نظریه ارتباطات

این مقاله دانشجویی مشتمل بر تعداد ۱۹ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب
مقدمه ۲
۲-نظریه‌های انتقادی در ارتباطات ۹
۱-۲- مارکسیسم ارتدکس ۱۰
۲-۲- مکتب مطالعات فرهنگی «بیرمنگام» Birmingham 11
۳-۲- نظریات سلطه و وابستگی فرهنگی و ارتباطی ۱۵
نتیجه گیری: ۱۹
منابع: ۱۹

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله ی نظریه ارتباطات را در زیر می توانید ببینید.

[highlight bgcolor=”#eded00″]مقدمه[/highlight]
ارتباط ، مفهومی تغییر پذیر است، درحالیکه شاید به کرّات ازاین واژه استفاده کنیم، رسیدن به تعریف دقیق این کلمه که مورد قبول دانشمندان امور ارتباطات باشد دشوار است. ارتباطات به حدی در رفتار انسان و ساختارهای اجتماع ریشه دارد که حتی تصور رخدادهای رفتاری یا اجتماعی بدون حضور ارتباطات دشوار است.
ممکن است ارتباط را انتقال اطلاعات از فردی به فرد دیگر تعریف کنیم.در واقع بسیاری از دانشمندان ارتباطات این تعریف را بعنوان تعریف کاربردی در نظر می گیرند و سخن معروف Lasswell( چه کسی چه چیزی را به چه کسی و با چه تاثیری) را روش احاطه بر رشته ارتباطات می دانند. سایرین معتقدند که جریانی تشریفاتی در ارتباطات وجود دارد که نمی توان آنرا بصورت ساختگی از بافتهای اجتماعی و تاریخی جدا نمود. با توجه به جدید بودن نسبی این رشته تحقیق ، انتظار یک مفهوم آفرینی مشترک بین تمامی افراد این رشته زود است. علاوه بر این ، خود فرضیه ارتباط از بسیاری جهات تلاش برای توصیف و توضیح دقیق ارتباط محسوب می شود.

