پایان نامه

پهنه بندی مناطق مساعد کشت گندم دیم با توجه به فاکتورهای اقلیمی وعوامل زمینی به کمک روش های زمین آماری

شناخت اقلیم وبررسی نیازهای اقلیم شناختی گیاهان زراعی از مهمترین عوامل موثر در تولید است. عوامل اقلیمی وعوامل زمینی درتعیین مناطق مساعد کشت گندم دیم، اهمیت بسزائی دارند.

مطلب پهنه بندی مناطق مساعد کشت گندم دیم با توجه به فاکتورهای اقلیمی وعوامل زمینی به کمک روش های زمین آماری  مشتمل   ۱۷۱صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

پایان نامه

فهرست مطالب

فصل اول

چکیده ۱

۱-۱-  مقدمه۲

۱-۲- تعریف حدود موضوع۳

۱-۳- بیان مساله پزوهش۳

۱-۴- سوالات پزوهش۴

۱- ۵- اهداف تحقیق۴

۱- ۶- فصول پایان۴

فصل دوم

کلیات وتعاریف

۲-۱- مقدمه۶

۲-۲- مناطق کشت گندم دیم۶

۲-۳ روش های ناحیه بندی آگروکلیمایی ۷

۲-۴- تعیین تاریخ کشت گندم دیم۷

۲-۵- زمین آمار۸

۲-۶- تحلیل مکانی۹

۲-۷- متغییرناحیه ای۹

۲-۸- نیم تغییر نما۱۰

۲-۹- مشخصات واریوگرام۱۰

الف- دامنه تاثیر۱۱

ب- سقف یا آستانه واریوگرام۱۱

ج- اثر قطعه ای۱۲

۲-۱۰- تحلیل های ممکن از واریوگرام۱۲

۲-۱۱-  مدل های تئوری نیم تغییر نما۱۲

۲-۱۱-۱- گروه فاقد آستانه۱۲

۲-۱۱-۲- گروه حاوی آستانه۱۲

۲-۱۲- روش های میانیابی۱۲

۲-۱۲-۱- روش زمین آمار۱۳

۲-۱۲-۱-۱- کریجینگ ساده۱۳

۲-۱۲-۱-۲- کریجینگ معمولی۱۳

۲-۱۲-۱-۳- کریجینگ جامع۱۴

۲-۱۲-۱-۴- کوکریجینگ۱۴

۲-۱۲-۲- روش های معین۱۵

۲-۱۲-۲-۱- روش میانگین متحرک وزنی۱۵

۲-۱۳- روش ارزیابی۱۵

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

پایان نامه

خلاصه ای کوتاه از مقاله پهنه بندی مناطق مساعد کشت گندم دیم با توجه به فاکتورهای اقلیمی وعوامل زمینی به کمک روش های زمین آماری  را در زیر می توانید ببینید.

تعریف حدود موضوع

پهنه بندی مناطق مستعد برای کشت گندم دیم در استان تهران باتوجه به فاکتورهای اقلیمی(بارندگی،دما وتبخیر وتعرق به روش پنمن مانتیث فائو) در طول فصل رشد وعوامل زمینی (ارتفاع و شیب )به کمک روش های زمین آماری برای کشت گندم دیم در محیط GIS، موضوع اصلی تحقیق به شمار می رود.

مناطق کشت گندم دیم

گندم از مهمترین گیاهان زراعی جهان است ودر ایران نیز ازگیاهان زراعی استراتژیک محسوب می شود. گندم در مناطق گرمسیری ونیمه گرمسیری  در مقیاس وسیعی کشت می شود. گندم تقریبا از ارتفاع ۳۰۰ متر پائین تر از سطح دریا (فلسطین) تا ارتفاع ۴۰۰۰ متر بالاتر از سطح دریا(کشور پرو) کشت می شود

روش ارزیابی

برای انتخاب روش مناسب از تکنیک ارزیابی متقابل استفاده شده است. در این روش، در هر مرحله یک نقطه مشاهده‌ای حذف شده و با استفاده از بقیه نقاط مشاهده‌ای، آن نقطه برآورد می‌شود.

