نگرش دینی و حجاب

دیدگاههای مهم مید درمورد نقش اجتماعی جایگاه خاصی دارد واین مفهوم را از ابتدا تابه امروز به صورت یک نظریه بنیادی درمطالعات اجتماعی در آورده است نظرات مید از جهاتی با دیدگاه روان شناسان قابل مقایسه است اما تفاوتهای فاحشی با آن دارد اهداف طرحهای روانشناسانه آن است که رفتار مردم درجامعه بر اساس عواملی که در ساخت روانشناسان تک تک افرادموجوداست تبیین می شود

این تحقیق دانشجویی مشتمل بر ۶۷ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

جرج هربرت مید. ۳

خطوط اصلی دیدگاه کنش متقابل نمادی.. ۵

بررسی ارزشهای مادی وفرا مادی: ۸

تکنولوژی های جدید ارتباطی.. ۱۵

نظریه های هنجاری.. ۱۶

دانیل لرنز. ۱۶

ارتباطات نخبگان: ۱۷

ارتباطات جمعی (توده ای) : ۱۷

ارتباطات فردی: ۱۷

مارشال مک لومان ( ۱۹۱۱-۱۹۸۰) ۱۸

دیوید رایزمن : ۱۹

نظریات هارولد لاسول. ۲۱

مطالعات و تحقیقات تجربی د رارتباطات… ۲۳

ژان کلوتیه : ۲۴

نظریه زیست شناسان. ۲۴

دیدگاه روانشناسان. ۲۶

نظریه استاد شهید مطهری (ره): ۲۷

دیدگاه جامعه شناسان: ۲۸

حجاب از نظر قرآن. ۲۹

اما در رابطه با زنان: ۳۰

اما در رابطه با زن ومرد: ۳۰

زن در اسلام: ۳۱

به گفته استاد مطهری: ۳۲

معنای هویت… ۳۳

بی حجابی یکی از هدفهای استعمار و استعمارگران. ۳۶

اسلام مانعی در برابر آزادی نیست… ۳۷

ترویج پوشش دینی.. ۳۹

۲- تشویق.. ۴۰

۳-فعالیتهای علمی،فرهنگی،هنری.. ۴۰

ترویج فرهنگ غیرت… ۴۱

۵- نظارت لازم بررسانه های جمعی.. ۴۲

۶- فعالیت مؤثر قوای سه گانه. ۴۲

۷- تقویت پایه های حجاب… ۴۳

۸- امر به معروف ونهی از منکر. ۴۳

فرضیات تحقیق.. ۵۳

تعاریف مفاهیم. ۵۴

روش تحقیق.. ۵۵

روش تحقیق – روش پیمایشی.. ۵۷

روش کتابخانه ای: ۵۷

روش تحقیق: ۵۸

شیوه نمونه گیری: ۵۸

روش جمع آوری اطلاعات: ۵۹

تاریخچه تحقیق.. ۶۱

تحقیقات مقدماتی.. ۶۲

تحقیقات اصلی.. ۶۳

مانتو. ۶۵

خلاصه بحث تئوریک و نتیجه گیری.. ۶۶

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته اجتماعی مقالات رشته دینی

خلاصه ای کوتاه از مقاله  نگرش دینی و حجاب را در زیر می توانید ببینید.

جرج هربرت مید

دیدگاههای مهم مید درمورد نقش اجتماعی جایگاه خاصی دارد واین مفهوم را از ابتدا تابه امروز به صورت یک نظریه بنیادی درمطالعات اجتماعی در آورده است نظرات مید از جهاتی با دیدگاه روان شناسان قابل مقایسه است اما تفاوتهای فاحشی با آن دارد اهداف طرحهای روانشناسانه آن است که رفتار مردم درجامعه بر اساس عواملی که در ساخت روانشناسان تک تک افرادموجوداست تبیین می شو

بررسی ارزشهای مادی وفرا مادی:

ارزشها از بنیادی ترین عوامل جهت دهنده رفتارهای انسانی درهر جامعه به شمار می‌روندارزشها در رابطه با فرهنگ جامعه ورفتارهای انسانها نقش دوگانه ای رابازی می کنند از یک جهت آنها یک نیروی ساختار دهنده فشارهای بشری به شمار می آیند و از جهت دیگر یک الگوی ساختار بندی شده توسط فرهنگ غالب جامعه به شمار می آیند.

