هنر در ایران

هنر یکی از نیازهای اساسی زندگی انسان است ، متمایزترین شکل فعالیت اجتماعی که به طور قطع در پیدایش و تکامل شخصیت و بهبود و پالایش روان وی سهم بسزایی داشته است زایشی مطلقاً شاق و طاقت فرسا و رنج آور که مولودی شادی آور الهام بخش ، اقناع کننده و سرشار از زیبایی پدید می آورد . اشتیاق انسان به هنر عمیق و ریشه دار است و از ماقبل تاریخ تاکنون نمایان و شهود آنچه از بشر اولیه می دانیم مطالعه هنر دوستی اوست و انسان محصور در اندیشه بقاء ، معیشت ، هراسها ، شکستها و … از زیبایی  و گویایی هنر بوجود می آمده واز طریق آن اندیشه ها و عواطفی که در ذهن داشته متجلی می ساخته است ، او با افزودن خطوط و پیچ و خم های اضافه بار ابزار کار و زندگی اش علاوه بر سودمندی به زیبایی ، در جهت خط و چشم و روانش می اندیشیده .

این تحقیق دانشجویی هنر در ایران  مشتمل بر ۹۷صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب :

بخش اول : هنرهای دستی

فصل اول  : نقاشی

ـ   تعریف نقاشی     ………………………………………….. ۱

ـ   تاریخ نقاشی     …………………………………………… ۱

ـ   درباره رنگ    …………………………………………… ۲

ـ  تکنیکهای نقاشی ………………………………………….. ۳

ـ  حلالهای رنگ……………………………………………. ۴

ـ  سبک های معروف نقاشی ……………………………………. ۴

ـ  اصطلاحات معمول  نقاشی …………………………………….  ۵

فصل دوم  : خوشنویسی

ـ  خط و خوشنویسی………………………………………….. ۶

ـ   خط کوفی………………………………………………. ۸

ـ   کوفی بنایی (معقلی)………………………………………. ۹

ـ   خط محقق………………………………………………..                            ۱۰

ـ   خط ثلث و نسخ…………………………………………… ۱۱

ـ  خط تعلیق و دیوانی………………………………………………… ۱۲

ـ خط رقعه………………………………………………… ۱۵

ـ خط نستعلیق ……………………………………………….                            ۱۵

ـ  ارزشهای بصری خط کوفی………………………………….. ۱۶

ـ ارزشهای بصری خط ثلث و نسخ………………………………… ۱۶

ـ ارزشهای بصری خط نستعلیق………………………………… ۱۶

ـ  ارزشهای بصری خط شکسته نستعلیق………………………….. ۱۶

فصل سوم  : تذهیب

ـ   تعریف تذهیب     ………………………………………….. ۱۷

ـ   مکتبهای تذهیب    ………………………………………….     ۱۷

ـ   پیشینه تذهیب     ………………………………………….    ۱۸

ـ   چگونگی انجام یک اثر تذهیب     ………………………………                ۱۹

ـ  ابزارهای تذهیب …………………………………………. ۲۰

ـ  واژگان تذهیب …………………………………………….  ۲۳

 

 

