نقش‌ قدرت‌ و توسل‌ به‌ زور در روابط‌ بین‌الملل‌

قدرت‌، نفوذ و اقتدار واژه‌هائی‌ هستند که‌ در دنیای‌ سیاست‌ زیاد شنیده‌ می‌شود لکن‌استفاده‌ از آن‌ منحصر به‌ این‌ قلمرو نیست‌. در تمام‌ سطوح‌ زندگی‌ اجتماعی‌ ما با عامل‌قدرت‌ سر و کار داریم‌: قدرت‌ متکی‌ به‌ قانون‌، قدرت‌ متکی‌ به‌ زور. قدرت‌ پاسبان‌ سرگذربرای‌ آنکه‌ خطای‌ رانندگی‌ شما را جریمه‌ کند یا ان‌ را با دیده‌ اغماض‌ بنگرد. قدرت‌ بقال‌ محل‌که‌ از فروش‌ شیر به‌ شما خودداری‌ کند. قدرت‌ یک‌ بوروکرات‌ خرده‌ پا که‌ شما را ساعتهادر صف‌ طویل‌ معظل‌ کرده‌ و یا روزها ازین‌ اداره‌ به‌ آن‌ اداره‌ پاس‌ بدهد.

این تحقیق دانشجویی نقش‌ قدرت‌ و توسل‌ به‌ زور در روابط‌ بین‌الملل‌ مشتمل بر ۱۶۹صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

