پایان نامه مطالعه وبررسی عوامل موثر براز خود بیگانگی کارکنان نسبت به شرایط کار و ناهنجاری های اداری

عبارت عوامل موثر بر سلامت نظام اداری در ایران گویای آن است که از یک طرف نظام اداری ایران ممکن است دچار بیمار گونگی وآسیب باشد و ما را نگران کرده است و از طرف دیگر عواملی که در کاهش یا افزایش سلامت نظام اداری ایران موثرند؛ قابل شناخت می باشند . ناهنجاری های اداری.

این تحقیق دانشجویی پایان نامه مطالعه وبررسی عوامل موثر براز خود بیگانگی کارکنان نسبت به شرایط کار و ناهنجاری های اداری مشتمل بر ۱۱۵  صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

روش تحقیق

فهرست مطالب

مقدمه: ۴

بیان مسئله: ۵

چارچوب نظری : ۹

نظریه مبادله جرج هومنز: ۱۰

قضایای عام: ۱۱

قضیه موفقیت : ۱۲

قضیه انگیزه : ۱۳

قضیه ارزش : ۱۳

گروه به عنوان یک نظام : ۱۵

تعمیم نظریه مبادله به سطح نهادها : ۱۷

دیدگاه کارکرد گرایان: ۱۸

پرسشهای پژوهش : ۲۳

اهداف پژوهش : ۲۴

ضرورت واهمیت پژوهش : ۲۵

محدوده ی مطالعاتی : ۲۷

روش شناسی پژوهش : ۲۹

تعریف عملیاتی : ۳۰

مقدمه. ۳۳

تعریف فساد : ۳۵

تعریف فساد از نظر اندیشمندان : ۳۷

گونه های فساد مالی در دستگاههای دولتی : ۴۱

تعریف مفاهیم : ۴۲

انواع فساد : ۴۴

فساد ازنظر سازمان نیافتگی : ۴۵

فساد سامانه ای : ۴۵

تعریف فساد بر مبنای افکار عمومی جامعه : ۴۶

فساد اداری سیاه : ۴۶

فساد اداری خاکستری : ۴۷

فساد اداری سفید : ۴۷

فساد از دیدگاه منافع عمومی: ۴۷

تعریف فساد اداری : ۴۸

عوامل موثر بر فساد مالی : ۵۰

میزان انحصارات وبهره مندی از امتیازات دولتی: ۵۲

میزان توزیع ناعادلانه منابع وفاصله طبقاتی : ۵۳

پیامد های فساد: ۵۵

پیامد های اجتماعی – فرهنگی.. ۵۶

کاهش حساسیت های مردم در برخورد با فساد مالی : ۵۶

پیامد های اقتصادی : ۵۶

پیامد های اداری – مدیریتی : ۵۸

بررسی فساد اداری در نظام اداری ایران. ۶۱

پیشینه مدیریت دولتی در ایران : ۶۴

ویژگی های بروکراسی ( نظام اداری ) ایران : ۶۹

عوامل ایجادکننده فساد در نظام اداری ایران. ۷۶

بررسی زمینه‏های اجتماعی مؤثر بر فساد در نظام اداری ایران: ۷۹

۳/۸- وضعیت راهبردی نظام اداری کشور از نظر فساد. ۹۱

این را هم بخوانید :  باورهای دینی - باورها و رفتارهاي ديني بينندگان تلويزيون با كميت تماشاي برنامه ها - پرشین مقاله

۳/۹ – راهکارهای ارائه شده جهت کاهش فساد مالی : ۹۵

نتیجه گیری و جمع بندی : ۱۱۰

خلاصه پژوهش : ۱۱۳

فهرست منابع  ۱۱۵

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

.

مقاله ناهنجاری های اداری

مقدمه:

ناهنجاری های اداری

عبارت عوامل موثر بر سلامت نظام اداری در ایران گویای آن است که از یک طرف نظام اداری ایران ممکن است دچار بیمار گونگی وآسیب باشد و ما را نگران کرده است و از طرف دیگر عواملی که در کاهش یا افزایش سلامت نظام اداری ایران موثرند؛ قابل شناخت می باشند . ناهنجاری های اداری.

بیان مسئله:

نظام اداری در ایران علیرغم ظاهر مدرن خود قادر به ایفای کارکردهای یک نهاد مدرن در جامعه نبوده است ونیست  .

