چالش ها ور اهکارهای مربی بهداشت

انسان موجودی است بالقوه وتکامل پذیر نیروهای درونی انسان خود به خود آشکار نمی شود مگر این که شرایط لازم برای بروز آن فراهم شود. اگر کودکی را در روزهای اول تولد دور از محیط یادگیری، در جنگلی رها سازیم و فرضا بیست سال بعد سراغ او برویم، اگر به شکل معجزه آسایی زنده مانده باشد، با موجودی روبه رو خواهیم شد که فقط شکل و ظاهر انسان را دارد. پس لازمه ی بروز توانایی ها واستعداد های انسان یادگیری و آموختن است .شرط لازم برای رسیدن به مرحله ی کمال تعلیم و تربیت است. هدف اصلی تعلیم وتربیت این است که در رفتار فرد یعنی در دانش، مهارت ها و عادات ونگرش های او تغییر مثبت ایجاد کند.

این تجربیات معلمان مشتمل بر ۵۶ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه ۴
مربی بهداشت ۵
بهداشت مدارس ۵
سیر تاریخی بهداشت مدارس در کشورهای مختلف و ایران ۶
اهمیت، اهداف و راهبردهای اساسی بهداشت مدارس ۸
تعریف و اهداف بهداشت مدارس ۱۰
راهبردهای اساسی برای تحقق اهداف بهداشت مدارس ۱۰
اصول کلی خدمات بهداشت مدارس ۱۱
آموزش بهداشت در مدارس ۱۳
ارتقاء بهداشت مدارس ۲۱
ایجاد و گسترش مدارس مروج بهداشت ۲۳
تغذیه در مدارس ۲۴
ایمنی و بهداشت محیط مدارس ۲۶
پیشگیری از حوادث دانش آموزان ۲۸
خدمات بهداشتی درمانی لازم در مدارس ۳۱
شاخص های بهداشت مدارس ۳۴
راهکار و پیشنهادات ۳۴
مربی تربیت بدنی ۳۵
معلم تربیت بدنی ۳۵
مشکلات معلم تربیت بدنی ۳۶
مشکلات و راهکارهای مربوط به تربیت بدنی ابتدایی ۳۹
نقش مربیان ورزش در آموزش مهارت های زندگی ۴۵
مربی پرورشی ۵۰
اهم وظایف پیشنهادی مربی یا معاون پرورشی ۵۰
چالشهای و راهکارها ۵۳
روش های اجرایی ۵۴
جمع بندی ۵۵
منابع و مآخذ ۵۶

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

تجربیات معلمان

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله چالش ها و راهکارهای مربی بهداشت را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه
انسان موجودی است بالقوه وتکامل پذیر نیروهای درونی انسان خود به خود آشکار نمی شود مگر این که شرایط لازم برای بروز آن فراهم شود. اگر کودکی را در روزهای اول تولد دور از محیط یادگیری، در جنگلی رها سازیم و فرضا بیست سال بعد سراغ او برویم، اگر به شکل معجزه آسایی زنده مانده باشد، با موجودی روبه رو خواهیم شد که فقط شکل و ظاهر انسان را دارد. پس لازمه ی بروز توانایی ها واستعداد های انسان یادگیری و آموختن است .

مربی بهداشت
بهداشت مدارس
کودکان و نوجوانان بخش بزرگی از جمعیت پویا و آینده ساز کشورها را تشکیل می دهند.
دانش آموزان قشر عظیم آسیب پذیر جامعه هستند که مراقبت بهداشتی آنان اگر چه از نظر تعیین و درجه بندی این نیازها در جوامع مختلف یکسان نیست. اما اساسا برای همه دانش آموزان مدارس صرفنظر از اختلافات نژاد آب و هوا و منطقه جغرافیایی مسائل همسان و نقطه نظرهای مشترکی و جود دارد به طوری که در اکثر کشورهای جهان مراقبت های بهداشتی دانش آموزان و آموزش آنها از اهم مسائل ویژه بهداشتی و مورد توجه اولیاء امور بوده است.

