افسردگی

از میان اختلالات روانی شاید بتوان گفت که افسردگی یکی از شایعترین اختلالات جوامع امروزی می‌باشد که انسانهای زیادی از آن رنج می‌برند هر انسانی ممکن است در دوره ای از زندگی خود آن را تجربه کند طوری که امروزه آن را سرماخوردگی روانی می‌نامند . اختلالاتی که این بیماری در زندگی روزمره ایجاد می‌کند بر کسی پوشیده نیست. گستره بیماری طوری می‌باشد که تمام حیطه های کارکردی شغلی ، خانوادگی و اجتماعی را مختل می‌کند. تا اواسط قرن حاضر اطلاعات اندکی در رابطه با افسردگی در دسترس بود و تحقیقات محدودی در جهت شناسایی آن به عمل آمده بود و تبیین و توصیف آن همواره در چهارچوب پزشکی و مدل تک‌عاملی صورت می‌گرفت. اما امروزه شاهد تغییراتی در نحوه نگرش به این بیماری از لحاظ سبب شناسی ، سیر شکل گیری و درمان آن هستیم نتیجه این تغیرات دگرگونیهای مختلفی بود که عمدتاً در عرصه روان شناسی مرضی،  روان شناسی تجربی و روان شناسی شناختی پدید آمد

این تحقیق دانشجویی مشتمل بر ۹۱  صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

مقدمه: ۳

بیان مسئله. ۵

اهمیت و ضرورت تحقیق. ۶

اهداف طرح. ۷

سوالها و فرضیات تحقیق. ۸

تعریف نظری متغیر ها ۹

تعریف عملیاتی متغیرها ۱۰

فصل دوم ۱۱

گستره نظری موضوع و سوابق تحقیق. ۱۱

مقدمه: ۱۲

سبک های تفکر: ۱۴

سبک های شناختی  تفکر. ۱۵

سبکهای همگرا، واگرا، جذب کننده و انطباق یابنده ۱۷

افسردگی. ۱۹

تاریخچه افسردگی: ۱۹

تعریف افسردگی. ۲۱

برخی از تعاریف عمده افسردگی. ۲۳

میزان بروز شیوع افسردگی. ۲۶

سن  و افسردگی: ۲۶

جنسیت و افسردگی : ۲۷

طبقه اجتماعی: ۲۷

طبقه بندی افسردگی بر اساس DSM – IV-TR.. 28

ملاک های تشخیصی DSM-IV-TR برای افسردگی: ۳۱

سبب شناسی افسردگی. ۳۳

الگوهای زیست شناختی افسردگی. ۳۳

دیدگاه روان تحلیل گری:‌ ۳۵

عوامل روانی ـ اجتماعی. ۳۸

نظریه یادگیری.. ۳۸

تبیینهای شناختی. ۴۰

درماندگی آموخته شده ۴۳

کشف آزمایشی درماندگی آموخته شده: ۴۴

نقایص مدل اولیه درماندگی آموخته شده: ۴۶

مدل تجدید نظر شده درماندگی آموخته شده ۴۹

ایا تبیین های علی شرط کافی یا عامل خطرزا افسردگی است؟ ۵۴

تبین های علی و سبک تبین: سازه های فرضی. ۵۸

سبک تبین در مقابل واقعیت:‌ ۵۸

شکل گیری و تکامل سبک تبیین :‌ ۵۹

سوابق پژوهشی طرح در خارج از کشور : ۶۳

سوابق پژوهشی طرح در داخل کشور ۶۵

خلاصه و نتیجه گیری.. ۶۸

فصل سوم ۷۰

روش تحقیق. ۷۰

نوع طرح: ۷۱

جامعه آماری و نمونه آماری.. ۷۱

روش نمونه گیری: ۷۲

روش اجرا پژوهش: ۷۲

طرح تحقیق. ۷۲

معرفی پرسشنامه: ۷۴

روش اجرا ۷۵

روش نمره گذاری.. ۷۵

پرسشنامه سبک های شناختی کلب.. ۷۷

معرفی پرسشنامه. ۷۷

پایایی. ۷۷

اعتبار: ۷۹

روش نمره گذاری.. ۷۹

پرسشنامه سبک اسناد (ASQ) 81

معرفی پرسشنامه. ۸۱

روش اجراء:‌ ۸۲

اعتبار :‌ ۸۴

ـ روش جمع آروی اطلاعات: ۸۵

ـ روش تجزیه و تحلیل آماری: ۸۵

منابع. ۸۷

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله افسردگی  را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه:

