نظم و انضباط در دانش آموزان

دشواری کنترل دانش آموزان با توجه به ویژگی های سنی آنها روز به روز روبه افزایش است. بسیاری از معلمان و مدیران از برخورد با مسائل انضباطی دانش‌آموزان احساس ناتوانی می کنند و به طور معمول ممکن است برخورد های نامناسبی با این رفتار ها داشته باشند.

این تجربیات معلمان مشتمل بر ۵۲ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

[highlight txtcolor=”#eeee22″]فهرست مطالب[/highlight]

مقدمه. ۳

هدف از بررسی نظم و انضباط‌.. ۳

بیان مسئله‌. ۴

تعریف انضباط و بی انضباطی.. ۵

اهمّیّت انضباط.. ۶

هدف از برقراری انضباط.. ۷

فنون انضباط.. ۸

اصول انضباط.. ۹

نظم و انضباط، شرط اصلی موفقیت… ۱۲

پیامدهای نظم.. ۱۴

آموزش انضباط.. ۱۵

نظم خوب چه ویژگی هایی دارد؟. ۱۶

‌نظم و انضباط در خلقت‌… ۱۸

رابطه نظم و انضباط با مسئولیت‌پذیری ‌ ۱۸

مقررات انضباطی دانش آموزان.. ۱۹

پیش‌گیری از بی‌انضباطی.. ۲۵

علل بی انضباطی دانش‌آموزان.. ۲۷

برخی از راههای از بین بردن یا کاهش عوامل بی نظمی.. ۳۲

رابطه نظم و انضباط با مدرسه سالم‌.. ۳۵

آیا برقراری نظم و انضباط در مدرسه یک معضل است؟. ۳۶

چگونه با دانش‌آموزان بی‌انضباط برخورد کنیم‌؟. ۳۷

صبر و احترام در برابر دانش آموزان بی نظم.. ۴۰

عملی کردن نظم در مدرسه. ۴۲

پیشنهادات… ۴۶

راهکارها ۴۸

نتیجه‌گیری.. ۵۱

منابع و مآخذ.. ۵۲

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

تجربیات معلمان

.

خلاصه ای کوتاه از نظم و انضباط در دانش آموزان را در زیر می توانید ببینید.

[highlight txtcolor=”#eeee22″]مقدمه[/highlight]

دشواری کنترل دانش آموزان با توجه به ویژگی های سنی آنها روز به روز روبه افزایش است. بسیاری از معلمان و مدیران از برخورد با مسائل انضباطی دانش‌آموزان احساس ناتوانی می کنند و به طور معمول ممکن است برخورد های نامناسبی با این رفتار ها داشته باشند.

[highlight txtcolor=”#eeee22″]هدف از بررسی نظم و انضباط[/highlight]

هدف از این موضوع، چگونگی ایجاد مدرسه‌ای شاد با دانش‌آموزان باانضباط و منظم که انسانهای پرورش یافته در این مدرسه، در آینده انسانهایی به تعالی رسیده، تغییر رفتار داده و متفکر و متعهد خواهند بود که فقط هدف آنها کسب نمره بالاتر نیست، بلکه هدف، آموزش و پرورش است.

[highlight txtcolor=”#eeee22″]تعریف انضباط و بی انضباطی[/highlight]

نظم و انضباط تعاریف متعددی دارد. عده‌ای کنترل رفتار فراگیرندگان و تسلط بر عوامل رفتاری آنان را انضباط می نامند، برخی معتقدند؛ نظم و انظباط شامل هر نوع سازماندهی در محیط مدرسه و کلاس است، به نحوی که سبب افزایش یادگیری ‌شود. صفوی (۱۳۸۳) می گوید «انضباط عبارت است از: اعمال قواعد و مقرراتی که یادگیری را تسهیل می‌کند و اخلال در کلاس را به حداقل کاهش می دهد».

[highlight txtcolor=”#eeee22″]اهمیت انضباط[/highlight]

هدف از انضباط این است که فرد را قادر به سازش با قوانین و مقرّراتی کند که فرهنگ یک گروه پذیرفته است به طوری که رفتار خود را با توقّعات وخواسته های سالم اجتماعی که در آن زندگی می کند هم آهنگ نماید.

[highlight txtcolor=”#eeee22″]هدف از برقراری انضباط[/highlight]

هدف از انضباط این است که کودک را قادر به سازش با قوانین و مقرراتی که فرهنگ یک گروه پذیرفته است، بنماید. به‌طوری که او رفتار خود را با توقعات و خواست‌های گروه اجتماعی که در آن زندگی می‌کند، هماهنگ نماید.

[highlight txtcolor=”#eeee22″]آموزش انضباط[/highlight]

انضباط را می توان از کودکی به افراد آموخت زیرا در کودکی افراد می توانند بهتر بیاموزند وبهتر بدان عادت کنند.

راههای زیر برای نظم بخشیدن به کودکان توصیه می‌شود.

[highlight txtcolor=”#eeee22″]نظم و انضباط در خلقت[/highlight]

نظم و انضباط نه تنها در مدرسه، باعث مدرسه‌ای شاد و توانا می‌شود بلکه این نظم در آفرینش هم بسیار مهم است. مثلاً نظمی که خداوند در کرات آسمانی، گردش روز و شب و… قرار داده که حکایت از بزرگی و عظمت خداوند باری تعالی است. خداوند در هر چیز تجلی یافته است و همه چیز از روی حساب و کتاب آفریده شده است.

[highlight txtcolor=”#eeee22″]پیشگیری از بی انضباطی[/highlight]

پیش‌گیری از رفتار نا مطلوب دانش‌آموزان به‌دو دلیل مهم است:

۱.به دلیل عملی :یعنی پیش‌گیری از بروز رفتار نامطلوب آسان‌تر از تغییر آن است.

