پیامبران

اولین انسانی که پای برعرصه وجود نهاد وزندگی را درزمین آغازید، پیامبری از پیامبران خدا بوده است. این سخن را می توان از ویژگیهایی که قرآن کریم برای وی می شمرده دریافت: به یقین خداوند، آدم و نوح و خاندان ابراهیم و خاندان عمران را برمردم جهان برتری داده است و]خدا[ همه اسما را به آدم آموخت سپس آدم ازپروردگارش کلماتی را دریافت کرد هم چنین به استناد ادله ای که درباب ضرورت وجود وحی و رسالت درزندگی انسان، درگفتار پیشین گذشت، نیز می توان این ادعا را – که اولین انسان پیامبر بوده است، ثابت کرده؛ زیرا او نیز برای رستگاری خویش نیاز به امداد الهی داشته است

این تحقیق دانشجویی پیامبران مشتمل بر۴۰صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

مقدمه. ۱

بخش اول.. ۵

فصل اول : تعاریف لغوی واصطلاحی نبی و رسول.. ۵

فصل دوم : پیامبران درقرآن.. ۷

فصل سوم : ویژگی پیامبران.. ۱۱

«بخش دوم». ۱۷

فصل اول: پیامبران و فرستادگان خدا کیانند؟. ۱۷

امکان وجود پیامبران.. ۱۷

الهام یا شعور حیوانات… ۱۸

روان شناسی کنونی.. ۱۹

جهان شمولی رسالت… ۲۰

فصل دوم : وظایف پیامبران.. ۲۱

فصل سوم : وجوب ایمان به پیامبران : ۲۵

وجوب ایمان به پیامبران.. ۲۵

عصمت پیامبران.. ۲۷

پیامبران، الگوی بشر. ۳۱

فصل چهارم: معجزات پیامبران.. ۳۳

معجزات پیامبران.. ۳۳

انواع معجزات… ۳۴

معجزه رسول اکرم (ص) ۳۵

«نتیجه گیری». ۳۷

منابع و ماخذ. ۳۹

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله پیامبران را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه

اولین انسانی که پای برعرصه وجود نهاد وزندگی را درزمین آغازید، پیامبری از پیامبران خدا بوده است. این سخن را می توان از ویژگیهایی که قرآن کریم برای وی می شمرده دریافت: به یقین خداوند، آدم و نوح و خاندان ابراهیم و خاندان عمران را برمردم جهان برتری داده است

و]خدا[ همه اسما را به آدم آموخت

سپس آدم ازپروردگارش کلماتی را دریافت کرد

بخش اول

فصل اول : تعاریف لغوی واصطلاحی نبی و رسول

نبوت از شوون بسیار مهم فرستادگان الهی است و دانشمندان اسلامی درمورد پیامبر اسلام نیز نبوت را نخستین و بارزترین شان او می دانند. نبی اگر از ماده «نبا» باشد به مفهوم صاحب خبر مهم و اگر از ماده «نبو» باشد به معنای دارای مقام والا و برجسته است؛

فصل دوم : پیامبران درقرآن

ازمیان خیل عظیم پیامبران و رسولان الهی، نام برخی از ایشان درقرآن مجید ذکر شده و اززندگی عبرت آمیز، دعوت پیگیر و فرجام کارشان سخن به میان آمده است. از این رو باید پیامبران را در مجموع به سه دسته تقسیم نمود:

اول: که نام و داستانشان درقرآن ذکر شده

فصل سوم : ویژگی پیامبران

از آن جا که محور بحث ما ، شیوه های دعوت چهره های قرآنی است، ضرورت دارد، از این زاویه به ویژگی های اساسی انبیا نظری افکنیم، تا اهمیت و جایگاه دعوت و تبلیغ دررسالت انبیا بیش از پیش روشن گردد. می توان گفت تمام ویژگی ها و خصوصیاتی که درانبیا و سیره و رسالتشان مشاهده می شود، اموری است که آنان را درتبلیغ بهترو موثر تر یاری و راهنمایی می نماید.

