نقش شرکتهای تعاونی در رفع و حل مشکلات و معضلات دامداریها

هدف اصلی از انجام این پژوهش بررسی نقش شرکتهای تعاونی روستایی در رفع و حل مشکلات و معضلات دامداریها می باشد که البته این تحقیق به صورت موردی به بررسی نقش این شرکتها در شهرستان ورامین پرداخته است.

مطلب  نقش شرکتهای تعاونی در رفع و حل مشکلات و معضلات دامداریها  مشتمل ۹۰ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

مقالات رشته روانشناسی

فهرست

چکیده: ۱

مقدمه. ۲

۱-۱ بیان مسئله تحقیق. ۶

۱-۲ اهمیت و ضرورت تحقیق. ۹

۱-۳ اهداف تحقیق. ۱۰

۱-۴ فرضیات تحقیق. ۱۱

۱-۵ نوع روش تحقیق. ۱۳

۱-۶ محدودیت های تحقیق. ۱۴

۲-۱ پیشینه تحقیق در داخل کشور. ۱۶

۲-۲ پیشینه تحقیق در خارج از کشور. ۱۹

۲-۳ تعاونی و گذشته آن. ۲۳

۲-۳-۱ تعریف و مفهوم تعاون: ۲۳

۲-۳-۲ تعریف و مفهوم تعاونی.. ۲۴

۲-۳-۳ نظریه های  تعاونی و اصول مرتبط به آن. ۲۵

۲-۳-۴ تعاون در اسلام. ۲۶

۲-۳-۵ تاریخچه تعاونی در جهان. ۲۶

۲-۳-۶ تاریخچه تعاونی های روستایی در ایران. ۲۸

۲-۳-۷ تاریخچه تعاونی های روستایی شهرستان ورامین.. ۳۲

۲-۳-۸ سیر تاریخی شرکت های تعاونی در قانون اساسی ایران. ۳۴

۲-۳-۹ سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران ۳۷

۲-۳-۹-۱ اهداف و وظایف سازمان ۳۹

۲-۳-۹-۲ ارکان سازمان. ۳۹

۲-۳-۱۰ سازمان تعاون روستایی استان. ۴۲

۲-۳-۱۱ اداره تعاون روستایی شهرستان. ۴۳

۲-۳-۱۲ اتحادیه های تعاونی روستایی.. ۴۶

۲-۳-۱۲-۱ اتحادیه مرکزی تعاونی روستایی.. ۴۶

۲-۳-۱۲-۲ اتحادیه تعاون روستایی استان و شهرستان. ۴۷

۲-۳-۱۳ شرکت های تعاونی روستایی.. ۴۹

۲-۳-۱۴ ارکان شرکت های تعاونی روستایی.. ۴۹

۲-۳-۱۴-۱ مجمع عمومی.. ۴۹

۲-۳-۱۴-۲ هیأت مدیره ۵۰

۲-۳-۱۴-۳ بازرسان. ۵۱

۲-۳-۱۵ موضوع و حدود عملیات شرکت های تعاونی روستایی.. ۵۱

۲-۳-۱۶ شرکتهای تعاونی کشاورزی دامداران. ۵۲

۳-۱ روش تحقیق. ۵۵

۳-۲ روش گردآوری اطلاعات.. ۵۶

۳-۳ ابزار گردآوری اطلاعات.. ۵۷

۳-۴ قلمرو تحقیق. ۵۸

۳-۵ جامعه آماری: ۵۹

۳-۶ نحوه نمونه گیری.. ۶۰

۳-۷ نحوه تنظیم پرسشنامه. ۶۱

۳-۸ پرسشنامه تحقیقی از دامداران عضو شرکت تعاونی روستایی (شهرستان ورامین) ۶۳

۳-۹روایی و پایایی پرسشنامه. ۷۰

۳-۹-۱ روایی.. ۷۰

۳-۹-۲ پایایی.. ۷۱

۳-۱۰ روش تجزیه و تحلیل یافته ها ۷۳

۳-۱۰-۱ روش توصیفی.. ۷۴

۳-۱۰-۲ روش تحلیلی و استنباطی.. ۷۴

۴-۱ توصیف یافته ها ۷۷

۴-۱-۱ سن اعضاء: ۷۷

۴-۱-۲ تحصیلات نمونه ها ۷۹

۴-۱-۳ نوع دامداری های مورد مطالعه از نظر تولید. ۸۱

۴-۱-۴ نوع دامداری های مورد مطالعه از نظر پروانه. ۸۳

۴-۱-۵ فراوانی اندازه دامداری ها «ظرفیت پروانه تولید» ۸۵

۴-۱-۶ میزان تولید شیر روزانه نمونه ها ۸۷

۴-۱-۷ وضعیت تولید گوشت سالیانه اعضاء. ۸۹

۴-۲ تحلیل فرضیات.. ۹۳

۴-۲-۱ تحلیل فرضیه اول. ۹۳

۴-۲-۲ تحلیل فرضیه دوم. ۹۷

۴-۲-۳ تحلیل فرضیه سوم. ۱۰۱

۴-۲-۴ تحلیل فرضیه چهارم. ۱۰۵

۴-۲-۵ تحلیل فرضیه پنجم. ۱۰۹

۴-۲-۶ تحلیل فرضیه ششم. ۱۱۳

۴-۲-۷ تحلیل فرضیه هفتم. ۱۱۶

۵-۱ جمع بندی و نتیجه گیری.. ۱۳۳

۵-۲ ارائه پیشنهادات.. ۱۴۲

منابع و مآخذ. ۱۴۸

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته روانشناسی

خلاصه ای کوتاه از مقاله   نقش شرکتهای تعاونی در رفع و حل مشکلات و معضلات دامداریها را در زیر می توانید ببینید.

