نیازهای آموزشی و ترویجی توتون کاران

در این فصل با توجه به موضوع تحقیق، اهداف ومرور پیش نگاشته‌ها به انتخاب روش تحقیق تعیین متغیرها و فرضیات تحقیق پرداخته می‌شود. هدف از انتخاب روش تحقیق آن است که مشخص شود چه شیوه‌ای اتخاذ گردد تا هرچه سریع، دقیق وآسانتر به اهداف مورد نظر و پاسخ‌ پرسش‌های تحقیق دست یافت.

مطلب نیازهای آموزشی و ترویجی توتون کاران مشتمل ۶۲ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

روش تحقیق.. ۱

تجزیه وتحلیل اطلاعات.. ۱۳

مقدمه. ۱۳

ســن.. ۱۳

جنسیت.. ۱۴

تاهل.. ۱۵

شغل اصلی.. ۱۷

مالکیت زمین کشاورزی آبی.. ۱۷

مالکیت زمین کشاورزی دیم. ۱۸

مالکیت اراضی تحت کشت توتون. ۱۹

سطح زیر کشت توتون. ۲۰

تسهیلات حمایتی.. ۲۳

نوع استفاده از تسهیلات حمایتی.. ۲۴

دفعات تماس با مروج. ۲۴

شرکت در کلاس های آموزشی  ـ ترویجی.. ۲۵

دفعات بازدید از مزارع نمونه توتون. ۲۶

مجلات و نشریات آموزشی ـ ترویجی.. ۲۷

فیلم های آموزشی.. ۲۸

تمایل به دیدن فیلم های آموزشی.. ۲۹

عضویت در تعاونی ها ۳۰

مناسب بودن روش های آموزشی.. ۳۱

خلاصه‌، نتایج و پیشنهادات.. ۵۰

خلاصه. ۵۰

۲- نتیجه گیری.. ۵۲

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

خلاصه ای کوتاه از مقاله نیازهای آموزشی و ترویجی توتون کاران را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه

در این فصل با توجه به موضوع تحقیق، اهداف ومرور پیش نگاشته‌ها به انتخاب روش تحقیق تعیین متغیرها و فرضیات تحقیق پرداخته می‌شود. هدف از انتخاب روش تحقیق آن است که مشخص شود چه شیوه‌ای اتخاذ گردد تا هرچه سریع، دقیق وآسانتر به اهداف مورد نظر و پاسخ‌ پرسش‌های تحقیق دست یافت.

روش نمونه‌گیری

در این تحقیق به منظور انجام نمونه‌گیری از میان جامعه آماری موجود از روش نمونه‌گیری تصادفی استفاده گردید. اگر در انتخاب نمونه ها برای هر یک از افراد جامعه محدود،  شانس و احتمال مساوی در نظر گرفته شود آن را نمونه تصادفی ساده می نامند . برای بدست آوردن یک نمونه تصادفی ساده کافی است که برای کلیه افراد احتمالات مساوی منظور شود.

تعیین حجم نمونه

با توجه به این که تمامی افراد جامعه را نمی‌توان مورد مطالعه قرار داد، تعدادی نمونه که خصوصیات جامعه آماری را داشته باشند انتخاب می‌‌گردد. در این تحقیق نحوه تعیین حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران می‌باشد.

روایی Validity

به منظور تعیین روایی پرسشنامه، از نقطه نظرات و پیشنهادهای اساتید گروه ترویج و آموزش کشاورزی، محققان و کارشناسان شرکت دخانیات استفاده گردید و پس از اصلاحات لازم، اطمینان حاصل شد که سؤالات مطرح شده توانایی و قابلیت اندازه‌گیری محتوی و خصوصیات مورد نظر در تحقیق را دارا می‌باشند.