روش تحقیق

فهرست مطالب

فصل‌ اول‌. ۱

قدرت‌ چیست‌؟. ۱

۱- مقدمه‌: ۲

۲- پدیده‌ قدرت‌: ۷

۳- انگیزه‌ کسب‌ قدرت‌: ۱۰

۴- تفکیک‌ مفاهیم‌ «قدرت‌» و «نیرو»: ۱۵

فصل‌ دوم‌. ۱۸

قدرت‌ و سیاست‌… ۱۸

۱- قدرت‌ در علوم‌ سیاسی‌: ۱۹

۲- قدرت‌ در فلسفه‌ سیاسی‌.. ۲۲

۳- سیاست‌: علم‌ قدرت‌ یا علم‌ دولت‌؟. ۲۹

۴- بافت‌ قدرت‌ سیاسی‌ در جامعه‌. ۳۳

فصل‌ ششم‌. ۳۸

قدرت‌، امنیت‌ و استراتژی‌.. ۳۸

۱- قدرت‌ نظامی‌ و سیاست‌ دفاعی‌.. ۳۹

۲- دکترین‌ نظامی‌ و استراتژی‌.. ۴۵

۳- قدرت‌ و سیاست‌ کسب‌ برتری‌.. ۴۷

فصل‌ چهارم‌ – تجزیه‌ و تحلیل‌ سیاست‌ بین‌الملل‌براساس‌ رهیافت‌ قدرت‌… ۶۹

بررسی‌ روابط‌ بین‌الملل‌ براساس‌ قدرت‌… ۶۹

آثار موازنه‌ قدرت‌ در سیاست‌ بین‌الملل‌.. ۷۴

عناصر تشکیل‌ دهنده‌ قدرت‌… ۸۳

جمعبندی‌ ویژگیهای‌ قدرت‌… ۱۰۳

فصل‌ دوم‌. ۱۰۷

بررسی‌ مسأله‌ توسل‌ به‌ زور. ۱۰۷

از دیدگاه‌ حقوق  بین‌الملل‌ عمومی‌.. ۱۰۷

مبحث‌ اول‌ – سیر تاریخی‌ مسأله‌ توسل‌ به‌ زور. ۱۰۹

توسل‌ به‌ زور قبل‌ از میثاق  ملل‌ متحد. ۱۰۹

توسل‌ به‌ زور براساس‌ میثاق  ملل‌ متحد. ۱۱۱

پیمانهای‌ مربوط‌ به‌ رفع‌ نقائص‌ میثاق  ملل‌ متحد. ۱۱۳

توسل‌ به‌ زور براساس‌ منشور ملل‌ متحد. ۱۱۵

آیا تحریم‌ توسل‌ به‌ زور براساس‌ منشور ملل‌ متحد، تحریم‌ عام‌ است‌ یا خاص‌؟. ۱۱۷

مبحث‌ دوم‌ – بررسی‌ موارد ممنوع‌ و مجاز توسل‌.. ۱۲۲

به‌ زور در حقوق  بین‌الملل‌ جدید. ۱۲۲

دفاع‌ از خود در برابر تهاجم‌ نظامی‌ دولت‌ دیگر (دفاع‌ مشروع‌ انفرادی‌) ۱۲۳

دفاع‌ پیشگیرانه‌ در برابر تهاجم‌ نظامی‌ قریب‌ الوقوع‌ دولت‌ دیگر. ۱۲۵

دفاع‌ از دولت‌ دیگر در برابر تهاجم‌ نظامی‌ دولت‌ ثالث‌ به‌ آن‌ (دفاع‌مشروع‌ جمعی‌) ۱۲۹

مداخله‌ نظامی‌ برای‌ حفظ‌ جان‌ و مال‌ اتباع‌، در کشور دیگر. ۱۳۰

مداخله‌ نظامی‌ تلافی‌ جویانه‌. ۱۳۲

این را هم بخوانید :  جذب جهانگردی - بررسی جاذبه های توريستی و موانع جذب جهانگردان به منطقه كليبر - پرشین مقاله

مداخله‌ نظامی‌ بشر دوستانه‌. ۱۳۴

مداخله‌ نظامی‌ برای‌ کمک‌ به‌ دولت‌ دیگر در سرکوبی‌ شورشیان‌(دخالت‌ با رضایت‌ دولت‌ تقاضاکننده‌) ۱۳۹

مداخله‌ نظامی‌ برای‌ کمک‌ به‌ شورشیا در کشور دیگر. ۱۴۰

مداخله‌ نظامی‌ برای‌ کمک‌ به‌ نهضت‌های‌ استقلال‌ طلب‌… ۱۴۳

منابع‌. ۱۶۷

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله نقش‌ قدرت‌ و توسل‌ به‌ زور در روابط‌ بین‌الملل‌ را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه‌:

قدرت‌، نفوذ و اقتدار واژه‌هائی‌ هستند که‌ در دنیای‌ سیاست‌ زیاد شنیده‌ می‌شود لکن‌استفاده‌ از آن‌ منحصر به‌ این‌ قلمرو نیست‌. در تمام‌ سطوح‌ زندگی‌ اجتماعی‌ ما با عامل‌قدرت‌ سر و کار داریم‌: قدرت‌ متکی‌ به‌ قانون‌، قدرت‌ متکی‌ به‌ زور. قدرت‌ پاسبان‌ سرگذربرای‌ آنکه‌ خطای‌ رانندگی‌ شما را جریمه‌ کند یا ان‌ را با دیده‌ اغماض‌ بنگرد. قدرت‌ بقال‌ محل‌که‌ از فروش‌ شیر به‌ شما خودداری‌ کند. قدرت‌ یک‌ بوروکرات‌ خرده‌ پا که‌ شما را ساعتهادر صف‌ طویل‌ معظل‌ کرده‌ و یا روزها ازین‌ اداره‌ به‌ آن‌ اداره‌ پاس‌ بدهد. قدرت‌ امیر و وزرووکیل‌، قاضی‌، قدرت‌ جانی‌ دزد و آدم‌ کشی‌ که‌ با سلاح‌ سرد یا گرم‌ جان‌، مال‌ و ناموس‌شما را تهدید کند.

