زندگی نامه

نقش دانشگاهها در جهان در حال تحول

 

تحولات شگرف انتهای قرن بیستم و پیش بینی انقلابات علمی، اطلاعاتی و مدیریتی در قرن بیست و یکم، مبین ابهام اساسی فراروی بشریت در مواجهه با آینده است.نقش محوری دانشگاهها و نظام آموزش عالی در شکل گیری و رهبری این تحولات انکار ناپذیر است و برای تدوین و دسترسی صحیح به آینده ای در خور، چشم جهانیان مجددا” به دانشگاهها دوخته شده است. آنچه در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفته، نقش دانشگاهها در تحول آفرینی و مدیریت تحولات اجتماعی است. دانشگاهها و تغییرات ساختاری در نوع تقاضا، توزیع جنسی، جغرافیایی و طبقه ای، توده ای شدن آموزش عالی، تغییر و تنوع منابع مالی دانشگاهها و بومی شدن بیشتر محصولات دانشگاهها در بخش اول است که فضای تحول یافته آموزش عالی را به نمایش میگذارد.

این تحقیق دانشجویی نقش دانشگاهها در جهان در حال تحول مشتمل بر  ۱۷ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

زندگی نامه

فهرست مطالب

چکیده : ۳

مقدمه : ۳

۱- تغییرات ساختاری در آموزش عالی : ۴

۱-۱- تقاضا برای آموزش عالی : ۵

۱-۲- زنانه شدن کلاسهای دانشگاهی : ۵

۱-۳- توده ای شدن آموزش عالی : ۶

۱-۴- تغییر محصولات دانشگاهها و کاربردی ترشدن آنها : ۶

۱-۵- تغییر و تنوع در منابع مالی دانشگاهها : ۶

۱-۶- منطقه ای و محلی شدن تولیدات آموزش عالی : ۷

۲- سیستم ابداعات ملی و نقش دانشگاهها در تولید و گسترش آن: ۷

۳ – تشکیل سرمایه انسانی و نقش محوری دانشگاهها در توسعه آن : ۸

۳-۱- تولید سرمایه انسانی سطح بالاتر و بیشتر: ۹

۳-۲- آموزش و تربیت مادام العمر : ۹

۳-۳- اخذ گواهینامه ها و درجات کیفی بین المللی : ۱۰

۴- دانشگاهها، یکپارچگی جهانی و دموکراسی : ۱۰

۵- تغییر چشم انداز دانشگاهها و تحول در شکل و محتوا : ۱۱

۶ – چالشهای فراروی آموزش عالی در قرن بیست و یکم : ۱۲

۶-۱- کنترل کیفیت : ۱۲

۶-۲- عدالت آموزشی و توزیع فرصتهای ارتقاء : ۱۳

۶-۳- انقلاب مدیریتی : ۱۳

۶-۴- انقلاب اطلاعاتی : ۱۳

۶-۵- آموزش عالی و نظام پرداختها : ۱۴

۶-۶- دانشگاهها و بیکاری : ۱۴

۶-۷- دانشگاهها و بازار کار : ۱۴

۷- جمع بندی، نتیجه گیری و پیشنهادات : ۱۴

منابع و مآخذ : ۱۶

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

زندگی نامه

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله نقش دانشگاهها در جهان در حال تحول را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه

تحولات شگرف انتهای قرن بیستم و پیش بینی انقلابات علمی، اطلاعاتی و مدیریتی در قرن بیست و یکم، مبین ابهام اساسی فراروی بشریت در مواجهه با آینده است.نقش محوری دانشگاهها و نظام آموزش عالی در شکل گیری و رهبری این تحولات انکار ناپذیر است و برای تدوین و دسترسی صحیح به آینده ای در خور، چشم جهانیان مجددا” به دانشگاهها دوخته شده است. آنچه در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفته، نقش دانشگاهها در تحول آفرینی و مدیریت تحولات اجتماعی است. دانشگاهها و تغییرات ساختاری در نوع تقاضا، توزیع جنسی، جغرافیایی و طبقه ای، توده ای شدن آموزش عالی، تغییر و تنوع منابع مالی دانشگاهها و بومی شدن بیشتر محصولات دانشگاهها در بخش اول است که فضای تحول یافته آموزش عالی را به نمایش میگذارد.

