چالش ها و راهکارهای تدریس درس تربیت بدنی

حضور تاریخی تربیت بدنی در برنامه های درسی مدارس و سایر نهادهای رسمی و غیررسمی اجتماعی گویای این حقیقت است که تربیت بدنی آزمون زمان را پشت سر گذارده و به عنوان یک فعالّیت آموزشی و پرورشی پذیرفته شده است. به راستی شواهد علمی بسیاری وجود دارد که بر نیاز اساسی کودکان، نوجوانان و جوانان به آموزش تربیت بدنی و نقش یک زندگی فعّال و سهم تربیت بدنی در آن و همچنین لزوم تشویق کودکان به شرکت در ورزش ها تأکید دارد.

حضور تاریخی تربیت بدنی در برنامه های درسی مدارس و سایر نهادهای رسمی و غیررسمی اجتماعی گویای این حقیقت است که تربیت بدنی آزمون زمان را پشت سر گذارده و به عنوان یک فعالّیت آموزشی و پرورشی پذیرفته شده است. به راستی شواهد علمی بسیاری وجود دارد که بر نیاز اساسی کودکان، نوجوانان و جوانان به آموزش تربیت بدنی و نقش یک زندگی فعّال و سهم تربیت بدنی در آن و همچنین لزوم تشویق کودکان به شرکت در ورزش ها تأکید دارد.

این تجربیات معلمان مشتمل بر۵۵ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

[highlight txtcolor=”#eded00″]فهرست مطالب[/highlight]

مقدمه. ۳

اهمیت و ضرورت.. ۵

تعریف تربیت بدنی.. ۵

اهداف تربیت بدنی.. ۶

فلسفه تربیت بدنی.. ۸

اصول تعلیم و تربیت و تربیت بدنی.. ۸

هدفهای تعلیم و تربیت و ارتباط آن با اهداف تربیتی.. ۱۰

تربیت بدنی یا ابزار تعلیم و تربیت… ۱۱

اهداف تعلیم و تربیت و تربیت بدنی از دیدگاه ادیان مختلف… ۱۱

تندرستی و ارتباط آن با تربیت بدنی و ورزش… ۱۸

فواید متعدد ورزش و فعالیت بدنی.. ۲۰

مراحل تدریس در ساعت درس تربیت بدنی.. ۲۴

نقاط قوّت و ضعف در نظام تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش… ۴۳

نقاط قوّت.. ۴۳

نقاط ضعف… ۴۳

نقاط قوّت و ضعف تربیت بدنی و ارتباط آن با مؤلفّه های پنجگانه. ۴۵

مدیریت… ۴۵

برنامه درسی.. ۴۷

نیروی انسانی.. ۴۷

منابع مالی.. ۴۹

فرصت ها و چالش ها ۵۱

فرصت ها ۵۱

چالش ها ۵۱

جمع بندی وپیشنهادات.. ۵۳

منابع.۵۴

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

تجربیات معلمان

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله چالش ها و راهکارهای تدریس درس تربیت بدنی  را در زیر می توانید ببینید.

[highlight txtcolor=”#eded00″]مقدمه[/highlight]

حضور تاریخی تربیت بدنی در برنامه های درسی مدارس و سایر نهادهای رسمی و غیررسمی اجتماعی گویای این حقیقت است که تربیت بدنی آزمون زمان را پشت سر گذارده و به عنوان یک فعالّیت آموزشی و پرورشی پذیرفته شده است. به راستی شواهد علمی بسیاری وجود دارد که بر نیاز اساسی کودکان، نوجوانان و جوانان به آموزش تربیت بدنی و نقش یک زندگی فعّال و سهم تربیت بدنی در آن و همچنین لزوم تشویق کودکان به شرکت در ورزش ها تأکید دارد.

[highlight txtcolor=”#eded00″]اصول تعلیم و تربیت و تربیت بدنی[/highlight]

اصل به معنی ریشه، پایه و بنیاد یک چیز تعریف شده است. همچنین آغاز و سرچشمه یک فعالیت را نشان می دهد«دکارت» اصول را به عنوان ذات حرکت بیان کرده است. به طور کلی اصول مشخص کننده باورها و اعتقادات ریشه ای و بنیادی می باشند

[highlight txtcolor=”#eded00″]هدفهای تعلیم و تربیت و ارتباط آن با اهداف تربیتی[/highlight]

فلسفه تعلیم و تربیت و زندگی خوب

پرفسور جان دیویی : مشکل برقراری اتحاد و همکاری بین اعتقادات بشر درباره دنیایی که در آن زندگی می کند با اعتقاد به ارزش ها و هدفهایی که باید رفتارش را راهنمایی کند از مهم ترین مسایل زندگی جدید است.

