پدیدار شناسی

پدیدارشناسی به عنوان یکی از مکتب های روشی در مطالعه علوم انسانی و بخصوص علوم اجتماعی، اگر چه نزدیک به بیش از نیم قرن است که خود را با کتاب پژوهشهای منطقی (۱۹۰۲-۱۹۰۱) ادموند هوسرل به نمود گذاشته است اما هنوز تازگی و جدل انگیزی خود را حفظ نموده است.

از این نظر که مکاتب و روشهای جدیدی از درون آن متولد شده اند مانند هرمنوتیک مارتین هایدگر و مرلوپونتی و گادامر، همچنین وجودگرایی ژان پل سارتر و … .

این تحقیق دانشجویی مشتمل بر ۴۳ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

مقدمه. ۲

معرفی کتاب: ۳

معرفی نویسنده: ۳

مقدمه مترجم: ۵

پیشگفتار: ۵

نقد بیرونی: ۷

روی آورندگی چیست و چرا در پدیدارشناسی مهم می باشد؟. ۹

اینهمانی خود عین: ۱۲

جزء و کل: ۱۳

حضور و غیاب و اینهمانی میان آنها: ۱۴

درآمدی بر چیستی پدیدارشناسی: ۱۵

انتقاد به ساکالوفسکی، پدیدارشناسی و پاسخ به آن: ۲۰

پدیدارشناسی خود: ۲۲

من در رویکرد پدیداری: ۲۴

زمان مندی: ۲۵

زیست جهانی و بین ذهنیت: ۲۷

خرد، حقیقت و هویدایی: ۲۸

هویدایی نسبت به حقیقت نوئسیس به نوئما: ۲۹

شهود آیدتیک: ۳۱

شرح پدیدارشناسی: ۳۲

پدیدارشناسی در متن تاریخی دوره معاصر: ۳۳

پدیدارشناسی در یکصد سال گذشته. ۳۵

آغاز جنبش:هوسرل.. ۳۵

مرحله دوم: هوسرل،هایدگر و شلر: ۳۶

پدیدارشناسی در فرانسه: ۳۸

پدیدارشناسی در کشورهای دیگر: ۳۹

هرمنوتیک و شالوده شکنی: ۴۱

ملاحظات پایانی : ۴۱

نقد محتوایی: ۴۲

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله پدیدارشناسی  را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه:

پدیدارشناسی به عنوان یکی از مکتب های روشی در مطالعه علوم انسانی و بخصوص علوم اجتماعی، اگر چه نزدیک به بیش از نیم قرن است که خود را با کتاب پژوهشهای منطقی (۱۹۰۲-۱۹۰۱) ادموند هوسرل به نمود گذاشته است اما هنوز تازگی و جدل انگیزی خود را حفظ نموده است.

از این نظر که مکاتب و روشهای جدیدی از درون آن متولد شده اند مانند هرمنوتیک مارتین هایدگر و مرلوپونتی و گادامر، همچنین وجودگرایی ژان پل سارتر و … .

روی آورندگی چیست و چرا در پدیدارشناسی مهم می باشد؟

فصل اول به روی آورندگی ( قصد مند) چیست و چرا در پدیدار شناسی مهم میباشد پرداخته است. معضل خودمحوری و همگانی بودن ذهن دو زیر تیتر این بخش هستند.

اینهمانی خود عین:

ادراک شامل لایه هایی از همنهاد  synthesis ، لایه هایی از چندگانگی، اهداهای بالفعل و بالقوه است .ص۶۶

اینهمانی یک عین به غیر از نمودهایی است که اهدا می شوند. اینهمانی هرگز به عنوان یک وجه و یک جنبه یا یک نما نمایان نمی شود بلکه دقیقاً به صورت این همانی و در تمام آنها به ما اهدا می شود.ص۶۶ درک اینهمانی به تجربه پیشین وابسته است.

جزء و کل:

کل ها می توانند به دو گونه متفاوت از اجزاء تجزیه و تحلیل شوند: قطعات pieces و لحظات moments، قطعات را می توان اجزاء مستقل نامید که حتی هنگامی که از کل خود دورند وجود دارند و اهدا می شوند. در زبان پارسی مانند بیابان گرد که گرد یک کل است . اما همین قطعات ممکن است در جایی لحظه باشند بطوریکه برای درک آنها نیاز به درک پس زمینه آنها باشد.

حضور و غیاب و اینهمانی میان آنها:

یک بازیکن فوتبال (عین) را در نظر بگیرید. شما می خواهید او را به عنوان یک تشخیص درک کنید. مثلاً شما برای درک او وقتی او حضور ندارد .- مثل جمع آوری عکسهای او ، مصاحبه هایش و نامه هایش و غیره. روی آورندگی خالی شما را شامل می شود، این روی آورندگی ممکن است

درآمدی بر چیستی پدیدارشناسی:

«برای فهم اینکه پدیدارشناسی چیست باید میان دو رویکرد یا دو چشم انداز تمایز قایل شد. نخست رویکرد طبیعی که عبارتست از زمانی که ما در موضع اولیه خود، یعنی به سوی جهان قرار داریم … تمام کارهای خود را از آنجا آغاز میکنیم… به نحو آغازین ]ابتدایی از نظر آگاهی[ در آن هستیم و بنیادی تر از آن هیچ چیز وجود ندارد».ص۹۹

انتقاد به ساکالوفسکی، پدیدارشناسی و پاسخ به آن:

ساکالوفسکی می گوید: از نظر منتقدین پدیدارشناسی بر درونگری و شهود چیزهای سوبژکتیو و ذهنی متکی است. در پاسخ به این انتقاد باید گفت پدیدارشناسی چیزهایی را مورد توجه قرار می دهد که هر کسی که می اندیشد یا سخن میگوید آنها را از قبل باز شناخته است. چیزهایی مانند ادراکات، روی آوردها یا کنش های نوئتیک.ص۱۵۷

پدیدارشناسی خود:

خود تجربی آن خودی است که ما به عنوان یک پدیده با آن روبرو می شویم. خود فرارونده یا متعالی که می تواند در برابر جهان بایستد و آن را از آن خود کند هر چند نمی تواند جدا از جهان وجود یابد اما مالک ادراکی و شناختی جهان است و دیگر بخشی از جهان نیست این و جنبه  از خود در عمل جدا از هم نیست.