تغییرات ساختاری در آموزش عالی :

در آستانه قرن بیست و یکم تحولات بنیادینی در فرایندها و محصولات آموزش عالی در جهان صورت گرفته است. انفجار اطلاعات، توسعه ارتباطات، تحولات در نظامهای اداره حکومت، تحولات فرهنگی و بهم پیوستگی جوامع جهانی، نگاه و نیاز به آموزش عالی را دستخوش تحول و تغییر اساسی نموده است.

تقاضا برای آموزش عالی :   

آنچه از بررسی روند تحول تقاضا برای آموزش عالی بدست می آید روند رو به افزایشی است که در کلیه کشورهای جهان مشاهده میگردد. آموزش عالی کم کم از ماهیت وجودی کالای لوکس و مخصوص خانواده های مرفه بیرون رفته و به صورت یک کالای ضروری خودنمایی می نماید.

زنانه شدن کلاسهای دانشگاهی :

سبقت گرفتن دختران از پسران برای تحصیلات عالی در کلیه مناطق جهان قابل تعمق است. هر چند اینگونه به نظر میرسد که تعادل و برابری در پذیرش و تحصیل در مقاطع عالی شرط ضروری جامعه برای بقای متعادل باشد، ولی زنها در بیست سال اخیر و مخصوصا” در ده سال اخیر گویا کلیه سالهای عقب بودن از تحصیلات عالی را در مقایسه با مردان میخواهند یکباره جبران نمایند.

توده ای شدن آموزش عالی :

آنچه مهمتر از سایر مسایل میرسد این موضوع مهم است که حتی در سالهای اول پس از جنگ جهانی دوم نخبه گان وارد دانشگاه شده و دانشگاهها نیز تمایل به تولید نخبه گان داشتند، ولی در ابتدای قرن بیست و یکم مشاهده میشود که توده های گسترده ای از کلیه اقشار اجتماعی متقاضی آموزش عالی هستند، و دانشگاهها نیز علاقه سنتی خود را به جذب و پرورش نخبه گان به آموزشهای حرفه ای برای توده متقاضیان مبدل نموده و در این راستا فعالیت مینمایند.

تولید سرمایه انسانی سطح بالاتر و بیشتر:

تولید سرمایه انسانی موثرتر- و قوی تر- در حل مشکلات رشد و توسعه و دربرگرفتن دامنه وسیع تری از جمعیت در عرضه این تولیدات علمی، ابعاد اصلی مساله توسعه هستند. همواره توسعه بالاتر بیاز به انسانهای توسعه یافته تر دارد و هر چقدر سطح دانش و تعداد افراد توسعه یافته بیشتر باشد، میتوان نهادینه و درونزا شدن رشد و توسعه را امکان پذیرتر قلمداد نمود. اقتصادهای دانش مدار مهارتهای سطح بالاتری را در ترکیب نیروی کار تقاضا میکنند. در اقتصادهای OECD نسبت شاغلین با تحصیلات عالی در حال افزایش است و در سال ۲۰۰۰ تقریباً دو برابر سال ۱۹۷۵ بوده و از ۲۲  درصد کل شاغلان این نسبت به ۴۱ درصد رسیده است.

