روش تحقیق

بررسی ناسازگاری کودکان پیش‌دبستانی دارای مادر شاغل و خانه‌دار

هدف از پژوهش حاضر، بررسی مقایسه رفتار ناسازگاری کودکان پیش دبستانی دارای مادر شاغل و خانه‌دار بود. جامعه پژوهش شامل دو مهد کودرک خصوصی و دولتی است. نمونه این تحقیق ۳۰ کودک دارای مادر خانه‌دار ( ۶۰ = n ) می‌باشد که مادران آنها بصورت داوطلبانه در تحقیق شرکت نمودند.ناسازگاری کودکان پیش دبستانی.

این تحقیق دانشجویی بررسی ناسازگاری کودکان پیش‌دبستانی دارای مادر شاغل و خانه‌دار مشتمل بر  ۵۹ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

روش تحقیق

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

فصل اول ـ موضوع تحقیق

بیان مسئله

ضرورت و اهمیت تحقیق

اهداف تحقیق

فرضیه‌های تحقیق

متغیر تحقیق

 • تعریف نظری متغیر
 • تعریف عملیاتی متغیر

فصل دوم ـ چارچوب نظری تحقیق

 • سازگاری
 • اهمیت مادر در روابط متقابل مادر و کودک
 • ناسازگاری
 • عوامل موثر در پیدایش ناسازگاری
 • طبقه‌بندی کودکان و نوجوانان ناسازگار
 • ناسازگاری از دیدگاه مکاتب
 • ناسازگاری در اثر نوروزها
 • اختلالات خواب
 • اختلالات گوارشی

ناسازگاری در اثر سایکوپاتهای زودرس

ناسازگاریهای کودکان و نوجوانان در اثر سایکوزها

 • تفاوتهای مربوط به جنسیت در اختلالات رفتاری
 • اختلالات رفتاری کودکان بر حسب سن آنها

پیشینه تحقیق

فصل سوم ـ روش تحقیق

جامعه پژوهشی

نمونه و روش نمونه‌گیری

ابزار پژوهش

روش اجرا

روش تحلیل داده‌ها

فصل چهارم ـ نتایج تحقیق

فصل پنجم ـ بحث و نتیجه‌گیری

               کودکان دارای مادران شاغل و خانه‌دار

ناسازگاری در کودکان دختر و پسر

محدودیت‌ها

پیشنهادات

منابع

پیوست ها

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله بررسی ناسازگاری کودکان پیش‌دبستانی دارای مادر شاغل و خانه‌دار را در زیر می توانید ببینید.

مقاله ناسازگاری کودکان پیش‌دبستانی

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی مقایسه رفتار ناسازگاری کودکان پیش دبستانی دارای مادر شاغل و خانه‌دار بود. جامعه پژوهش شامل دو مهد کودرک خصوصی و دولتی است. نمونه این تحقیق ۳۰ کودک دارای مادر خانه‌دار ( ۶۰ = n ) می‌باشد که مادران آنها بصورت داوطلبانه در تحقیق شرکت نمودند.

مقدمـه :

ناسازگاری کودکان پیش دبستانی

نگرش نسبت به کودک و تربیت او در طی قرون گذشته دچار فراز و نشیب‌های زیادی شده است افلاطون به اهمیت آموزش و پرورش در دوران کودکی اشاره نموده است و این مسئله را در سازگاری و علاقه حرفه‌ای بعدی کودک مهم می‌دانست . بررسی ناسازگاری کودکان پیش‌دبستانی دارای مادر شاغل و خانه‌دار.

موضوع تحقیق

موضوع مورد بررسی در این پژوهش بررسی ناسازگاری کودکان پیش دبستانی دارای مادر شاغل و خانه‌دار تهرانی می‌باشد.

