پایان نامه

واقع گرایی

اصطلاح «واقع‌گرایی» در فلسفه عام و فلسفه حقوق دارای معانی گوناگون و گاه متعارض است، ‌چندانکه خواننده از معانی متعدد آن به شگفتیئ می‌آید. برای مثال، مکاتب حقوق طبیعی با تأکید بر حقوق از پیش موجود که با ابزار عقل کشف می‌شود، در زمره مکاتب واقع‌گرا می‌آید و از سوی دیگر، با اعتقاد به آرمان عدالت که راهنمایی حقوق را در دست دارد، مکتبی  ایده‌آلیستی به شمار می‌رود.

مطلب واقع گرایی  مشتمل ۲۱۵ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

پایان نامه

فهرست مطالب

چکیده ۱

دیباچه. ۶

مقدمه. ۸

فصل نخست) حقوق و واقعیت… ۱۳

بخش نخست) حقوق و هستی‌شناسی.. ۱۳

گفتار نخست) هستی‌شناسی.. ۱۴

گفتار دوم) هستی‌شناسی حقوقی.. ۱۵

بخش دوم) حقوق و معرفت‌شناسی.. ۱۷

گفتار نخست) معرفت‌شناسی.. ۱۸

گفتار دوم) معرفت‌شناسی حقوقی.. ۲۴

بخش سوم)‌حقوق و واقع‌گرایی.. ۳۲

گفتار نخست) واقع‌گرایی.. ۳۲

گفتار دوم) واقع‌گرایی حقوقی.. ۳۹

فصل دوم) از واقع‌گرایی تا نامگرایی.. ۴۴

بخش نخست) واقع‌گرایان و نامگرایان. ۴۵

گفتار نخست‌) دیدگاهها و ثمره نزاع. ۴۶

مبحث نخست) دیدگاههای دو گروه ۴۶

مبحث دوم) ثمره نزاع. ۴۸

گفتار دوم) فلاسفه واقع‌گرا و نامگرا ۵۲

مبحث نخست) سقراط، افلاطون و ارسطو. ۵۳

مبحث دوم) جان دانز اسکاتوس و ویلیام اوکامی.. ۵۸

مبحث سوم) توماس هابز و دیوید هیوم. ۶۰

مبحث  ششم) هانس وایهینگر. ۶۷

بخش دوم) مفهوم‌گرایی و نقد دیدگاهها ۶۹

گفتار نخست) مفاهیم حقوقی: بازگشت به بحث واقع‌گرایی و نامگرایی.. ۷۰

مبحث نخست) نقد واقع‌گرایان. ۷۳

مبحث دوم) نقد نامگرایان. ۷۷

گفتار دوم) فواید و محدودیتهای مفاهیم حقوقی.. ۸۱

مبحث نخست) فواید مفاهیم حقوقی.. ۸۱

مبحث دوم) محدودیتهای مفاهیم حقوقی.. ۸۲

مبحث نخست) دیدگاههای مکتب مفهوم‌گرا ۸۴

مبحث دوم) تلاشهای هوفلد. ۸۴

مبحث سوم) جایگاه فعلی و نقد مکتب مفهوم‌گرا ۸۶

بخش سوم)  حقوق آمریکا، اسکاندیناوی و ایران. ۸۷

گفتار نخست) حقوق آمریکا ۸۷

مبحث نخست) فلسفه حقوق.. ۸۸

مبحث دوم) رویه قضایی.. ۹۷

گفتار دوم) حقوق کشورهای اسکاندیناوی.. ۱۰۰

مبحث نخست) واقعیت و مفاهیم حقوق.. ۱۰۲

مبحث دوم) ارزش‌شناسی مکتب واقع‌گرایی اسکاندیناوی.. ۱۰۷

گفتار سوم) حقوق ایران. ۱۱۳

مبحث نخست) واقع‌گرایی.. ۱۱۴

مبحث دوم) نامگرایی.. ۱۱۹

فصل سوم) از واقع‌گرایی  تا  ضد  واقع‌گرایی.. ۱۲۱

بخش نخست) واقع‌گرایان و ضد  واقع‌گرایان. ۱۲۳

گفتار نخست) دیدگاههای دو گروه ۱۲۳

مبحث نخست) در فلسفه علوم. ۱۲۵

مبحث دوم) در فلسفه اخلاق.. ۱۳۱

مبحث سوم) در فلسفه حقوق.. ۱۳۳

گفتار دوم) ثمره  نزاع و نقد دیدگاهها ۱۳۷

گفتار سوم) فلاسفه واقع‌گرا ۱۴۱

مبحث نخست) مایکل مور. ۱۴۱

مبحث  سوم) رونالد دورکین: ۱۵۰

بخش دوم) ‌واقع‌گرایی و ضد واقع‌گرایی:  فلسفه کانت… ۱۵۲

گفتار نخست) دیدگاههای کانت… ۱۵۴

گفتار دوم) ثمره دیدگاه کانت… ۱۵۷