آموزش و تربیت مادام العمر :  

دومین بعد در محور توسعه سرمایه انسانی و تغییر نگاه دانشگاهها در این موضوع مهم، تغییر در نیازهای آموزشی و تربیتی، دانش، مهارت و اشتغال، پیوستگی و بهنگام سازی ظرفیتها و کیفیات سرمایه انسانی افراد در طول دوران زندگی آنهاست. در کشورهای OECD  روشهای سنتی مطالعه در دوره های محدود و مجزای زمانی برای بدست آوردن مدارک متوسطه و دانشگاهی تا قبل از زندگی حرفه ای با یک مدل آموزش و پرورش مادام العمر جایگزین شده اند.

چالشهای فراروی آموزش عالی در قرن بیست و یکم :

هر چند تحولات شگرفی در فرایند، محصول، شکل و محتوای دانشگاهها صورت گرفته است و دانشگاهها هر بار توانسته اند نتایج بهتری را در پاسخگویی به نیازهای متنوع و جدید ارائه دهند، اما به نظر میرسد مواردی وجود دارد که دانشگاهها را در مقابل چالشهای بزرگی قرار میدهند. مواردی که بیشتر در محتوا و کمتر در شکل، کارایی و اثر بخشی دانشگاهها را تحدید مینمایند.

کنترل کیفیت :

آنچه در یک چرخه و جریان تحول مشاهده میشود، تحول و تغییرات اساسی در شکل و محتوای دانشگاههااست. دانشگاهها توانسته اند به درستی محتوا و نحوه ترکیب بندی اجزای خود را تغییر دهند، اما هنوز ابزارهای سنجش کیفیت آموزش عالی در فارغ التحصیلان آن بسیار ناکارآمد است و اختلاف فاحشی بین سطوح توان کارشناسی و تخصصی فارغ التحصیلان دانشگاههای متفاوت دیده میشود. تفاوتهایی که گاه اصالت بعضی مدارک دانشگاهی را زیر سؤال میبرد و هنوز استاندارد آموزشی در شناسایی کیفیت محصولات متنوع وجود ندارد.

عدالت آموزشی و توزیع فرصتهای ارتقاء : 

عدالت آموزشی برای توزیع فرصتهای برابر ارتقاء را میتوان در ابعاد عدالت جغرافیایی، عدالت طبقاتی و عدالت جنسی دنبال نمود. عدالت جنسی که به نظر میرسد موضوعی حل شده باشد و حضور زنان در امواج گسترده در سالهای اخیر حتی سیاستگذاران را بر آن میدارد که برای افزایش انگیزه و امکان ورود مردان تا به حد برابر زنان برای حضور برای حضور در دانشگاهها دست به اقداماتی بزنند. عدالت جغرافیایی و عدالت طبقاتی خود را در واژه های برابری جغرافیایی و برابری طبقاطی نشان میدهند.

انقلاب مدیریتی : 

هر چند تحولات در علم مدیریت مخصوصاً پس از جنگ جهانی دوم و برقراری اصول دمینگ در مدیریت روز، جهان مدیریت را دگرگون نموده است و این تحولات نیازهای جدیدی را برای استفاده بخشها و بنگاههای اقتصادی از آموزش عالی هم از نیروهای تربیت شده و هم از تحقیقات بنیادی، توسعه ای و کاربردی بوجود آورده است.

منابع و مآخذ :

نقش دانشگاهها در جهان در حال تحول

  • عمادزاده، مصطفی(۱۳۸۲)؛ اقتصاد آموزش و پرورش، انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه اصفهان، چاپ نوزدهم (اول ویرایش جدید)، اصفهان.
  • شاه ولی، منصور و حسین آزادی(۱۳۸۰)؛ بهبود بهره وری در آموزش عالی، چاپ نشده، بخش ترویج و. آموزش کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز.
  • فراستخواه، مقصود و احمد کبریایی(۱۳۷۷)؛ ” آموزش عالی در آستانه قرن بیست و یکم ( گزارشی از کنفرانس جهانی آموزش عالی در سال ۱۹۹۸، پاریس)” فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، شماره ۱۷.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

زندگی نامه

.

 

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

19 − چهار =