وکالت بلاعزل

وکالت بلاعزل اصطلاحی است که به تمامی وکالتها اطلاق می شود که با شرط عدم عزل و یا با شرط وکالت ضمنِ عقدٍ لازم حسب مورد موکل یا وکیل حق عزل یا استعفا را نداشته و این حق را از خود سلب و ساقط کرده باشد ، این شرط بقا (عدم عزل) که یک شرط دو جانبه است یعنی از یک سو موکل دیگر نمی تواند وکیل را عزل کند و وکیل هم دیگر حق استعفا و عزل خود را به موجب این شرط ندارد آیا تعهد عدم از جانب موکل (در وکالتهای بلاعزل) مخالف ماده ۹۵۹ ق م یا ماده ۲۷ قانون مدنی سوئیس و یا ماده ۱۹ قانون تعهدات سوئیس است ؟

ماده ۹۵۹ ق م مخالف ماده ۶۷۹ ق م نیست زیرا حق عزل از حقوق راجع به شخصیت نیست تا در خصوص مورد باطل باشد سلب حق بطور کلی هم که مطلب مبهم است قابل استناد در وکالت بلاعزل نیست وکالت بلاعزل خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی نیست  .

مطلب وکالت بلاعزل  مشتمل۴۷صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

فصل اول (کلیات)

مقدمه ۱

تعهد عدم عزل از جانب موکل۱

ماده ۶۷۹ قانون مدنی۳

فصل دوم.

بخش اول: شرط وکالت وکیل ضمن عقد لازم ۴

بخش دوم: وکالت وکیل بصورت شرط فعل ضمن عقد لازم ۶

بخش سوم: شرط وکالت ضمن عقد جایز۸

بخش چهارم: شرط عدم عزل وکیل در ضمن عقد لازم۱۱

بخش پنجم: شرط عدم عزل وکیل در ضمن عقد جایز(وکالت۲۱

بخش ششم: انعقاد عزل وکالت بصورت بلاعزل۲۳

فصل سوم

بخش اول: وکالت بلاعزل در سه مقوله فوت و جنون و سفاهت۲۵

بخش دوم: جنون وکیل یا موکل۲۷

بخش سوم: انقضای مدت وکالت۲۷

بخش چهارم: توضیح در مورد از بین رفتن مطلق وکالت۲۸

بخش پنجم: استعفای وکیل۲۸

فصل چهارم

بخش اول: فقه و سایر نظامهای حقوقی۳۱

بخش دوم: اختلاف در ضمانت اجرا۳۵

بخش سوم: آیا موکل می‌تواند اختیار وکیل را از خود سلب کند۳۹

فصل پنجم

بررسی فقهی وکالت بلاعزل۴۰

منابع ۴۵

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

خلاصه ای کوتاه از مقاله وکالت بلاعزل را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه  

وکالت بلاعزل اصطلاحی است که به تمامی وکالتها اطلاق می شود که با شرط عدم عزل و یا با شرط وکالت ضمنِ عقدٍ لازم حسب مورد موکل یا وکیل حق عزل یا استعفا را نداشته و این حق را از خود سلب و ساقط کرده باشد ، این شرط بقا (عدم عزل) که یک شرط دو جانبه است یعنی از یک سو موکل دیگر نمی تواند وکیل را عزل کند و وکیل هم دیگر حق استعفا و عزل خود را به موجب این شرط ندارد آیا تعهد عدم از جانب موکل (در وکالتهای بلاعزل) مخالف ماده ۹۵۹ ق م یا ماده ۲۷ قانون مدنی سوئیس و یا ماده ۱۹ قانون تعهدات سوئیس است ؟

ماده ۹۵۹ ق م مخالف ماده ۶۷۹ ق م نیست زیرا حق عزل از حقوق راجع به شخصیت نیست تا در خصوص مورد باطل باشد سلب حق بطور کلی هم که مطلب مبهم است قابل استناد در وکالت بلاعزل نیست وکالت بلاعزل خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی نیست  .

 اول وکالت وکیل به صورت شرطِ نتیجه ، ضمن عقد لازم قرارداد شود:

که به نفس اشتراط وکالت محقق گردد در این صورت عقد وکالت جز عقود لازم شده و کسب لزوم از آن می نماید و مادام که عقد اصلی باقی است شرط ضمن آن را نمی توان بر هم زد چنانچه کسی خانه خود را بفروشد و درضمن آن وکالت فروشنده را برای سه سال شرط نماید که محصول دهات مشتری را جمع آوری کرده و آنچه عاید شود از بابت ثمن برداشت کند

شرط وکالت ضمن عقد جایز :

شرط وکالت  یا عدم عزل ضمن عقد جایز از موارد فرعی برای سقوط حق عزل می باشد در جائی که وکالت ضمن عقد جایز دیگری مانند ودیعه شرط شود قانون مدنی حکمی ندارد دلیل این سکوت نظر مشهور در فقه امامیه است که به موجب آن شرط ضمن عقد جایز الزام آور نیست . پس نباید چنین شرطی در زمره مواردی قرار گیرد که موکل حق عزل وکیل را از دست بدهد

شرط عدم  عزل وکیل در ضمن عقد لازم

اگر چنانچه عدم عزل وکیل در ضمن عقد لازمی شرط شود چنانچه عقد وکالت مستقلاً واقع شود و سپس موکل عقد لازم دیگری مانند بیع یا اجازه و امثال آن منعقد نماید و عدم عزل وکیل را ضمن عقد مزبور شرط کند در این صورت شرط عدم عزل جز عقد لازم قرار می گیرد  و لازم الاتباع خواهد بود

شرط عدم عزل ضمن عقد جایز (وکالت )