از میان اختلالات روانی شاید بتوان گفت که افسردگی یکی از شایعترین اختلالات جوامع امروزی می‌باشد که انسانهای زیادی از آن رنج می‌برند هر انسانی ممکن است در دوره ای از زندگی خود آن را تجربه کند طوری که امروزه آن را سرماخوردگی روانی می‌نامند . اختلالاتی که این بیماری در زندگی روزمره ایجاد می‌کند بر کسی پوشیده نیست. گستره بیماری طوری می‌باشد که تمام حیطه های کارکردی شغلی ، خانوادگی و اجتماعی را مختل می‌کند. تا اواسط قرن حاضر اطلاعات اندکی در رابطه با افسردگی در دسترس بود و تحقیقات محدودی در جهت شناسایی آن به عمل آمده بود و تبیین و توصیف آن همواره در چهارچوب پزشکی و مدل تک‌عاملی صورت می‌گرفت. اما امروزه شاهد تغییراتی در نحوه نگرش به این بیماری از لحاظ سبب شناسی ، سیر شکل گیری و درمان آن هستیم نتیجه این تغیرات دگرگونیهای مختلفی بود که عمدتاً در عرصه روان شناسی مرضی،  روان شناسی تجربی و روان شناسی شناختی پدید آمد و به دنبال همین دگرگونی ها بود که نظریه پردازان به بررسی ابعاد این بیماری پرداختند و مکاتب مختلف و درمان های متعددی شکل گرفت .

بیان مسئله

امروزه اندیشمندان سبک های یادگیری را مترادف با سبک های تفکر یا سبک‌های شناختی می‌دانند . معتقدند سبک های شناختی آن دسته از ویژگی های فردی را شامل می‌شود که در نحوه پاسخ‌دهی و عملکرد در موقعیت های مختلف اثر می‌گذارد و به نوعی قالب فکری ضروری فرد را مشخص می‌کند .

اهمیت و ضرورت تحقیق

امروزه پیشرفت های چشمگیری در زمینه سبب شناسی و درمان اختلالات روانی صورت گرفته است یکی از این پیشرفت ها مورد توجه واقع شدن فرایند های شناختی ـ رفتاری و از میان آن پدیده درماندگی آموخته شده و سبک تبیین در سبب شناسی افسردگی می‌باشد.

یادگیری

یادگیری را می‌توان به صورت های گوناگون تعریف کرد. از کسب اطلاعات و اندیشه های مختلف و تازه گرفته تا راههای گوناگون برای حل مسائل. یادگیری تمام حوزه های زندگی را شامل می‌شود و بسیار گسترده و پیچیده است بنابراین تعریف های مختلفی برای یادگیری شده است

سبک های تفکر:

سبک های تفکر به چگونگی یادگیری یادگیرنده اشاره می‌کند. بنابراین  باید با تواناییهای یادگیری تمایز قایل شد. توانایی یادگیری یعنی اینکه فرد از عهده یادگیری بر می‌آید یا نه. امروزه سبک های یادگیری را مترادف سبک های تفکر و سبک های شناختی می‌دانند.

سبک های شناختی  تفکر

سبک شناختی به صورت راههای که شخص می‌اندیشد و به جهان می‌نگرد تعریف شده است (سیف ، ۱۳۸۰). سبک های شناختی شیوه های هستند نسبتاً ثابت که افراد با استفاده از آنها اطلاعات را دریافت سازماندهی و مفهوم می‌بخشند.

افسردگی

در زندگی همه ما روزهای وجود دارند که همه چیز را سیاه می‌بینیم، هیچ امیدی به موفقیت نداریم و احساس غمگینی، تنهایی، خلاء، ناامیدی و گهنکاری بر ما چیره می‌شود و اضطراب و هراس تمام وجود ما را فرا می‌گیرد. نومیدی در عشق ،‌مرگ، سانحه ، شکست در شغل و احساس گناه و بسیاری از علل دیگر اکثر مردم را غمگین و ما تمزده می‌کند. در بیماران افسرده نیز افسردگی بهمین علل ایجاد می‌شودولی در اینجا چون شخص قبلاً به سبب احساس حقارت و عدم کفایت مستعد بیماریست معمولاً حساسیت زیادی به کوچکترین نوسانات خلقی دارد

تاریخچه افسردگی:

از  عهد باستان مواردی از افسردگی مردم ثبت شده است. توضیحاتی در مورد آنچه امروزه اختلافات خلقی نامیده می‌شود در بسیاری از متون کهن یافت می‌شود. داستان «پادشاه شائول» در «عهد عقیق» و نیز داستان خودکشی «آژاکس» در «ایلیاد همر» توضیحاتی از نشانگان افسردگی است (سادوک، ب ،‌سادوک، و،  ۱۳۸۲).

