پاتوبیولوژی و پاتوفیزیولوژی روتاویروس

به طور کلی روتاویروس تمایل بافتی (tissue tropism) بسیار محدودی دارد و در بیشتر موارد فقط بافت اپیتلیوم پرز (villus) روده کوچک را عفونی میکند. به علاوه به نظر می رسد که عفونت روتاویروسی به طور کلی گونه های جوان محدود شود تغییرات هیستو پاتولوژیک روده کوچک لزیون های پاتولوژیک توسط عفونت های روتاویروسی القا می شود.

مطلب پاتوبیولوژی و پاتوفیزیولوژی روتاویروس مشتمل ۴۱ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

 

فهرست مطالب

۱-۱ لزیون های پاتولوژیک ایجاد شده توسط عفونت روتاویروسی.. ۱

۲-۱ تغییرات ایجاد شده در روده به دنبال عفونت روتاویروسی.. ۲

۲- پاتوفیزیولوژی عفونت روتاویروسی.. ۳

۱-۲ مکانیسم اسهال. ۳

۲-۲ تغییر در جذب ماکرومولکولها از بین سطح موکوزال روده در طی عفونت.. ۴

واکسن های روتاویروسی.. ۵

۱-۱ نسل ااول واکسن های روتاویروسی.. ۵

۲- نسل دوم واکسن های روتاویروسی.. ۷

۳- نسل سوم واکسن های روتاویروسی.. ۱۰

۴-۱- نسل بعدی (آینده) واکسن های روتاویروسی.. ۱۱

پروتئین های گروه A روتاویروسی.. ۱۲

پروتئین های ساختمانی.. ۱۲

نوترالیزاسیون.. ۱۹

پروتئین های غیر ساختمانی روتاویروس… ۲۰

NSP2. 21

NSP3. 23

NSP6 , NSP5. 24

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

خلاصه ای کوتاه از مقاله پاتوبیولوژی و پاتوفیزیولوژی روتاویروس را در زیر می توانید ببینید.

لزیون های پاتولوژیک ایجاد شده توسط عفونت روتاویروسی

به طور کلی روتاویروس تمایل بافتی (tissue tropism) بسیار محدودی دارد و در بیشتر موارد فقط بافت اپیتلیوم پرز (villus) روده کوچک را عفونی میکند. به علاوه به نظر می رسد که عفونت روتاویروسی به طور کلی گونه های جوان محدود شود تغییرات هیستو پاتولوژیک روده کوچک لزیون های پاتولوژیک توسط عفونت های روتاویروسی القا می شود.

تغییرات ایجاد شده در روده به دنبال عفونت روتاویروسی

به طور کلی در ابتدا رشد ویلی ها متوقف شده و به صورت کوتاه درمی آیند به علاوه انترولیت های (Entrocytes) در نوک بافت اپیتلیوم پرز (پیلوس) به صورت نامنظم شده و واکوئول دار می شوند و برخی از این سلولها جدا می شوند.

پاتوفیزیولوژی عفونت روتاویروسی

مکانیسم اسهال

طی بررسی های انجام شده در سال ۱۹۷۷ توسط Davidson و همکارانش مشخص شد که جریان های یونی شبکه ای (net ion fluxe) در نمونه های آزمایشی تغییر نمی یابد اما جذب سدیم به واسطه گلوکز (glucose mediated sodium absorption) کم می باشد.

واکسن های روتاویروسی

نسل ااول واکسن های روتاویروسی

اولین سری واکنش های روتاویروسی ایجاد شده واکسن های مونووالانت زنده تضعیف شده از روتاویروسی حیوانی با مصرف خوراکی بود. ۳ واکسن مونووالانت کاندید شده از روتاویروسهای حیوانی RIT 4237 و ویروس گاوی سروتایپ G۶P۶G۶ ‌RRV MMU 18006 ویروس میمون رزوس سروتایپ  G۳P۵G۳ و WC۳ ویروس گاوی سروتایپ G۶P۷G۶ بود که در برنامه واکسیناسیون رد شد. که بر اساس یافته های Jennerian بود (۵۰ و ۵۳) .

نسل بعدی (آینده) واکسن های روتاویروسی

این واکسن ها بر پایه توسعه بیولوژی مولکولی استوار است. واکسن های ساب یونیت در مقایسه با واکسن های ویروس زنده تضعیف شده دارای مزایای زیر می باشد

پروتئین های گروه A روتاویروسی

پروتئین های ساختمانی

VP1 : بزرگترین پلی پپتید روتاویروسی است که به عنوان RNApol عمل می کند (Cohen, 1977, Hruska, etal 1978) پلی مرازها با شوک حرارتی یا غلظت های پایین از عوامل شلات کننده مانند EDTA فعال می شوند به طوریکه پوسته خارجی روتاویروس را حل می کنند

نوترالیزاسیون

به علاوه بر علیه VP۴ و VP۷ فعالیت نوترالیزاسیون وجود دارد و محصولاتی از mAb های خنثی کننده cross-reactive برای سویه های S2 ، KU ، YO تولید شد به علاوه اپی توپ های خنثی کننده cross-reactvie واقع در (aa 305, 433 , 439) VP5* شناسایی شدند.

پروتئین های غیر ساختمانی روتاویروس

NSP۱

(NCVP۲ , NS53) توسط قطعه ۵ ژنوم روتاویروس کد می شود. این ژن در ابتدا رونویسی می شود و رونویسی مستقل از سنتز پروتئین در سلولهای عفونی شده با روتاویروس صورت می گیرد.

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.