پایان نامه شیوه ارزشیابی پروژه مهارت شغلی مدیریت اموزشی

قرن بیستم علاوه بر پیشرفتهای چشمگیر در قلمروهای علم تکنولوژی ، شاهد توسعه روزافزون نظامهای آموزش و پرورش رسمی در کشورهای مختلف جهان بود.به موازات این توسعه ، مدیریت آموزشی نیز در اغلب کشورهاع به قلمرو مدیریتی پراهمیت تبدیل گردید.

مطلب  پایان نامه شیوه ارزشیابی پروژه مهارت شغلی مدیریت اموزشی مشتمل ۹۶ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

پایان نامه مقالات رشته مدیریت

فهرست مطالب

مقدمه  ۳

فصل اول: توانایی تشخیص مفهوم مدیریت و اصول آن  ۸

آشنایی با مفهوم سیستم ۸

سیستم های باز و کارکردهای آن  ۹

سیستم های بسته و کارکردهای آن ۱۰

آشنایی با مفهوم سازمان و انواع آن  ۱۰

شناسایی سبکها مدیریتی ۱۲

فصل دوم: توانایی تشخیص مفهوم مدیریت آموزشی و کارکردهای آن

شناسایی مفهوم آموزش و انواع آن  ۱۸

آموزشهای رسمی و غیر رسمی سازمان نیافته۱۹

ویژگیهای آموزش های فنی و حرفه ای ۲۰

نقش سازمان آموزش فنی و حرفه ای در نظام آموزشی کشور  ۲۱

مفهوم مدیریت آموزشی و اصول آن   ۲۲

جایگاه مدیریت آموزشی در آموزشگاههای فنی و حرفه ای  ۲۳

اصول مدیریت آموزش و کارکردهای آن  ۲۳

فصل سوم: توانایی اجرای مقررات و آیین نامه های موسسات کارآموزی

ویژگیها، قوانین و مقررات تاسیس  ۲۸

فرآیند اخذ مجوز تأسیس آموزشگاهها ۲۹

اصول اجرای مقررات و آین نامه های تأسیس آموزشگاهها ۳۲

آشنایی با مسایل و مسئولیتهای حقوقی مدیریت آموزشگاه  ۳۱

فصل چهارم: توانایی برنامه ریزی و نظارت بر اجرای برنامه ها ۳۶

شناسایی دوره های آموزشی قابل اجرا در آموزشگاهها ۳۶

شناسایی اصول تشخیص و انتخاب کادر آموزشی آموزشگاه ۳۷

شناسایی فرآیند برنامه ریزی آموزشی استاندارد مهارت ۳۷

شناسایی اصول تدوین اهداف کلی و جزیی دوره آموزش ۳۹

شناسایی اصول تحلیل محتوای دوره آموزشی ۴۰

شناسایی اصول تأمین امکانات آموزشی ۴۱

شناسایی اصول مدیریت بر اجرای دوره های آموزشی ۴۱

فصل پنجم: توانایی ارزشیابی از دوره های آموزشی ۴۴

شناسایی مفهوم ارزشیابی آموزشی و روش های آن ۴۵

شناسایی اصول ارزشیابی جامع و فراگیر  ۴۶

شناسایی اصول ارزشیابی در اثر بخش آموزشی ۴۹

فصل ششم: توانایی تهیه گزارش های مورد نیاز آموزشگاه ۵۲

شناسایی پایه اساسی آیین نگارش۵۲

شناسایی مقررات مکاتبات اداری ۵۴

شناسایی اصول استناد به قوانین و مقررات در مکاتبات اداری ۵۵

شناسایی اصول تهیه گزارش های مورد نیاز آموزشگاهها  ۵۶

فصل هفتم : توانایی برقراری روابط انسانی ۶۰

شناسایی مفهوم ارتباط و عوامل تشکیل دهنده آن۶۰

شناسایی عوامل مؤثر ارتباطی  ۶۱

شناسایی موانع ارتباطی ۶۳

آشنایی با اصول روانشناسی عمومی ۶۴

آشنایی با جامعه شناسی عمومی  ۶۵

شناسایی اصول برقراری روابط انسانی ۶۷

شناسایی اصول برقراری روابط انسانی ۷۰

فصل هشتم: توانایی نظارت بر امور مالی آموزشگاه  ۷۰

آشنایی با اصول مقدمات حسابداری عمومی   ۷۰

آشنایی با مراکز مالی و اداری مرتبط با آموزشگاه ۷۳

شناسایی تعرفه های آموزشی آموزشگاهها ۷۴

شناسایی درآمد و هزینه های آموزشگاه ۷۴

فصل نهم: توانایی پیشگیری از حوادث و رعایت نکات ایمنی و بهداشت کار  ۷۸

آشنایی با حوادث شغلی، علل بروز آن بهداشت محیط کار ۷۸