فصل چهارم  : مینیاتور

ـ   مینیاتور و طراحی آن  ……………………………………                ۲۸

ـ   روشهای مختلف طراحی مینیاتور      …………………………. ۳۰

ـ   طراحی رنگی   ………………………………………….. ۳۰

ـ بدون رنگ  ………………………………………………. ۳۱

ـ   طراحی سفید قلم  ……………………………………….. ۳۱

ـ  سیری در مینیاتور ایران ………………………………….. ۳۱

ـ  گفتگو با استاد حسن تقوی ( هنرمند مینیاتور نا شنوا ) ……………  ۳۳

بخش دوم  : صنایع دستی

فصل اول : فرش ایران

ـ  فرش ایران و چگونگی طبقه بندی آن ………………………….  ۳۵

ـ   طرح های آثار باستانی و ابنیه اسلامی      …………………….. ۳۶

ـ   طرح های شاه عباسی     …………………………………… ۳۶

ـ  طرح های اسلیمی  ………………………………………… ۳۶

ـ  طرح های اقتباسی  ……………………………………….. ۳۶

ـ  طرح های افشان  …………………………………………. ۳۷

ـ  طرح های واگیره ای ( بندی ) ……………………………… ۳۷

ـ  طرح های بته ای ( بته جقه )……………………………….. ۳۷

ـ  طرح های درختی ………………………………………… ۳۷

ـ  طرح های ترکمن …………………………………………. ۳۸

ـ  طرح ها ی شکا رگاهی ……………………………………… ۳۸

ـ  تلفیقی گل فرنگ ، تلفیقی هندسی و … ………………………… ۳۸

ـ  نقوش گلستان …………………………………………….  ۴۴

ـ  نقوش لچک و ترنج …………………………………………  ۴۶

فصل دوم : سفالگر ی

ـ   مقدمه    ………………………………………………… ۴۸

ـ   چکیده     ………………………………………………. ۴۹

ـ   تقسیم سفال با کفش کنده     ………………………………….                             ۴۹

ـ   نقوش سفال در ادوار اسلامی      ……………………………..    ۵۰

ـ  فن و هنر سفالگری ……………………………………….. ۵۰

ـ  مهمترین تکنیکهای تزئین ظروف در نیشابور …………………… ۵۲

ـ  سفال با پوشش گلی ………………………………………… ۵۳

ـ  سفالینه یا نقوش رنگارنگ ………………………………….. ۵۳

ـ  سفالینه با تزئین زرین فام ………………………………….. ۵۳

ـ  سفالینه با کفش کنده ………………………………………. ۵۳

ـ  سفالینه یا لعاب یک رنگ …………………………………… ۵۴

ـ  کلیاتی درباره سفال اسلامی …………………………………. ۵۴

ـ  سفال گبری ……………………………………………… ۵۵

ـ  سفال سلجوقی ……………………………………………. ۵۶

ـ  سفال مینائی ایران ………………………………………… ۵۶

ـ  سفال دوره عثمانی ………………………………………… ۵۶

ـ  سفال دوره صفویه ایران ……………………………………. ۵۷

ـ  هنر سفالگری و بررسی نقوش آن در ادوار اسلامی ………………. ۵۷

– بررسی نقوش انسانی با توجه به جهان  بینی  عرفانی ……………… ۵۷

ـ  بررسی نقوش انسانی مرتبط با مراسم ماه محرم ………………….. ۵۸

ـ  بررسی نقوش انسانی و ارتباط آن با ادبیات …………………….. ۵۸

ـ  بررسی نقوش انسانی و ارتباط آن با مفاهیم نجومی ………………. ۵۸

ـ  جام با گلابه ی سفالگری …………………………………… ۶۱

ـ  کوزه …………………………………………………..  ۶۲

 

فصل سوم : نگار گری

ـ   تعریف نگار گری      ……………………………………….    ۶۴

ـ   تذهیب     ………………………………………………..    ۶۴

ـ   تشعیر      ………………………………………………..    ۶۵

ـ   ابزار و مواد اولیه      ……………………………………..                ۶۵

ـ  قلم مو  …………………………………………………. ۶۵

ـ  رنگها  ………………………………………………….. ۶۶

ـ  رنگهای گیاهی …………………………………………….. ۶۶

ـ  رنگهای معدنی ……………………………………………..  ۶۶

ـ  رنگهای شیمیایی ……………………………………………. ۶۶

ـ  رنگ گذاری …………………………………………….. ۶۶

ـ رنگهای جسمی ……………………………………………. ۶۶

ـ  رنگهای روحی …………………………………………… ۶۶

ـ  بست ………………………………………………….. ۶۷

ـ  مراحل کار …………………………………………….. ۶۷

ـ  کارگاه نگار گری سازمان میراث فرهنگی کشور ………………. ۶۷

 