این را هم بخوانید :  باورهای دینی - باورها و رفتارهاي ديني بينندگان تلويزيون با كميت تماشاي برنامه ها - پرشین مقاله

بخش دوم

فصل اول: پیامبران و فرستادگان خدا کیانند؟

پیامبران و فرستادگان کسانی هستند که خداوند آنان را ازمیان افراد بشر برگزیده است . آنان حاملان رسالت او برای بندگانش بوده و گروندگان به خدا و نیک کرداران را به پاداش نیکو دردنیا و آخرت مژده می دهند و کافران و بدکاران را ازکیفر و عذاب سخت برحذر می دارند. خداوند سبحان دراین زمینه فرموده است:

امکان وجود پیامبران

فلسفه های مادی، شبهات زیادی بر اصل نبوت وارد ساخته و وجود پیامبران را نفی و درنتیجه جهان ماوراءالطبیعه راانکار کرده اند، ولی پژوهشگری که حقیقت نبوت را بررسی کند، وقایع تاریخی ثابت و قانع کننده ای را دربرابر خود می بیند که جای هیچ گونه شک و تردیدی را برای او باقی نمی گذارد.

الهام یا شعور حیوانات

نبوت، امری دور از عقل و خرد نیست؛ زیرا درجهان امروز، برخی از موجودات دارای شناختی غیر از راه حواس و جدای از عقل هستند که آن عبارت است از : الهام حیوانات.

جانور شناسان به وجود شعور خاصی دربرخی از حیوانات ریز اعتراف کرده اند، از جمله: جستجوی غذا، یا ساختن خانه ها و نگهداری تخم های خود، که از تصور انسان خارج است.

روان شناسی کنونی

دانش امروزی به جهانی ماوراء الطبیعه و مستقل از ماده اعتراف دارد و این امر، جواز اعتبار نبوت و وحی را برای ما صادر می سازد. دکترمسمر، دانشمندآلمانی، درسال ۱۷۷۰ م. خواب مغناطیسی (هیپنوتیزم) را کشف و به تجربه ثابت کرد که انسان، تنها ابزاری مادی نیست، ولی دربردارنده روحی است

جهان شمولی رسالت

رسالت الهی شامل تمام افراد بشر است؛ زیرا خداوند، پروردگار جهانیان است نه خدای یک ملت خاص.

ولقد بعثنا فی کل امه رسولا ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدی الله و منهم من حقت علیه اضلاله؛

تحقیقا درهر امتی فرستاده ای برانگیختیم که خدای یکتا را بپرستید و از پرستش طاغوت بپرهیزید، خداوند برخی از آنها را هدایت کرد وبرخی به ورطه گمراهی افتادند.

فصل دوم : وظایف پیامبران

وظیفه پیامبری درسه چیز خلاصه می شود:

  1. دعوت به پرستش خدا و اعتقاد به یگانگی او؛
  2. ایمان به جهان پس از مرگ و پاداش اعمال؛
  3. بیان دستورات و احکامی که درآن صلاح و سعادت دنیا و آخرت انسان هاست.

۱-ایمان به خدا

فصل سوم : وجوب ایمان به پیامبران :

وجوب ایمان به پیامبران

دین اسلام، ایمان به پیامبران رااز ارکان اعتقادات اسلامی قرار داده است. دراین زمینه خدای متعادل می فرماید:

دین اسلام، ایمان به پیامبران رااز ارکان اعتقادات اسلامی قرار داده است. دراین زمینه خدای متعال می فرماید:

قولوا امنابالله و ما انزل الینا و ماانزل الی ابراهیم و اسمعیل و اسحق و یعقوب و الاسباط و ما اوتی موسی و عیسی و ما اوتی النبیون من ربهم لا تقرقی بین احد منهم و نحن له مسلمون

عصمت پیامبران

حکمت الهی اقتضا می‌کند که خداوند پیامبران خود را از لحاظ جسم و خلق و خوی، کامل ترین افراد و ازنظر دانش و شرافت و صداقت، برترین آنها و ازحیث عقل ودرایت، هوشمندترین انسان ها قرار دهد. همچنان که آنان را از عیوب اخلاقی و جسمانی مانند بیماری های نفرت انگیز مصون می دارد.