گفتار سوم)‌ کانت و انقلاب در معرفت‌شناسی.. ۱۵۸

گفتار چهارم) موافقان و مخالفان دیدگاههای کانت… ۱۵۹

بخش سوم) اصول فقه اسلام. ۱۶۱

گفتار نخست) حسن و قبح ذاتی.. ۱۶۱

گفتار دوم) تخطئه و تصویب… ۱۶۳

بخش چهارم) واقع‌گرایی، ضد واقع‌گرایی و نامگرایی.. ۱۶۵

گفتار نخست) واقع‌گرایی.. ۱۶۶

گفتار دوم) نامگرایی.. ۱۶۷

گفتار سوم) ضد واقع‌گرایی.. ۱۶۸

فصل چهارم )  از واقع‌گرایی تا آرمان‌گرایی.. ۱۷۰

بخش نخست )‌ سابقه تقسیم‌بندی و معانی ایده‌آلیزم حقوقی.. ۱۷۱

گفتار نخست ) سابقه تقسیم‌بندی.. ۱۷۱

گفتار دوم ) معانی ایده‌آلیزم حقوقی.. ۱۷۵

بخش دوم ) ریشه‌های فلسفی بحث… ۱۷۸

گفتار نخست ) در فلسفه عمومی.. ۱۷۸

گفتار دوم ) در فلسفه حقوق.. ۱۸۱

بخش سوم ) مکاتب واقع‌گرا و ارزشگرا ۱۸۴

گفتار نخست) مکاتب واقعگرا ۱۸۴

گفتار دوم) مکاتب ارزشگرا ۱۹۱

– حقوق طبیعی نومدرسی.. ۱۹۵

– فلسفه حقوقی لئون دوگی.. ۱۹۶

– مکاتب دیگر. ۱۹۶

نتیجه‌گیری: ۱۹۷

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

پایان نامه

خلاصه ای کوتاه از مقاله  واقع گرایی  را در زیر می توانید ببینید.

دیباچه

در کشورهایی که فلسفه حقوق از دروس اجباری دوره های تحصیلی است، بسیاری از دانشجویان تنها به این دلیل به مطالعه این علم می‌پردازند که برای فارغ التحصیلی و جلوگیری از افت معدل لازم است. در کشورما که چنین درسی تقریبا در میان واحد های درسی وجود ندارد، این فایده نیز متصور نیست.

مقدمه

شاید کمتر نویسنده‌ای را بتوان یافت که به نوعی ادعای واقع‌گرایی نداشته باشد. وصف «واقع‌گرا» در فلسفه حقوق در معانی گوناگون و گاه متعارض به کار رفته است، چندانکه گاه موجب تحیر و سرگردانی خواننده می‌گردد

حقوق و هستی‌شناسی

آشنایی با مفهموم واقعیت و هستی (هستی‌شناسی) عقلا بر شناخت و دستیابی به آن (معرفت‌شناسی) مقدم است. لذا پیش از پرداختن به بخش دوم، در این بخش به بحث از هستی و معیار آن می پردازیم.

معرفت‌شناسی

واژه اپیستمولوژی یا معرفت‌شناسی، واژه‌ای مبهم است که از قرن نوزدهم به اینسو، به کار رفته است. با این حال، تنها از آغاز قرن بیستم بود که این اصطلاح به فرهنگهای فرانسوی راه یافت. این واژه در کشورهای گوناگون، معانی متفاوت دارد و در کشورهای انگلیسی‌زبان با «نظریه شناخت» مترادف است

واقع‌گرایان و نامگرایان

بحث «نزاع ‌برسرکلیّات» را کم و بیش همگان شنیده‌اند. دو اصطلاح مفهوم کلی و امور جزئی مکرر در فلسفه و منطق به کار می‌رود. برای مثال، به عبارت «سقراط شهروند آتن است» توجه کنید! در این جمله صرفنظر از کلمه «است»، دو واژه دیگر نیز به کار رفته که یکی «جزئی» و دیگری «کلی» است

دیدگاهها و ثمره نزاع

همانگونه که گفته شد، گرایش به هر یک از دو مکتب در این زمینه در قلمروی اندیشه‌های حقوقی نیز مؤثر می‌افتد. در اینجا، نخست به بیان دیدگاههای دو مکتب واقع‌گرا و نامگرا و سپس به تأثیر بحث در فلسفه حقوق می‌پردازیم.