اشنایی با وسایل ایمنی و بهداشت کار و کاربرد آنها۸۰

شناسایی اصول پیشگیری از حوادث و رعایت نکات ایمنی و حفاظتی و بهداشت کار ۸۲

آشنایی با عوارض جانی و اصول انجام کمکهای اولیه ۸۳

اشنایی با آتش سوزی و اصول انجام آتش نشان ۸۴

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

این را هم بخوانید :  بررسی هوش ومهارت - پایان نامه بررسی نقش هوش ومهارت - پرشین مقاله

پایان نامه مقالات رشته مدیریت

خلاصه ای کوتاه از مقاله پایان نامه شیوه ارزشیابی پروژه مهارت شغلی مدیریت اموزشی را در زیر می توانید ببینید.

مفهوم مدیریت

مدیریت فن هنر قدیمی است که در گذشته های دور، عمدتاً به وسیله سلاطین ، وزیران، روحانیون و فرماندهان نظامی، و در گذشته های نزدیک ، توسط مدیران تجاری و دولتی به کار می آمد. ولی امروزه، تقریباً در همه امور زندگی اجتماعی به کار می آید.

سیستم های باز و کارکرد آنها

سیستمهای باز دارای ویژگیهای برعکس سیستم بسته می باشند و شرایط رشد، تبادلات مستمر بین اجزاء درونی و محیط بیرونی ، میل به وقوع نظم و هماهنگی و پیچیدگی های روابط از مشخصه های مهم این سیستم است.

سازمان رسمی و کارکرد آن:

سازمان رسمی، مشتمل بر یک سری همبستگی ها و روابط بین مقامات و مشاغل با توجه به سلسله مراتب سازمانی می باشد. و به تعبیر دیگر عبارت است از اتحاد و اتفاق افراد واجد نقش و وظیفه ای در خور استعداد و گنجایش فردی خود، به این ترتیب و بر اساس روابط رسمیی افراد اهداف سازمانی و احتیاجات فردی قابل تأمین می گردند.

سازمانهای متمرکز و غیر متمرکز

در سازمانهای متمرکز، جایگاه و اعمال تصمیم مدیریت به صورت هسته مرکزی بوده و کلیه تصمیم گیریها و برنامه ریزیها از آن طریق به واحدها ارائه شده و مورد اجرا قرار می گیرد. در یک سازمان غیر متمرکز بر خلاف سازمان متمرکز، فرآیند تصمیم سازی و تصمیم گیری در ارکان مختلف و عمده سطوح آن جاری می باشد.

مدیریت صرفاً هدف گرا

اصول این سبک مدیریت بر مبنای تآمین اهداف سازمانی و افزایش بازدهی در آن بوده و روابط انسانی و ارکان سازمان و مشارکت جمعی در تصمیم سازیها و توزیع سطوح افقی اجزاء آن فاقد اهمیت می باشد و ارکان سازمان به صورت عمودی مطیع دستورات و مجری آن هستند.

آموزش غیر رسمی سازمان نیافته

یکی از انحاء آموزشهای غیر رسمی می باشد که واجد زمینه های معتبر و وابستگی بین المللی نبوده و منجر به اخذ گواهینامه یا تأییدیه معتبر خارجی سازمانی نمی گردد و این نوع آموزش فاقد ساختار و سازمان کلان تعریف شده است.

مهارت در روابط انسانی

جهت برقراری ارتباطات سالم، انسانی و متقابل بین کارکنان و نیز با مدیریت واحد آموزشی ، اتخاذ استراتژی پیش بینی شده و مناسب ارتباطات با پرسنل و تعمیم آن در سطح سازمان واجد توجیه است.

شناسایی دوره های آموزشی قابل اجرا در آموزشگاه ها

یکی از رسالت های سازمان آموزش فنی حرفه ای کشور تهیه لیست دوره های آموزشی قابل اجرا در آموزشگاه های آزاد است که آز طریق مدیریت اجرای آموزش و بر اساس نیازهای اجتماعی تدوین و پس از تائید کمیسیون های تخصصی به آموزشگاه ها ابلاغ می شود

شناسایی اصول تشخیص و انتخاب کادر آموزشی آموزشگاه

انتخاب مربیان آموزشی در آموزشگاه تابع مقررات ویژه ای است که از طرف سازمان آموزش فنی حرفه ای تعیین می گردد.

