پروژه مدیریت نگهداری و تعمیرات

در طی سالهای اخیر،اهمیت عملکرد مدیریت نگهداری و تعمیرات در سازمانها رشد بسزایی را به همراه داشته است.می توان علت این امر را در گسترش ماشینی شدن فرایندها و اتوماسیون در سازمانها و بنابراین کاهش تعداد نیروی انسانی و افزایش تجهیزات تولیدی و خدماتی در سازمانها دانست.(گرگ و دشماخ،۲۰۰۶)

می توان گفت  که امروزه لزوم استقرار سیستم مناسب نگهداری و تعمیرات جهت تسهیلات تولیدی و خدماتی به صورت یک امر حیاتی برای سازمانها درآمده است.(لوکساج،رایس و تورشنسن،۱۹۹۷؛استفن،۲۰۰۰؛کلاسوک،باردوا و آنتونی،۲۰۰۴؛ مولن،پترتیس و پنس،۲۰۰۸).علت این امر را می توان در افزایش الزامات قابلیت اطمینان و ایمنی سیستمها، افزایش پیچیدگی و هزینه های رو به افزایش مواد خام و نیروی کار دانست.(شریف و اسمیت ،۱۹۸۱)

این تحقیق دانشجویی پروژه مدیریت نگهداری و تعمیرات مشتمل بر  ۸۷ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب  