تکنولوژی های جدید ارتباطی

در دهه ۱۹۵۰ به بعد بود که فن آوری پیشرفت چشمگیری کرد صنعت چاپ که در اروپا چند قرن زودتر از کشورهای جهان سوم شروع شده بود توسعه یافت. رفرماسیون و تحدید حیات دینی شروع دوره رنسانس وچرخه وسیع انقلاب صنعتی به وقوع پیوست و روشنفکران و آزادیخواهانی در فرانسه مانند مونتسکیو،؛جان لاک،هابز و در انگلستان نظیر اوموند بورک که مطبوعات را رکن چهارم مشروطیت و دموکراسی می دانستند سربلند کردند.

این را هم بخوانید :  جرایم مواد مخدر - ديدگاه شرع و قانون در برخورد جرايم مرتبط با مواد مخدر - پرشین مقاله

نظریه های هنجاری

نظریه های هنجاری به تعیین بایدها ونبایدهای حاکم بر وسایل ارتباط جمعی در شرایط مختلف می پردازد « ؟؟/ مک کوئیل» این نظریه رابه ۶ گروه تقسیم می کند:

۱- تئوری استبدادی

۲- تئوری رسانه های آزاد

۳- تئوری مسئولیت اجتماعی

دانیل لرنز

«دانیل لرنز» از محققان ونظریه پردازان بنام و مطرح آمریکاست . وی نظریاتی مبتنی ب رتغییرات فردی وتوسعه داد به اعتقاد او طرح نظریه توسعه بخشی ارتباطات، زمینه لازم برای تحرک روحی ورفتاری افراد به منظور ایجاد تحرک اجتماعی به وجود می آورد

مارشال مک لومان ( ۱۹۱۱-۱۹۸۰)

«مک لومان» نظریه پرداز ارتباطی کانادایی در سالهای اولیه دهه ۶۰ نظریه تحول تاریخی برمبنای ارتباطات رامطرح ساخت. وی ویژگیهای جوامع ابتدایی رابر مبنای « ارتباطات صمیمانه» ونزدیک مبنا را «حواس انسانی» می داند وی می گوید «وسیله همان پیام است»

نظریات هارولد لاسول

«هارولد لاسون » جامعه شناس آمریکایی طی سالهای ۱۹۲۷-۱۹۳۳ با همکاری بلومن استاک در کتاب تتحت عناوین تبلیغات انقلابیون جهانی وتکنیکهای تبلیغات درجنگ جهانی نوشت حزب نازیسم بااستفاده از موج کوتاه رادیویی ونطقهای تند هیتلر شاهد پیروزی گوبلز در سال ۱۹۳۳ شد .

مطالعات و تحقیقات تجربی د رارتباطات

اولین بار هارولد لاسون درسال ۱۹۴۸ مقاله «ساخت و کارکرد ارتباطات در جامعه» را نوشت روش وی مبتنی بر شیوه تجربی ومتاثر ار «نظریه کارکرد گرایی»یا «فونکسیونالیزم» است تجربه گرایان با جدا نمودن پدیده های اجتماعی ومطالعه آنها بدون در نظر گرفتن «کلیت اجتماعی » با تأکید بر نقشهای اجتماعی، آزادی واستقلال و بی طرفی ارتباطات، روابط مستقیم وغیرمستقیم وسایل ارتباط جمعی وسایر امکانات ارتباطی را با ساختار های اقتصادی سیاسی واجتماعی نادیده می گیرند

نظریه زیست شناسان

برخی از زیست شناسان به وجود نوعی احساس حیاء و خجلت در جنس ماده اشاره می کنند ومنشا حشمت و حجاب زنان رانیز همان احساس حیاء می دانند (دکتر فخری) فیزیولوژیست مصری چنین می گوید:

دیدگاه روانشناسان

برخی از روانشناسان در تائیداین مطلب که «حجاب و پوشش زن فطری است» از وجود «حیا» درنهاد انسان نامه می برد که به دو صورت «باز دارنده و هدایت کننده» ایفای نقش می کند بدین سان از نظر آنان «حیا» تعدیل کننده غرایز وضامن اجرای بسیاری از قوانین اجتماعی – اخلاقی است.

نظریه استاد شهید مطهری (ره):

استاد مطهری با تلفیق در نظریه زیست شناسان و روان شناسان نظریه جامع تری را مطرح کرده می فرماید: «به طور کلی بحثی است درباره ریشه اخلاق جنسی از قبیل حیا وعفاف و بستر و پوشش تدبیری است که خود زن بایک نوع الهام برای گرانبها کردن خود و حفظ موقعیت خود در برابر مرد به کار برده است

دیدگاه جامعه شناسان:

از آنجا که انسان موجودی است اجتماعی یا به تعبیر دیگر «مدنی باالطبع » می باشد

برخی با نگاه جامعه شناسانه به عفت و حجاب زن نگریسته وآن را از این زاویه مورد بررسی قرار داده۹ اند برخی از جامعه شناسان حجاب و پوشش زن را مقتضای طبیعی جامعه بشری معرفی کرده اند (مونتسکیو) می نویسد:

حجاب از نظر قرآن

بدحجابی و بی حجابی کاری بسیار زشت و مفاسدش فراوان است حرمت بد حجابی وبی حجابی از غیرت خدا است خوشا به حال انسانی که دنبال حق نسبت به ناموسش غیرت نشان دهد.