در شرط عدم عزل نیز اگر به صورت  شرط نتیجه باشد امکان استفاده از حق  را منوط به فسخ عقد جایز می کند و اختیار موکل را محدود می سازد ولی آنچه در این باره اهمیت دارد این است که اگر موکل (یا وکیل) حق عزل خود را ضمن وکالت اسقاط کند و اعلام دارد که وکالت بلاعزل به وکیل می دهد چه اثری دارد آیا حق عزل ازبین میرود یا همچنان به طبیعت اصلی خود باقی می ماند برای اثبات بی اثر بودن شرط ممکن است استدلال شود

انعقاد عقد وکالت به صورت بلاعزل بدون لزوم در ج آن در ضمن عقد لازم یا جائز

می توان عقد وکالتی منعقد نمود که نه در ضمن عقد لازم یا ضمن عقد جایز یا خود عقد جایز وکالت بلکه به عنوان یک توافق مستقل بلاعزل شده و حق فسخ و عزل ساقط گردد حتی نیازی به تصریح سقوط حق فسخ نبوده و جنانچه از قرائن و اوضاع و احوال بتوان وجود چنین التزامی را به طور ضمنی استنباط نمود در صحت آن نباید شکی به خود راه داد

جنون وکیل یا موکل :

به موجب ماده ۶۸۲ ق م محجوریت در هر موردی موجب بر طرف شدن وکالت نمی شود چه ماده مزبور مقرر می دارد که محجوریت موکل بطلان وکالت می شود مگر در اموری که حجر مانع از توکیل در آنها نمی باشد وهمچنین است محجوریت وکیل مگر در اموری که حجر مانع از اقدام در آن نباشد پس نظر به این ماده کسی محجور و ممنوع از تصرف در اموال و حقوق مالی خود باشد

استعفای وکیل :

همان طور که در نتیجه جایز بودن عقد وکالت موکل می تواند با عزل وکیل آن را فسخ نماید همان طور وکیل می تواند با استعفای از وکالت عقد را فسخ کند و در حقیقت استعفای از وکالت همان استفاده از حق فسخ است استعفای وکیل شاید بر خلاف مصلحت موکل واقع شود و انجام اموری که مورد وکالت بوده است بر عهده تاخیر افتد برای جلوگیری از این احتمال است که ماده ۶۸۱ ق م به وکیل مستعفی حق می دهد

 فقه و سایر نظامهای حقوقی:

گذشته از مواردی که پیمان مربوط به سقوط حق عزل ، به دلیل عام یا مطلق بودن وکالت و نداشتن مدت ، مخالف نظم عمومی و اخلاق حسنه به شمارمی رود تردید هایی در نفوذ این شرط حتی در جائی که وکالت ضمن عقد لازم و به صورت نتیجه شرط شود در فقه و سایر نظامهای حقوقی وجود دارد :

  • در فقه امامیه ، پاره ای از نویسندگان ، از جمله محقق حلی صاحب شرایع و شهید اول مولف لمعه در اسقاط حق عزل موکل تردید کرده اند مبنای تردید از آن جاست که وکالت مبتنی بر اذن و اعطای نیابت است

اختلاف در ضمانت اجرا

موارد سکوت قانون به حقوقدانان مجال می دهد که در ضمانت اجرا بسیاری از مسائل اختلاف کنند مانند مسائل زیر

الف : در وکالت بلاعزل آیا اقدام موکل به عزل موثر است ؟ عده ای می گویند این
عزل باطل است عده ای می گویند این عزل نافذ است لکن باید موکل از عهده خسارت ناشی از عزل به نفع وکیل بر آید یک قاعده کلی که مطرح می شود

رویه قضایی

ماده ۶۷۹ می گوید موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر این که وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد .

دادنامه تجدید نظر خواسته با اشکال مواجه است زیرا دادگاه به این استدلال که در وکالت نامه عدم عزل وکیل ضمن عقد خارج لازم شرط شده باشد و این شرط با لحاظ ماده ۶۷۹ قانون مدنی مخالفتی  با موازین قانون ندارد و سند رسمی وکالتنامه هم مبتنی بر اقرار طرفین به وجود عقد خارج لازم است

آیا موکل می تواند اختیار عزل وکیل را از خود سلب کند

اداره حقوق در مورد سوال فوق بر مبنای نظر مورخ ۵/۳/۵۳ کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی چنین پاسخ داده است با توجه به ماده ۶۷۸ ق م وکالت عقدی جایز است و مطابق ماده ۶۷۹ ق مزبور موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر این که وکالت وکیل یا عدم عزل او ضمن عقد لازمی شرط شده باشد

 بررسی فقهی وکالت بلاعزل 

چنانچه وکیل در ضمن عقد لازم شرط بقا کند صحت از او عزل نمی شود و در این هنگام از مقامش پایین نمی آید زیرا این خلاف شرط است پس هیچ احتمالی بر پایین آمدن عزلش نیست زیرا فعل حرامی است و مقصود از شرط وکیل با باقی ماندن وکالتش یا به عبارت دیگر وکالت بلاعزلش همانا دو شرط ایقاع و ابقاء را می بایست بپذیرد .

منابع

  • قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی نوشته دکتر ناصر کاتوزیان
  • حقوق مدنی دکتر سید حسن امامی جلد دوم
  • حقوق مدنی دکتر ناصر کاتوزیان در باب وکالت جلد چهارم
  • حقوق تعهدات محمد جعفر جعفری لنگرودی فصا چهارم اصل اعتبار تعهدات
  • قانون مدنی در رویه قضایی تدوین سید محمد رضا حسینی
  • مجموعه ادبیات حقوقی نوشته مصطفی عدل (منصور السلطنه)

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

10 − هفت =