میزان بروز شیوع افسردگی

مطالعات مربوط به اختلال افسردگی عمده نشان داده است که بخش گسترده ای از جمعیت بزرگسالان به این اختلال دچار می‌شوند. خطر کلی ابتلا به اختلال افسردگی عمده در نمونه های اجتماعی از ۱۰ تا ۱۵ درصد و برای زنان از ۵ تا ۱۲ درصد و برای مردان متغیر است. میزان شیوع افسردگی عمده با ظاهر یا نژاد، سطح تحصیلات، در آمد یا وضعیت زناشویی رابطه ندارد (DSM-IV-TR )‌.

سن  و افسردگی:

طبقه بندی افسردگی بر اساس DSM – IV-TR

اختلال های خلقی شامل اختلالهای است که ویژگی اصلی یا بارز آنها اختلال در خلق است. اختلالهای خلقی به اختلالهای افسردگی (افسردگی یک قطبی)، اختلالهای دو قطبی و دو اختلال بر پایه سبب شناسی یعنی اختلال خلقی ناشی از بیماری جسمانی و اختلال خلقی ناشی از مواد تقسیم می‌شوند ( DSM- IV-TR ، ص ۵۲۵)

ملاک های تشخیصی DSM-IV-TR برای افسردگی:

الف ـ  وجود پنج مورد ( یا بیشتر ) از نشانه های زیر در طی یک دوره ۲ هفته ای که نشان دهنده تغییر در کارکرد قبلی است همراه با حداقل یکی از نشانه های (۱) خلق افسرده یا (۲) فقدان علاقه یا لذت.

سبب شناسی افسردگی

هیچ کدام از نظریه های افسردگی نه نظریه زیستی ونه روان تحلیل گری و نه شناختی تنهایی تمام پدیده های افسردگی را تبیین نمی‌کنند اما هر یک از آنها گوشه ای از واقعیت را بیان می‌کنند و از آن مهمتر این نظریه ها به طور کلی با هم در تضاد نیستند. (سیلگمن، م ، روز نهان، د، ۱۳۸۲).

دیدگاه روان تحلیل گری:‌

نخستین نظریه افسردگی در چهار چوب روان تحلیل گری توسط فروید و آبراهام  ارائه شد.و هر دو افسردگی را واکنش پیچیده در قبال از دست دادن چیزی توصیف کرده اند. وجود مشابهت بین افسردگی بالینی و واکنش عزا به دلیل از دست دادن فردی محبوب ، نقطه آغاز این نظریه بود.

نظریه یادگیری

نظریه پردازان یادگیری معتقدند که اختلالات روانی به طور کلی بر اثر آموختن پاسخ های ناکافی  برای روبرو شدن با مسائل زندگی و نیاموختن پاسخ های لازم برای حل مشکلات زندگی به وجود می‌آیند. علت اصلی بیماری افسردگی در انسان، کاهش تقویت و فعالیت فرد است. ( شاملو، ۱۳۸۲).

این نظریه‌پردازان معتقدندکه انسان هنگامی‌که دچار اختلالات عاطفی به ویژه افسردگی می‌شود که در زمان یادگیری مراحل زیر طی شود:

تبیینهای شناختی

نظریه های شناختی ریشه، در نظریه های فلسفی رواقیان دو قرن اول و دوم میلادی مخصوصاً  اپیکتوس و امپراطور مارکوس اورلیوس دارد،اورالیوس می‌گوید: انسان به وسیله اشیاء دچار اختلال نمی‌شود بلکه نگرشی که نسبت به آنها دارد سبب اختلال در او می‌شود.

تبین های علی و سبک تبین: سازه های فرضی

واژه اسناد در موارد فراوانی بکار رفته است. برخی نظریه پردازان، اسنادها را به عنوان باورهای بیان شده ای می‌دانند که روان شناسی عامیانه فرد را تشکیل می‌دهد. اسنادها یک سازه فرضی بود و هیچ تعریف واحدی را به عنوان یک سازه فرضی ندارد.