سابقه تحقیق در ایران:

مهدیان و همکاران (۱۳۷۸) در رابطه با برآورد تبخیر در حوزه مرکزی ایران، به کمک روش های میانگین متحرک وزنی، کریجینگ و TPSS را تحقیق کردند و نتیجه گرفتند که روش TPSSمناسبترین روش برای برآورد تبخیر سالانه در این منطقه می باشد

جمع بندی منابع مربوط به زمین آمار

با گسترش کاربرد رایانه، استفاده از روشهای پیچیده‌تر میان یابی، از قبیل روشهای زمین آمار فراهم شده است. با استفاده از این روشها، برآورد متغیر مورد نظر در نقاط فاقد آمار امکان پذیر می‌باشد.

جمع آوری داده ها

درمطالعات اقلیمی، آمار واطلاعات آب وهواشناسی به عنوان اصلی ترین منابع اطلاعاتی به حساب می آیند. در این گونه مطالعات که محاسبات به صورت شبکه ای صورت می پذیرد، هرچه تعداد ایستگاه های هواشناسی که دارا ی آمار صحیح، بیشترباشند، برآورد با دقت بالاتری انجام می گیرد.

آزمون همگنی داده ها

ازاین آزمون برای تصادفی بودن داده ها استفاده می شود. در این مطالعه از نرم افزار Spss و آزمون Run Test برای تصادفی بودن نمونه ها و همگن کردن داده های  بارش، دما، سرعت باد، رطوبت نسبی و ساعت آفتابی استفاده شده است

متغیرهای تحت بررسی

در این بررسی جهت مطالعه پتانسیل اقلیمی گندم دیم درسطح استان تهران از عناصر اقلیمی بارش(طول فصل رشد، پائیزه وبهاره، با احتمال وقوع ۷۵ و۹۰ درصد)، دما و تبخیر وتعرق بالقوه(با استفاده از روش پنمن مانتیث فائو) درطول فصل رشد واز عوامل زمینی شیب و ارتفاع استفاده می گردد

رسم نقشه توزیع مکانی دما در استان تهران

برای رسم نقشه توزیع مکانی دما در استان تهران از آمار دمای ۲۵ ایستگاه سازمان هواشناسی جدول(۴-۱) و ۹ ایستگاه تبخیر سنجی وابسته به سازمان آب جدول(۴-۳ ایستگاه های ستاره دار) استفاده شد

معیار های ارزیابی

برای ارزیابی دقت روش های بکار گرفته شده از تکنیک ارزیابی متقابل استفاده گردید. این روش برای نقاط اندازه گیری شده یک تخمین ارائه می دهد که با استفاده ازسنجه MAE ، MBE و RMSE  می توان دقت روش ها را برآورد کرد

ارزیابی روش های مختلف میانیابی برای دما

در روش میان یابی، باید داده های دما از توزیع نرمال پیروی نمایند، لذا قبل از انجام این روش، نرمال بودن داده های دوره رشد بررسی گردید ونمودار توزیع فراوانی آنها رسم شد.

منابع

پهنه بندی مناطق مساعد کشت گندم دیم با توجه به فاکتورهای اقلیمی وعوامل زمینی به کمک روش های زمین آماری

  • اقدسی، فاطمه. ۱۳۸۳. ارزیابی چند روش زمین آماری ترسیم میدان عددی بارندگی روزانه وسالانه(مطالعه موردی دشت برخوردار)، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران، گروه هواشناسی کشاورزی.
  • اسدی،ح. وهمکاران. ۱۳۷۹. استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی به منظور پهنه بندی داده های نیاز آبی گیاهان (مطالعه موردی استان خوزستان). مجله خاک وآب ویژه نامه آبیاری. جلد۱۲. شماره ۱۰.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

پایان نامه

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهارده + 10 =