نقد واقع‌گرایان

از مزایای مکتب واقع‌گرایی قرون وسطی، توجه به این قضیه است که طبیعت تا اندازه زیادی از طریق «الگو» عمل نموده و به ایجاد اشیای یکسان یا دست کم بسیار مشابه می‌پردازد.

فواید و محدودیتهای مفاهیم حقوقی

مفاهیم حقوقی به نوبه خود دارای فواید و محدودیتهایی است که بررسی آن در انتخاب هر یک از دو دیدگاه مؤثر است. لذا، در اینجا نخست به بررسی فواید و سپس به بحث از محدودیتهای آن می پردازیم.

حقوق آمریکا، اسکاندیناوی و ایران

آنچه تا کنون ذکر شد، مباحثی فلسفی و کلی بود که طی آن به شرح دیدگاههای دو مکتب واقع‌گرا و نامگرا در زمینه فلسفه حقوق پرداختیم. همانگونه که پیشتر نیز گفته شد، دیدگاه فلسفی حقوقدان در دیدگاه حقوقی او نیز مؤثر می‌افتد.

 واقع‌گرایی

در نظام حقوقی ایران، به مواردی از نفوذ اندیشه واقع‌گرایی در معنای اعتقاد به وجود اموری در عالم واقع که باید برای کشف آن تلاش کرد، به چشم می‌خورد که در اینجا به ذکر مواردی از آن می‌پردازیم

دیدگاههای دو گروه

همانگونه که آمد، واقع‌گرایی عبارت است از اعتقاد به وجود عالمی واقعی و مستقل از زبان، افکار، تصورات و اعتقادات انسانها. از دیدگاه واقع‌گرایان، وجود انسان و تصور، تفکر و توصیف زبانی او در مورد ویژگیهای جهان، تأثیری در ویژگیهای این جهان نخواهد داشت؛ با مرگ انسان، ویژگیهای مذکور از میان نخواهد رفت

دیدگاههای کانت

کانت در کتاب «نقد خرد ناب» که مهمترین اثر او به شمار می‌رود، دیدگاه هیوم را در این مورد که تجربه تنها مبنای شناخت صحیح واقعیت است، می‌پذیرد. منتها، کانت در اینجا متوقف نمی‌شود و نقش عقل را نیز در این میان مؤثر می‌بیند

واقع‌گرایی، ضد واقع‌گرایی و نامگرایی

در فصل دوم به بررسی واقع‌گرایی و نامگرایی پرداختیم و در این فصل نیز دیدگاههای دو گروه واقع‌گرا و ضد واقع‌گرا را مطرح کردیم. با ملاحظه دیدگاههای مختلف در هر دو فصل، به قرابت دو تقسیم‌بندی پی می‌بریم

حقوق طبیعی نومدرسی

مکتب نومدرسی از جنبشهای فلسفی جدید با منشأ کاتولیکی است که در اینجا تنها به تأثیر آن در زمینه فلسفه حقوق می‌پردازیم. اندیشه نومدرسی در چندین دهه گذشته بویژه در فرانسه،‌آلمان و آمریکا فعال بوده است.

منابع فارسی

واقع گرایی

  • امامی، دکتر سید حسن، حقوق مدنی، ‌جلد چهارم، ناشر: کتابفروشی اسلامیه، چاپ پنجم، ۱۳۶۸.
  • جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر،‌ ترمینولوژی حقوق، ناشر: کتابخانه گنج دانش، چاپ چهارم، زمستان ۱۳۶۸.
  • شمس، دکتر عبدالله، آیین دادرسی مدنی، جلد دوم، نشر میزان، چاپ نخست، پاییز ۱۳۸۱.
  • صانعی، دکتر پرویز، حقوق و اجتماع، ‌انتشارات طرح نو، چاپ نخست،‌۱۳۸۱.
  • فروغی، دکتر محمدعلی، سیر حکمت در اروپا، به تصحیح امیر جلال الدین اعلم، نشر البرز، چاپ چهارم، سال ۱۳۸۳.
  • فیض، دکتر علیرضا، مبانی فقه واصول،……………………………….
  • کاتوزیان، دکتر ناصر، فلسفه حقوق، جلد نخست (تعریف و ماهیت حقوق)، شرکت سهامی انتشار، چاپ نخست ۱۳۸۰.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

پایان نامه

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یک × سه =