[highlight txtcolor=”#eded00″]سهم تربیت بدنی در تعلیم و تربیت[/highlight]
  1. رشد و تکامل انسان از نظر اندام ها
  2. پیشرفت و تکامل مهارتهای عصبی و عضلانی
  3. پیشرفت و توسعه رغبت به بازی و تفریحات سالم
[highlight txtcolor=”#eded00″]تندرستی و ارتباط آن با ورزش [/highlight]

 

 

کسب سلامت جسمانی

سلامتی و تندرستی

واژه تندرستی مربوط به صحت بدن و جسم می گردد.

عدم ابتلاء به بیماریها، رشد کامل جسمانی، تواناییهای حرکتی، آمادگی بدنی، هوشیاری و آمادگی

[highlight txtcolor=”#eded00″]فواید زیست شناختی فعالیت های جسمانی[/highlight]

فعالیت فعالیت حرکتی و بدنی تاثیرات مطلوب خودرا به صورتهای مختلف آشکار می سازد.

اثرات آن عبارت از ۱- اثر ساختاری ۲ – اثر کارکردی۳ – اثر بهداشتی  ۴ – اثر درمانی

[highlight txtcolor=”#eded00″]مراحل تدریس در ساعت درس تربیت بدنی[/highlight]

معلمان تربیت بدنی قبل از ورود به کلاس فعالیتهای لازم در ساعت آموزشی را سازماندهی کرده و بر مبنای اهداف تربیت بدنی، نیاز دانش آموزان، مدت کلاس ، وسایل و امکانات موجود، شرایط جوی و … بهترین و بیشتر بازده را نصیب دانش آموز می نمایند.

[highlight txtcolor=”#eded00″]نقاط قوّت و ضعف در نظام تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش[/highlight]

نقاط قوّت:

۱) وجود ساختار مدیریّت مجزا در وزارت آموزش و پرورش، که تنها مختص درس تربیت بدنی است و می تواند بر تمام جنبه های این درس در وزارتخانه تأثیرگذار باشد و آن را حمایت کند.

۲) دارا بودن برنامه درسی مکتوب که مورد تصویب شورای عالی آموزش وپرورش نیز قرار گرفته است.

۳)وجود اعتبارات مستقّل از سایر بخش های آموزش و پرورش، که این هم تنها مختص درس تربیت بدنی است.

[highlight txtcolor=”#eded00″]فرصت ها و چالش ها[/highlight]

فرصت ها:

۱) موجود بودن منابع و پشتوانه گسترده تئوریک در حیطه تربیت بدنی در جهان و ایران و همچنین وجود نیروی انسانی متخصّص در سطوح کارشناسی ارشد و دکتری که توان استفاده از این منابع و سامان دهی درس تربیت بدنی را دارا می باشند.

[highlight txtcolor=”#eded00″]جمع بندی و پیشنهادات[/highlight]

– تعیین رویکردها، اهداف و راهبردهای علمی در زمینه درس تربیت بدنی و تعیین اولویت های این درس، که مدیران ارشد تربیت بدنی آموزش و پرورش و مدیران سطوح پائین تر تا مدارس باید به آن پایبند باشند.

– اجرائی نمودن برنامه درسی مکتوب و مصوب تربیت بدنی، که علی رغم تدوین هنوز در مدارس کشور اجرا نشده است و نظارت تربیت بدنی و سازمان های آموزش و پرورش در استان ها بر چگونگی اجرای آن.

– ایجاد هماهنگی لازم بین معاونت های وزارت آموزش و پرورش، که در تصمیم گیری های مرتبط با تربیت بدنی دخیل می باشند.

[highlight txtcolor=”#eded00″]منابع[/highlight]

– ارسنجانی، اسکندر (۱۳۸۰)، تربیت بدنی در مدارس، دانشگاه شیراز

– واعظ موسوی، محمدکاظم (۱۳۷۹)، روان‌شناسی ورزشی، بنیاد دانش‌نامه بزرگ فارسی

– مشرف جوادی، بتول (۱۳۶۷)، تربیت بدنی و ورزش در مدارس، نشر دانشگاهی

– نبوی، مصطفی (۱۳۵۷)، اصول آموزش و پرورش برای مدارس ابتدایی و راهنمایی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

– ذکائی، محمود (۱۳۷۱)، کلیات تربیت بدنی در مدارس، سمت

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

تجربیات معلمان

.

 

 

 

 

 

 

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سیزده + دو =