چکیده:

– هدف اصلی از انجام این پژوهش بررسی نقش شرکتهای تعاونی روستایی در رفع و حل مشکلات و معضلات دامداریها می باشد که البته این تحقیق به صورت موردی به بررسی نقش این شرکتها در شهرستان ورامین پرداخته است.

بیان مسئله تحقیق

هر موجود زنده و در رأس همه ی آنها انسان، نیاز به تغذیه مناسب دارد که مواد غذایی مورد نیاز، ترکیبی از مواد مختلف می باشد. در میان این مواد، میزان پروتئین نقش عمده ای در رژیم غذایی ایفا می کند. که البته نیاز به پروتئین بر اساس سن،جنس و نوع فعالیت برای افراد مختلف متفاوت می باشد

اهمیت و ضرورت تحقیق

یکی از عوامل مؤثر در شکوفایی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی روستاهای کشور، تقویت نهادها، سازمان ها و مؤسسات موجود در روستاها می باشد

نوع و روش تحقیق

هدف از انتخاب روش تحقیق این است که پژوهشگر مشخص نماید که چه روشی را به کار بندد تا او را هرچه دقیق تر و آسان تر در دستیابی به پاسخ های احتمالی کمک نماید.

تعریف و مفهوم تعاونی:

واژه تعاونی به لحاظ دستوری صنعت مصدر تعاون محسوب می شود که در واقع واحد سازمانی است که همکاری یا تعاون را آشکار می سازد و اصولاً نیازهای اعضای خود را در مناسب ترین شکل برآورده می سازد.

تاریخچه تعاونی در جهان:

تعاون به معنای با هم کار کردن برای انجام یک هدف مشترک در طول همه ادوار تاریخی وجود داشته است. به عبارت دیگر تعاون اقتضای زندگی اجتماعی بوده است، مشارکت های طبیعی افراد جامعه به اشکال مختلف وجود داشته و محصول رسوم بوده است.

شرکت های تعاونی روستایی:

شرکت های تعاونی روستایی که تعداد آنها طبق آمار سال ۸۵ به ۲۹۳۷ شرکت می رسد از نوع شرکت های چند منظوره می باشد که به فعالیت های مختلف خدماتی، تولیدی، بازرگانی و ترویجی می پردازند.

ابزار گردآوری اطلاعات

هدف عمده نمونه گیری، مینیمم کردن خطاهای غیر نمونه گیری است که ممکن است رخ دهند. اگر بررسی، شامل کسب اطلاعات از افراد باشد، باید از وقوع خطاهای غیر نمونه گیری زیادی، جلوگیری شود که این جلوگیری غالباً با طرح یک پرسشنامه حساب شده امکانپذیر می باشد.

نحوه نمونه گیری

به ندرت می توان جامعه را به طور کامل مورد بررسی قرار داد. اگرچه هدف اصلی تحقیق کشف اصولی است که در همه موارد صادق باشد و برای این منظور بهترین روش مطالعه تمام افراد جامعه است، اما مطالعه تمامی جامعه به گونه ای که به یک قاعده کلی بینجامد اگر محال نباشد، دست کم عملی نیست.

روش تجزیه و تحلیل یافته ها

یافته ها به عنوان منبع اصلی برای کسب اطلاعات و معلومات جدید درباره پدیده های مورد مطالعه به کار می روند. تجزیه و تحلیل داده ها به معنی کشف خصوصیات موضوع مورد مطالعه از لا به لای جداول و ارقام می باشد.

تحلیل فرضیه سوم:

شرکت های تعاونی روستایی توانسته اند حمایت و تسهیلات لازم جهت هدایت سرمایه گذاریها در تولید فرآورده های دامی را فراهم نمایند و همچنین متولی تأمین کننده نیازهای اعتباری دامپروران باشند.

تحلیل فرضیه ششم:

شرکت های تعاونی در آشنا نمودن کشاورزان به کشت نباتات علوفه ای و آشنا نمودن دامداران به این محصولات زراعی و همچنین در آشنا نمودن دامپروران به ضایعات کشتارگاهی و کارخانه ای و استفاده صحیح از منابع با ارزش موفق بوده اند.

منابع و مآخذ

نقش شرکتهای تعاونی در رفع و حل مشکلات و معضلات دامداریها

  • اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان مرکزی تعاون روستایی، معاونت بازرگانی و برنامه ریزی، دفتر توسعه و آموزش تعاون.
  • اسکندری، م.ر.، ۱۳۸۵، پیام وزیر محترم جهاد کشاورزی، ویژه نامه معاونت امور دام، انتشارات روابط عمومی و امور بین الملل، چاپ ششم، صفحه ۲و۳.
  • آقاجانی ورزنه، م.، ۱۳۸۰، بررسی و ارزیابی فعالیت های شرکت های تعاونی تولید روستایی استان اصفهان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته روانشناسی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

2 × 2 =