پهلوانان حماسه – پهلوانان حماسه ملی در ادبیات فارسی – پرشین مقاله

 پهلوانان حماسه

پهلوانان حماسه عظمت حماسة ملي ايران، پيش از هر چيز در روح پهلواني، و تمركز رويدادهاي آن حول يك محور قهرماني، متبلور است. عنصر نيرومند ذهني آن، كه در آرايش حماسي نبرد ميان نيك و بد و ايران و توران تجسم يافته است، اساساً اوج و فرود خود را در نهاد پهلواني و هيأت مركزي و نيروي اصلي آن به ظهور مي‎رساند.

مطلب پهلوانان حماسه ملی در ادبیات فارسی مشتمل 36 صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

پرشین مقاله

فهرست مطالب

مقاله درباره پهلوانان حماسه ملی در ادبیات فارسی. 1

مقدمه: 1

پهلوانان و خاندانها 4

نهاد پهلواني. 12

پهلوان و زندگي عمومي. 19

دوستي و دشمني. 22

عشق و مرگ.. 24

سرنوشت و نظم عمومي. 28

مقاله  پهلوانان حماسه ملی در ادبیات فارسی در پرشین مقاله موجود می باشدبرای خرید و دانلود آن می توانید اقدام کنید.

خلاصه ای کوتاه از مقاله پهلوانان حماسه ملی در ادبیات فارسی را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه:

پهلوانان حماسه عظمت حماسة ملي ايران، پيش از هر چيز در روح پهلواني، و تمركز رويدادهاي آن حول يك محور قهرماني، متبلور است. عنصر نيرومند ذهني آن، كه در آرايش حماسي نبرد ميان نيك و بد و ايران و توران تجسم يافته است، اساساً اوج و فرود خود را در نهاد پهلواني و هيأت مركزي و نيروي اصلي آن به ظهور مي‎رساند.

پهلوانان و خاندانها

اين سه بخش اصلي داستانهاي پهلواني را چنين ناميده‎اند و معرفي كرده‎اند:

1- داستانهاي حماسي اوستايي. كه قهرمانانش اساساً شاهان كياني‎اند؛ كه از آنان در اوستا نيز ياد شده است. اين رشته داستانها كلاً سلسلة حماسه‎هاي كياني و پيشدادي را دربرمي‎گيرد،

از سوي ديگر هر پهلوان مشخصة رفتاري ويژه‎اي نيز دارد، كه صفات و كنش او را در دل رويدادها آشكار مي‎كند. در اينجا صفات ويژه يا مقصود خاصي كه براي ورود او به عرصة حماسي انديشيده شده است، ارائه مي‎شود. از اين بابت فقط يك داوري شخصي دربارة او صورت مي‎گيرد پهلوانان حماسه

نهاد پهلواني

پهلوانان حماسه اما نهاد پهلواني از هيأت مركزي آن تا نمودهاي پيرامونش نوسان دارد. از بيروني‎ترين اجزاء پهلواني به سمت مركز خود كه حضور جهان پهلوان است مي‎گرايد، و از مركز دوباره به بيرون موج برمي‎دارد.

پهلوان و زندگي عمومي

پهلوانان حماسه اما پهلوان، هم‎انگيزه‎هاي نيرومند زندگي را نمايندگي مي‎كند، و هم حد و مرز قدرت انسان را بازمي‎تابد. هم آرزوي جمعي و قومي را نمايان مي‎سازد، و هم منش و گرايش و مشخصات و خصلت فردي يك انسان را آشكار مي‎كند. از جواني تا پيري، همه نوع موقعيت انساني را تجسم مي‎بخشد

دوستي و دشمني

عمومي بودن كاركرد و نقش پهلوان و پهلواني، نمودهاي گوناگوني دارد. يكي از نمودهاي برجستة آن اين است كه دوستي و دشمني پهلوانان تابع روابط فردي با يكديگر نيست.بلكه دوستي و دشمني تابع آن نظم ذهني پذيرفته شده است، پهلوانان حماسه

عشق و مرگ

اما پهلوان ايراني در حماسه، براي عشق نمي‎جنگد. به عشق گرفتار مي‎شود، و به سبب آن در پي تغيير روابط و رفتارها برمي‎آيد، اما نه رقيبي در اين عشقها در ميان است، و نه خود عشق با چنان سدي روبه‎روست كه براي از ميان برداشتنش به نبرد برخيزند. پهلوانان حماسه

سرنوشت و نظم عمومي

به هر حال سرنوشت پهلوان همواره در سرنوشت عمومي تعبير مي‎شود. كنش او تابع ضرورتهاي نظام اوست. از اين بابت پهلوان اساساً يك پيرو است. نظم ايران و جهان را خردمندانه و ضرور مي‎داند. و تنها هنگامي از آن فاصله مي‎گيرد كه آن را از خرد و ضرورت دور ديده باشد. پهلوانان حماسه

 

 

 

نظرات بسته شده است.