه دستور و بخشنامه ای می رسد.

سرانجام سیاست مدرسه محوری
کارایی و اثربخشی هر سازمانی به نحوه ی مدیریت و کاربرد صحیح و موثر منابع انسانی بستگی دارد، علمای مدیریت از سال ۱۹۲۰مدیریت منابع انسانی را بعنوان یک تخصص حرفه ای پذیرفته و برای آن اصول اخلاقی حرفه ای را تدوین نموده اند.

توصیه هایی به وزارت آموزش و پرورش
«ابوداهو» به وزارت آموزش و پرورش توصیه می کند که هنگام طراحی نظام های مدیریت مدرسه محوربه نکات زیر توجه داشته باشد:
– نظام را طوری طراحی کنند که همه سیاست ها و خط مشی های آموزشی و مالی را در نظر داشته باشد.

توصیه ها
سیاست های مبتنی بر تمرکز زدایی را بازبینی کنید و گسترش دهید.
مجموعه ای از سازمان ها یا زیر ساخت هایی را بوجود آورید که نقش اصلی آن ها حمایت و به کارگیری امکانات محلی در سطح مدارس یا جوامع محلی است.

راهکارهای اجرائی
چهار شرط برای تغییر کانون تمرکز و توجه به مدیریت مدرسه محور ضروری است که عبارتند از:
▪ حمایت از آرایش گسترده در چهار جنبه زمان، پول، همکاری فنی و رشد حرفه ای
▪ تصمیم گیری مشارکتی باید به راهبردی برای بهبود آموزش و پرورش کودکان و جوانان تبدیل شود، در حال حاضر، مدیریت مبتنی بر مدرسه از حیث محتوا و جوهر تقریباً خالی است برای تغییر جهت مدیریت مبتنی بر مدرسه لازم است فرآیندهای تصمیم گیری مشارکتی، حول تصوری نیرومند از یادگیری و تدریس گرد بیایند.

نتیجه نهایی
جمع بندی تعاریف و بحث های ارائه شده درباره مدرسه محوری نشان می دهدکه مدرسه محوری راهبرد، خط مشی،برنامه و یا روشی برای بهبود تعلیم و تربیت دانش آموزان، کاهش اختیارات وزارت، ادارات کل ومناطق آموزش و پرورش، کاهش میزان کنترل و نظارت آنها بر مدارس و افزایش قدرت و اختیار مدارس است.

منابع
۱- فصلنامه مدیریت درآموزش وپرورش سال ۱۳۸۳
۲- زندیه، حسن رضا، مجموعه مقالات مربوط به شورای آموزش وپرورش، انتشارات آذربرزین،۱۳۸۰
۳- رضایی،منیره، مبانی نظری اصلاحات درآموزش و پرورش و سازمان مدیریت و نیروی انسانی، انتشارات پژوهشکده تعلیم وتربیت،۱۳۸۳

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

تجربیات معلمان

.


 

برای سفارش پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید : سفارش پروپوزال
برای خرید پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال
برای سفارش پایان نامه به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش پایان نامه
برای دانلود پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه کنید: پروپوزال آماده
برای دانلود تجربیات معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات معلمان
برای دانلود تجربیات معلمان ابتدایی به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیان معلمان ابتدایی
برای دانلود تجربیات آموزشی معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات آموزشی معلمان
برای دانلود تجربیات یک معلم به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات یک معلم
برای خرید پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال آماده
برای خرید تحقیق به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق
برای انجام تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: انجام تحقیق دانشجویی
برای خرید تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق دانشجویی
برای سفارش تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش تحقیق دانشجویی
برای دانلود گزارش اقدام پژوهی به این صفحه مراجعه نمایید: گزارش اقدام پژوهی

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

یک × 2 =