نظم عمومی

این مقاله دانشجویی مشتمل بر تعداد ۱۷ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

 

فهرست مطالب
مقدمه ۲
نظم عمومی ۳
پیشینه تاریخی نظم عمومی ۳
چالش در قابل تعریف بودن نظم عمومی ۶
نسبی و متغیر بودن مفهوم نظم عمومی ۷
نظم عمومی در ایران ۱۰
مفهوم نظم عمومی در نظریه حقوقی ایران ۱۱
تصویر آسان و تطبیق مشکل نظم عمومی ۱۱
اراده افراد جامعه و نظم عمومی ۱۱
نظم عمومی و نیازهای اساسی و عمومی ۱۲
مفهوم نظم عمومی تا قرن ۱۷ میلادی در فرانسه ۱۳
مفهوم نظم عمومی در قواعد قانونی فرانسه ۱۴
نتیجه گیری ۱۵
منابع ۱۷

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله ی نظم عمومی  را در زیر می توانید ببینید.

[highlight bgcolor=”#eded00″]مقدمه[/highlight]
«نظم عمومی» از آموزه هایی است که از حدود دو قرن پیش در دنیای غرب و عمدتاً در کشور فرانسه مطرح و به تدریج به سامانه حقوقی و نظام هنجاری جوامع گوناگون وارد گردیده است. ( محمد حسین زارعی، ۱۳۸۵: ص۲). دراروپا نسبت به نظم عمومی چه از طرف حقوقدانان و چه از طرف دادگاهها توجه فوق‌العاده‌ای مبذول گردیده دانشمندان کشورهای مختلف به خصوص فرانسویان که خود مبتکر اصطلاح مذکور بوده‌اند در این زمینه بحث مفصل به عمل آورده‌اند و محاکم فرانسه ضمن آراء عدیده از آن استعانت جسته‌اند. این مفهوم همراه با افکار حقوقی فرانسه در قوانین مدنی کشورهای دیگر اروپائی و غیر اروپائی وارد شد وخواه‌ناخواه دامنه مباحثه و گفتگو به میان حقوقدانان غیر فرانسوی نیز کشیده شده ولی بر اثر اختلاف عقاید آراء علما و رویه قضائی ممالک مختلف راجع به این موضوع از یکدیگر فاصله آشکاری گرفته‌اند.

[highlight bgcolor=”#eded00″]نظم عمومی [/highlight]
نظم عمومی از دو بخش «نظم» و «عمومی» تشکیل گردیده است. مفهوم نظم خود به تنهایی معانی متعددی را افاده می کند که به بخشی از آن ها اشاره گردید و «عمومی»، کلمه ای است که در ادبیات فارسی به معنای فراگیری و وجود گسترده زیاد، غیراختصاصی بودن و غیرمحدود بودن مورد استفاده قرار می گیرد. اما در بحث حاضر مراد از این کلمه، دقیقاً همان ترکیب معانی مستقل دو واژه نیست، بلکه ارائه تعریف یک اصطلاح خاص است که استفاده از آن در زبان عام رایج نبوده، در ادبیات تخصصی علم حقوق رایج گردیده است.

[highlight bgcolor=”#eded00″]پیشینه تاریخی نظم عمومی[/highlight]
مقوله نظم عمومی از گذشته‌های دور و در ادوار مختلف، در زمینه‌های گوناگونی مطرح بوده است و دولتها همواره برخی از اعمال را از آن جهت که به امنیت اجتماعی و ثبات سیاسی آنها خلل وارد می‌ساخته‌اند، سرکوب کرده و با وارد ‌کنندگان اخلال به نظم عمومی، مقابله نموده‌اند.

[highlight bgcolor=”#eded00″]چالش در قابل تعریف بودن نظم عمومی[/highlight]
در علم حقوق، گاه با اصطلاحات و تعابیری روبرو می¬شویم که به رغم نقش و کاربُرد بسیار مهمی که دارند، با نوعی ابهام موضوعی مواجهند و «نظم عمومی»یکی از آنهاست. این اصطلاح، نه تنها در بسیاری از قوانین موضوعه کشورها و از جمله ایران تعریف نشده است، بلکه حقوقدانان را نیز در ارائه تعریفی جامع و روشن از آن به زحمت انداخته است و موفقیت این دسته، فقط به ارائه تعریفی کلّی محدود شده است (صادقی، ۱۳۸۴: ۹۰).