فصل چهارم : معرق

ـ  معرق   ………………………………………………….    ۶۹

ـ   معرق زمینه رنگ       ……………………………………… ۶۹

ـ   معرق زمینه پازلی    ……………………………………….. ۶۹

ـ   معرق زمینه آجری   ……………………………………….. ۶۹

ـ  نازک بری در معرق    ………………………………………                ۶۹

ـ   معرق منبت        …………………………………………… ۶۹

ـ   ابزار کار در معرق    ………………………………………  ۷۰

ـ   مواد اولیه    ……………………………………………… ۷۰

ـ  مراحل اجرای یک طرح معرق    ……………………………….     ۷۰

ـ   مختصری از کارگاه منبت و معرق        ………………………….  ۷۱

فصل پنجم : خاتم کاری

ـ  تعریف خاتم کاری    ………………………………………… ۷۲

ـ   تا ریخچه ی خاتم کاری        ………………………………….  ۷۲

ـ   آثار و نمونه های تاریخی     …………………………………. ۷۲

ـ   خاتم کاری در ادبیات    …………………………………….. ۷۳

ـ  آشنایی با هنر خاتم کاری     ………………………………….     ۷۴

ـ   تعریف خاتم ……………………………………………… ۷۴

– قدیمی ترین آثار هنری  خاتم کاری شده با قی مانده ………………… ۷۴

ـ   مواد اولیه در ساخت خاتم     ……………………………….. ۷۵

ـ   وسایل و ابزار کار در هنر خاتم سازی ……………………….. ۷۵

ـ  مراحل تولید خاتم………………………………………….    ۷۵

ـ   خصوصیات یک خاتم و محصول مرغوب و هنری …………………. ۷۶

فصل پنجم: قلم زنی

ـ  تاریخچه     ………………………………………………    ۷۸

ـ   وسایل و ابزار قلم زنی         ………………………………… ۷۹

ـ   روش کار      …………………………………………….. ۸۰

ـ   شیوه های قلم زنی     ………………………………………. ۸۰

ـ  کارگاه قلم زنی سازمان میراث فرهنگی      ………………………                ۸۱

بخش سوم : رشته های دانشگاهی

فصل اول : رشته ها

رشته نقاشی ………………………………………………… ۸۲

ـ مقدمه ……………………………………………….. ۸۲

ـ دروس اختیاری ……………………………………….. ۸۲

ـ‌ سطوح رشته …………………………………………… ۸۳

ـ‌ درس های رشته …………………………………………. ۸۳

ـ صنعت و بازار کار ……………………………………….. ۸۴

رشته هنر های تجسمی ………………………………………….. ۸۴

ـ مقدمه ………………………………………………….. ۸۴

ـ نحوه آموختن ……………………………………………. ۸۵

ـ سطوح رشته …………………………………………… ۸۵

ـ درس های رشته ………………………………………… ۸۵

ـ صنعت و بازار کار ……………………………………….. ۸۸

رشته صنایع دستی……………………………………………….. ۸۹

ـ مقدمه ………………………………………………….. ۸۹

ـ سطوح رشته …………………………………………….. ۸۹

ـ درس های رشته ………………………………………….. ۹۰

ـ صنعت و بازار کار ………………………………………… ۹۱

 

فصل دوم : دانشکده هنر نیشابور

ـ تاریخچه ……………………………………………….. ۹۲

ـ فضاهای آموزشی دانشکده …………………………………. ۹۲

ـ دوره ها ی آزاد …………………………………………. ۹۳

ـ رؤسای دانشکده هنر از بدو تأسیس ………………………… ۹۴

ـ معاونان دانشکده از سال ۷۸ تا کنون …………………………  ۹۴

ـ مدیران گروههای آموزشی دانشکده از سال ۷۸ تا کنون ..۹۴

نتیجه گیری ..۹۵

منابع ..۹۶

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله هنر در ایران را در زیر می توانید ببینید.

 مقدمه

هنر یکی از نیازهای اساسی زندگی انسان است ، متمایزترین شکل فعالیت اجتماعی که به طور قطع در پیدایش و تکامل شخصیت و بهبود و پالایش روان وی سهم بسزایی داشته است زایشی مطلقاً شاق و طاقت فرسا و رنج آور که مولودی شادی آور الهام بخش ، اقناع کننده و سرشار از زیبایی پدید می آورد . اشتیاق انسان به هنر عمیق و ریشه دار است و از ماقبل تاریخ تاکنون نمایان و شهود آنچه از بشر اولیه می دانیم مطالعه هنر دوستی اوست و انسان محصور در اندیشه بقاء ، معیشت ، هراسها ، شکستها و … از زیبایی  و گویایی هنر بوجود می آمده واز طریق آن اندیشه ها و عواطفی که در ذهن داشته متجلی می ساخته است ، او با افزودن خطوط و پیچ و خم های اضافه بار ابزار کار و زندگی اش علاوه بر سودمندی به زیبایی ، در جهت خط و چشم و روانش می اندیشیده .

نقاشی

نقاشی عمل بکار بردن رنگ دانه محلول در یک رقیق کننده و یک عامل چسپاننده یک چسب بر روی یک سطح نگهدارنده مانند کاغذ ، بوم یا دیوار است. این کار توسط یک نقاش انجام می شود. این واژه بخصوص زمانی به کار می رود که این کار حرفه شخص مورد نظر باشد. قدمت نقاشی در بین انسانها ، شش برابر قدمت استفاده از زبان نوشتاری است.

تاریخ نقاشی

قدیمی ترین نقاشی ها در دنیا که متعلق به حدود ۳۲۰۰۰ هزار سال قبل می باشد، در گروته شاوه فرانسه قرار دارد. این نقاشی ها که با استفاده از افرای قرمز و رنگ دانه سیاه حکاکی و رنگ شده اند، تصاویری از اسب ها ، کرگدن ها، شیرها، بوفالوها و ماموت ها را نشان می دهند. اینها نمونه هایی از نقاشی در غار هستند که در تمام دنیا وجود دارند.

