پژوهشی در دستور زبان فارسی انواع قید و ضمیر در تاریخ بیهقی

زبان بهترین وسیله ای است که اندیشه ها را به هم پیوند می دهد وآدمی به یاری آن، راز درون خویش را باز می‌گوید و با دیگران رابطه برقرار می کند. بدین ترتیب زبان محور تمام پیشرفت‌های مادی ومعنوی جهان است، اما باید دانست که محدوده ی زبان بسی عام تر از سخن گفتن است. هر قوم و ملتی به همان اندازه که مرزهای زندگی مادی وتفکرمعنوی خود را گسترش می‌دهند، زبان خود را تواناتر وعمرآن را درازتر می سازند.

این تحقیق دانشجویی پژوهشی در دستور زبان فارسی انواع قید و ضمیر در تاریخ بیهقی مشتمل بر۵۰صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

مقدمه ۲

دستور زبان. ۳

زندگی نامه ی بیهقی : ۴

نثر تاریخ بیهقی: ۴

اهمیت پژوهش دستوری در تاریخ بیهقی : ۵

روش کار و تحقیق: ۷

تعاریف قید از دیدگاه های مختلف : ۸

تقسیم قید از لحاظ ساختار: ۸

اقسام قید از جهت مفهوم : ۱۳

قید در تاریخ بیهقی : ۲۴

تعاریف ضمیر از دیدگاه های مختلف : ۲۷

اقسام ضمیر: ۲۹

منابع و مآخذ. ۴۰

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله پژوهشی در دستور زبان فارسی انواع قید و ضمیر در تاریخ بیهقی را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه

زبان را به شهر تشبیه کرده اند. اهل زبان به منزله ی  ساکنانی هستند که در شهری زندگی می‌کنند و در خانه ها و عمارات آن مامن می گزینند. عمارات این شهر همه به دست معمارانی طراحی وساخته شده است که همانا    متفکران و شعرا ونویسندگان آن زبانند. معماران زبان فارسی شاعران ونویسندگان بزرگی چون فردوسی، بیهقی،  سنایی، مولوی، حافظ وصدها شاعر ونویسنده دیگر بوده اند.

 دستور زبان

دستور زبان به توصیف ساختار صوری زبان، با توجه به ویژگیهای معنایی آن می پردازد. چگونگی ساختمان واژه ها را نشان می دهد، روابط درون گروهی  گروه های اسمی را توضیح می دهد و نقش کلمه یا گروه کلمات را در درون جامعه بیان می دارد، و بالاخره چگونگی رابطه بین جمله‌هایی را که در ساختمان یک جمله مرکب بکار رفته اند، مشخص می کند.

زندگی نامه ی بیهقی :

ابوالفضل بیهقی به سال ۳۸۵ هجری در حارثا باد بیهق دیده به جهان گشود. خانواده‌ی بیهقی دودمانی نژاده بود وپدرش حسین از خواجگان، به شمار می آمد وبا بزرگان عصر نشست وبرخاست داشت.

روش کار و تحقیق:

با توجه به این که تحقیق موردنظردرباره قید وضمیروبررسی جنبه های مختلف آن وجایگاه هریک از آن ها درتاریخ بیهقی است، ضرورت دیدم که درآغاز کارتامل اندکی درزندگی نامه ونثربیهقی داشته باشم واهمیت پژوهش دستوری درتاریخ بیهقی رابررسی کنم. بعدموضوع رااز دیدگاه دستورشناسان مورد توجه قرار دهم. برای این منظور کوشیده ام تا به منابع ومآخذ فراوانی مراجعه کنم که برخی ازاین منابع ارزش علمی بیشتری داشتند وبیشتر مورداستفاده قرار گرفته اند.

اقسام ضمیر:

۱-ضمیرشخصی: ضمایرشخصی ضمایری هستند که براشخاص دلالت می کنند ودردستور فقط شش شخص وجود داردکه برای تمام انسان ها قابل استفاده است. اول شخص مفرد وجمع، دوم شخص مفرد وجمع  وسوم شخص مفرد وجمع.

منابع و مآخذ

۱- ابوالقاسمی، دکتر محسن ، دستور تاریخی زبان فارسی ،  انتشارات سمت ، تهران ،       ۱۳۷۷

۲- ناتل خانلری ، دکتر پرویز ، تاریخ زبان فارسی ، جلد اول ، فرهنگ نشر نو، تهران ،  ۱۳۸۲

۳- انوری / احمدی گیوی ، دکتر حسن ، دستورزبان فارسی (۲) ، موسسه انتشارات فاطمی،  چاپ شانزدهم، ۱۳۷۷

۴- قریب / ملک الشعرای بهار/ فروزانفر/ همایی / یاسمی ، عبدالعظیم / محمد تقی / بدیع الزمان / جلال الدین /رشید، دستورزبان فارسی ( پنج استاد) چاپ ششم ، تهران ، ۱۳۸۰

۵- سلطانی گرد فرامرزی ، دکتر علی ، از کلمه تا کلام ، انتشارات مبتکران ، چاپ پنجم ، تابستان ۱۳۷۵

۶- ارژنگ ، غلامرضا ، دستورزبان فارسی امروز، نشر قطره ، چاپ اول ۱۳۷۴

۷- سمیسا ، دکتر سیروس ، سبک شناسی نثر، نشر میترا ، چاپ دوم ، پاییز ۱۳۷۷

۸- تاریخ بیهقی ، ابوالفضل محمدبن حسین ، به کوشش خطیب رهبر، دکتر خلیل ، نشر مهتاب ، چاپ دهم ۱۳۸۵

۹- گفتارهایی درباره دستور زبان فارسی ، ترجمه ونگارش، دکتر خسرو فرشیدورد، موسسه انتشارات امیرکبیر، چاپ سوم ، تهران ، ۱۳۸۰

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.