ـ اهمیت بهداشت مدارس
مدرسه به عنوان یک ساختار اجتماعی، برای آموزش، محیطی را فراهم می‌نماید که کودک در آن سال های حساس زندگی خود را سپری می‌کند. هنگامی که کودک، دبستان را آغاز می‌کند شش سال از عمرش گذشته است و از محیط خانه به واحد اجتماعی مدرسه وارد و با محیط و با خطرات تهدید کننده سلامتی، تماس بیشتری پیدا می‌کند. کودک در مدرسه، فردی از افراد جامعه کوچک مدرسه است، به علاوه عضوی از اعضاء یک خانواده نیز می‌باشد که مجموع آن ها جامعه واجتماع را تشکیل می‌دهد لذا با ارائه خدمات در مدارس خدمات بهداشتی به جامعه نیز گسترش می‌یابد.

راهبردهای اساسی برای تحقق اهداف بهداشت مدارس
– طراحی نظام کارآمد و اثربخش بر مبنای نیازهای دانش آموزان، مدارس و جامعه
– ساماندهی هماهنگی بین بخشی در زمینه برنامه های بهداشت مدارس
– توسعه و بهبود کمی و کیفی ارائه خدمات بهداشتی، درمانی گروه های هدف بهداشت مدارس
– ساماندهی نظام اطلاعات بهداشت مدارس

اصول کلی خدمات بهداشت مدارس
برنامه ها و فعالیت های بهداشت مدارس را در چهار محور کلی آموزش بهداشت در مدرسه، مراقبت بهداشتی درمانی دانش آموزان، تدارک و نظارت بر ایمنی و بهداشت محیط مدرسه، نظارت بر تغذیه دانش آموزان در مدرسه مطرح و مورد مطالعه قرار داد.

آموزش بهداشت در مدارس
سازمان جهانی بهداشت مفهوم کلی سلامت را بدین شرح تعریف می‌کند: سلامت عبارت است از رفاه کامل جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی و نه فقط فقدان علیلی یا بیماری است و آموزش را اینگونه تعریف می‌کنند: آموزش یک اصطلاح کلی است که به تمام عوامل و تجربیات و فرایندهایی که بر نحوه کسب اطلاع و طرز فکر و پرورش مهارت ها و تغییر رفتار افراد نفوذ دارند مربوط است.

اهداف آموزش بهداشت مدارس
کولبی (Kolbi) نقش مدارس را در کسب آموزش بهداشت چنین تشریح می‌کند: بهداشت و آموزش، اهداف مرتبط و وابسته بهم هستند و مدارس یکی از راههای همگانی و مطلوب هستند که دستیابی به این دو هدف را فراهم می‌آورند مدارس از تسهیلات، کارکنان و نظام کارآمد برای حفظ و تقویت بهداشت جوامع برخوردار هستند.

نتایج آموزش بهداشت در مدارس
آموزش بهداشت مدارس در توانمند سازی دانش آموزان برای فراگیری دانش و مهارت ها به منظور ترویج بهداشت ضروری است. و با در نظر داشتن اهمیت آموزش بهداشت که در سطرهای پیشین ‌آمد.

استانداردهای آموزش بهداشت
برای دستیابی به اهداف بهداشتی مدارس و بهبود سلامت دانش آموزان (کودکان و نوجوانان) تعیین استانداردهای ملی آموزش بهداشت بسیار ضروری است. استانداردهای آموزش بهداشت راهکارهای مناسبی برای افزایش آمادگی، پیشرفت یادگیری، بازآموزی و ارزیابی عملکردهای دانش آموزان ومعلمین را فراهم می‌سازد هر چند وجود استانداردها به عنوان زیربنای توسعه آموزش و سلامت دانش آموزان تلقی می‌شود، ولی تاکنون استانداردهای ملی آموزش بهداشت تعیین نشده است.

سازماندهی و روش های آموزش بهداشت مدارس
ارتقاء بهداشت تاثیر گذار در مدارس، بدون آموزش مناسب افراد درگیر، دشوار خواهد بود. در سطح ملی، ما نیازمند برنامه هایی جهت ارتقاء آگاهی گیرندگان خدمت، ارائه کنندگان، سیاستگذاران و برنامه ریزان هستیم. باید مشخص کنیم به منظور ارتقاء بهداشت مدارس چه کسانی، چه نوع آموزش نیاز دارند و دوره های آموزشی برای مربیان و معلمین چگونه سازماندهی شود.