این را هم بخوانید :  باورهای دینی - باورها و رفتارهاي ديني بينندگان تلويزيون با كميت تماشاي برنامه ها - پرشین مقاله

پیامبران، الگوی بشر

از آن جا که پیامبران درمرتبه ای والا از اطاعت و بندگی بوده و ازخواسته های نفسانی و گناهان دور بوده اند، خداوند به مادستور پیروی از آنها و عمل به آیین ایشان می‌دهد:

اولئک الذین هدی الله فیهداهم اقئده …؛

آنان کسانی اند که خدا هدایتشان کرده، بنابراین ازهدایت آنها پیروی کن.

معجزات پیامبران

هرشخص با ایمان باید اذعان داشته باشد که خداوند پیامبرانش را درجهت اثبات درستی دعوتشان برای مردم با تاییدات خاص خویش مورد توجه قرار داده است، تاییداتی که ازحیطه عقل و اندیشه بشری خارج و گواهی بر این امر است که آنان فرستادگان خدایند. بر این گونه تاییدات گاهی لفظ «معجزات» یا «نشانه ها» یا «بینات» اطلاق می شود؛ زیرا کارهایی برتر از قدرت بشر و خارج از حد توانایی و ماورای دانش و فهم انسان ها و مخالف سنت های مادی و قوانین متعارف طبیعی است.

انواع معجزات

پیامبران چند نوع معجزه داشته اند. ازجمله معجزات طبیعی، مانند بیرون جستن آب از سنگ دراین رابطه گفتنی است زمانی که پیروان موسی (ع) از او درخواست آب کردند، آن حضرت عصای خویش را به سنگی زد و آب از سنگ بیرون جهید. ازدیگر معجزات طبیعی، سایه افکندن ابر بر بنی اسرائیل دربیابان تیه است. همچنین شکافته شدن رود نیل و کنار رفتن آب برای عبور حضرت موسی(ع) و بنی اسرائیل و فرار از فرعون ازدیگر معجزات طبیعی است.

معجزه رسول اکرم (ص)

معجزات، پیوسته بدین شیوه بود تا آن که بشریت به رشد و کمال عقلی خویش رسید و اراده خداوند تعلق گرفت که رسالت عامه را توسط حضرت محمد(ص) فروفرستد. از این رو وی به وسیله قرآن که معجزه عقلی جاودان است مورد حمایت خویش قرار داد. قرآن، با شیوه خاص و بلاغت خود و هدایت و علوم و معارفی که در بردارد معجزه بود

نتیجه گیری

وظایف پیامبران بعنوان مصلحان توجه به اصلاح امور اجتماعی جوامع بشری است این پیش فرض است که می بینیم آیاتی از قرآن که تأکید به اصلاح امور اجتماعی می‌نماید زیرا اصلاح امور اجتماعی ازجهاتی دارای اهمیت است از این جهان می توان به ۱- بستری سازی مناسب برای تکامل افراد جامعه ۲- ایجاد امنیت ۳- مقابله با فساد و عدم بروز ناهنجاریهای اجتماعی می توان نام برد.

ازجمله وظایف پیامبران ، راهنمایی مردم بسوی فضایلی است که سعادت دنیا و آخرت آنها – بواسطه احکامی که از خداوند دریافت می‌کنند – درگرو کسب آن فضایل است، زیرا انسان ها نمی توانند صرفاً با عقل و خرد خود، به تمام ارزش ها و رفتار براساس آن ارزش ها برسند، چرا که انگیزه های غریزی ، مصالح و خواهش های درونی آنها با یکدیگر متفاوت است.

منابع و ماخذ

  • قرآن کریم
  • تفسیر المیزان – محمد حسین طباطبایی
  • آموزش عقاید- محمد تقی مصباح یزدی
  • معارف اسلامی ۲ – علیرضا امینی و محسن جواری
  • سید رضی-نهج البلاغه
  • محمد باقر مجلسی، ب
  • حار الانوار

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

.

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نه + دو =