در این پژوهش محقق درصدد است مشخص کند که آیا کودکان پیش‌دبستانی دارای مادر شاغل نسبت به خانه‌دار ناسازگارترند؟ و آیا پسران نبت به دختران از ناسازگاری بیشتری برخوردار هستند؟

بیان مسئله

اهمیت خانواده در تربیت و ایجاد ساختار شخصیت و اجتماعی شدن کودک بر کسی پوشیده نیست، رفتار اجتماعی مناسب و درست بطور طبیعی حاصل نمی‌شود بلکه مثل هر مهارت دیگری باید آموخته شود، و مرتباً تکرار و تمرین گردد و بوسیله افراد با تجربه تصحیح گردد.ناسازگاری کودکان پیش دبستانی.

ضرورت و اهمیت تحقیق

دوران کودکی سرآغاز زندگی و زمان پایه‌ریزی شخصیت بزرگسالی است. همه روانشناسان نقش مهم و سرنوشت‌ساز این مرحله را در چگونگی پی‌ریزی مراحل بعدی رشد تاکید کرده‌اند.

سازگاری

انسان وقتی از نظر رشد اجتماعی رشد یافته محسوب می‌شود که در زمینه مهارتهای اجتماعی به رشد و شکوفایی رسیده باشد یعنی به سطحی از مهارت در روابط اجتماعی دست یافته باشد که بتواند با مردم راحت زندگی کند و سازگاری داشته باشد، شاید بتوان گفت که مهمترین جنبه رشد وجود هر شخص، رشد اجتماعی اوست.ناسازگاری کودکان پیش دبستانی.

اهمیت مادر در روابط متقابل مادر و کودک

نخستین تماسهای جسمی و روحی کودک با فردی است که در دوران شیرخوارگی مراقبت از او را بعهده می‌گیرد و این فرد معمولاً مادر است، روشی که مادران در پاسخگویی به نیازهای نوزادان اتخاذ می‌کنند متفاوت است، و ممکن است صبورانه و گرم ، تند و خشن و عاری از حساسیت و بی‌تفاوتی باشد.ناسازگاری کودکان پیش دبستانی.

ناسازگاری از دیدگاه مکاتب

ناسازگاری کودکان پش دبستانی

نظریه‌های مختلفی درباره علل پیدایش رفتارهای ناسازگار بیان شده است که در اینجا به بررسی کاملاً اجمالی مهمترین آنها یعنی نظریه روان‌پویایی ، تئوری یادگیری و تئوری یادگیری اجتماعی خواهیم پرداخت.

روش اجرا

پژوهشگر به مهد کودک‌های مورد نظر مراجعه نموده و با همکاری مسئولین و مربیان مهد بطور تصادفی کودکان را انتخاب کرد. پس از هماهنگی لاز مبا مسئولین مهد از مادر کودکان جهت پاسخگویی به پرسشنامه‌ها دعوت به عمل آمد.

نتایج تحقیــق

هدف از اجرای این تحقیق بررسی ناسازگاری کودکان پیش دبستانی و مقایسه ناسازگاری کودکان دارای مادر شاغل و خانه‌دار در دو مهد کودک مرکز شهر تهران بود.

پس از محاسبه میانگین (و انحراف معیار) متغیر مورد مطالعه ، با استفاده از آزمون t ، داده‌های پژوهش مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

بحـث و نتیجــه‌گیــری

هدف عمده پژوهش حاضر، بررسی و مقایسه رفتار ناسازگاری کودکان پیش‌دبستانی دارای مادر شاغل و خانه‌‌دار است.

همانطور که در فصل چهارم بیان شد نتایج حاصله در این پژوهش در رابطه با فرضیه‌های ذکر شده با توجه به دو محور، مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرند.

منــــابـــع

 • ابراهیمی ، عصمت ـ بررسی تأثیر اشتغال مادر بر سازگاری اجتماعی دخترا در شهر تهران ـ پایان نامه کارشناسی ارشد ـ دانشگاه علوم تربیتی ـ سال ۱۳۷۲.
 • اتکینسون و دیگران ـ زمینه روان‌شناسی جلد اول . براهنی محمد تقی و دیگران (مترجم) تهران ـ انتشارات رشد ـ چاپ سوم ۱۳۶۸.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

.

 

 

برچسب ها