آموزش مهارت های زندگی
امروزه این فلسفه پذیرفته شده است که بهداشت مستقیما با اکتسابات آموزشی ارتباط مستقیم دارد. تحقیقات چه در کشورهای در حال توسعه و چه پیشرفته نشان می‌دهد که مدارس آن کشورهایی که برنامه مدون آموزش مهارت هایی را دارند از مسایل حاد بهداشتی کمتر رنج می‌برند.

ارتقاء بهداشت مدارس
ما انتظار داریم مدارس مکان یادگیری باشد. ما انتظار داریم سرمایه گذاری ها برای آموزش افراد، جوامع و ملت ها ثمربخش باشد برای مشارکت در توسعه اجتماعی و اقتصادی افزایش سودمندی و کیفیت بهتر زندگی برای همه مدارس جایگاه ویژه ای هستند. در حال حاضر در بسیاری از نقاط جهان برخی مدارس موجب پیشرفت های عمده ای هستند، اما اگر همه مدارس بتوانند برای ارتقاء سلامتی جوانان همانند ارتقاء آموزش آن ها تلاش کنند موفق تر خواهند بود.

تغذیه در مدارس
تغذیه مناسب یکی از اساسی ترین پایه های سلامتی می‌باشد تغذیه مناسب به عنوان یکی از محورهای مهم بهداشتی مدرسه مورد توجه بوده است. ارائه رژیم غذایی مناسب به کودکان، نگهداری و توزیع مطلوب همچنین کنترل محل نگهداری و توزیع مواد غذایی در مدرسه بسیار مهم است در برخی مدارس محل هایی برای فروش و عرضه مواد غذایی به دانش آموزان ایجاد شده است که برای کنترل نوع مواد غذایی عرضه شده و بهداشتی بودن آن فرصت بسیار مناسبی است.

ایمنی و بهداشت محیط مدارس
کنترل محیط، بهسازی آن و ایجاد شرایط مناسب در محیط مهمترین عاملی است که سلامت دانش آموزان را تضمین می‌کند. ایجاد محیط بهداشتی مناسب و آموزش استفاده صحیح و نگهداری از فضاها و تسهیلات در اختیار دو اصل اساسی در حفظ و بهبود محیط بهداشتی مدارس هستند. تعیین معیارهای ساخت و ساز و مدیریت بهره برداری و بهسازی می‌تواند مشکلات موجود را مرتفع سازد.

خدمات بهداشتی درمانی لازم در مدارس
یکی از وظایف اساسی مدارس، برنامه ریزی و انجام فعالیت هایی برای مراقبت بهداشتی دانش آموزان است. در این راستا به منظور تعیین وضعیت سلامت دانش آموز اقداماتی صورت گرفته و از سلامت آنها محافظت می‌گردد.

نقش و اهمیت مشارکت دانش آموزان، اولیاء آن ها و کارکنان مدارس در خدمات بهداشت مدارس
سیاست های بهداشتی در مدرسه باید علاوه بر پیشگیری از بیماری، بهداشت محیط و ایمنی، بهداشت روانی و عاطفی را نیز منعکس کند.

مشکلات و راهکارهای مربوط به تربیت بدنی ابتدایی
با اهمیت ندادن به زنگ ورزش در مقطع ابتدایی، به دانش‌آموزان از لحاظ آمادگى جسمانى صدمات جبران‌ناپذیرى وارد خواهد شد. با ادامه این رویه، دانش‌آموزان مهارت‌هاى اولیه درست راه رفتن، دویدن، نشستن و خوابیدن را فرا نمى‌گیرند و از لحاظ آمادگى جسمانى هم در سطح پایینى باقى خواهند ماند. با اهمیت ندادن به ورزش پایه در مقطع ابتدایی، دانش‌آموزان در ستون فقرات و ساختارهاى قامتى با آسیب‌هاى جدى روبه‌رو خواهند شد.