پدیده‌ قدرت‌:

برتر اندراسل‌ معتقد است‌ که‌ «قوانین‌ علم‌ حرکات‌ جامعه‌ قوانینی‌ هستند که‌ فقط‌برحسب‌ قدرت‌ قابل‌ تبیین‌اند نه‌ برحسب‌ این‌ یا آن‌ شکل‌ از قدرت‌» در همین‌ راستا اومی‌گوید «برای‌ کشف‌ این‌ قوانین‌ لازم‌ است‌ که‌ نخست‌ اشکال‌ مختلف‌ قدرت‌ را طبقه‌بندی‌کنیم‌ و سپس‌ به‌ مطالعه‌ نمونه‌های‌ تاریخی‌ مهمی‌ بپردازیم‌ که‌ نشان‌ می‌دهند چگونه‌سازمانها و افراد بر زندگی‌ مردمان‌ تسلط‌ یافته‌اند. راسل‌ در این‌ موضع‌گیری‌ فلسفی‌جهانی‌ از قدرت‌ را مورد توجه‌ قرار می‌دهد که‌ بقول‌ خود وی‌ در کشف‌ قوانین‌ علم‌ دراجتماع‌ به‌ او کمک‌ می‌کند.

انگیزه‌ کسب‌ قدرت‌:

از نظر علم‌ رفتار و سلوک‌، انگیزه‌ کسب‌ قدرت‌ را می‌توان‌ در محرکهای‌ مختلفی‌ که‌از درون‌ یا بیرون‌ انسان‌ در جامعه‌ نشئت‌ می‌گیرد جستجو کرد. دانشمندان‌ و فلاسفه‌ علم‌اجتماع‌ از محرکها و انگیزه‌های‌ گوناگونی‌ با تعدد و تنوع‌ فراوان‌ برای‌ حس‌ یا غریزه‌ سیطه‌و تفوق  و برتری‌ جوئی‌ یاد کرده‌اند. بعقیده‌ گروهی‌، برخی‌، از محرکها دارای‌ اساس‌ و پایه‌فطری‌ می‌باشند، ولی‌ در سایه‌ تجارب‌ و آگاهیهای‌ فردی‌ و اکتسابات‌ در محیط‌ و جامعه‌شکل‌ و مسیر و تجلی‌ ویژه‌ای‌ به‌ خود می‌گیرند. این‌ همان‌ تقسیم‌بندی‌ محرکهای‌ اولیه‌ وثانویه‌ روان‌شناسی‌ امروز است‌

این را هم بخوانید :  جذب جهانگردی - بررسی جاذبه های توريستی و موانع جذب جهانگردان به منطقه كليبر - پرشین مقاله

تفکیک‌ مفاهیم‌ «قدرت‌» و «نیرو»:

یکی‌ از مفاهیمی‌ که‌ غالباً باعث‌ تعابیر و برداشت‌های‌ گمراه‌ کننده‌ می‌گردد اختلاط‌معنی‌ قدرت‌ با نیرو می‌باشد. حتی‌ در اکثر زبانهای‌ عمده‌ خارجی‌ که‌ ظرافت‌ و دقت‌ کلمات‌و جملات‌ بشیوه‌ بسیار محسوسی‌ کاربرد ویژه‌ای‌ را تداعی‌ می‌کند تفاوت‌ بین‌ این‌ دواصطلاح‌ و مفاهیم‌ آنها در قلمرو علوم‌ سیاسی‌ بدرستی‌ درک‌ نمی‌گردد. در زبان‌ شیرین‌فارسی‌ نیز غالباً این‌ گونه‌ کلمات‌ در بیان‌ معمولی‌ محاوره‌ای‌ و روزنامه‌ای‌ بطور مترادف‌استعمال‌ می‌گردند

