نگرشی موضوعی در تصاویر شعری دیوان فرخی سیستانی

پیش از این ، در بحث از توصیفات ، به سه نوع توصیف کلّی در دیوان فرخی سیستانی ، یعنی توصیف طبیعت و عناصر جهان ، توصیف های عاطفی و توصیف های ستایشی ، اشاره کردیم. این توصیفات سه گانه که تقریباً همه ی تصاویر به کار رفته در دیوان فرخی سیستانی را شامل می‌شوند ، از جنبه های گوناگون با هم تمایز دارند وما در اینجا ، به اختصار ، به آنها اشاره می‌کنیم.

اوّلین مسأله ای که در این باره مطرح است ، بررسی میزان ابتکاری بودن یا کلیشه ای بودنِ تصاویر به کار رفته در این نوع توصیفات سه گانه است . در توصیفات فرخی از مظاهر طبیعت و عناصر جهان، غالب تصاویر ، از نوآوری و ابداع برخوردارند و کمتر ، تصویری را می یابیم که بر گرفته از تصاویرِ شعری شاعران گذشته ویا معاصر او باشد . اما در توصیفات عاطفی که غالب تصاویر ، برمحورِ توصیفِ معشوق و جمال او دور می زند ؛ جنبه ابتکاری و ابداعی تصاویر ،تا حدودی رنگ می بازد ؛ به این معنی که ، همگام با تصاویر ابتکاری شاعر ، تصاویر به کار رفته در شعر شاعران ادوار پیشین یا معاصر او ، دوشادوشِ هم ، به کار گرفته می شوند والبته نا گفته  نماند که این مقدار استفاده از تصاویر شعری گذشتگان ، امری اجتناب نا پذیر وبلکه ضروری  است

این تحقیق دانشجویی مشتمل بر۵۴صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

مقدمه. ۱

مظاهر و عناصر طبیعت در تصاویر شعری فرخی.. ۵

عناصر و مصنوعاتِ دست بشر در تصاویر شعری فرخی.. ۲۱

بررسی تشبیهات، استعارات و صفات در توصیفاتِ عاطفی فرخی.. ۲۴

معشوق و جمال او در تصاویر شعری فرخی.. ۲۵

عاشق در تصاویر شعری فرخی.. ۳۹

بررسی تشبیهات، استعارات و صفات در توصیفات ستایشی فرخی.. ۴۲

توصیف ممدوحان و سپاهیان و سایر متعلقات آنها ۴۳

مدایح و اشعار ستایشی.. ۵۱

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله  نگرشی موضوعی در تصاویر شعری دیوان فرخی سیستانی را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه

پیش از این ، در بحث از توصیفات ، به سه نوع توصیف کلّی در دیوان فرخی سیستانی ، یعنی توصیف طبیعت و عناصر جهان ، توصیف های عاطفی و توصیف های ستایشی ، اشاره کردیم. این توصیفات سه گانه که تقریباً همه ی تصاویر به کار رفته در دیوان فرخی سیستانی را شامل می‌شوند ، از جنبه های گوناگون با هم تمایز دارند وما در اینجا ، به اختصار ، به آنها اشاره می‌کنیم.

اوّلین مسأله ای که در این باره مطرح است ، بررسی میزان ابتکاری بودن یا کلیشه ای بودنِ تصاویر به کار رفته در این نوع توصیفات سه گانه است . در توصیفات فرخی از مظاهر طبیعت و عناصر جهان، غالب تصاویر ، از نوآوری و ابداع برخوردارند و کمتر ، تصویری را می یابیم که بر گرفته از تصاویرِ شعری شاعران گذشته ویا معاصر او باشد . اما در توصیفات عاطفی که غالب تصاویر ، برمحورِ توصیفِ معشوق و جمال او دور می زند ؛ جنبه ابتکاری و ابداعی تصاویر ،تا حدودی رنگ می بازد ؛ به این معنی که ، همگام با تصاویر ابتکاری شاعر ، تصاویر به کار رفته در شعر شاعران ادوار پیشین یا معاصر او ، دوشادوشِ هم ، به کار گرفته می شوند والبته نا گفته  نماند که این مقدار استفاده از تصاویر شعری گذشتگان ، امری اجتناب نا پذیر وبلکه ضروری است.