۲. به دلیل انسانی: یعنی معلم خود را مسئول اصلاح و بر طرف کردن رفتار نا مطلوب دانش‌آموز می‌داند.

[highlight txtcolor=”#eeee22″]علل بی انضباطی دانش آموزان[/highlight]

بروز رفتارهایی از دانش‌آموزان که انضباط کلاس را مختل می‌کند تنها به معلم،کلاس درس مربوط نیست بلکه علل دیگری نیز نظیر عوامل آموزشگاهی، خانوادگی، اجتماعی وجود دارند که به طور مستقیم یا غیر مستقیم زمینه را برای رفتارهای مخرب دانش‌آموزان فراهم می‌کنند.

[highlight txtcolor=”#eeee22″]راههای کاهش یا حذف رفتارهای بی نظمی [/highlight]

در آموزش و پرورش وظیفه معلمان تنها این نیست که به ایجاد و تقویت رفتار مطلوب اقدام کند بلکه باید رفتار نا مطلوب دانش آموز را کاهش داده  یا از بین ببرند. برای از بین بردن رفتار نا مطلوب روشهای زیر توصیه می‌شود:

[highlight txtcolor=”#eeee22″]رابطه نظم و انضباط با مدرسه سالم[/highlight]

آنچه که برای ما اهمیت دارد رابطه نظم و انضباط با مدرسه سالم است آیا می‌توان بین این دو ارتباط تنگاتنگی برقرار کرد. آنچه که علم ثابت کرده و مشاوران مرتب روی آن در مدارس تأکید دارند، برنامه‌ریزی است. حال آیا این برنامه‌ریزی به دانش‌آموزان با انضباط برمی‌گردد یا نه؟

[highlight txtcolor=”#eeee22″]پیشنهادات[/highlight]

همه معلمان باید بدانند پیشگیری از درمان بسیار آسانتر است. معمولاً در مدارس رسم بر این است که اگر دانش‌آموزی درس نخواند ویا موارد بی‌انضباطی در کلاس داشت او را به دفتر مدرسه می‌فرستند و یا از مدیر یا معاون مدرسه می‌خواهند که به کلاس او بروند اگر معلمان موارد زیر را رعایت کنند کمتر دچار موارد بی‌انضباطی دانش‌آموز در کلاس می‌شوند:‌

[highlight txtcolor=”#eeee22″]راهکارها[/highlight]

برنامه مناسبی برای جلوگیری از وقوع بی انضباطی های دانش آموزان و اطلاع از رفتار آنها طراحی شود.

شرکت دادن دانش آموزان در برنامه های انضباطی و روشن کردن قوانین، مقررات و انتظارات مدرسه از آنها.

روش هــای تــدریــس و آموزش های معلم باید با توانایی ها، استعـداد و تـفـاوت هـای فردی دانش آموزان متناسب باشد و از بکارگیری روش های یکنواخت، خسته کننده و بی حاصل احتراز کند.

[highlight txtcolor=”#eeee22″]نتیجه[/highlight]

پس از نوشتن این مقاله به این نتیجه دست یافتیم  که بی‌انضباطی هر گونه رفتاری از جانب دانش‌آموز است که سازماندهی کلاس و مدرسه را مختل یا تهدید به اخلال می‌کند .می‌توان انضباط را از کودکی آموخت یعنی والدین می‌توانند باآموزش‌ها، تذکرات، نشان دادن آثار و…نظم و انضباط را به فرزندان بیاموزند.

[highlight txtcolor=”#eeee22″]منابع و ماخذ[/highlight]
  1. اصغری پور، حمید، (۱۳۸۰)،کلیات راهنمایی و مشاوره‌مشهد: نشرتمرین
  2. فونتانا، دیوید(۱۹۸۷)،کنترل کلاس،ساده حمزه و مجیدمحمدی(۱۳۷۵)تهران: رشد
  3. شعبانی،حسن(۱۳۷۱)، مهارتهای آموزشی و پرورشی(جلد اول)روشها و فنون تدریس تهران: سمت
  4. کدیور،پروین(۱۳۷۹)، روانشناسی تربیتی، تهران، سمت
  5. اسمیت،کولین جی لاسلت، رابرت، (بی تا) مدیریت کارآمد درکلاس، زهرا صباغیان(۱۳۸۲)
  6. کلاک ماک لین، ایزابل، (بی‌تا) راهنمایی و مشاوره کودک در مدرسه رضا شاپوریان(بی‌نام تهران امیر کبیر)
  7. قائمی، علی(۱۳۷۰)،بی‌نظمی کودکان، مجموعه آموزشی پیوند ۱۲۶تهران انجمن اولیا و مربیان

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

تجربیات معلمان

.


برای سفارش پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید : سفارش پروپوزال
برای خرید پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال
برای سفارش پایان نامه به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش پایان نامه
برای دانلود پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه کنید: پروپوزال آماده
برای دانلود تجربیات معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات معلمان
برای دانلود تجربیات معلمان ابتدایی به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیان معلمان ابتدایی
برای دانلود تجربیات آموزشی معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات آموزشی معلمان
برای دانلود تجربیات یک معلم به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات یک معلم
برای خرید پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال آماده
برای خرید تحقیق به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق
برای انجام تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: انجام تحقیق دانشجویی
برای خرید تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق دانشجویی
برای سفارش تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش تحقیق دانشجویی
برای دانلود گزارش اقدام پژوهی به این صفحه مراجعه نمایید: گزارش اقدام پژوهی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

4 × سه =