زیست جهانی و بین ذهنیت:

زیست جهان یا lebenswelt جهانی است که در آن زندگی می کنیم. در این عرصه است که نگرش طبیعی شکل می گیرد.«بین ذهنیت گونه ای روی آورندگی است که تجربه ما از اشخاص دیگر در کار است».ص۲۵۷ در این جا ساکالوفسکی به بررسی گزاره های علوم ریاضی می پردازد.

هویدایی نسبت به حقیقت نوئسیس به نوئما:

هویدایی جریان از قوه به فعل درآوردن شیء است برای ما. «هویدایی، اهداء موفق یک عین معقول است، اهداء چیزی که حقیقتش در خود هویدایی آشکار شده است.»ص۲۸۰

هویدایی مهمترین فرایندی است که من فرارونده را تصویر و مهمترین واژه ای است که آنها را توصیف می کند.

شرح پدیدارشناسی:

در این فصل ساکالوفسکی برخی اصول موضوعه پدیدارشناسی را بیان می کند:

پدیدارشناسی، که از دیدگاه فرارونده عمل می کند، همانا بکارگیری خرد است و در فرجام شناسی اندیشه مهم و سزایی دارد. پدیدارشناسی به طریقی غیر از علم و تجربه که در رویکرد طبیعی بوجود می آیند، نسبت به آشکارگی نظم یافته است.ص ۳۱۶

پدیدارشناسی در متن تاریخی دوره معاصر:

در اینجا ساکالوفسکی شاخصه های تاریخی فلسفه مدرنیته و پست مدرنیسم و همچنین اراده گرایی انسان را برمی شمارد و سپس موضع پدیدارشناسی در قبال آنها را بیان می کند.

فلسفه مدرن دارای دو مؤلفه مهم است: فلسفه سیاسی و معرفت شناسی.ص۳۳۵

او ماکیاولی را نماینده فلسفه سیاسی مدرن و بیکن و دکارت را اندیشمندان بنیادین معرفت شناسی مدرن می داند.« این روش بر این موضوع تأکید دارد

پدیدارشناسی در یکصد سال گذشته

آغاز جنبش:هوسرل

جنبش پدیدارشناسی همزمان با شروع قرن بیستم آغاز شد.معمولاً کتاب «پژوهش های منطقی» ادموند هوسرل را به عنوان اولین اثری در نظر می گیرند که در حوزه پدیدارشناسی به چاپ رسیده است. هوسرل از آثار فرانتیس برنتانو و روان شناسی به نام کارل اشتومپف استفاده کرد، اما به خوبی از آنها پیشی گرفت. در زمان حیاتش تنها شش کتاب از او به چاپ رسید:

پدیدارشناسی در فرانسه:

شاخه فرانسوی پدیدارشناسی پس از آلمان مهمترین شاخه جنبش پدیدارشناسی است. امانوئل لویناس که در دهه ۱۹۲۰ فلسفه هوسرل و هایدگر را مطالعه کرده بود درباره مفهوم «شهود» در اندیشه هوسرل رساله ای نوشت، و در سال ۱۹۳۰ آن را چاپ کرد.او «تأملات دکارتی» هوسرل را در سال ۱۹۳۱ به همراه شخص دیگری ترجمه نمود.

پدیدارشناسی در کشورهای دیگر:

در ایالت متحده، دوریون کرنز در سال ۱۹۳۳ رساله دانشگاهی خود را در دانشگاه هاروارد، درباره هوسرل نوشت. دیری نگذشت که به عنوان مترجم تراز اول آثار هوسرل شناخته شد. در سال ۱۹۲۸، ماروین فاربر در بوفولوی آمریکا، رساله ای درباره هوسرل نگاشت. او بعدها درباره اندیشه هوسرل نوشت و نقد نامه ای تحت عنوان «فلسفه و پژوهش پدیدارشناسانه» بنیاد نهاد.

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.


برای سفارش پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید : سفارش پروپوزال
برای خرید پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال
برای سفارش پایان نامه به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش پایان نامه
برای دانلود پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه کنید: پروپوزال آماده
برای دانلود تجربیات معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات معلمان
برای دانلود تجربیات معلمان ابتدایی به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیان معلمان ابتدایی
برای دانلود تجربیات آموزشی معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات آموزشی معلمان
برای دانلود تجربیات یک معلم به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات یک معلم
برای خرید پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال آماده
برای خرید تحقیق به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق
برای انجام تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: انجام تحقیق دانشجویی
برای خرید تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق دانشجویی
برای سفارش تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش تحقیق دانشجویی
برای دانلود گزارش اقدام پژوهی به این صفحه مراجعه نمایید: گزارش اقدام پژوهی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.