مظاهر و عناصر طبیعت در تصاویر شعری فرخی

در این نوع از تصاویر ، غالب مظاهر طبیعت ،  چون آسمان ، زمین ، ابر ، درختان ،گل ها و سبزه ها و جانوران و … زمینه ی آفرینش تصویر ، واقع شده اند و از آنجا که غالب این تصاویر ، ابداعی هستند و همراه بداعت ، از زیبایی نیز برخوردارند ، می توان به بررسی غالب آنها پرداخت . البته مطلبی که می توان بر آن افزود این است که بسامد بعضی از عناصر طبیعت چون سبزه ها و گیاهان وگل ها ، در تصاویر شعری فرخی ، در قیاس با سایر عناصر طبیعت بیشتر است و این امر سبب شده ، در تصاویری از این دست ، به ندرت تکرارهایی را شاهد باشیم .

عناصر و مصنوعاتِ دست بشر در تصاویر شعری فرخی

عناصر و مصنوعات بشری به کار رفته در تصاویر فرخی در قیاس با عناصر طبیعت بسیار اندک است. با این حال برخی از این عناصر را می توان در حیطه ی توصیفات ستایشی مورد بررسی قرار داد. بنابراین، آن مقدار از تصاویری را که مربوط به طبیعت و عالم ماده است و از  جنبه ی  ستایشی برخوردار نیست، در این قسمت، مورد بررسی قرار می دهیم و بقیه ی تصاویر را – در صورت دارا بودن شرایط – در بخشِ توصیفات ستایشی مورد بررسی قرار خواهیم داد:

بررسی تشبیهات، استعارات و صفات در توصیفاتِ عاطفی فرخی

به طور کلی در توصیفات عاطفی فرخی، تقریباً، همه ی تصاویر، پیرامون دو موضوع اصلی شکل می گیرند. اولین موضوع، وصف معشوق و زیباییهای اوست و دومین موضوع، وصف عاشق است. این دو موضوع که در حیطه ی توصیفات غنایی شاعر هستند، از نظر زیبایی تصاویر، درخور ذکرند و این زیباییها هم در حوزه ی تصاویر ابتکاری شاعر و هم در حوزه ی تصاویر کلیشه ای او، نمود یافته اند.

عاشق در تصاویر شعری فرخی

فرخی در توصیفات غنایی اش، غالباً خود را به سان عاشقی به تصویر می کشد که با وجود همه ی کامیابیها و وصالها، گاه گاه در فراقِ برخی محبوبانِ خود، رنجور و دردمند است. این نوع از تصاویر – که در قیاس با تصاویر به کار رفته در وصف معشوق، بسیار اندک است –  با اینکه تا حدودی از سنت شعری شاعرانِ پیشین تبعیت می کند، اما با این حال غالباً زیبا و بدیع، جلوه کرده است و ما نیز سعی خواهیم کرد به بررسی این تصاویر بپردازیم:

عاشق در تصاویر شعری فرخی

فرخی در توصیفات غنایی اش، غالباً خود را به سان عاشقی به تصویر می کشد که با وجود همه ی کامیابیها و وصالها، گاه گاه در فراقِ برخی محبوبانِ خود، رنجور و دردمند است. این نوع از تصاویر – که در قیاس با تصاویر به کار رفته در وصف معشوق، بسیار اندک است –  با اینکه تا حدودی از سنت شعری شاعرانِ پیشین تبعیت می کند، اما با این حال غالباً زیبا و بدیع، جلوه کرده است و ما نیز سعی خواهیم کرد به بررسی این تصاویر بپردازیم:

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.


برای سفارش پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید : سفارش پروپوزال
برای خرید پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال
برای سفارش پایان نامه به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش پایان نامه
برای دانلود پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه کنید: پروپوزال آماده
برای دانلود تجربیات معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات معلمان
برای دانلود تجربیات معلمان ابتدایی به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیان معلمان ابتدایی
برای دانلود تجربیات آموزشی معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات آموزشی معلمان
برای دانلود تجربیات یک معلم به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات یک معلم
برای خرید پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال آماده
برای خرید تحقیق به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق
برای انجام تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: انجام تحقیق دانشجویی
برای خرید تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق دانشجویی
برای سفارش تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش تحقیق دانشجویی
برای دانلود گزارش اقدام پژوهی به این صفحه مراجعه نمایید: گزارش اقدام پژوهی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.