اعتبار Reliability

برای سنجیدن اعتبار پرسشنامه‌های تهیه شده، به وسیله یک تحقیق مقدماتی (Pilot test) تعداد ۱۵ نسخه از آن توسط توتون کاران  تکمیل گردید که پرسشنامه‌های تکمیل شده با استفاده از نرم‌افزار spsswin و ضریب کرنباخ آلفا مورد سنجش قرار داده شد

فرضیات تحقیق

فرضیه تحقیق حدس بخردانه در باره رابطه بین دو یا چند متغیر است فرضیه ها به صورت جمله اخباری بیان می  شود و نشانگر نتایج مورد انتظار است. یک فرضیه هیچ گاه اثبات و یا ابطال نمی شود ، بلکه بر اساس داده های به دست آمده فقط تائید یا رد می  شود

سطح تحصیلات 

از نظر سطح تحصیلات،  حدود ۳۵ درصد از افراد مورد مطالعه با بیشترین فراوانی بی سواد و ۲۷ درصد افراد نیز دارای تحصیلات ابتدایی بوده اند. کمترین فراوانی مربوط به افراد دارای تحصیلات دیپلم و به بالا با فراوانی ۴ نفر(۵/۲ درصد) می باشد.

مالکیت زمین کشاورزی آبی

متوسط میزان مالکیت زمین کشاورزی آبی توتون کاران مورد مطالعه در این تحقیق حدود یک هکتار و نیم بوده است که بیشرین میزان مالکیت ۶ هکتار و کمترین میزان مالکیت ۵/۰ هکتار بوده است.

مالکیت زمین کشاورزی دیم 

متوسط میزان مالکیت زمین کشاورزی دیم توتون کاران مورد مطالعه در این تحقیق حدود دو هکتار بوده است که بیشرین میزان مالکیت ۷ هکتار  و کمترین میزان مالکیت  ۵/۰ هکتار بوده است. نتایج نشان می دهد که بیشترین فراوانی مربوط به طبقه ۱ هکتار و به پایین و کمترین فراوانی مربوط به طبقه ۴-۱/۳ هکتار زمین بوده است

میزان درآمد از شغل توتون کاری

متوسط میزان درآمد افراد مورد مطالعه از شغل توتون کاری در این تحقیق، ۵۳۰۹۵۸ تومان در طول سال بوده است که کمترین میزان درآمد ۵۰ هزار تومان و بیشترین میزان درآمد ۳ میلیون تومان بوده است، همچنین بیشترین فراوانی افراد مورد مطالعه در خصوص میزان درآمد در طبقه   ۱۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان قرار دارد

تسهیلات حمایتی

از نظر استفاده از تسهیلات حمایتی شرکت دخانیات ( وام، نهاده های کشاورزی و …) ۵/۶۵ درصد از افراد مورد مطالعه از این تسهیلات استفاده نموده اند و ۵/۳۵ درصد نیز عدم استفاده از تسهیلات حمایتی شرکت دخانیات را اظهار داشته اند.

دفعات تماس با مروج

متوسط تعداد دفعات تماس مروجان و توتون کاران در این تحقیق ۱۳ بار در طول سال بوده است که که کمترین تعداد دفعات تماس صفر و بیشترین تعداد دفعات تماس ۴۰ بار در طول سال بوده است.

دفعات بازدید از مزارع نمونه توتون

متوسط تعداد دفعات بازدید توتون کاران از مزارع نمونه توتون کاری در طول سال کمتر از یک بار بوده است. در تحقیق حاضر ۵۷ درصد از افراد مورد مطالعه اظهار داشته اند که هیچ بازدیدی از  مزارع نمونه کشت توتون درطول سال نداشته اند

مجلات و نشریات آموزشی ـ ترویجی

درخصوص میزان استفاده از مجلات و نشریات آموزشی ـ ترویجی در زمینه کشت توتون، حدود   ۸۳ درصد از افراد مورد مطالعه با بیشترین فراوانی اظهار داشته اند که از مجلات ونشریات آموزشی و ترویجی به میزان کم تا خیلی کم استفاده نموده اند . همچنین ۵/۱۴ درصد درحد متوسط و۵/۲ درصد نیز در حد زیاد تا خیلی زیاد از آن استفاده نموده اند.

فیلم های آموزشی

درخصوص میزان استفاده از فیلم های آموزشی در زمینه کشت توتون ، بیش از ۹۰ درصد از افراد مورد مطالعه اظهار داشته اند که به میزان کم تا خیلی کم  از فیلم های آموزشی استفاده نموده اند. حدود ۷ درصد آن را در حد متوسط و ۵/۲ درصد آن را در حد زیاد ارزیابی نموده اند.