چکیده ۲

مقدمه. ۴

بیان مساله. ۵

۱-۲اهداف تحقیق. ۸

۱-۳پرسشهای تحقیق. ۸

۱-۴ ساختار تحقیق. ۸

مقدمه. ۱۰

۲-۱مروری برمبحث نگهداری و تعمیرات.. ۱۰

۲-۱-۱اهداف مدیریت نگهداری و تعمیرات.. ۱۱

۲-۱-۲ محدودیتهای استقرار سیستم نگهداری و تعمیرات.. ۱۲

۲-۱-۳چالشهای استقرار سیستم نگهداری و تعمیرات.. ۱۳

۲-۲سیاستهای نت.. ۱۴

۲-۲-۱ سیاستهای نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه. ۱۸

۲-۲-۱-۱سیاست نت پیشگیرانه وابسته به زمان. ۱۸

۲-۲-۱-۲ سیاست نت پیشگیرانه متناوب.. ۲۰

۲-۲-۱-۳ سیاست حد خرابی.. ۲۱

۲-۲-۱-۴ سیاست PM متوالی.. ۲۲

۲-۲-۱-۵ سیاست حد تعمیر. ۲۲

۲-۲-۱-۶سیاست شمارش تعداد تعمیر و زمان مرجع. ۲۳

۲-۳ سیاستهای بهینه نت.. ۲۳

۲-۴ مدلهای بهینه سازینگهداری و تعمیرات.. ۲۴

۲-۴-۱ تکنیکهای مدل سازی بهینه. ۲۵

۲-۵تصمیم گیری چند معیاره Multicriteria Decision Making. 26

۲-۵-۱ کاربرد تصمیم گیری چندمعیاره در نت.. ۲۷

۲-۵-۲ رویکردهای تصمیم گیری چندمعیاره ۲۸

۲-۵-۲-۱ رویکردهای رتبه بندی.. ۲۸

۲-۵-۲-۱-۱خانواده PROMETHEE. 29

۲-۵-۲-۱-۱-۱تاریخچه. ۲۹

۲-۵-۲-۱-۱-۲تشریح متدولوژیPROMETHEE. 29

۲-۵-۲-۱-۱-۳ اطلاعات مورد نیاز رویکردPROMETHEE. 33

۲-۵-۲-۱-۱-۴روشهایPROMETHEE I  و PROMETHEE II 38

۲-۵-۲-۱-۱-۴-۱PROMETHEE I رتبه بندی جزئی.. ۴۰

۲-۵-۲-۱-۱-۴-۲PROMETHEE IIرتبه بندی کامل.. ۴۱

۲-۵-۲-۱-۱-۴-۳ پروفایل یک گزینه. ۴۲

۲-۵-۲-۱-۱-۵ مدول تعاملی-دیداریGAIA.. 43

۲-۵-۲-۱-۱-۶ نرم افزارDecision Lab. 45

۲-۶ تاریخچه ای از کاربرد رویکردهای تصمیم گیری چندمعیاره در مسائل نت.. ۴۷

۲-۷ رویکرد بیزی.. ۴۸

۲-۷-۱ تصمیم گیری بدون انجام تجربه. ۴۸

۲-۷-۲ رویکرد بیزی در نت.. ۴۹

مقدمه. ۵۱

۳-۱ کاربرد مدلهای ریاضی در مباحث نت.. ۵۱

۳-۲ مفاهیم آماری پیش نیاز. ۵۲

۳-۲-۱ تابع توزیع و چگالی طول عمر. ۵۲

۳-۳ تخمین پارامترهای توزیع خرابی.. ۵۸

۳-۴ مدلسازی معیارها ۵۸

۳-۴-۱ محاسبه تابعقابلیت اطمینان. ۵۸

۳-۴-۲ محاسبه تابع هزینه. ۵۹

۳-۴-۳ محاسبه تابع زمان توقف… ۶۲

۳-۵ مدل تصمیم گیری.. ۶۴

۳-۶PROMETHEE GAIA و تحلیل حساسیت نتایج.. ۶۶

۸.۳ نتیجه گیری فصل.. ۶۷

مقدمه. ۶۸

۴-۱ مثال عددی.. ۶۸

۴-۱-۱ مقادیر عددی.. ۶۸

۲.۱.۴ تحلیل عددی ارتباطات سه معیار. ۷۰

۳.۱.۴ تعیین بهترین گزینه زمانی.. ۷۱

۴-۲ ارائه و تحلیل گزارشات.. ۷۲

۴-۲-۱ گزارش رتبه بندیPROMETHEE II 72

۴-۲-۲سطح GAIA و تحلیل آنژ. ۷۳

۴-۳تحلیل حساسیت نتایج.. ۷۶

مقدمه. ۸۱

۵-۱ نتایج تحقیق. ۸۱

۵-۲ پیشنهادات آتی.. ۸۲

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله پروژه مدیریت نگهداری و تعمیرات را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه

در طی سالهای اخیر،اهمیت عملکرد مدیریت نگهداری و تعمیرات در سازمانها رشد بسزایی را به همراه داشته است.می توان علت این امر را در گسترش ماشینی شدن فرایندها و اتوماسیون در سازمانها و بنابراین کاهش تعداد نیروی انسانی و افزایش تجهیزات تولیدی و خدماتی در سازمانها دانست.(گرگ و دشماخ،۲۰۰۶)

می توان گفت  که امروزه لزوم استقرار سیستم مناسب نگهداری و تعمیرات جهت تسهیلات تولیدی و خدماتی به صورت یک امر حیاتی برای سازمانها درآمده است.(لوکساج،رایس و تورشنسن،۱۹۹۷؛استفن،۲۰۰۰؛کلاسوک،باردوا و آنتونی،۲۰۰۴؛ مولن،پترتیس و پنس،۲۰۰۸).علت این امر را می توان در افزایش الزامات قابلیت اطمینان و ایمنی سیستمها، افزایش پیچیدگی و هزینه های رو به افزایش مواد خام و نیروی کار دانست.(شریف و اسمیت ،۱۹۸۱)

بیان مساله

رقابت روز افزون سازمانها، تقاضای بازار جهت محصولات با کیفیت بالاتر، پاسخگویی سریعتر به نیاز مشتری و قیمتهای رقابتی از جمله عواملی هستند که منجر به شکل گیری جهت گیری های جدید درسیاستهای سیستم های تولیدی و خدماتی شده اند (زنگ،۱۹۹۷).چرا که همراه با گسترش نیازها وضرورتهای رقابتی،سازمانها نیازمند سطوح بالاتری از کارایی می باشند.یکی از عناصر ایجاد مزیت رقابتی در سیستمهای تولیدی و خدماتی، مدیریت نگهداریو تعمیرات می باشد.چرا که این مدیریت نه تنها برجنبه های عملکردی،بهره وری و سودآوری سیستم تاثیرگذار است بلکه اهمیت بسزایی در کیفیت کالاها و خدمات ارائه شده دارد(السیوف،۲۰۰۷).

۲-۱مروری برمبحث نگهداری و تعمیرات

هدف اصلی مدیریت عملیات، بقا و سودآورییک سازمان در فضای رقابت تجارت جهانی می باشد.دو راه برای افزایش سود خالص وجود دارد.یکی افزایش ارزش فروش(قیمت بالاتر یا حجم بالاتر فروش) و دیگری کاهش هزینه هاست.یک سازمان سهم بازار خود را با افزایش فروش خود بالا برده و به منظورکاهش هزینه ها نیز می تواند از کاهش مصرف مواد اولیه،افزایش بهره برداری از نیروی کارویا کاهش هزینه های تولید استفاده کند.به هر حال این اهداف تنها در صورتی قابل دسترسی خواهند بود که سازمان تولیدی پیوسته داشته و یا به عبارت دیگر مینیمم توقفات را در تجهیزات خود داشته باشد.در نتیجه به منظور دستیابی به این هدف می بایستیک برنامه نت موثر به منظور کاهش شکستها و خرابیها در تولید،پیاده سازی گردد