[highlight bgcolor=”#eded00″]مفهوم نظم عمومی در نظریه حقوقی ایران
عدم ارائه تعریف[/highlight]
برخی از حقوقدانان ایرانی به لحاظ دشواری شناخت عناصر تشکیل دهنده نظم عمومی، از ارائه تعریف آن صرفنظر کرده اند.(محمود سلجوقی، ۱۳۸۹: ص۱۷۹) هر چند برخلاف این رویه، عده ای دیگر، تعاریف متعدد با انواع ملاک های حقوقی ارائه داده اند که به برخی از آن ها اشاره می شود.

[highlight bgcolor=”#eded00″]نظم عمومی و نیازهای اساسی و عمومی[/highlight]
حقوقدان دیگری نظم عمومی را از منظر حقوق اداری تعریف و فضای نیازهای ساسی و عمومی را ملاک عمل آن می داند:« نظم عمومی، جریان روند مستمر و مداومی است که بر اساس قواعدموضوعه شناسایی شده ودر بر گیرنده نیازهای اساسی و عمومی جامعه باشد».(محمد نقره کار، ص۶۵) رفع نیازهای عمومی یک حق است که در قالب«خدمات عمومی» اعطا می شود.

[highlight bgcolor=”#eded00″]مفهوم نظم عمومی در قواعد قانونی فرانس[/highlight]ه
با پیروزی انقلاب فرانسه در قرن هیجدهم میلادی، این اصطلاح برای نخستین بار در متون قانونی ماده ۶ ناپلئون به ادبیات حقوقی وارد گشت و دوران نوینی برای بهره گیری از آن فراهم شد. از آن تاریخ، علاوه بر بهره منی عموم حقوقدانان و قانونگذاران ملی از این مفهوم به تدریج در صحنه حقوق بین الملل از این واژه بهره گیری های متعددی در مباحث حقوق بین الملل خصوصی و حقوق تجارت بین المل به عمل آمده و امروزه جایگاه مهمی را به خود اختصاص داده است.

[highlight bgcolor=”#eded00″]نتیجه گیری:[/highlight]
در این مقاله، تلاش گردید تا با تفکیک عناصر و مسایل مربوط به مفهوم نظم عمومی که به رغم کاربرد فراوان با چالشها و ابهامهای بسیاری روبه‌روست، زمینه شناخت نسبی و در عین حال صحیحی از آن ارائه شود و در آخر مفهوم نظم عمومی در ایران و فرانسه بررسی شد.
بین حقوقدانان، تعریف روشنی از مفهوم نظم عمومی وجود ندارد. نتیجه آن که برای شناسایی مفهوم نظم عمومی، نمی توان معنا و مفهوم ثابتی را در نظر گرفت؛ یعنی نظم عمومی یک مفهوم نسبی است که با ملاحظه همه عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی یک جامع تعیین خواهد شد.

[highlight bgcolor=”#eded00″]منابع:[/highlight]
۱. دکتر محمد جعفر لنگرودی- ترمینولوژی حقوقی- تهران- گنج دانش- ۱۳۷۲
۲. ارفع‌نیا بهشید: حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران- انتشارات عقیق، ۱۳۷۵
۳. احمدی واستانی- نظم عمومی در حقوق خصوصی، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۴۱
۴. سلجوقی، محمود، حقوق بین الملل خصوصی،ج۲، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۹
۵. امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج۴، تهران، انتشارات اسلامیه، ۱۳۶۸
۶. محمدزاده، رضا، «نظم عمومی در حقوق کیفری»، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، تهران ۱۳۷۷.

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.


برای سفارش پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید : سفارش پروپوزال
برای خرید پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال
برای سفارش پایان نامه به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش پایان نامه
برای دانلود پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه کنید: پروپوزال آماده
برای دانلود تجربیات معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات معلمان
برای دانلود تجربیات معلمان ابتدایی به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیان معلمان ابتدایی
برای دانلود تجربیات آموزشی معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات آموزشی معلمان
برای دانلود تجربیات یک معلم به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات یک معلم
برای خرید پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال آماده
برای خرید تحقیق به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق
برای انجام تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: انجام تحقیق دانشجویی
برای خرید تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق دانشجویی
برای سفارش تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش تحقیق دانشجویی
برای دانلود گزارش اقدام پژوهی به این صفحه مراجعه نمایید: گزارش اقدام پژوهی

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.