سبک های معروف نقاشی

سبک های نقاشی می توانند با روشهای بکارگیری و یا با توجه به جنبش هنری که بیشترین تطبیق را با مشخصات غالب و حاکمی که نقاشی نشان می دهد دارند، مشخص شوند. سبک های معروف عبارتند از:

  • رئالیسم )واقع گرایی(

ارزشهای بصری خط ثلث و نسخ
خط نسخ و ثلث ، به دلیل قرابت فرمی که دارند ، یکجا مورد بحث قرار می گیرند . با این تفاوت که خط نسخ مشخصه خوانا بودن را بیش از ثلث داراست ، و خط ثلث جنبه تزیینی تر دارد . در هر دو قلم ، خصوصیت صلابت و استواری به دلیل سطح زیاد ، و نیز خطوط عمودی بلند ، کاملاً محسوس است .

ارزشهای بصری خط شکسته نستعلیق
خطی پر تحرک و پرانرژی است ، پیچیدگی ، آزادی ،. پیوستگی حروف ، ظرافت ریتم ، و آهنگ در این خط وجود دارد . خطی بسیار عاطفی است ، و تا حدودی خواندن آن دشوار است . دارای خطوط منحنی قوسی شکل است ، تا جایی که حالت موسیقی را تداعی می کند . خطی متنوع و شادی بخش است ، لذا جنبه تزئینی آن بر خوانایی اش غلبه دارد

تعریف تذهیب

در فرهنگهای فارسی تعریف دقیقی از تذهیب وجود ندارد ؛ تعریفی که ما را به اصل و منشاء این هنر رهنمون باشد. در برخی از کتابهای قدیمی و اغلب تذکره ها فقط نامی از نقاشان و مذهبان آمده است که این ، برای دریافت معنای تذهیب کافی نیست. در لغتنامه ها ، تذهیب را زرگرفتن و طلا کاری دانسته اند ، اما این ، هم تمام معنای تذهیب نیست. در دایره المعارفهای فارسی نیز تعریفهایی از تذهیب آمده است که به شیوه های تذهیب ، در یک دوره ی خاص از تاریخ ، تعلق دارد

پیشیه تذهیب

پیشینه آذین و تذهیب در هنر کتاب آرایی ایران ، به دوره ساسانی می رسد. بعد از نفوذ اسلام در ایران ، هنر تذهیب در اختیار حکومتهای اسلامی و عرب قرار گرفت و « هنر اسلامی » نام یافت. اگر چه زمانی این هنر از بالندگی فرو ماند ، اما مجددا پویایی خود را به دست آورد. چنانکه در دوره ی سلجوقی مذهـبان ، آرایش قرآنها ، ابراز و ادوات ، ظرفها ، بافته ها و بناها را پیشه ی خود ساختند و چندی بعد ، در دوره تیموری این هنر به اوج خود رسید و زیباترین آثار تذهیب شده به وجود آمد.

نتیجه گیری:

در پایان باید توجه داشت که سرگذشت تاریخ یک ملت همانا هویت، فرهنگ و عظمت و سنت هایی است که همگی در اعصار مختلف پدید آمده و در شکل گیری یک تمدن سهیم هستند. نوع زندگی انسان ها، گذشته و فنآوری آنها قابل مطالعه و تامل است تابتوانیم از تجارب و پیشرفت های آنان در جهت بهتر کردن فنآوری های روز استفاده کنیم.

منابع :

۱-  آلن،جیمز،ویلسون؛مترجم:شایسته فر، میترا،سفالگری اسلامی،تهران:مؤسسه مطالعات هنر اسلامی ۱۳۸۳.

۲- تورج ,ژوله  -پژوهشی در فرش ایران  – کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی مشهد

۳- سایت  پژوهشکده هنرهای ملی

www.tradart.iranmiras.ir

۴-  سایت دانشنامه رشد :

www.daneshnameh.roshd.ir

۵-  شیخی،عباس،”سفال نیشابور جلوه گاه زیبایی و خلاقیت”، جاده ابریشم،ضمیمه شماره۵۷ ، مرداد۱۳۸۲،ص۱۲۰-۱۲۱.

۶- عباسیان، میر محمد،تاریخ سفال و کاشی در ایران،تهران:گوتنبرگ،چاپ دوم۱۳۷۹.

۷- قوچانی،عبدالله،”تجلی علی(ع)برسفالینه های نیشابور”، ماه هنر،پیاپی۳۱-۳۲ ،فروردین ۱۳۸۰

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.

 

 

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.