نقش مربیان ورزش در آموزش مهارت های زندگی
پروفسور تارا اسکن لان، روانشناس ورزشی از دانشگاه کالیفرنیا می گوید: «ورزش می تواند عرصه پیشرفت را برای جوانان فراهم آورد. کودکان و نوجوانان می توانند در این عرصه گسترده، مهارت های زندگی مانند چگونه ارتباط برقرار کردن، قاطعانه اظهار نظر کردن و تشریک مساعی و همکاری کردن را بیاموزند البته نمی توان از نقش مؤثر مربیان دلسوز و والدین صرف نظر کرد.

اهم وظایف پیشنهادی مربی یا معاون پرورشی
در راس کلیه فعالیتهای حوزه پرورشی مدیریت آموزشگاه می باشد که در این خصوص لازم است مدیر آموزشگاه با همکاری مربی یامعاون پرورشی زمینه حضور کلیه معلمان و دبیران را جهت ایفای نقش تربیتی خود در برنامه های تربیتی فراهم نمایند.

چالشهای و راهکارها
موضوع توانمندسازی مربیان پرورشی دغدغه مسئولین اموزش و پرورش بوده و دستورالعمل های صادره از سوی وزارتخانه نشان از این دغدغه دارد اگر چه به دنبال احیاء معاونت پرورشی انتظار می رفته تحولات عمیق تری در عرصه فعالیت های پرورشی به لحاظ تامین امکانات و تمهید شرایط از جمله تخصیص اعتبارات مناسب و پست های سازمانی به تناسب نوع فعالیت ها صورت پذیرد اما آنچه مهم است اینکه تامین ،پرورش و بهسازی نیروی انسانی به عنوان مهمترین محور توسعه و تعمیق فعالیت های پرورشی امری اجتناب نا پذیر بوده

روش های اجرایی
جهت اجرایی نمودن موضوع توانمند سازی شغلی مربیان پرورشی مدارس و دستیابی به دو هدف:
بالا بردن مهارتهای شغلی مربیان پرورشی مدارس در انتقال مفاهیم پرورشی و تربیتی
تقویت بصیرت و دانایی مربیان پرورشی مدارس در برخورد با مسائل نو پدید تربیتی

جمع بندی
از آنجا که یکی از ارکان اساسی هر جامعه آموزش و پرورش آن است و آموزش و پرورش همان نهادی است که نیروی انسانی و زیر بنایی هر کشور در این نهاد مهم آموزش دیده و پرورش می یابد، بنابراین سلامت و امنیت روانی تمامی افرادی که در این ارگان فعالیت دارند، اعم از؛ مسئولان و دانش آموزان از اهمیت شایانی برخوردار است.

منابع و مآخذ
۱- آزاد. حسین، روانشناسی مرضی کودک، انتشارات پارنگ، ۱۳۷۱
۲- دکتر خسروی. زهره، خانواده و سلامت روانی فرزندان، چاپ اول، ۱۳۸۰
۳- دکتر ساعتچی. محمود، روانشناسی کاربردی برای مدیران، ۱۳۷۴
۴- شاهسوند .اسماعیل، بهداشت روان، انتشارات سالمی، ۸۳
۵-شعاری نژاد . علی اکبر، روانشناسی رشد، انتشارات اطلاعات، ۱۳۶۸

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

تجربیات معلمان

.


 

برای سفارش پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید : سفارش پروپوزال
برای خرید پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال
برای سفارش پایان نامه به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش پایان نامه
برای دانلود پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه کنید: پروپوزال آماده
برای دانلود تجربیات معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات معلمان
برای دانلود تجربیات معلمان ابتدایی به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیان معلمان ابتدایی
برای دانلود تجربیات آموزشی معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات آموزشی معلمان
برای دانلود تجربیات یک معلم به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات یک معلم
برای خرید پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال آماده
برای خرید تحقیق به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق
برای انجام تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: انجام تحقیق دانشجویی
برای خرید تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق دانشجویی
برای سفارش تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش تحقیق دانشجویی
برای دانلود گزارش اقدام پژوهی به این صفحه مراجعه نمایید: گزارش اقدام پژوهی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دو + 12 =