روش تحقیق

ویژگی جغرافیایی استان مرکزی و اراک

زندگی روستایی د رایوان سابقه قدیمی دارد و روستائیان همیشه نقش مهمی در تاریخ این مملکت داشته اند اما آن گونه که باید شناخته نشده اند بررسی و شناخته نشده اند بررسی و شناخت زندگی روستائی از چند جنبه حائز اهمیت است: اول آنکه روستائیان از فرهنگ و سنت های نیاگان خود پاسداری می کنند دوم آنکه زندگی روستانشینی شکلی از سازگاری اجتماعی فرهنگی با محیط طبیعی زندگی است .سوم آنکه مردم روستا از لحاظ اقتصادی قابل توجه هستند.زیرا روستائیان از زمانهای گذشته تا حال هر ساله مقداری مواد غذایی پوست و غیره به شهر عرضه می کردند.

این تحقیق دانشجویی  ویژگی جغرافیایی استان مرکزی و اراک مشتمل بر۸۰ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

روش تحقیق

فهرست مطالب

فصل اول. ۵

ویژگی جغرافیایی استان مرکزی و آشتیان. ۵

۱-۱پیشگفتار ۵

۲-۱ موقعیت جغرافیای استان مرکزی. ۷

۳-۱ ویژگی جغرافیایی آشتیان. ۷

۴-۱ اقلیم آب و هوا ۸

۵-۱ جفرافیایی تاریخی. ۸

۶-۱ جغرافیای جمعیت.. ۹

۷-۱ مناطق روستایی شهرستان آشتیان. ۱۰

۸-۱ دهستان گرگان. ۱۰

۹-۱ مشخصات کلی. ۱۰

فصل دوم. ۱۲

شناخت و بررسی روستا ۱۲

علل پیدایش روستا ۱۲

۲-۲ وجهه تسمیه روستا ۱۳

۳-۲ موقعیت جغرافیای نادرآباد ۱۳

۴-۲ حوزه نفوذ روستای نادرآباد: ۱۴

۵-۲ بررسی ویژگیهای جمعیتی: ۱۵

۶-۲ تعداد وبعد خانوار ۱۶

۷-۲ ساختار سنی و جنسی جمعیت.. ۱۷

۸-۲ ویژگی اقتصادی. ۱۹

۹-۲ نیروی انسانی و اشتغال. ۱۹

۱۰-۲ منابع تامین آب آشامیدنی و کشاورزی. ۲۰

۱۱-۲ تعریف اصطلاحات.. ۲۱

فصل سوم. ۲۵

کاربردی صنعتی و کارگاها ۲۵

۱-۳ کاربری بهداشتی درمانی. ۲۵

۲-۳ اراضی بایر ۲۶

۳-۳ زبان. ۲۶

۴-۳ کاربرد مسکونی. ۲۶

۵-۳تاسیسات و تجهیزات.. ۲۸

۶-۳ کارگاه ۲۸

۷-۳ کارگاه ابزار کشاورزی. ۳۰

۸-۳ کشاورزی. ۳۱

۱۰- ۳شاه دانه. ۳۳

۱۱-۳کلزا ۳۳

۱۲-۳ دامداری. ۳۴

۱۳-۳ وسایل اقتصادی و معیشت.. ۳۶

۱-۱۳-۳ مرز کش دستی (Marzkesh dasti ) 37

۲-۱۳-۳ گاو آهن (gav ahan ) 37

۱۴-۳ وضع سواد و آموزش.. ۴۰

۱۵-۳ کاربری فرهنگی. ۴۲

۱۶-۳ مساجد. ۴۲

فصل چهارم. ۴۴

مراسم ازدواج. ۴۴

۱-۴ خواستگاری. ۴۵

۲-۴ مراسم جشن عقد. ۴۶

۳-۴ مراسم حنابندان. ۴۶

۴-۴ مراسم عروسی. ۴۷

۵-۴ مراسم پاتختی. ۴۹

۶-۴ دیدگاه جوانان این روستا در مورد ازدواج. ۴۹

۷-۴ مراسم عید نوروز ۵۰

۸-۴ چهارشنبه سوری. ۵۱

۹-۴- سیزده بدر ۵۱

۱۰-۴ ماه محرم و صفر ۵۲

۱۱-۴- ماه رمضان. ۵۳

۱۲-۴- عید فطر ۵۴

۱۳-۴- در عزای خویشان. ۵۵

۱۵-۴- غذاهای محلی. ۵۶

۱۷-۴- تنور نانوایی. ۵۸

۱۸-۴- نانوایی. ۵۹

۱۹-۴- بازیهای عملی. ۶۰

۲۰-۴- عقاید و باورهای مردمی. ۶۲

۲۳-۴ بغالی. ۷۲

۲۴-۴ پل های این روستا ۷۳

۲۵-۴ شهادت در روستای نادرآباد ۷۳

۲۶-۴ مهاجرت.. ۷۴

۸-۵ اشعار عامیانه. ۷۴

منابع و ماخذ. ۷۷

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله ویژگی جغرافیایی استان مرکزی و اراک را در زیر می توانید ببینید.