شکل گیری و تکامل سبک تبیین :‌

سلیگمن و جان گیرگاس و نوان و هوگسما عاملهایی را که ممکن است بر تکامل سبک تبیین تاثیر بگذارد توضیح داده اند. به عنوان مثال ضربه اولیه کودک در اوایل کودکی یا فقدانهای وخیم می‌تواند اثر عمده‌ ای بر سبک تبیین بعدی کودک داشته باشد

معرفی پرسشنامه

این پرسشنامه به وسیله سلیگمن و همکارانش (۱۹۷۹) به دنبال تجدید‌نظر در نظریه درماندگی آموخته شده تهیه شده . این آزمون اسنادهای علی افراد را برای پیامدهای مثبت و منفی  در طول ابعاد درونی ـ بیرونی ، پایدار ـ ناپایدار ، و کلی ـ اختصاصی متناسب با اهمیتی که افراد به آن پیامدها می‌دهند اندازه‌گیری می‌کند.

منابع

  • آزاد، حسین؛ (۱۳۷۸) . آسیب شناسی روانی (جلد اول) . تهران: بعثت.
  • اتکینسون، ریتاال و دیگران؛ (۱۳۷۹). زمینه روان شناسی هیلگارد (جلداول) ترجمه: محمدنقی براهنی و دیگران ، تهران: انتشارات سمت ، چاپ چهاردهم.
  • انجمن روانپزشکی امریکا: (۱۳۸۱) . راهنمای تشخیصی و آماری اختلالهای روانی (DSM-IV-TR) . ترجمه : محمدرضا نیکخو و دیگران، تهران: انتشارات سخن.
  • بروین، کریس ر؛ (۱۳۷۶). بنیادهای شناختی روانشناسی بالینی؛ ترجمه: مجید محمود علیلو و دیگران؛ تهران: نشر روان پویا.
  • بیگدلی، ایمان؛ (۱۳۷۳). بررسی آزمایشی سبک اسناد در الگوی درماندگی آموخته شده؛ پایان نامه کارشناسی ارشد، راهنما: کیانوش هاشمیان؛ دانشگاه تربیت مدرس، تهران.
  • جواهری ، شادی؛(۱۳۷۹). بررسی ارتباط بین درماندگی آموخته شده و استرس پذیری (انطباق پذیری) زنان دانشجو و شاغل؛ پایان نامه کارشناسی ارشد، راهنما: حسین آزاد، علوم و تحقیقات، تهران.
  • دادستان ، پریرخ؛ (۱۳۷۹). روان شناسی مرضی تحولی (جلد دوم) . تهران: سمت .
  • دلاور، علی؛ (۱۳۸۲) . احتمالات و آمار کاربردی در روان شناسی و علوم تربیتی ؛ تهران: رشد، چاپ نهم.
  • دیویدسون، کیت ام و ماری بلک برن، ایوی؛ (۱۳۷۴). شناخت درمانی افسردگی و اضطراب؛ ترجمه: حسن توزنده جانی؛ تهران: آستان قدس رضوی.

۱۰-سادوک، بنجامین جیمز و دیگران؛ (۱۳۸۲). خلاصه روانپزشکی (جلداول) . ترجمه: حسین رفیعی و دیگران؛ تهران: انتشارات ارجمند.

۱۱-ساراسون، ایرون . جی و دیگران ؛ (۱۳۸۲) . روان شناسی مرضی (جلددوم). ترجمه: بهمن نجاریان و دیگران؛ تهران: رشد.

۱۲- سلیگمن ، مارتین ای. پی و دیگران؛ (۱۳۸۲) . آسیب شناسی روانی (جلد دوم) . ترجمه: یحیی سیدمحمدی؛ تهران: ارسباران، ‌چاپ هفتم.

۱۳-سیف،‌علی اکبر؛ (۱۳۸۰). روانشناسی پرورشی؛ تهران: آگاه، چاپ نهم.

۱۴- شاملو، سعید؛ (۱۳۸۲). آسیب شناسی روانی. تهران: رشد، چاپ هفتم.

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.


برای سفارش پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید : سفارش پروپوزال
برای خرید پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال
برای سفارش پایان نامه به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش پایان نامه
برای دانلود پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه کنید: پروپوزال آماده
برای دانلود تجربیات معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات معلمان
برای دانلود تجربیات معلمان ابتدایی به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیان معلمان ابتدایی
برای دانلود تجربیات آموزشی معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات آموزشی معلمان
برای دانلود تجربیات یک معلم به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات یک معلم
برای خرید پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال آماده
برای خرید تحقیق به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق
برای انجام تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: انجام تحقیق دانشجویی
برای خرید تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق دانشجویی
برای سفارش تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش تحقیق دانشجویی
برای دانلود گزارش اقدام پژوهی به این صفحه مراجعه نمایید: گزارش اقدام پژوهی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.