زن در اسلام:

مسئله پوشش که از مسلمات فقه اسلام است دارای عرصه های متنوع وگسترده است قبل از پرداختن به آن لازم است تصویری روشن ازموضوع بحث ارائه شود و واژگانی که در این مباحث به کار می رود به گونه ای روشن گردد.

این را هم بخوانید :  جرایم مواد مخدر - ديدگاه شرع و قانون در برخورد جرايم مرتبط با مواد مخدر - پرشین مقاله

معنای هویت

اگرچه مبحث هویت یعنی بحث تلاش برای پاسخ گویی به پرسش(من که هستم؟) قدمتی دیرینه وبه ویژه در حوزه مفهومی خود دارد اما در ابعاد اجتماعی یکی از اساسیترین وجدید ترین مباحث عصر مدرن و پسامد است به گونه ای که باید آن را عبارت از فرایند معناسازی براساس یک ویژگی  فرهنگی یا مجموعه به هم پیوسته از ویژگیهای فرهنگی دانست که برنتایج معنایی دیگر اولویت داده می شود

بی حجابی یکی از هدفهای استعمار و استعمارگران

استعمار برای سلطه جویی بر ملتها ابتدا از ارزشهای اصیل اخلاقی آنان (از جمله حجاب و عفت ) رانشانه می گیرد و سپس با فاسد نمودن نیروهای جوان آن کشور چنگالهای خونین خود را بر گلویشان می فشارد.

اسلام مانعی در برابر آزادی نیست

عدم مغایرت مبانی اسلام حکومت با مبانی دموکراسی سیاسی ونزدیکی این دو به یکدیگر به لحاظ روش نه محتوا اصلی است که از جنبه های مختلف قابل طرح و قابل استدلال است

فرضیات تحقیق

۱- بین تعداد ترمی که دانشجو در دانشگاه درس می خواند و پوشش چادر او رابطه معنا داری وجود دارد.

۲- بین ارزشهای خانواده وپوشش چادر دانشجو رابطه معنا داری وجود دارد

روش تحقیق

هدف از انتخاب روش تحقیق آن است که محقق مشخص نماید چه شیوه وروشی را اتخاذ کند تا اورا هرچه دقیق تر آسان تر و ارزان تر در دست یابی به پاسخ یا پاسخ‌هایی روی پرسش های تحقیق مورد نظر کمک کند.

روش جمع آوری اطلاعات:

روش جمع آوری اطلاعات در تحقیق حاضر از طریق پرسش نامه بودکه به وسیله آن به جمع آوری اطلاعات پرداخته شده است. پرسشنامه ارائه شده از نوع بسته می باشد که پاسخگو ملزم می گردد که از میان چند گزینه یک گزینه را انتخاب کند

خلاصه بحث تئوریک و نتیجه گیری

اینکه می گویند حجاب نشاط زندگی را از بین می برد باید گفت آیا وقتی جلوی یک رودخانه سدی نبود و آبهای هرز آنرا جمع کنند وسطح آنرا بالا می برند تا به آبیاری وسیعی مشغول شدند و با آن به ده ها و شهرها آب برسانند این نشاط رودخانه را گرفتن است ؟ به راستی اگر برای خانه ای دری می گذارند ودور آنرا حفاظ می کشند این نشاط اهل خانه را گرفتن است؟


برای سفارش پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید : سفارش پروپوزال
برای خرید پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال
برای سفارش پایان نامه به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش پایان نامه
برای دانلود پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه کنید: پروپوزال آماده
برای دانلود تجربیات معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات معلمان
برای دانلود تجربیات معلمان ابتدایی به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیان معلمان ابتدایی
برای دانلود تجربیات آموزشی معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات آموزشی معلمان
برای دانلود تجربیات یک معلم به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات یک معلم
برای خرید پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال آماده
برای خرید تحقیق به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق
برای انجام تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: انجام تحقیق دانشجویی
برای خرید تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق دانشجویی
برای سفارش تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش تحقیق دانشجویی
برای دانلود گزارش اقدام پژوهی به این صفحه مراجعه نمایید: گزارش اقدام پژوهی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ده − 1 =