پیشگفتار

زندگی روستایی د رایوان سابقه قدیمی دارد و روستائیان همیشه نقش مهمی در تاریخ این مملکت داشته اند اما آن گونه که باید شناخته نشده اند بررسی و شناخته نشده اند بررسی و شناخت زندگی روستائی از چند جنبه حائز اهمیت است: اول آنکه روستائیان از فرهنگ و سنت های نیاگان خود پاسداری می کنند دوم آنکه زندگی روستانشینی شکلی از سازگاری اجتماعی فرهنگی با محیط طبیعی زندگی است .سوم آنکه مردم روستا از لحاظ اقتصادی قابل توجه هستند.زیرا روستائیان از زمانهای گذشته تا حال هر ساله مقداری مواد غذایی پوست و غیره به شهر عرضه می کردند

موقعیت جغرافیای استان مرکزی

شهرستان اراک مرکز استان مرکزی ایران است که نسبت شهرنشینی در شهرستان اراک بیشتر از متوسط استانی بوده است.به طوری که این نسبت در سال ۱۳۷۵ درشهرستان اراک ۲۷/۶۶ درصد و درکل استان ۰۹/۵۷ درصد بوده است .این نسبت  طی دوره (ساله ۷۵-۱۳۶۵) همواره در حال افزایش بوده است.چنانکه در سال ۱۳۶۵ برابر۶۲/۵۶ درصد جمعیت شهرستان اراک درمناطق شهری ساکن بوده اند. تراکم نسبی جمعیت شهرستان اراک براساس آخرین تقسیمات سیاسی- اداری و محاسبات این مشاور درسال ۱۳۷۵. ۱/۸۲ نفردر کیلومتر مربع بوده است.(تصویر شماره ۱)

جفرافیایی تاریخی

در منابع تاریخی از آشنیان به نامهای دیگر نیز یاد شده است . ناحیه ای که امروز شهرستان آشتیان به شمار می آید تقریباً همان سرزمینی است که درمتون کهن (وّره) نامیده شده است. آقای آشتیانی در این بار گفته است که درکتاب البلدان (از کهن ترین ماخذ در این باره که در حدود سال ۲۸۰  ه ق. تالیف گشته است) اشاره شد که از مندرجات کتب جغرافیای ایران چه آنهای که در قرون گذشته توسط جغرافیا نویسان اسلامی ایرانی نوشته شده اندو چه آنهایی که توسط غیر ایرانی ها به رشته تحریر در آمده اند

 

مناطق روستایی شهرستان آشتیان

شهرستان آشتیان در سال ۱۳۷۵ دارای ۴۱ روستا بود شمار جمعیت روستاهای طی دوره ده ساله ۷۵-۱۳۶۵  در حال کاهش بوده است. نرخ رشد جمعیت این دهستان طی این دوره معادل ۲/۲- درصد بوده است. بررسی نرخ رشد جمعیت در طبقات مختلف روستاهای همگروه نشان  می دهدکه شدت تخلیه روستاهای کوچک مقیاس شدیدتر از روستاهای بزرگ مقیاس است(تصویر شماره ۳)

 دهستان گرگان

دهستان گرگان درقسمت شمال شهرستان آشتیان واقع شده است این دهستان به مرکزیت روستای گرگان شامل ۱۴ روستاست .این دهستان از جنوب به دهستان سیاوشان از شمال و غرب به شهرستان تفرش و از شرق به استان قم محدود می شود . بخش عمده اراضی این دهستان به صورت زراعت دیم و در برخی نواحی نیز بایر است..

عقاید و باورهای مردمی

اهالی روستای نادرآباد به مانند سایر مردم ایران به برخی از مسائل اعتقاد و باور دارند و برخی را نیز فقوا زبانی می گویند و عملا بدانها اعتقاد کاملی ندارند از جمله این مسائل اعتقاد انها به آب است که ریختن ؛آب بر روی زمین علامت روشنایی است و اگر شب دست کسی به ظرف آب بخورد و بریزد شادی به آن خانه روی خواهد آورد . خواندن نوعی پرنه شبیه کلاغ و زاغ را نشانه خبر خوش می دانند برخی از روزها را برای انجام بعضی از کارها نجس می دانند مثلا سه شنبه پارچه را نباید برید چهارشنبه لباس نو را نباید دوخت .

منابع و ماخذ

ویژگی جغرافیایی استان مرکزی و اراک

روح الامینی ، باقر ، ، مقدمه ای بر جامعه شناسی خانواده ، انتشارات سروش ، تهران ، ۱۳۷۰.

فریار ، اکبر ، اصول و مبانی جامعه شناسی صنعتی ، انتشارات آستان قدس رضوی ( شرکت بهنشر ) مشهد ۱۳۷۵.

گیدنز ، آنتونی ، جامعه شناسی ، ترجمه منوچهر صبوری ، انتشارات نی ، تهران ۱۳۷۶.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

.

 

 

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

7 + یازده =