شاخصهای‌ برآورد قدرت‌

ارزیابی‌ و محاسبه‌ قدرت‌ کار چندان‌ آسانی‌ نیست‌ به‌ ویژه‌ اگر شاخصهائی‌ که‌امکان‌ برآورد کمی‌ و کیفی‌ آنرا می‌دهد در دست‌ نباشد. بعلاوه‌ همان‌ گونه‌ که‌ در فصول‌قبل‌ دیدیدم‌، قدرت‌ یک‌ کشور تنها در یک‌ یا دو عامل‌ و عنصر خلاصه‌ نمی‌شود و واضح‌است‌ که‌ امکان‌ تخمین‌ نظری‌ و یا عملی‌ آن‌ به‌ سختی‌ میسر است‌. مثلاً برای‌ محاسبه‌ قدرت‌نظامی‌ نمی‌توان‌ صرفاً به‌ تعداد کشتیها و هواپیماها و توپ‌ و تانک‌ و غیره‌ استناد کرد.

محاسبه‌ سرانگشتی‌ قدرت‌

برخی‌ اوقات‌ محققین‌ علوم‌ سیاسی‌ برای‌ ارزیابی‌ قدرت‌ یک‌ کشور بجای‌ آنکه‌ داخل‌محاسبات‌ ریاضی‌  و کمّی‌ شوند به‌ روش‌ سرانگشتی‌ اکتفا می‌کنند. بدین‌ ترتیب‌ که‌ مثلاً بابررسی‌ عملکرد و پرونده‌ گذشته‌ یک‌ کشور در یک‌ جنگ‌، یک‌ بحران‌ یا یک‌ حادثه‌غیرمترقبه‌ و با قیاس‌ و استقراء نسبت‌ به‌ قدرت‌ زمان‌ حال‌ و ظرفیتهای‌ بالقوه‌ آینده‌ آن‌داوری‌ می‌کنند. ملاکهای‌ قضاوت‌ در این‌ باره‌ معمولاً متوجه‌ عواملی‌ است‌ که‌ در آن‌ جنگ‌یا وضعیت‌ بحرانی‌ موجب‌ ضعف‌ یا قدرت‌ یک‌ کشور شده‌اند.

قدرت‌ و بازدارندگی‌

قدرت‌ نظامی‌ به‌ مفهوم‌ واقعی‌ آن‌ ممکن‌ است‌ بتواند نقش‌ بازدارنده‌ در روابط‌خصمانه‌ بین‌الملل‌ ایفا کند. لکن‌ خود واژه‌ بازدارندگی‌ در روابط‌ کشورهای‌ جهان‌ سوم‌خالی‌ از ابهام‌ نیست‌. هنری‌ کسینجر قدرت‌ بازدارنده‌ را اینچنین‌ تعریف‌ می‌کند: «توانائی‌جلوگیری‌ تهدیدات‌ یا اعمالی‌ از طرف‌ حریف‌ با توسل‌ به‌ تهدید متقابل‌ معادل‌ یا بیشتر».ملموسترین‌ وضعیت‌ بازدارندگی‌ حالتی‌ است‌ که‌ از نظر استراتژی‌ هسته‌ای‌ بین‌ دوابرقدرت‌ ایالات‌ متحده‌ آمریکا و اتحاد شوروی‌ وجود دارد.

منابع‌

نقش‌ قدرت‌ و توسل‌ به‌ زور در روابط‌ بین‌الملل‌

۱- مهدی‌ مطهرنیا، تبیین‌ نوین‌ بر مفهوم‌ قدرت‌ در سیاست‌ و روابط‌ بین‌الملل‌،وزارت‌ امور خارجه‌، مرکز چاپ‌ و انتشارات‌، ۱۳۷۸.

۲- دکتر علی‌ اصغر کاظمی‌، نقش‌ قدرت‌ در جامعه‌ و روابط‌ بین‌الملل‌، نشر قومس‌،۱۳۶۹.

۳- دکتر سید عبدالعالی‌ قوام‌، اصول‌ سیاست‌ خارجی‌ و سیاست‌ بین‌الملل‌، انتشارات‌سمت‌، ۱۳۸۴.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

.

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

20 + 16 =