[highlight bgcolor=”#eded00″]– سیر پیدایش و تکوین نظریه های ارتباطات[/highlight]
علم ارتباطات در دهه های آغازین پیدایش خود ( دهه های ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰)، با پی گیری دیدگاه رسانه های قدرتمند، مبتنی بر چارچوب ها و پیش فرض های پوزیتیویستی استوار بود (سورین و تانکارد، ۱۵:۱۳۸۴). نظریه های ارتباطات در این دوران بر این پیش فرض استوار بود، که رسانه ها دارای تاثیرات فوری و همه جانبه ای بر مخاطبان هستند و محققین به دنبال کشف و بررسی قوانین و چگونگی تأثیر گذاری هرچه بهتر رسانه ها بر مخاطبان بودند. از این لحاظ نظریه های مربوط به اقناع در ارتباطات رشد کردند و با استفاده از روش های تجربه گرایانه روانشناسی و روان شناسی اجتماعی، سازوکارهای اقناع گرایانه در رسانه ها مورد توجه قرار گرفت.
نظریه های ابتدایی ارتباطات، همچون نظریه «گلوله جادویی» و یا نظریه «سوزن تزریقی»، تاثیر رسانه‌های جمعی را قدرتمند، مستقیم و یک شکل بر روی افراد در نظر می‌گرفتند. موفقیتهای تبلیغات سیاسی در طی جنگ جهانی اول این نظریات را تأیید کرد، در نظریه «گلوله جادویی»، رسانه‌های جمعی به مانند تفنگهایی در نظر گرفته می‌شوند، که پیامها را به صورت گلوله به سمت مخاطبین بی‌دفاع و منفعل شلیک می‌کنند، همچنین در نظریه «سوزن تزریقی»، رسانه‌های جمعی به مثابه ابزارهای قدرتمندی درنظر گرفته می شوند، که پیام را به سیاهرگ مخاطبی که هیچ مقاومتی ندارد، تزریق می‌کند.
[highlight bgcolor=”#eded00″]نظریه‌های انتقادی در ارتباطات [/highlight]
مطالعات انتقادی در ارتباطات، بر نقد جایگاه و آثار اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی ارتباطات و رسانه‌ها استوار است. مفهوم محوری و مشترک تمامی طیف های متنوع، رهیافت ها و رویکردها و نظریه های انتقادی، از مارکیسم ارتدکسی و اقتصاد سیاسی رسانه‌ها گرفته تا مکتب فرانکفورت و مطالعات فرهنگی و …، مفهوم سلطه است. سلطه اقتصادی، سلطه فرهنگی و … است، که توسط رسانه‌ها و ارتباطات، باز تولید، تحکیم و تثبیت می شود. از این رو، جایگاه و محتوای رسانه‌ها شاخص مناسبی برای ارزیابی و نقد انواع سلطه در تاریخ، جامعه و جهان است.
[highlight bgcolor=”#eded00″]مارکسیسم ارتدکس[/highlight]
محققان معاصر، ریشه های مطالعات انتقادی در زمینه ارتباطات را معمولاً از نظریه های «مارکس» Marx دنبال می کنند و در این باره بیشتر به نظریات او در کتاب ایدئولوژی آلمانی، متکی هستند، که بر اساس آن، اندیشه هیأت حاکمه در هرجامعه، اندیشه حاکم در آن جامعه است. بر اساس نظریه مارکسیسم کلاسیک یا ارتدکس، درهر جامعه ای می توان دو چیز را مشخص کرد: ۱- بنیان اقتصادی، یا زیر بنا و ۲- رو بنا.
«زیر بنا»، اساساً از نیروها و روابط تولیدی تشکیل می شود. حال آنکه نهادهای حقوقی و سیاسی و همچنین طرز فکرهای سیاسی و طرز فکر ایدئولوژی ها و فلسفه ها جزء رو بنا هستند.
[highlight bgcolor=”#eded00″]مکتب مطالعات فرهنگی «بیرمنگام» Birmingham[/highlight]
مطالعات فرهنگی به عنوان یک پروژه بررسی فرهنگ، با رهیافت های انتقادی و چند رشته ای، در دهه ۱۹۶۰ تحت عنوان مرکز مطالعات فرهنگی معاصر در دانشگاه «بیرمنگام» Birmingham پدیدار شد. مکتب مطالعات فرهنگی، فرهنگ را در درون تئوری تولید و باز تولید اجتماعی قرار می دهد و شیوه هایی از اشکال فرهنگی را که برای سلطه اجتماعی عرضه می شود و یا مردم را به مقاومت و مبارزه علیه سلطه قادر می سازد، مشخص و معرفی می کند.
[highlight bgcolor=”#eded00″]نظریات سلطه و وابستگی فرهنگی و ارتباطی[/highlight]
از اواخر دهه ۱۹۶۰ به دنبال عمیق تر شدن مبارزات استقلال طلبی ممالک جهان سوم، موج انتقاد نگری وسیعی در زمینه ارتباطات پدید آمد و نه تنها شیوه های مطالعات و تحقیقات غربی ارتباطی، بلکه سبک های روزنامه نگاری و همچنین روشهای انتقال اخبار بین المللی و انعکاس رویدادهای کشورهای غیر غربی در وسایل ارتباط جمعی جهانی نیز، مورد انتقاد قرار گرفتند.
[highlight bgcolor=”#eded00″]نتیجه گیری:[/highlight]
تعدادی از دانش پژوهشان ارتباطات انتقال اطلاعات می دانند و آن را به عنوان یک تعریف کارکردی درنظر گرفته اند و از اصل لاسول«چه کسی، چه چیزی، به چه کسی، با چه کانالی، و با چه اثری می گوید». به عنوان وسیله ای برای تحدید زمینه نظریه ارتباطات استفاده کرده اند.
دیگر مفسران مطرح می کنند که یک جریان آیینی ارتباطات وجود دارد که به شکل تصنعی قابل تفکیک از پیشینه تاریخی و متن اجتماعی نیست.
ارتباطات عمیقاً در رفتارهای بشری و ساختارهای جامعه ریشه دارد به گونه ای که دانش پژوهان به سختی تصور می کنند که ارتباطات جدا از وقایع رفتاری و اجتماعی باشد. از آنجاییکه نظریه ارتباطات، یک حوزه نسبتاً پژوهشی را در بردارد و خود را با دیگر رشته ها از قبیل: فلسفه، روان شناسی و جامعه شناسی پیوند داده، هنوز نمی توان یک مفهوم سازی هم‌رای ارتباطات را ما بین آن رشته‌ها انتظار داشت.
[highlight bgcolor=”#eded00″]منابع:[/highlight]
۱. آذری، غلامرضا، مقدمه ای بر اصول و مبانی ارتباطات. تهران، ۱۳۸۴
۲. هرمز، مهرداد: مقدمه ای بر نظریات و مفاهیم ارتباط جمعی، نشر فاران – ۱۳۸۰
۳. فرهنگی، علی اکبر. ارتباط غیر کلامی:هنر استفاده از حرکات و آواها. میبد: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی.۱۳۷۵
۴. فصلنامه افق رسانه، شماره ۷۰. پاییز ۱۳۸۶. مهدی رشکیانی
۵. مدیریت ارتباطات: فردی و عمومی – ری برکو، اندرو ولوین، دارلین ولوین، سیدمحمد اعرابی (مترجم)، داود ایزدی (مترجم).

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.


برای سفارش پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید : سفارش پروپوزال
برای خرید پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال
برای سفارش پایان نامه به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش پایان نامه
برای دانلود پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه کنید: پروپوزال آماده
برای دانلود تجربیات معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات معلمان
برای دانلود تجربیات معلمان ابتدایی به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیان معلمان ابتدایی
برای دانلود تجربیات آموزشی معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات آموزشی معلمان
برای دانلود تجربیات یک معلم به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات یک معلم
برای خرید پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال آماده
برای خرید تحقیق به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق
برای انجام تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: انجام تحقیق دانشجویی
برای خرید تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق دانشجویی
برای سفارش تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش تحقیق دانشجویی
برای دانلود گزارش اقدام پژوهی به این صفحه مراجعه نمایید: گزارش اقدام پژوهی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.