۲-۱-۱اهداف مدیریت نگهداری و تعمیرات

برای توسعه مناسب مدل های نگهداری و تعمیرات نیاز به درک صحیح و کافی از اهداف آن است تا بتوان اهداف را بطور دقیق و شایسته ای کمی نموده و به مقادیر عددی سنجش عملکرد یک سیستم نگهداری و تعمیرات تبدیل نمود(جیانگ و جی،۲۰۰۲).اما در مورد اهداف نگهداری و تعمیرات بحث ها و نظرات متفاوتی ارائه شده است.

به گفته وتن،هاکستاد و بادزبرگ (۱۹۹۶)، هدف از ایجاد و استقرار نت در یک سیستم، کاهش هزینه های پنهان در آن سیستم می باشد که در نتیجه منجر به افزایش امنیت نیروی کار،مینیمم کردن تهدیدهای محیطی و کاهش هزینه های عملیاتی،کاهش توقفات تولید در اثر ایجاد خرابی و همچنین کاهش هزینه های نت می شود.

۲-۱-۲ محدودیتهای استقرار سیستم نگهداری و تعمیرات

همانطور که پیشتر نیز اشاره شد، مسائل نت به خاطر اهمیت آنها در مدیریت عملیات بطور وسیعی مورد مطالعه قرار گرفته اند.به خاطر وجود پیچیدگی در مسائل نت و محدودیتهای آنها،این مسائل داراییک جواب یکتا نمی باشند(گائو،۲۰۰۷).

از جمله محدودیتهای قابل توجه نت از دیدگاه گائو(۲۰۰۷) را می توان شامل موارد زیر دانست:

محاسبه تابع زمان توقف

هدف از مطالعه این معیار،دستیابی به سیاست بهینه تعویض به شکلی است که کل زمان توقف در واحد زمان D(t) در کمترین حالت ممکن و در بهترین ترکیب وزنی با دو معیار دیگر قرار گیرد.مطالعه این معیار نشان می دهد که زمان توقف یک سیستم ترکیبی از دو نوع زمان توقف می باشد.زمان توقف ناشی از تعویض در اثر شکست که با Tfنشان داده شده و دیگری ناشی از تعویض به منظور پیشگیری و باTpنشان می دهیم.هدف این است که مجموع کل زمانهای توقف به حداقل برسد.

۵-۱ نتایج تحقیق

همانطور که دیده شد، این تحقیق به ارائه یک مدل تصمیم گیری چند معیاره در برنامه ریزی تعمیرات و نگهداری می پردازد.هدف از ارائه این مدل، تعیین فاصله زمانی بهینه تعویض برای یک قطعه مشخص در یک فضای چند معیاره به شکلی است که در آن معیارهای قابلیت اطمینان، هزینه و زمان توقف تجهیز نه به بهترین مقدار بهینه خود به تنهایی، بلکه به بهترین ترکیب وزنی با یکدیگر برسند.در راستای نیل به این هدف سختی موجود در کمبود داده های تعمیرات و نگهداری که در واقع جزئی جدائی ناپذیر از مسائل نت می باشند با کمک رویکرد بیزی هموار گردید و در نهایت نتایج مورد نظر محقق حاصل شدند.

۵-۲ پیشنهادات آتی

معمولاً در هنگام بررسی سوابق پژوهشی و پیشینه علمی یک موضوع، مطالب و نکات متعددی مطرح و سر نخ های فراوانی برای کاوش و بررسی تا دستیابی به نتایج جدید در ذهن محقق تبلور می یابد.فرآیند پرداخت و پیشرفت کار هر پروژه نیز متناسب با زمینه و چالش های علمی و کاربردی خود، دریچه های خلاقانه جدیدی را به روی پژوهشگر می گشاید و بالاخره محیط و فضای پژوهش که اقدامات اجرایی و داده کاوی تحقیق در آن صورت می گیرد، به فراخور نیازها و کمبودهایی که در خلال اقدامات تحقیقی خود پژوهشگر با آن مواجه می شود، پیشنهاداتی را در ذهن متبادر می سازد.به طور خلاصه در فرآیند شکل گیری یک پروژه تحقیقاتی، پیشینه پژوهش، محیط پژوهش و یافته های آن، هر یک به نوبه خود منشأ پیشنهاداتی برای آینده می توانند باشد.

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.