تمایل به دیدن فیلم های آموزشی

درخصوص تمایل توتون کاران به استفاده از فیلم های آموزشی در زمان حضور در محل کمسیون خرید،  ۵/۶۷ درصد از افراد مورد مطالعه با بیشترین فراوانی اظهار داشته اند که به میزان زیاد تا خیلی زیاد تمایل دارند از  فیلم های آموزشی در محل کمسیون خرید استفاده نمایند.

مناسب بودن روش های آموزشی

درخصوص مناسب بودن روش های فعلی آموزش در خصوص نحوه کاشت، داشت ، برداشت و عمل آوری توتون ، حدود ۴۶ درصد از توتون کاران با بیشترین فراوانی آن را در حد متوسط مناسب ارزیابی نموده اند. همچنین حدود ۳۲ درصد آن را در حد زیاد و ۲۲ درصد آن را در حد کم مناسب دانسته اند.

اولویت بندی عوامل مؤثر درافزایش کمی و کیفی  توتون

در خصوص اولویت بندی عوامل موثر در افزایش کمی و کیفی توتون با توجه به جدول شماره ۲۴-۴ ملاحظه می گردد که موثرترین عامل در توسعه کمی و کیفی کشت توتون  پرداخت به موقع بهای محصول با میانگین ۵۵/۴ می باشد که در اولویت اول قرار دارد.

اولویت بندی نیازهای آموزشی ـ ترویجی  توتون کاران    

در خصوص اولویت بندی نیازهای آموزشی ـ ترویجی توتون کاران ، ۱۶ گویه از نیازهای آموزشی و ترویجی انتخاب گردید و از توتون کاران خواسته شد تا با استفاده از طیف لیکرت به آنها پاسخ دهند که در نتیجه با توجه به جدول شماره ۲۶-۴ ملاحظه می گردد که مهمترین نیاز آموزشی توتون کاران آشنایی با انواع سموم شیمیایی با میانگین ۰۶/۴ می باشد که در اولویت اول قرار دارد.

خلاصه

نیاز شالوده و اساس برنامه ریزی آموزشی است و برای تدوین هدفهای مطلوب در یک  برنامه ریزی ابتدا باید نیازها را بررسی کنیم. یکی از مهمترین عوامل و محرکهای مشوق برای شرکت کشاورزان در برنامه های آموزشی برآوردن نیازها و خواسته های آنان می باشد مطالعه در خصوص خواستها و نیازهای مخاطبان از اساسی ترین ضروریات در تهیه و تدارک برنامه های آموزشی برای آنها است و از طرف دیگر برنامه های آموزشی  تنها زمانی برای مخاطبان جذاب خواهد بود که با مشکلات و نیازهای واقعی آنان در ارتباط باشد

نتایج حاصل از یافته های تحلیلی

نتایج حاصل از ضریب همبستگی اسپیرمن نشان می دهد که بین سن توتون کاران و میزان نیازهای آموزشی آنان رابطه معکوس و معنی داری وجود دارد. یعنی  هر چه سن توتون کاران کمتر بوده است در نتیجه نیازهای آموزشی ـ ترویجی آنان در خصوص کشت توتون بیشتر می باشد به عبارت دیگر افراد مسن تر احساس نیاز کمتری به آموزش داشته اند و برعکس افراد جوانتر نیاز بیشتری به آموزش از خود ابراز نموده اند.

 پیشنهادات

۱ـ با توجه به اینکه تعدادی از توتون کاران منطقه، زن می باشند لذا توصیه می گردد برای این گروه از مخاطبان ترویج از مروجان زن استفاده به عمل آید.

۲ـ نظر به سطح سواد پائین توتون کاران در منطقه، توصیه می شود تمهیدات لازم برای باسواد کردن توتوکاران با همکاری نهضت سواد آموزی صورت پذیرد.

۳ـ  پیشنهاد می گردد شرکت دخانیات با هماهنگی مروجان تسهیلاتی را برای بازدید توتون کاران  از مزارع نمونه توتون در طول سال در نظر بگیرند.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

چهار + دوازده =