برنامه ریز درسی

در گذشته برنامه درسی از مطالب کتاب که توسط مربی تدریس و توسط هنرجو حفظ می شد تشکیل می گردید , و برنامه ریزی های درسی بیشتر تهیه رئوس و مطالب درسی بوده که به صورت مجموعه ای تهیه و به مراکز آموزشی ابلاغ می گردید

این را هم بخوانید :  بررسی هوش ومهارت - پایان نامه بررسی نقش هوش ومهارت - پرشین مقاله

شناسایی اصول ارزشیابی در اثر بخشی آموزشی

آزمون و ارزشیابی برای قضاوت و داوری و تصمیم گیری در بر نامه های آموزشی و مهارتی نقش موثری دارد .

تهیه گزارش های موردنیاز آموزشگاه ها

برای گزارش نویسی تعاریف گوناگونی شده که ساده ترین آنها انتقال پاره ای از اطلاعات به کسی یا کسانی که آگاهی کافی ندارند به عبارت دیگر شخص حقیقی یا حقوقی برای کسب اطلاعات بیشتر نیاز به گزارش دارد

شناسایی مفهوم ارتباط و عوامل تشکیل دهنده آن

ارتباط به زبان ساده, بهانتقال معانی و اطلاعات از شخصی به شخص دیگر اطلاق می شود و یا به طور کلی ارتباط عبارتست از انتقال معانی از شخص , گروه یا سازمانی به شخص , گروه یا سازمانی دیگر .

شناسایی عوامل موثر ارتباط

مطالعه پیرامون متقاعد ساختن مخاطب و تاثیرگذاری بر او , پیشینه طولانی دارد . هرچند سابقه این روش به یونان و روم باستان می رسد , با وجود این ,پژوهش های ماهانه درباره ارتباط شفاهی و تاثیر گذادی بر مخاطب , هنوز مراحل رشد و بالندگی خو د را طی می کند

ماهیت پیام

شیوه ارائه پیام و انطباق آن با ابزار انتقال , نقش مهمی در تاثیرگذاری آن دارد روانشناسان اجتماعی معتقدند که هر قدر پیام بر هیجانات استوار باشد , پیامگیر زودتر آن را می پذیرد .

شناسایی موانع ارتباطی

فرستنده پیام باید از محدودیت ها , پارازیت ها , مزاحمت ها و در مجموع سد جریان انتقال آگاه باشد و در صورت امکان در جهت از میان بر داشتن و گذشتن آز آنها تلاش کند و این موانع و سد ها را مرتفع نماید.

آشنایی با جامعه شناسی عمومی

تعریف دقیق از جامعه شناسی به عنوان یک علم کار ساده ای نیست , زیرا هنوز جامعه شناسی در کشور ما دوران اولیه حیات خود را می گذراند و دامنه مطالعات در زمینه های آن چندان گسترش نیافته است

 توانایی نظارت بر امور مایآموزشگاه

تشکیل سرمایه و نگهداری حساب اموال و تهیه فهرست تجهیزات آموزشگاهو رعایت مقررات مالی و بررسی حساب ها از روی دفاتر و تهیه ترازنامه های مالی از وظایف مهم مدیر آموزشگاه ها محسوب می شود .

آشنایی با اصول مقدماتی حسابداری عمومی

اصول حساب داری نیز هم زمان با رشد و تکامل بشر و سایر علوم , رشد پیدا کرده و امروزه به صورت یک دانش و ابزار کارآمد در خدمت پیشرفت و توسعه اقتصادی و اجتماعی جوامع مختلف در آمده است .

شناسایی تعرفه های آموزشی آموزشگاهها

اداره کل اجرای آموزش سازمان ، بر اساس شرایط اقتصادی و شاخص های بانک مرکزی ، پس از تجزیه و تحلیل کارشناسی تعرفه هایی در مورد مبالغ دریافتی از کارآموزان برداشته و با در نظر گرفتن امکانات و تجهیزات آموزشی تصویب و به آموزشگاهها ابلاغ می نماید

حوادث ناشی از کار:

بررسی ها نشان می دهد آمار بروز حوادث منجر به تلفات و مرگ و یا آسیبهای جدی به سلامت انسان در محیطهای کار و صنعتی کشورهای مختلف واجد اهمیت و قابل توجه می باشد

منابع:

پایان نامه شیوه ارزشیابی پروژه مهارت شغلی مدیریت اموزشی

بهداشت حرفه ای                 تالیف : رزیتا رزق کار لنگرودی

رهبری و مدیریت آموزشی      مولفین : مهندس صمدی آذر، مهندس شکوفیان، مهندس رضائیان قراگوزلو

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

پایان نامه مقالات رشته مدیریت

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

18 − 5 =