یعنی نظام اداری ماناسالم و غیر کاراست.نا سالم بودن نظام اداری  مشکل اجتماعی است Social problem یعنی مدیران  کار کنان وارباب رجوع به خوبی وضعیت بیمار گونه (پاتولوژیک) را حس میکنند.ناهنجاری های اداری.

چارچوب نظری :

ناهنجاری های اداری

نظریه ای که در این مطالعه راهنمای ماست نظریه ی ساختی کارکردی  تالکوت پارسنز می باشد.

نظریه مبادله جرج هومنز:

جرج هومنز در مقدمه کتاب «عاطفه و فعالیت ها » توضیح می دهد که چگونه به سبب ناخرسندی از کار کرد گدایی به جانب روان شناسی کشیده شده و سرانجام به نظریه مبادله رسید هومنز می گوید که در علوم اجتماعی واژه « کارکرد»‌به سه نوع به  کار برده می شود :

در نوع اول :مردم شناسان از پیوستگی کار کردی نهادهای جامعه سخن به میان می آورند .هر نهاد ،کارکرد دیگری است وآنان جملگی با هم ساختار اجتماعی کل را می سازند .ناهنجری های اداری.

قضیه موفقیت :

از میان تمام اعمالی که شخص انجام می دهد بیشتر اوقات ممکن است شخص آن عملی را به پاداش منتهی شود تکرار کند این قضیه به خودی خود هیچ چیزی را در مورد تدارک آن عمل بیان نمی کند

این را هم بخوانید :  باورهای دینی - باورها و رفتارهاي ديني بينندگان تلويزيون با كميت تماشاي برنامه ها - پرشین مقاله

پرسشهای پژوهش :

  1. آیا بین پایین بودن رضایت شغلی کار کنان سازمانهای اداری ومیزان فساد اداری رابطه وجود دارد؟
  2. آیا بین پایین بودن میزان دستمزد کارکنان سازمانهای اداری وبروز فساد اداری رابطه وجود دارد؟
  3. ناهنجاری ای اداری

اهداف پژوهش :

الف ) هدف کلی:

هدف از انجام تحقیق شناخت علل وریشه های اصلی بروز ورسوخ «فساد و کج روی های اداری » وچگونگی شیوع آن در سازمانهای دولتی به منظور فراهم نمودن زمینه ی مناسب برای ارائه الگویی کا رآمدبرای مهار این پدیده ی شوم و سالم سازی وارتقای شفافیت و پاسخگویی در نظام اداری کشور می باشد.

 ضرورت واهمیت پژوهش :

در این تحقیق نظر بر آن است که به این سئوال پاسخ داده شود که چه نظام اداری وسازمانی دچار مشکل فساد می شود واز دید جامعه شناختی آن مورد بررسی قرار بگیرد.و دچار ناهنجاری های اداری شده است.

محدوده ی مطالعاتی :

پدیده ی فساد گرایی دارای عوامل فرهنگی اجتماعی اقتصادی سیاسی می باشدو همچنین پیامدهای را بهدنبال خواهد داشت که در واقع ابعادگسترده ای را شامل می شودکه این تحقیق تا حدودی سعی کرده تمامی این ابعاد را در نظر بگیرید وبیشتر به بررسی عواملی کلی وپیامدهای ناشی از آن می پردازند .

نتیجه گیری و جمع بندی :

ناهنجاری های اداری

ناهنجاری های اداری به علت نقش و تاثیرات منفی زیادی که بر کارآیی واثر بخشی نظام مدیریت اداری کشورهای دارد همواره مورد توجه دولتها ونهادهای بین المللی مانند برنامه عمران ملل متحد سازمان همکاری وتوسعه اقتصادی وبرنامه ی شفافیت وپاسخ گویی بوده وهست.ناهنجاری های اداری.

خلاصه پژوهش :

در جوامع گوناگون بر حسب نگرش ها وبرداشتها تعاریف گوناگون از ناهنجاری های اداری به عمل آمده است بنابراین در فساد چیزی می شکند یا نقض می شود این چیز ممکن است اخلاقی یا شیوه ی قانونی یا غالبا مقدمات اداری باشد.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

.

 

 

 

 

نظرات بسته شده است.